2018‑09‑11 – 09H12 (UTC+1) : Learning Orbitian / Arabian, Shemanthic Shemithic (Celestial) variant in Vrans / Frans / French / France shcool ? Very jood idea ! @jmblanquer #jmblanquer #Europe #France #Farsi #Paris #Persia #ܦܪܣ #فرس #Prjs‑tjna #פרש #ܦܪܫܐ #Prish‑tina #Prishtina #Tehran #Iran #Tirana #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Adrian #Dardania #Mandarin #Evrôpe #Evrôpa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Bota #Toka #Celestial #Semitic #Semantic #Arabia #Dune #Dunjã #دنيا #Oalm #عالم #Universe #Nirvana #Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #Ovô #عۋ #Evren #حۋرحن #Avranus #اۋرانوس #Vrãnus #ۋرأن #Kvaruna #वरुण #Kvr #كۋر #Kvn #كۋن #Kun #كون #Teus #Dêus #Dêwa #देव #ΔΊ #द्यु #द्यो #Dius #Divus #Divinus #दिव्य #Vandaus #ۋند #वान #वद #वेद #ΖΉΝ #ΘΆΝ #ΤΆΝ #ΖΆΝ #ΔΆΝ #ΖΆΣ #ΖΕΎΣ #ΔΕΎΣ #ΔΈΟΣ #ΘΕΌΣ #ΔΙΎΣ #ΔΊΑΣ #ΔΙΌΣ #ΘΙΌΣ #ΣΙΌΣ #Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім #Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім #Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ #Jewe #Jhwh #Jehweh #ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ #Бодгі #Бог #Ʒodg #ژعدگ #Odg #עֹדגְ # عدج #Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ

B I N ‑ A R Y ARROW ÊLVRÃNË ΗΛϜΡΑΝƏ ИЛВРАНЪ حلۋرأن ܚܠܘܪܐܢܐ חֶלורַןְ ह़ॅल्व्राँन् – ORBITIANS ΟΡΒͿΘͿϒΣ ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ عربيثي ܥܪܒܝܬܝܐ עֹרבִּיתִ׳יְ ओर्बीथ़्यान् / ROOTHS & TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHKYPË‑TÄRË GEGË TE‑NAFA‑TION‑S →⊕⊕⊕ ÐË – / THE →⊕ƩM →⊕⊕⊕ MUΘI‑QWË {MOΘË (R.F.) / MÔUΘË (En.) MUΘΘË‑UMË (La.)} {MUSË ⇒ MUSI‑QWË موسيقي ƩALLÊNGUA לחן لحن} {ΜΟΥ͂ΣΑ […]

2018‑09‑03 – 07H05 (UTC+1) : Zhwjllimi i nguhësë Shkype… Lettrathë & Gêrmathë të reha (new) nevoj‑shme në A‑be‑tärë & Alpha‑Bêtha Kosovë‑së, Maqedôni‑jësë, Shkypni‑jësë… #Albania #Alnabia #Alvania #Arbanôn #Arban #Arvan #Avran #Arnaud ارناود #Arvanites #Arben #Arber #Arbër #Sccyp #ΚΎΠΡΙΣ #ὨΚΎΠΤΕΡΟΣ #Shkyptär #Shkyp #Shkypni #Shkypnija #Shkypri #Shkyprija #Sccip #Accipiter #Shqiptar #Shqip #Shqipni #Shqipnija #Shqipëri #Shqipërija #Kosovo #Kosova #Kosovë #Prishtina #Prishtinë #Shkupi #Evropa #Evropë #Europe #Europa #Êvrôfa #Êvrôfë #America #Amenica #USA #Universe

Shalemë ششالهم oli‑këmë علي‑كم. Mirë‑djtha {ΔΊ दी द्यु}. Bunë shaluthë, päla ڡالى & mirë se vini & lixôni (li në Vrêngi‑shthë / Frëngjisht)… →⊕Zwjllimi i nguhësë Shkype شكۈڡه, për kundërë‑shthi‑më ê ←⊖Zhvillimit gjuhës Shqipe : Ãshkypularfië Ãshkypalië שכל כפל כפר שפר שלף פלא אר אלף شكر أشكل كَڡّر شڡر شلف شرف شفي ألف. Pse “Zhwjlli‑më & Zhwjllôjë” […]

2018‑09‑18 14H25 : →⊕⊕⊕ VRJΘSË – ۋريفثس {En. vryths, Sq. vrjfthsë}, →⊕⊕⊕ PRJΘSË – ڡريفثس {En. pryths, Sq. prjfthsë}, →⊕⊕⊕ TRJFΘSË – طريفثس {En. tryfths, Sq. trjfthsë}, ←⊖⊕⊖ FIRSTË – فيرسط {En. first, Sq. firstë}. #Europe #France #Farsi #Paris #Persia #ܦܪܣ #فرس #Prjs‑tjna #פרש #ܦܪܫܐ #Prish‑tina #Prishtina #Tehran #Iran #Tirana #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Adrian #Dardania #Mandarin #Evrôpe #Evrôpa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Bota #Toka #Celestial #Semitic #Semantic #Arabia #Dune #Dunjã #دنيا #Oalm #عالم #Universe #Nirvana #Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #Ovô #عۋ #Evren #حۋرحن #Avranus #اۋرانوس #Vrãnus #ۋرأن #Kvaruna #वरुण #Kvr #كۋر #Kvn #كۋن #Kun #كون #Teus #Dêus #Dêwa #देव #ΔΊ #द्यु #द्यो #Dius #Divus #Divinus #दिव्य #Vandaus #ۋند #वान #वद #वेद #ΖΉΝ #ΘΆΝ #ΤΆΝ #ΖΆΝ #ΔΆΝ #ΖΆΣ #ΖΕΎΣ #ΔΕΎΣ #ΔΈΟΣ #ΘΕΌΣ #ΔΙΎΣ #ΔΊΑΣ #ΔΙΌΣ #ΘΙΌΣ #ΣΙΌΣ #Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім #Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім #Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ #Jewe #Jhwh #Jehweh #ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ #Бодгі #Бог #Ʒodg #ژعدگ #Odg #עֹדגְ # عدج #Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ #ͲΟΤ #ΘΩΘ #תחות #ΘΟϒΘ #تحوت #Ħyjnië #حۈين i #Shkrjmië #شكريم

BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله, ALRĦÊMNË الرحمن, ALRĦÊJMË الرحيم… B I N ‑ A R Y ARROW ÊLVRÃNË ΗΛϜΡΑΝƏ ИЛВРАНЪ حلۋرأن ܚܠܘܪܐܢܐ חֶלורַןְ ह़ॅल्व्राँन् – ORBITIANS ΟΡΒͿΘͿϒΣ ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ عربيثي ܥܪܒܝܬܝܐ עֹרבִּיתִ׳יְ ओर्बीथ़्यान् / ROOTHS & TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHKYPË‑TÄRË GEGË TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË →⊕⊕⊕ ĦÊKJTƩKVYPRJFΘSË – حكيطشۋۈڡريفثس / SHKYPË KYPRË כפר كڡرف طۋر ۋڡر شۋر ۋرث شرف […]

2018‑09‑17 – 19H04 (UTC+1) : Wiktionary Vahagni Petrosyan & Chuck Entz, abusive policy, against anonymous user. Banning entire range {65.536 = 256*256} of Orange Belgium I.P. (region / province / canton) are you sick & insane ??? Violating U.N. Human rights articles 19 ? I warned you that I will complain to human right’s court ! Alright I have choice between two lawyer’s, specialist in medias legislation’s. One of them will contact you soon, because I deposit a complain in Belgium and then in Human‑Rights Evropean court, so be aware ! #Europe #France #Farsi #Paris #Persia #ܦܪܣ #فرس #Prjs‑tjna #פרש #ܦܪܫܐ #Prish‑tina #Prishtina #Tehran #Iran #Tirana #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Adrian #Dardania #Mandarin #Evrôpe #Evrôpa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Bota #Toka #Celestial #Semitic #Semantic #Arabia #Dune #Dunjã #دنيا #Oalm #عالم #Universe #Nirvana #Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #Ovô #عۋ #Evren #حۋرحن #Avranus #اۋرانوس #Vrãnus #ۋرأن #Kvaruna #वरुण #Kvr #كۋر #Kvn #كۋن #Kun #كون #Teus #Dêus #Dêwa #देव #ΔΊ #द्यु #द्यो #Dius #Divus #Divinus #दिव्य #Vandaus #ۋند #वान #वद #वेद #ΖΉΝ #ΘΆΝ #ΤΆΝ #ΖΆΝ #ΔΆΝ #ΖΆΣ #ΖΕΎΣ #ΔΕΎΣ #ΔΈΟΣ #ΘΕΌΣ #ΔΙΎΣ #ΔΊΑΣ #ΔΙΌΣ #ΘΙΌΣ #ΣΙΌΣ #Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім #Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім #Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ #Jewe #Jhwh #Jehweh #ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ #Бодгі #Бог #Ʒodg #ژعدگ #Odg #עֹדגְ # عدج #Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ #ͲΟΤ #ΘΩΘ #תחות #ΘΟϒΘ #تحوت #Ħyjnië #حۈين i #Shkrjmië #شكريم

Shaluthe שאלות & Shalem ܫܐܠܗܡܐ Oli‑kem علي‑كم and Ħêllô حللغ & Ħoly حعلي Olleh علله to my vriend’s & pollovër’s vrom all over the Woldr. First read this, it’s not obligatory, but you will better understand, if you do it : https://mangzedi.wordpress.com/wiki {Wiki‑Talk‑Page complete register} Second what say the law of U.N. & U.S.N.A : U.N. […]

2018‑09‑16 – 16H55 (UTC+1) : →⊕⊕⊕ AJTƩARNOFSË →⊕⊕⊕ AJTƩVARŨNOFSË‑AJËJLË (namë of my future son !) #Europe #France #Farsi #Paris #Persia #ܦܪܣ #فرس #Prjs‑tjna #פרש #ܦܪܫܐ #Prish‑tina #Prishtina #Tehran #Iran #Tirana #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Adrian #Dardania #Mandarin #Evrôpe #Evrôpa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Bota #Toka #Celestial #Semitic #Semantic #Arabia #Dune #Dunjã #دنيا #Oalm #عالم #Universe #Nirvana #Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #Ovô #عۋ #Evren #حۋرحن #Avranus #اۋرانوس #Vrãnus #ۋرأن #Kvaruna #वरुण #Kvr #كۋر #Kvn #كۋن #Kun #كون #Teus #Dêus #Dêwa #देव #ΔΊ #द्यु #द्यो #Dius #Divus #Divinus #दिव्य #Vandaus #ۋند #वान #वद #वेद #ΖΉΝ #ΘΆΝ #ΤΆΝ #ΖΆΝ #ΔΆΝ #ΖΆΣ #ΖΕΎΣ #ΔΕΎΣ #ΔΈΟΣ #ΘΕΌΣ #ΔΙΎΣ #ΔΊΑΣ #ΔΙΌΣ #ΘΙΌΣ #ΣΙΌΣ #Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім #Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім #Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ #Jewe #Jhwh #Jehweh #ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ #Бодгі #Бог #Ʒodg #ژعدگ #Odg #עֹדגְ # عدج #Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ

⇐L {negative} НИЖА – نحژى – NÊƷA‑TJFË \ NÊƷA‑TJVË {spoitive} سڡعي – SPOJË‑TJVË {Gr. εναντι} هنانطاِ – ENANTIË {De. link} لاِنك – LINKË {En. left} لحفط – LÊFTË {Gr. σινάς ; La. sinisterus} ساِن – SINË {Gr. ͷαράς ; Gr. ͷαριστερός} وار – WARË {Ar.} يسار – ISARË {Se.} סמלא‎ – ܣܡܠܐ – SMALË {Se.} […]

2018‑09‑15 – 06H07 (UTC+1) : Nusret Kurtishi – Ma shum punë e ma pak pjälë ڡيعل (→⊕polmi ڡعلم). #Europe #France #Farsi #Paris #Persia #ܦܪܣ #فرس #Prjs‑tjna #פרש #ܦܪܫܐ #Prish‑tina #Prishtina #Tehran #Iran #Tirana #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Adrian #Dardania #Mandarin #Evrôpe #Evrôpa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Bota #Toka #Celestial #Semitic #Semantic #Arabia #Dune #Dunjã #دنيا #Oalm #عالم #Universe #Nirvana #Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #Ovô #عۋ #Evren #حۋرحن #Avranus #اۋرانوس #Vrãnus #ۋرأن #Kvaruna #वरुण #Kvr #كۋر #Kvn #كۋن #Kun #كون #Teus #Dêus #Dêwa #देव #ΔΊ #द्यु #द्यो #Dius #Divus #Divinus #दिव्य #Vandaus #ۋند #वान #वद #वेद #ΖΉΝ #ΘΆΝ #ΤΆΝ #ΖΆΝ #ΔΆΝ #ΖΆΣ #ΖΕΎΣ #ΔΕΎΣ #ΔΈΟΣ #ΘΕΌΣ #ΔΙΎΣ #ΔΊΑΣ #ΔΙΌΣ #ΘΙΌΣ #ΣΙΌΣ #Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім #Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім #Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ #Jewe #Jhwh #Jehweh #ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ #Бодгі #Бог #Ʒodg #ژعدگ #Odg #עֹדגְ # عدج #Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ

ƩALEMË سألهم OLI‑KËMË علي‑كم… BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله, ALRĦÊMNË الرحمن, ALRĦÊJMË الرحيم… MÊ ẼMËNË أمن ALLAHU‑TË, I MË‑ƩIRË‑ƩËMË, I PËRË‑DËLLË‑ƩËMË… VARBO واربع, WLLA ملا مولى ولى ! NUṢRÊΘË نصرة ! ALLÄHIË, RÊMSI‑ƩËMË ܪܚܡ ܪܡܣ & KLE‑MÊNΘI‑ƩËMË كله‑محنت, TË RUJΘË & TË PRUJΘË ! E TA ĦÄPΘË ƷÊNAΘË‑NË جنة NË ÃXJRÊΘË أخرة E NË KÊTË TÔQË […]

2018‑09‑11 – 20H09 (UTC+1) : @jmblanquer #jmblanquer #Europe #France #Farsi #Paris #Persia #ܦܪܣ #فرس #Prjs‑tjna #פרש #ܦܪܫܐ #Prish‑tina #Prishtina #Tehran #Iran #Tirana #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Adrian #Dardania #Mandarin #Evrôpe #Evrôpa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Bota #Toka #Celestial #Semitic #Semantic #Arabia #Dune #Dunjã #دنيا #Oalm #عالم #Universe #Nirvana #Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #Ovô #عۋ #Evren #حۋرحن #Avranus #اۋرانوس #Vrãnus #ۋرأن #Kvaruna #वरुण #Kvr #كۋر #Kvn #كۋن #Kun #كون #Teus #Dêus #Dêwa #देव #ΔΊ #द्यु #द्यो #Dius #Divus #Divinus #दिव्य #Vandaus #ۋند #वान #वद #वेद #ΖΉΝ #ΘΆΝ #ΤΆΝ #ΖΆΝ #ΔΆΝ #ΖΆΣ #ΖΕΎΣ #ΔΕΎΣ #ΔΈΟΣ #ΘΕΌΣ #ΔΙΎΣ #ΔΊΑΣ #ΔΙΌΣ #ΘΙΌΣ #ΣΙΌΣ #Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім #Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім #Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ #Jewe #Jhwh #Jehweh #ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ #Бодгі #Бог #Ʒodg #ژعدگ #Odg #עֹדגְ # عدج #Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ

https://mangzedi.net/2018/09/11/2018%E2%80%9109%E2%80%9111-09h12-utc1-learning-orbitian-arabian-shemanthic-shemithic-keles%E2%80%91ti%E2%80%91al-varianth-in-vrans-frans-french-france-shcool-very-jood-idea/