ΑΛ-ϘΑ’ΟΎΡΑΝ – 2009‑10‑09 – SANSCRIT DIVA – HTML5

ΧΡΊΣΜΑ ΏΧΡΥΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΊΑ ΜΆΡΤΥΣ ΆΓΓΕΛΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧΑΊΑ ϘΑ’ΟΥΡΑΝΟΥΝ ΘΕΌΡΑΘΉΝΑ ΠΗΟΥΡΑΝΙ L’EMINENCENSOR.

a:link {
color: #888;
}
a:visited {
color: #888;
}
a:hover {
color: #999;
}
a:active {
color: #777;
}

ϘΟΡΏΝ ϘΡΑΝ ϘΡΌΝ ΣΑΤΟΎΡΝ ΘΡΌΝ TIRAN ΤΎΡΑΝΝ ΟΥΡΑΝ ϘΟΥΡΟΎΝ

קוֹרָאנִי קרַאנִי קרוּנִי סַטֹורנִי תרוֹנִי טירַנִי טי׳רַאנִי אורַאנִי קוֹרֻאוּנִי

[qorunɪ qranɪ qrunɪ saθovrnɪ trunɪ θir·anɪ θyr·anɪ ovr·anɪ qoru·wnɪ]

पीठ

[piːtʰə] (→ Modernë מוֹדֶרן)

[tʰiːpə] (← Oriʒinêl אוֹרִיגִינֶאלִ)

Ti peux ! Γιούπιτερ Iupiτριάδί χάνης Ζεύση Γαζιμηνο 帝汗

द्यु पित्र्य

[d·ɪu pit̪·r·ɪə] (→ Modernë)

[duɪ· ɪər·t̪·pi] (← Originêl)

1 Douillë = Coél
↑ Mõnθé מוֹנתֵ / مونت

Read This

शर / श र

[ʃərə] (→ Modernë)

[rəʃə] (← Originêl)

Crêmë קרחם / قرحم

विमान / व ि म ा न [ʋimaːnə] (→ Modernë) Vimana Mahabharata

[naːmiʋə] (← Originêl)

Abydos Temple

Rishi Bharadwaja

ऋषि भ र द् वा ज / भारद्वाज

[ʔrʂi bʰərəd̪·ʋaːɟə] (→ Modernë)

[iʂʔr ɟaːʋəd̪·rəbʰə] (← Originêl)

ई श् व र

[iːʃ·ʋərə / iːʃ·ʋr] (→ Modernë)

[rəʋəʃ·iː / rʋʃ·iː] (← Originêl)

Elémẽnθal Suprêmium Cosmiquë Universêl Cõnversêl

Mi Shêvrë מִשֶׂה / ميشاه : ҀОЗЛЕ јаренце Capra קאפר / قاپرن CAPITAN קַפִיטָן / قپرنانس – mláďata ЯГНЕНОК / ῾Ενωχ יַאגנחֵנוֹך טָלֶה [θɔlɛh] – ολ-ερίφιο الأرِفيع حمل Fedos

व रु ण

[ʋəruɳə] (→ Modernë)

[ɳəruʋə] (← Originêl)

(ईश [iːʃ] Possêssing, Powërful, Master, Siva, Sênior ; वर [ʋər] Best, Excellẽnθ, Vorëmosθ ; वरण [ʋərəɳə] lë Choix, Êlegθiô אֶלֵגטיָה, Diversitas, Varietas ! रण [rəɳə] Enchãntëmẽnθ, Pleasurë, Rawir, Joië, Bataillë, Cõnflit)

ई श प व रु ण

[iːʃapaʋəruɳə] (→ Modernë)

[ɳəruʋəpəʃiː] (← Originêl)

Lë Soupovrêmêlior שׁוּפעורֶחמֶאליוֹר / سوعۋرحمليور Prêmium פרֶחמיוּם / پرحميوم Éléctilis אֶלֵהגטיליס / ألهلگثيليس !

प् र जा पति

[p·rəɟaː-pət̪i / p·rɟaː-pt̪i] (→ Modernë)

[t̪ipə-aːɟərəp· / t̪ip-aːɟrp·] (← Originêl)

Loridrulërmastër of Crêaθurë, Generaθiõn, Peoplë, Progeny

द्यु पितरौ पितृय पितर

[d̪·ɪu pit̪ərau pit̪rəɪə pit̪ərə / d̪·ɪu pit̪rau pit̪rɪ pit̪r] (→ Modernë)

[d̪uɪ· aurət̪əpi ɪət̪rəpi rət̪əpi / d̪uɪ· aurt̪pi ɪt̪rpi rt̪pi] (← Originêl)

Fathër / Mothër Sky פֶרדֻסִיֶאל [pɛrdusiɛl]

Trimurti :

 1. Crêaθiõn / Crêaθôr Ϙρηατωρ [qrɛaθɔr]

  ब्रह्मा ब्रह्मन्

  [b·rəh·maː & b·rəh·mən] (→ Modernë)

  [n·məh·rəb & aːm·hərəb·] (← Originêl)

  (रहस् [rəhəs· / s·hərə] Invisibilité, Sëcret, Solitudë, deserθiõn ; मन [mənə / nəmə] Believë, Idéë, Opiniõn, Imaginë, Vois, Respect)

 2. Prêsërwaθiõn / Prêsërwaθôr / προστəρατωρ [prɛ·sərwaθɔr / pro·sθəraθɔr]

  विष्णु

  [ʋiʂɳu] (→ Modernë)

  [ɳuʂʋi] (← Originêl)

  (Influẽnce/Ҁõnθrôlë वश [ʋəʂ / ʂəʋ], Poisõn/Venenum विष [ʋiʂ / ʂʋi], Vêtëmẽnθ/Tënuë वसन [ʋəsən·ə / nəsəʋ·ə], Savoir/Idéë/Imaginaθiõn वा स ना [ʋaːsənaː / aːnsaːʋə]),

 3. Destruqθiõn / Destruqθôr

  श ि व

  [ʃiʋə] (→ Modernë)

  [ʋiʃə] (← Originêl)

  (Béatitudë, Joië, Pavorablë, Grâcë, Amicalë शिव [ʃiʋə / ʋiʃə], Cadavrë, Carcassë, Macchabéë शव [ʃaːʋə / ʋaːʃə])

  Celui qui mangë dë la vachë
  (machabéë sanctus) êsθ ҁõndamné à subir lés pirës tourmẽnθs dés vëdas dõnθ l’executiuni.

 4. Rëcrêaθiõn / Rëcrêaθor

  ब् र ह् मा ब्रह ् मन्

  [b·rəh·maː & b·rəh·mən] (→ Modernë)

  [n·məh·rəb & aːm·hərəb·] (← Originêl)

  ()

Ganesh

ओं अमोघ वैरोचन महामुद्रा मणि पद्म ज्वाल प्रवर्त्तय हूं

[]

Ganesh

कृष्ण Nʂëqr ↔ Qriʂën कृष्ण

Ganesh

Ganesh

Ʈridevi – Lakshmi, Parvati and Saraswati.

tridevi - Lakshmi, Parvati and Saraswati

Thë following arë astras mẽnθioned in thë Ramayana and Mahabharata : द्रोण ΔΡΩΝΑ ϞΟΡΏΝΗ ϞΡΟΝΟΝ हिन्दी

Astra शस्त्र शास्त्र शस्त्रभृत् Deity

अधिदैव

Effect शरव्य शरव्या शरव्यव्यध
Aindraastra

इन्द्र अस्त्र

[in·d̪·rə-əs··rə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-rəd̪·n·i] (← Originêl)

Indra, god of weather Would bring about a ‘shower’ of arrows from thë sky.
Agneyastra

अग्निय अस्त्र

[əgniɪ-əs·t̪·rə] (→ Modernë)

[rə·s·ɪnigə] (← Originêl)

Vishnu Purana

Agni, god of fire Thë weapon discharged would emit flamës inextinguishablë through normal means.
Avidyastra

अविद्य अस्त्र

[əʋid̪ɪ-əs·t̪·rə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-ɪd̪ʋiə] (← Originêl)

VIDEO [wɪdeo] (Weed)

AVDIO [avdɪo]

Qui agit sur lë systèmë nerveux dë l’ennëmi par un pouvoir dë suggesθiõn.

Ecervele

Plus la victimë êsθ ignorantë, brutalë et stupidë, plus ellë êsθ possédablë pour lés Dragõns Androggynës (Draghula دراغول lë Doctoris vs Nosferathu lë Roufê Doqθôra).

 • Lë Mythë du Golem גוֹלֶם / غلم,
 • Lë Dëcérébrum דְקֵרֵבּרוּם / دْقَرَبروم,
 • Lë Dëcerebellum דְקֵרֵבֵּלוּם / دْقَرَبَلوم

C’est la raisõn pour laqwêllë lés possédant (ceux qui détiennënθ lés subθerranës et la surface dë la terrës, ceux quë l’õn nommë l’ignoblessë נובל נָבוֹן נָבִיא / نوبل‌ نبيه نبـي نبه [nubɛl nɛbun / nɛbɪë nɛba] (Prophêtês פרוֹפּאט / پعرافاث, Awakën / Éveillé Avatar אֶוֶתֶר / آۋتر Transë Evangelistë (Ava, Evë, Ewë, Awa), Intelligens אִינְטֶלִיזֶ׳נס / إنطاليژنس), vẽndë dés alcools (solwant), dés droguës et dés produits pharmaceutiquës pour abêtir ceux qu’ils veulënθ posséder / influẽncer / infilitrer), lë Cerebrum êsθ faiqt dë graissë et dë sucrë סוּכָּר gômplexë, ainsi ẽn utilisant dés solwants, ils dissolvënθ lë Qerebellum dés individus et des personnës. C’est l’unë dés raisõn pour laqwêllë lë winaigrë êsθ interdit commë alimẽnθ / nutrimẽnθ dans la juridictiõn malêkitë, qvar il dissout l’ossaturë (et lés coquillës dés oeufs) à l’instar du soda (acidë phosphoriquë & chlorhydriqwë), l’aluminium qu’utilisë lés Hassass Chrisatians تُرْكرِد نزار نَصْرانِيّ [turkurd nizari nɑʂərɛnɪ] dë pour emballer lés Durum êsθ aussi nocif pour la mémoirë qvar unë fois qw’õn lë placë dans la Gaufrièrë, lés Moléggoulës מוֹלֵיקוּלָה / مولکل cë fixë sur lë pain pita, puis dans lë sang דם / دم

Ecervele

Brahmaastra

ब्रह्म अस्त्र

[brəhmə-əs·t̪·rə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

אברהמוֹנה

pèrë, fils, mèrë,
noblë, eux, palace

Brahma, thë Creator Would destruct ẽnθirë hosts at oncë. Could also counter most other astras.
Brahmasirsha

ब्रह्म शीर्ष

[brəhməʃirʂə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

אברהמה

pèrë, fils, mèrë,
noblë, eux

Brahma, thë Creator Capablë of killing devas दैव. Was used by Ashwatthama on Parikshit. It is thought that thë Brahmasirsha is thë ewoluθiõn of thë Brahmastra

देवत्व शिर शीर्ष श ि र स ् (fluidë / gout / sẽnθimẽnθ cephaliqwë)

[ʃiːrə ʃiːrʂə ʃiːrəs]

Kaumodaki Shiva Thë divinë macë weapon of Vishnu ; invinciblë and without parallel.
Mohini

मोहिनी

[moːhiniː] (→ Modernë)

Mohini, an avatar of Vishnu Dispel any form of maya or sorcery in thë vicinity.
Naagaastra

नाग अस्त्र

[naːgə-əs·t̪·rə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-gaːnə] (← Originêl)

Thë Nagas Thë weapon would havë an inerring aim and takë on thë form of a snakë, proving deadly upon impact.

« d’un puissant élémẽnθal qui possédait lë pouvoir dë diriger la flèchë »

Nagapaasha

नाग पाश

[naːgə paːʃə] (→ Modernë)

[ʃaːpə-gaːnə] (← Originêl)

Thë Nagas Upon impact, this weapon would bind thë target in coils of living venomous snakës.(in thë Ramayana, it was used against Lord Rama and Lakshmana by Indrajit)
Narayanaastra

नारायण अस्त्र

[naːraːjəɳə-əs·t̪·rə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Vishnu, thë Preserver Would creatë showers of arrows and discs. Thë astra’s power would increasë with thë resistancë offered to it. This weapon had to bë obtained from Vishnu directly, and could bë used only oncë. If thë user werë to attempt invoking it a seҁõnd timë, it would rebound on him, and possibly, his troops.
Parvataastra

पर्वत अस्त्र

[pərʋət̪ə-əs·t̪·rə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-t̪əʋərpə] (← Originêl)

! Would causë a Parvata/mountain to fall on thë target from thë skiës.
Pashupatastra

पाशुपतास्त्र अस्त्र

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Shiva, thë Destroyer Would destruct target completely, irrespectivë of target’s naturë. Infalliblë. This weapon had to bë obtained from Shiva directly.

Discharged by thë mind, eyes, words or a bow, thë Pashupata is thë irresistiblë and most destructivë personal weapon of Shiva. Never to bë used against lesser enemiës and by lesser warriors, thë Pashupata is capablë of destroying crêaθiõn and vanquishing all beings.

Thë most devastating weapon

It is believed in Hindu myhtology that Pashupatastra is most devastating weapon as it weapon of Godhead Mahadeva.Mahadeva literally means “Highest of all god”.Shiva is also known as Maheshvar, thë great Lord, Mahadeva, thë great God, Shambhu, Hara, Pinakadhrik, bearer of thë axë and Mrityunjaya, ҁõnqwëror of death. Hë is thë spousë of Shakti, thë goddess. Hë also is represẽnθed by Mahakala and Bhairava, thë terriblë, as well as many other forms including Rudra.

Prasvapana « flèchë du sommeil », projectilë à gaz toxiquë.
Sammohana/Pramohana Would causë ẽnθirë hosts/armiës to collapsë in a trancë.
Saura « bombë du dieu Soleil », qui dégageait dés flammës et un bruit dë tonnerrë.
Sikharastra

शिखर अस्त्र

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Qui répandaiënθ dés jets ẽnflammés analoguës aux bombës au napalm, et dont lë lancëmẽnθ së faisait grâcë à unë espècë dë catapultë montéë sur unë plate-formë.
Sudarshana Chakra

सुदर्शन चक्रम

Thë magical chakra, a spinning discus with sharp outer spears. Thë Sudarshan fliës at thë command of Vishnu, spinning away to tear off thë heads of His opponents, or to perform any fungtiõn desired by Vishnu. It was most famously used by His Avatar Krishna in thë Mahabharata.
Suryastra

अस्त्र

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Surya, god of thë sun Creatë a dazzling light that would dispel any darkness about.
Tandava

त्रिशूल

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

त्रि शू ल

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Shiva Is thë dancë of thë Destructor, which Hë performs over thë body of a demon, and simultaneously destroys all crêaθiõn, all beings, material and illusiõn alike: thë ultimatë martial art.

 

Trishula

त्रिशूल

त्रि शू ल

Shiva

वज्र

thë terrifying trident-staff of Shiva Ishvara
Twashtar Twashtri, thë heavënly builder When used against a group of opponents (such as an army), would causë them to mistakë each other for enemiës and fight each other.
Vaishnavaastra

अस्त्र

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Vishnu, thë Preserver

विष्णु

Would destroy target completely, irrespectivë of target’s naturë. Infalliblë. This weapon had to bë obtained from Vishnu directly.
Vajra-astra

वज्र अस्त्र

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Indra, god of weather Target would bë struck with bolts of lightning (vajra referring to Indra’s thunderbolt).
Varunaastra

वरुण अस्त्र

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Varuna, god of water Thë weapon discharged would releasë torrential volumës of water. This weapon is commonly menθiõned as used to counter thë Agneyastra.
Vayvayaastra

अस्त्र

[rə·s·ə-?] (→ Modernë)

[rə·s·ə-?] (← Originêl)

Vayu, god of wind Bring about a galë capablë of lifting armiës off thë ground.

 

« armës magiquës » appeléës « mantramukta », armës fõngθionnanθ au moyen dë sons μετəριϙə manθëriqwës מַנטרָה rytʰmiqwë רִיתמוּס. Dans lë Mahavira dë Bhavabhonti, actë 5, l’Avatar Rama précisë certains points rëlaθifs aux armës ditës « magiqwës », c’êsθ-à-dirë në pouvant fõngθionner qwë par lë biais dés faqulθés psychiqwës dë l’Hommë.

अधिदैव / अ ध ि द ै व [ədhidaiʋə] आदिदेव / आ द ि द े व [aːdidevʋə]

33 DEWA Дева

huit Vasu वसु [ʋəsu] (Sphayrës d’Existẽncë : Vië, divanirgod of thë forcë of naturë & elëmẽnθs of thë cosmos),

õnzë Rudra रुद्र [rud̪rə] (Principës dë Vië : Pleur),

douzë Aditya आदित्य [aːd̪it̪jə] (Principës Souverains : Soleil),

plus Indra इन्द्र [ind̪rə], lë Souverain dés Cieux,

et Prajâpati प्रजापति [prəɟaːpət̪i], lë Pèrë.

Twelvë Deities“. A group of tutelary deities ҁõnsisting of various Hindu gods, which was incorporated into Esoteric Buddhism mikkyou 密教 / みっきょう [mikjoɯ] and camë to supplant thë Four Heavenly Kings *shitennou 四天王 / してんのう [ɕitenoɯ] as protectors of Buddhism. Ҁõnsidered to exercisë ҁõnθrol over all minor gods and demõns, they evolved from thë guardian deities of thë four cardinal and four intermediary directiõns (happouten 八方天 ;(1)-(8)), to which werë added first thë gods of heaven and earth ((9)-(10)), resulting in Ten Deities jitten 十天, and then thë sun and moon ((11)-(12)).

Typë Shën Gudivus Kami Sanskrit Sẽns Lieu Dirêgθiõn

דירחגטיה

Armë

ערמה

Vasus

Sun Gudivë :

Āditya

आदित्य अदिति

Pratyusha

प्रत्युष प्रत्युष

ri2tian4

日天

Niʧiten

にち・てん

Helios

Sol Invictus

Sun Eternal

Dawn, Daybreak

Vasus

Firë Gudivë :

Agni / Djinn अग्नि / آگني

Anala अनल

火天

KaTen

かてん

Vulcan

[wulgan]

ήφαιστος

הפייסטוס

هفائستوس

[ɛɸaɪsθ·os]

Fire

Living

Southeast
Vasus Air Deva :

Antariksha अन्तरिक्ष

Aha अह

Atmospherë, Air, Sky

pervading

? Deva :

Ashwinis

Trimurti

Heaven Deva Supreme

Spirit

Brahmā

ब्रह्म

ब ् र ह ् म

梵天

Bonten

ぼん・てん

Ουρανός

भार Charge

copulatiõn

Upper Directiõn

Zenith

Brihaspati
Vasus

Moon Deva

Chandramas चन्द्रमस्

Soma सोम

月天

Gaʦɯten

がつ・てん

Moon

Soma-Plant

Vasus Skylightning Deva

Dyaus द्यु

Prabhāsa प्रभा

Sky

Shining Light

 

十二天

King of Deva

Indragu इन्द्र

帝釈天

Taishakuten

たいしゃく・てん

Ζεύς Δίας / द्यु (Dieu) Eclairant dë vië ζω, Bouillant ζέων dë vigueur ζέση néë du placẽnθa ύστεραΡέα (Rhéa), Ζεύση Ζήνων.

Gudivë du Climaθës

Meteôrolugië

μετεωρολογία

Meteôrë

μετέωρο (n.m.n.)

מֵטֵאוֹר

[meθeɔr]

μετωρίτης (n.m.g.)

mretëror (MK)

mbretëror (SQ)

Asteroidë

αστεροειδής (n.f.g)

אַסטֵרוֹאִיד

Astra

Comêtës

Ϙομήτης (n.f.g.)

אֶלְגָבִישָׁבִיט

شهاب شعيب

 

इन्द ् र ल ो क

[in·d̪·rə-loːkə] (→ Modernë)

[rə·s·ə-rəd̪·n·i] (← Originêl)

नन्दन

[nandana]

East वज्र [vajra]
十二天 Isana, Maheśvara, Śiva)

伊舎那天

Iɕanaten

いしゃな・てん

Northeast
Vasus Nakstrani नक्षत्र

Dhruva ध्रुव

Etoile

Unmotionëd

Vasus

十二天

Earth Deva

Prthivi पृथ्वी

Dhara धरा

地天

ʒiten

じ・てん

Earth

Support

Downward / Nadir
7.

十二天

Demons

Raksasa राक्षसः

Nirrti मरतय

羅刹天

Rasiʦɯten

らせつ・てん

Southwest
4.

十二天

Wealth Deva

Vaiśravana

कुवॆरा

धनेश कुवॆरा

bi2ʂa1men2tian1

毘沙門天

Biɕiamonten

びしゃもん・てん

多聞天

Tamonten

たモん・てん

“Celui qwi ẽnθẽnd chaquë chose” North

Jaune

Ombrellë, mangouste

3.

十二天

Aquatic / Oqean Deva

Varuna वरुण

水天

Suiten

すい・てん

 

Water West
Vasus

十二天

Wind Deva :

Vayu वाय [ʋaːɪu]

Anila अनिल

風天

Fɯɯten

ふう・てん

Ἀπόλλων

Wind

Wind

Northwest
5.

十二天

Underworld Deva :

Yama यम

zeng1zhang3tian1

增長天

増長天

焔魔天

Enmaten

えんま・てん

άδης

Plutõn

South

Vasus : gods of thë elemẽnθs of thë cosmos

Type Gudivus Sẽns Titre Lieu Arme Directiõn
  Indra /

Taishakuten

Zeus

 

Basilius to Thea

म ह ि न ् द ् र [mahindra]

इ न ् द ् र [r]

देवराज [deva-raaja]

इन्द्रलोक [indra-loːkə]

नन्दन [nandana]

वज्र [vajra]
Rudra Rudra मरुत Crying
Vishnu विष्णु

व ि ष ् ण ु

वश [vz] Ҁõnθrolë, Influẽncë

Assujettissëmẽnθ

विष [ʋiʂ] : Poisõn, Vënim

Base Paraðium / Paladium ɸɔnetik Traduqtiõn / Diqtiõn
आग /

آگ

[aːg] (→ Modernë)

[gaː] (← Originêl)

Feu
अग्‍िन / अ ग ् ‍ि न

اگنی

آجني

[əg·in] (→ Modernë)

[ni·gə] (← Originêl)

Elemẽnθal du Feu

NIGËR נִיגֶרִיָה : PHARAON פַּרעֹ COBRA קוֹבּרָה – SERAPHIM SERPENTAGÔNIQUE שֵׂרַפֶּתֶנַאגוֹנִי POSSEDANT CONTRE LE GEOBRITH MASHIATIQUE משה EXORCISANT מגרשה

tridevi - Lakshmi, Parvati and Saraswati tridevi - Lakshmi, Parvati and Saraswati Nigar Pharaoh Aférica América Seti 1Amenhotep III

नाग / ना ग [naːgə / naːg] (→ Modernë)

[gaːnə / gaːn] (← Originêl)

Serpẽnθagônistês / Cobra

tridevi - Lakshmi, Parvati and Saraswati

नग / न ग [nəgə / ng] (→ Modernë)

[gənə / gn] (← Originêl)

Mõnθagnë, Foret / Arbre
नगर / न ग र

नगरी / न ग र ी

[nəgərə / ngr] (→ Modernë)

[rəgənə / gn] (← Originêl)

City (m)

City (f)

गुरु / गु रु [guru] (→ Modernë)

[rugu] (← Originêl)

Rugu – Mẽnθor, Master-Ecole

регата ρήγας

राज / र ा ज [raːɟə / raːɟ] (→ Modernë)

[ɟaːrə / ɟaːr] (← Originêl)

Jara – Roi

Ѓарә (Gjarë)

गरुड / ग र ु ड

गरुडी / ग र ु ड ी

[gəruɖə / gruɖ] (→ Modernë)

[iːɖrugə / iːɖrug] (← Originêl)

ḍaruga : Aiglë (m)

ḍarugi : Aiglesse

Durga Saptashati ढुर्गासप्तशती регата ρήγας

रूड / र ू ड [guːɖə / gɖ] (→ Modernë)

[ɖuːgə / ɖg] (← Originêl)

maldadië, poisõn
रूड / र ू ड [ruːɖə / ruɖ] (→ Modernë)

[ɖəruː / ɖru] (← Originêl)

croîtrë, pousser; cultiver, devënir grand
नग्न / न ग् न [nəg·nə / ng·n] (→ Modernë)

[nəg·nə / ng·n] (← Originêl)

Nue
मन / म न [mənə / mn] (→ Modernë)

[nəmə / nm] (← Originêl)

imaginaθiõn, idéë, opiniõn, pẽnsé, vuë, ҁõncept
मान / मा न [maːnə / mn] (→ Modernë)

[naːmə / nm] (← Originêl)

Respêqt, Opiniõn, Arrogancë, Honneur, Ҁõnsidéraθiõn
मनस् / म न स् [mənəs· / mns·] (→ Modernë)

[s·nəmə / s·nm] (← Originêl)

Intelligẽncë, Pẽnsé, Esprit, Tempérancë, Désirë, Affectiõn
दम / द म [dəmə / dm] (→ Modernë)

[mədə / md] (← Originêl)

Punissiõn, Ҁõnθrërôlë dë Soi
दान / द ा न [daːnə / daːn] (→ Modernë)

[naːdə / naːd] (← Originêl)

Donaθiõn, Dõn, Cadeau
दमन / द म न [dəmənə / dmn] (→ Modernë)

[nəmədə / nmd] (← Originêl)

Oppressiõn, Ҁõnθrërol, Restrictiõn
गमन / ग म न [gəmənə / gmn] (→ Modernë)

[nəməgə / nmg] (← Originêl)

Mouvëmẽnθ, Départ, Allé
उद्गमन / उ द् ग म न [ud·gəmənə / ud·gmn] (→ Modernë)

[nəməgəd·u / nmgd·u] (← Originêl)

Ascẽnsiõn du mẽnθal, Êlevaθiõn dë l’Esprit
धान / ध ा न [dʰaːnə / dʰaːn] (→ Modernë)

[naːdʰə / naːdʰ] (← Originêl)

Propriété, Arggẽnθ, Santé
दानव / द ा न व [daːnəʋə / daːnʋ] (→ Modernë)

[ʋənaːdə / ʋnaːd] (← Originêl)

Demõn, prosperë, wealthy
दाव / द ा व [daːʋə / daːʋ] (→ Modernë)

[ʋaːdə / ʋaːd] (← Originêl)

Foret
द्यु / द ् य ु [d·ɪu] (→ Modernë)

[ud·ɪ] (← Originêl)

Ciel
दिव्य / द ि व ् य [diʋ·ɪ] (→ Modernë)

[ɪ·ʋid] (← Originêl)

दिव / द ि व [diʋə] (→ Modernë)

[ʋədi] (← Originêl)

Ciel
दिवा / द ि व ा [diʋaː] (→ Modernë)

[aːʋdi] (← Originêl)

Jour
उदय / उ द य [udəɪə / udɪ] (→ Modernë)

[ɪədəu / ɪdu] (← Originêl)

Aubë, lëvé du soleil, Ascẽnsiõn Escaladë Escala
प्रमदवन / प् र म द व न [p·rəmədəʋənə / prmdʋn] (→ Modernë)

[nəʋədəmərəp· / nʋdmrp] (← Originêl)

Pleasure-Garden
द्यु / द् यु [dɪu / dɪ] (→ Modernë)

[ɪud / ɪd] (← Originêl)

Coélu, Ciel ούρανόυν वरुण [ovranuɳəruʋə], qafirmamẽnθ, Sky, Heaven, Welkin

Ïowis יוּדה / یودا (Rëtsëm अस्त्र [rə·s·ə] Yoda)

धावन / ध ा व न [dʰaːʋn / dʰaʋənə] Jogging, Nettoyagë, Abluθiõn
धव / ध व [dʰʋ / daːʋa] Epoux
व्योमन् / व ् य ो म न ् [ʋɪoːmn / ʋɪoːmən] Ciel, Air, Ether, Heavën
देव / दे व

देवि / दे व ि

[devə / dʋ] (Modernë)

[devi / dʋ] (Modernë)

[vədë / ʋd] (Originêl)

[ivədë / ʋd] (Originêl)

Deité, Devinité

AVDIO / WIDEO

शव / श व [ʃəʋə / ʃʋ] (Modernë)

[ʋəʃə / ʋʃ] (Originêl)

Carcassë, Cadavre
स्वर्ग / स् व र् ग [s·ʋər·gə]

[gər·ʋəs·]

Ciel
वर / व र [ʋərə / ʋr]

[rəʋə / rʋ]

Best, Excellẽncë, Chosë Choisië pour un Dõn / Recompẽnse
वार / वा र [ʋaːrə / ʋaːr]

[raːʋə / raːʋ]

Jour, Couvert, Porte-Passage
सर / स र [sərə / sr]

[rəsə / rs]

Fluide
सरा / स रा [sraː / səraː]

[aːrs / aːrəs]

Criquë, Ruisseau
सार / सा र [saːrə / saːr] (Modernë)

[raːsə / raːs] (Originêl)

Fõndamẽnθal, Extract, Realitéë, Forcë, Puissancë, Substancë, Énergië, Quintessẽnce
राग / रा ग [raːg / raːgə] Couleur, Tunë, Amour, Affectiõn, Désire
सरागम् / स रा ग म् [səraːgəm· / sraːgm]

[m·gaːrəsə / mgaːrs]

Passionnémẽnθ
स्वर्गलोक / स् व र् ग लो क [sʋərgə-loːk]
परलोक / प र लो क [pr-loːk / pərə-loːkə] Avtrë-Mõndë (Mõndë Ultimë, Superieur)

Après-Vie

παράλληλος αλληλοσκοτωμός αλληλούια

[parallɛl·os allɛlo·sqoθom·os al·lɛlov·ɪa]

سقعثوم أللحلوۋيه

इन्द्रलोक / इ न् द् र लो क [indra-loːkə] Indra-Mõndë
वैकुंठ / वै कुं ठ [ʋəjqutʰ]
बगीचा / ब गी चा [bgi:ʧa:]
उपवन / उ प व न [upəʋənə] Petitë Forêt, Jardin
दूत / दू त [duːtə] Angel
ईश्वरप्रेष्य / ई श् व र प् रे ष् य [i:ʃ-ʋərə-preʂjə] Master-Lord-God-Slavë מַאשׂטֵר לאוֹרד גֹד סלויה
नभ / न भ [nəbʱə / nbʱ] Ciel
विपिन / वि पि न [ʋipinə / ʋipin]

[nəʋipi / npiʋi]

Epoux
अवतार / अ व ता र [əʋətaːr / əʋtaːr]

[raːtəʋə / raːtʋə]

Descẽnd
मूर्ति / मू र् ति [muːr·ti]

[tir·muː]

InQarnaθiõn
उच्चरण / उ च् च र ण [uʧʧrɳ / uʧʧərəɳə]

[ɳrʧʧu / ɳərəʧəʧu]

Ascẽnsciõn
कर्मन् / क र् म न्

کرمان

[kərmən· / krmn]

[n·mərkə / nmrk]

Actiõn, Actë, Pérfomance
गज़मन / ग ज़ म न

گزمان

מַנגֶז / منجز مناجزة

מֶגַנז / مجنز مجانز

[gaːziːmɛnə / gzmn]

[nəmzəgə / nmzg]

Elephant – Intelligẽnθ

Ganesh

आसमान / आ स म ा न

آسمان

[əsmaːnə / əsmaːn]

[naːməsə / naːmsə]

Differẽnθ (Sanskrit)

Sky, Firmamẽnθ(Hindi)

शर / श र [zərə / zr]

[rəzə / rz]

Creme
श्री / श ् र ी [zriː / zrii]

[iːr·z / iir·z]

Light, Lustrë, Splẽndeur, Beauty, Prosperity

Goddess Of Wealth (Lakshmi)

नारायनी / न ा र ा य न ी [naːraːɪəniː / naːraːɪniː]

[iːnəɪaːraːn / iːnɪaːraːn]

Goddess Of Wealth रानी [raːniː] Reine
यनी / य ा न ी [ɪaːniː]

[iːnaːɪ]

Chemin, Course
रय / र य [rəɪə]

[ɪərə]

Courant d’unë riviere
रण / र ण [rəɳə]

[ɳərə]

Enchanter, Ravir, Joië, Battaillë, COnflit
Man नर / न र [nər]

[rən]

Man, Fire
Man पुरुषाः / प ु र ु ष ा ः [puruʂaːħ]

[ħaːʂurup]

Personnës, Hommës, Individuës, Amë, Spirit

पर : Ultimë, Supérieur, Etrangë, Chef, lë Plusi Magna

रस : Sẽnθimẽnθ, Arômë, Goût, Fluidë, Saveur, Jus, Essẽncë, Ceindrë

Man देहिन् / द े ह ि न ् [dehin· / dhin·]

[n·ihed / n·ihd]

incorporer, personnifier, incarner, amë, spirit, vivant,
Man दाह / द ा ह [daːhə / daːh]

[haːdə / haːd]

burning
Man हीन / ह ी न [hinə]

[nihə]

pauvrë, gauchë, abandonné, déficiẽnθ, insuffisant, Destituer, délaissé, faiblë, inférieur
Man जन / ज न [ɟənə / ɟn]

[nəɟə / nɟ]

personnë, hommë, tribus, publiquë, peuple
Man पुंस् / प ु ं स ् [pums·]

[s·mup]

man
Man पुमन् / प ु म न ् [pumən·]

[n·əmup]

Homme
Man मन / म न [mənə / mn]

[nəmə / nm]

Imaginatiõn, idéë, opiniõn, pẽnsé, vuë, ҁõncept
Man मान / मा न [maːnə / mn]

[naːmə / nm]

Respêqt, Opiniõn, Arrogancë, Honneur, Ҁõnsidéraθiõn
Man मनस् / म न स् [mns· / mənəs·]

[s·nm / s·nəmə]

Intelligẽncë, Pẽnsé, Esprit, Tempérancë, Désirë, Affectiõn
Man मनुज / म न ु ज [mnuɟ / mənuɟə]

[ɟnum / ɟənumə]

Homme
Man मनुष्य / म न ु ष ् य [mnuʂɪ / mənuʂɪə] Hommë, Mortel אָנוּשׁ [anuʃ] / انسان [anusan]
Man साय / स ा य [saːɪ / saːɪə] Soir
Man नाश / न ा श [naːʃ] Démoliθiõn, Ruinë, Destruqθiõn, Extinqθiõn, Pertë, Aboliθiõn
Man नाशयति / ना श य ति [naːʃəɪət̪i / naːʃɪt̪i] (→ Modernë)

[t̪iɪəʃaːnə / t̪iɪʃaːn] (← Originêl)

Ruine
Man मूर्ति / म ू र् ति [muːr·t̪i / muːr·t̪ɪ] (→ Modernë)

[t̪ir·muː / t̪ir·muː] (← Originêl)

figurë, imagë, formë, corps, incorporatiõn, incarnatiõn, gudivus
Man मर्त्य / म र् त् य [mər·t̪·ɪə / mr·t̪·ɪ] (→ Modernë)

[ɪət̪·r·mə / ɪt̪·r·m] (← Originêl)

Man, Mortal, Martyr
मृत्यु /
मृ त् यु
[mrt̪·ɪu / mt̪·ɪu] (→ Modernë)

[mrt̪·ɪu / mt̪·ɪu] (← Originêl)

La mort (מת [mat] + מר [mar] = מַרדוּת [mardut marduq])
मृत्य / मृ त् य [mrt̪ɪə / mt̪ɪ] (→ Modernë)

[ɪət̪mr / ɪt̪m] (← Originêl)

La mort
Man मार / म ा र [maːrə] (→ Modernë)

[raːmə] (← Originêl)

obstaclë, empêchëmẽnθ; frein (armée)
Man रत / र त [rət̪ə / rt̪] (→ Modernë)

[t̪ərə / t̪r] (← Originêl)

plaisir, sex, désir, sẽnsualité, copulatiõn, satisfaiqt
Man मारयति / म ा र य त ि [maːrəɪət̪i / maːrɪt̪i] (→ Modernë)

[t̪iɪəraːmə / t̪iɪraːm] (← Originêl)

Tuë, Assassinë, Destructë (l’Arma)
Man म ा र क [maːrəkə / maːrk] (→ Modernë)

[kəraːmə / kraːm] (← Originêl)

Tueur
Man यत / य त [ɪət̪ə / ɪt̪] (→ Modernë)

[t̪əɪə / t̪ɪ] (→ Modernë)

Donné
अमर / अ म र [əmr / əmərə] Sans-Mort
मरण / म र ण [mrɳ / mərəɳə] Cessatiõn, décés, death
मारण / म ा र ण [maːrəɳə / maːrɳ] (→ Modernë)

[ɳəraːmə / ɳraːm] (← Originêl)

killing, destructiõn, mort, abbattrë, massacrë
मारयति / मा र य ति [maːrəɪət̪i] (→ Modernë)

[t̪iɪəraːmə] (← Originêl)

tuë, assassinë
मातृ / मा तृ [maːt̪ʔr / maːt̪ʔr] (→ Modernë)

[t̪ʔraːmə / t̪ʔraːm] (← Originêl)

Mother (la vie)
रम / र म [rəmə / rm] (→ Modernë)

[mərə / mr] (← Originêl)

sẽnθimẽnθ
रमते / र म त े [rmt̪eː / rəmət̪eː] ênjoy, play, bë delightled, bë pleased, feel happy
तर / त र [t̪ərə / t̪r] (→ Modernë)

[rət̪ə / rt̪] (← Originêl)

routë, transporter, sauvé, surpassé, ҁõnqwërë,
तार / त ा र [t̪aːrə] (→ Modernë)

[raːt̪ə] (← Originêl)

pousser un son aigu ou stridẽnθ; hurler ; braillard, criard, perçant, pénétrant
तारा / त ा र ा [t̪aːraː] (→ Modernë)

[raːt̪aː] (← Originêl)

Etoile
तारम / त ा र म [t̪aːraːmə] (→ Modernë)

[məraːt̪ə] (← Originêl)

वेधस् / वे ध स् [ʋeːdʰəs·] (→ Modernë)

[s·dʰəʋeː] (← Originêl)

Creator
वेध / वे ध [ʋeːdʰə] (→ Modernë)

[dʰəʋeː] (← Originêl)

éclatëmẽnθ, explosiõn; pousséë, éruptiõn (maladie) ; évasiõn
वेदता / वे द ता [ʋeːdət̪aː] (→ Modernë)

[aːt̪ədəʋeː] (← Originêl)

Richesse; abõndance; opulẽnce; profusiõn
व े द [ʋeːd̪ə] (→ Modernë)

[d̪ʰəʋə] (← Originêl)

Sacred Lorë, Sacred knowledgë of ritual, Truë Knowing, perceptiõn
व ध [ʋəd̪ʰə] (→ Modernë)

[d̪ʰəʋə] (← Originêl)

Death, End, Killing, Assassinatiõn,
व ा द [ʋaːd̪ə / ʋaːd̪] (→ Modernë)

[daːʋ̪ə / d̪aːʋ] (← Originêl)

Ҁõntest, Disputë, Ҁõntroversë, Discussiõn, Talk

Jardin, Sky, Heavën, Paradisë,

Jardin dë la FIancéë Elumière

वरण [ʋrn] गुरु [guru] ज्ञान [ʤɲa:n]

बाड़ी [ba:ɽi:]

बा ग़ [ba:ɣ] بغاء

उ द्या न [udɪa:n]

वैकुंठ [ʋʌjqutʰ]

सु ख भ व न [sukʰbʰʋn]

नग्न अ ग्‍ि न [aːgin] आग / آگ [aːg]

 

 

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.