ΑΛ-ϘΑ’ΟΎΡΑΝ – 2010-06-04 – RËORMFË ANGLAIS – HTML5

ΧΡΊΣΜΑ ΏΧΡΥΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΊΑ ΜΆΡΤΥΣ ΆΓΓΕΛΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧΑΊΑ ϘΑ’ΟΥΡΑΝΟΥΝ ΘΕΌΡΑΘΉΝΑ ΠΗΟΥΡΑΝΙ L’EMINENCENSOR.

RÉFORME UGLYSH EN HANGLISH

רֵאפּעֹרם / رافعرم

D’après ce que… דפרס / دپرس

CAESARÊS IV – ΛI ZƎЯVSƎVƆ

ΟΥΡΑΝΌΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ TIRANA ΘΡΌΝΟΣ SATURNOS ϘΡΌΝΟΣ  ϘΟΡΏΝΑ ϘΡΑΝΊΟ ϘΟΥΡΟΎΝΑ

אורַאנוֹס טי׳רַאנוֹס טירַנַה תרוֹנוֹס סַטוּרנוֹס קרוֹנוֹס

[ovr·an·os θyr·an·nos θir·an·a trun·os saθ·orn·us qrun·os qor·ɔn·a qran·o qurun·a]

Types Origine Franqesse

Egaration

ɸɔnetik

Actuel

Corregθion

Princesse

Phôneθique

Corrigé

PRO For

פּוֹר

[fɔr] Por

פוֹר

[por]
Nom From

فرعم

[frɒm] Vrom

ڤرعم

[vrɑm]
Verbe Friend [frend] Vriend [vrɛnd]
Verbe WORLD

wereld Dutch

VARLD Sweden

WELD German

woruld Old English

weralÞ (to strangle) High German

WIRILITAS Latin

World [wɜrld] lvodr [lvodr]
Verbe worien

wyrgan Old English

wurgen (to strangle) High German

veržti (to constrict) Lithuanian

Worry [‘wɜrɪ] Vorry [‘vɜrɪ]
Verbe worien

werc, weorc Old English

werc (to strangle) High German

έργο (to constrict) Creg

Work

Working

[wɜrk] Vork

Vorking

אְווֹרך

אְוָרכינג

ΝΩΡΓΑ

נוֹרגַא

αγρονομία

[vɜrk]
Nom Wortel

וּעֹרתהֵל

ʍORTEL

מעֹרתהֵל

[wortel]

[mortel]

VORÊL

ועֹרטאֶל

ΛORÊL

לעֹרטאֶל

[vorɛl]

[ʌorɛl]

Nom Network [ˈnetwɜ:k] Vorkneth

נטורך

[vɜrkneθ]
LAEVUS Latin

lypta Old Norse

lyft Old English (worthless, weak)

Middle Englishleftliftluft, ‘, from Proto-Germanic *luft- (compare North Frisian leef(ter), Dutch (dialectal) loof ‘weak, worthless’, Low German lucht(er)), from Proto-Indo-European*(s)leup*(s)lup ‘hanging limply’.

Left [left] Lifth [lɪfθ]
Lift [lɪft] Lefit [lefɪt]
Rules [ru:l] Rêgulës [rɛgu:l]
helen (Middle English),

hǣlan (Old English),

*χailjanan (Proto-Germanic : “to heal, make whole, save”),

*koil-  (Proto-Indo-European : “safe, unharmed”).

helen (Dutch : “to heal”),

heilen (German  “to heal”). More at whole.

Middle English ille from Old Norse illr, īllr (“bad”) (whence Danish ild (“evil”)).

HEAL

ILL

HEEL

HELL

HELA (death)

[hi:l]

[ɪl]

[hi:l]

[hel]

[hela]

HÊAL حالم

ILL

HÊÊL חֶל

HELL هل

ALE (Life)
اله

[ħɛal]

[ɪl]

[ħɛːl]

[hel]

[ale]

MEAT

מית (Dead)

ميت (deceased)

[mi:t] MEAT

מֵאַת

محات

[mɛat]
MEET

MOUTH

MOTION

[mi:t]

[maʋθ]

[məʋʃən]

MEEÞ

MUÞUS

MOÞION

מֶט

مث

[mɛːθ]

[muθ·us]

[moθ·ɪɘn]

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.