GEGË GHEG ƷÊƷË ZÊ‑YSË / ΓΕΓ‑ΕΙ‑ΑΣ ΓΕΓ‑ΩΝ‑ΙΣ‑ΤΗΣ ΓΕΓ‑ΩΝ‑ΑΣ ΓΙΓΑ

Wikipedia : Future Perfect at Sunrise, Removation of information made by me. Now, as an gjukac I want to get that man…

→⊕⊕⊕ GEGË {←⊖GHEGË gwégwë ←⊖greq‑qwë قوى ←⊖grecque ←⊖greêk גרהחכ / ΓΡΕΗΚ}
→⊕⊕⊕ ƷÊƷË {→⊕ZHÉGË gwégwë →⊕qrég‑qwë قوى →⊕cregque →⊕krêeg כרחהג / ΚΡΗΕΓ ;
{ĦÊKREHGË (K.) ÊKREGË (S.) / ΗΚΡΕΓƏ / חכרהג / حكرهگ : de‑test‑ed pro mono‑polë utêmênnthë shyprêmagy}
→⊕⊕⊕ ZÊNÃSYË
→⊕⊕⊕ KOKA KI KNOË
→⊕⊕⊕ RNOË‑FSOË رنع فسع
→⊕⊕⊕ TOPROFOSAOSUË
→⊕⊕⊕ ZAOSË
→⊕⊕⊕ TAOZAUSÃSAË
→⊕⊕⊕ TÊVSHRAMNOFÃSASISË‑IƩOSUWAË
→⊕⊖⊕ TʰÊΘZIISË تحثزيس
→⊕⊕⊕ ÊTRAĦUGFSË
←⊖⊖⊖ ΓΕ‑ΓΕ‑Ι‑ΑΣ ΓΕΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΕΓΩΝΑΣ ΓΙΓΑ ←⊖ΙΝ ←⊖Ι ΓΕΓΕΙΑΣ
←⊖⊖⊖ GE‑GE‑I‑ÃS GEGNISHTJAË GEGÔNJAË GIGA ←⊖IN ←⊖I
→⊕⊕⊕ ƷÊƷNIƩΘJAË {ƷÊƷNI‑ƩΘJAË}
→⊕⊕⊕ ƷÊƷƩANΘJAË {ƷÊƷ‑ƩANΘ‑JAË}
→⊕⊕⊕ QÔMË‑POSI‑TARI‑FIIQË قعم‑ڡعسى‑طارى‑فيق
→⊕⊕⊕ KAMI‑POΘË‑ÊNΘI‑IƩË كامى‑ڡعث‑حنث‑اِش {kama : ulôvéwaë ولعۋهوى kamêljaë pêrfêqthë uʃanië}
→⊕⊕⊕ KUNË‑PLUSË كون‑ڡلاُس

 

Pʰuno‑logijë

Vowels

Oral

IPA Written as Greek Attic Slavônic
[ə] ë (nër) Ъ, ъ
[a] a (dash) Α, α А, а
[ɑ] â (prâpë)
[ɒ] ä (knäqët)
[e] e (derë) Ε, ε Е, е
[ɛ] ê (mênôj) Η, η И, и
[i] i (dritë) Ι, Ι І, і
[o] o (kos) Ο, ο О, о
[u] u (kur) ΟΥ, ου У, у
[y] y (shykyr) Υ, υ Ы, ы
[ɔ] ô (dôrë) Ω, ω Ѡ, ѡ

Nasalized

IPA Written as Slavônic
[ĩ] ĩ (hĩna: ‘I entered’)
[ɛ̃] ẽ (mrẽna: ‘within’) Ѧ, ѧ
[ɑ̃] ã (hãna: ‘moon’, zã: ‘voice’)
[ɔ̃] õ (some dialects) Ѫ, ѫ
[ỹ] ỹ (gjỹs: ‘half’)
[ũ] ũ (hũna: ‘nose’) (hũna)

Differences between dialects

English Standard Albanian Tosk Albanian Gheg Albanian Root & Related Source Variation
Albania
[ælˈbeɪniə]
Shqipëri
[ʃʨipərɪ]
Shqipëri
[ʃcipərɪ]
Shqypní
[ʃʧipnɪ]
Scipio / Scipiônês / Skipetar
[sqɪp·ɪo] / [sqɪpɪɔn·ɛs] / [sqɪpɛtar]
latin i [i] ↔ y [y]
s [s] ↔ sh [ʃ]
ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
k [q] ↔ q [ʨ]
Skopje
[ˈskɔpɪɛ]
Shkupi
[ʃqupɪ]
Shkupi
[ʃqupɪ]
Shkupi
[ʃqupɪ]
Scupi
[squpɪ]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
we
[wɪ]
ne
[nɛ]
ne
[nɛ]
nê (a te nêna)
[nɛ]
نا (Ἀθήνη) / nos / ние
[næ / na / nɛ] / [atʰɛnɛ] / [nos] / [nie]
arab / greek / latin / slavic e [ɛ] ↔ ê [ɛ] /
us
[ʌs]
në / neve
[nə / nevɛ]
në / neve
[nə / nevɛ]
na (a te na) / nevê
[na], [a te na] / nevɛ]
نا (Ἀθηνᾶ) / nobis / нас
[næ / na / nɛ] / [atʰɛna] / [nobis] / [nas]
arab / greek / latin / slavic ë [ə] ↔ a [a]
i
[aɪ]
une
[un·ɛ]
une
[un·ɛ]
unê
[un·ɛ]
أنا / אני / unus
[ˀenæ / ˀana / ˀɛnɛ] / [an·i] / [un·us]
arabic / latin e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
me
[mi]
unë / më
[un·ə / mə]
unë / më
[un·ə / mə]
unë / mu
[un] / [mu]
أنا / unus, me / ме, мене / με μου
[ˀenæ / ˀana / ˀɛnɛ] / [un·us] / [me] / [mɛ, mɛnɛ] / [me, mu]
arabic / latin / slavic / greek ë [ə] ↔ ë []
one
[wʌn]
një
[ɲə]
një
[ɲə]
nji / njã
[ɲɑ̃]
uniô
[un·ɪɔ]
latin ë [ə] ↔ ẽ [ɑ̃]
nine
[naɪn]
nëntë
[nənt·ə]
nëntë
[nənt·ə]
nãndë / nãnë
[nɑ̃nd] / [nɑ̃n]
εννέα / ενενήντα
[enne·a] / [enenεnθa]
greek n [n] ↔ nd [nᵈ]
mind, think
[maɪnd, θɪŋk]
mendoj
[mɛnd·ɔɪ]
mëndoj
[mɛnd·ɔɪ]
mênthôj / mênoj
[mɛnθ·ɔɪ] / [mɛn·ɔɪ]
mêns, mêntëm
[mɛns] / [mɛnθ·əm]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
is
[is]
është
[əʃt]
është
[əʃt·ə]
ãsht / ã
[ɑ̃ʃt] / [ɑ̃]
est
[ɛsθ / est]
latin ë [ə] ↔ ẽ [ɑ̃]
s [s] ↔ sh [ʃ]
spider
[ˈspaɪdər]
merimangë
[merɪmɑŋ·ə]
mirëmangë
[mɪrəmɑŋ·ə]
barimãngë
[barɪmɑ̃ŋ·ə]
μυρμήγκι
[myrmɛgkɪ]
greek
root
[rut]
rrenjë
[rɛɲ·ə]
rrënjë
[rɛɲ·ə]
rrẽjë
[rɑ̃ɪ·ə]
j [ɪ] ↔ nj [ɲ]
I do
[aɪ du]
bëj
[bəɪ]
bëj
[bəɪ]
bâj
[bɑɪ]
ë [ə] ↔ â [ɑ]
made
[meɪd]
bërë
[bəɾ·ə]
bërë
[bəɾ·ə]
bã / bânë
[bɑ̃] / [bɑn·ɛ]
b [b] ↔ br [bʳ]
lord, sir
[lɔrd, sɜr]
zotëri
[zɔtəɾɪ]
zotëri
[zɔtəɾɪ]
zôtëni
[zɔtənɪ]
ζω
[zɔ]
greek n [n] ↔ r [ɾ]
name
[neɪm]
emër
[ɛməɾ]
emër
[ɛməɾ]
ẽmën
[ɛ̃mən]
nômen
[nɔm·ɛn]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
women
[ˈwɪmɪn]
femër
[fɛməɾ]
femër
[fɛməɾ]
fẽmën
[fɛ̃mən]
femina
[fɛmɪn·a]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
sand
[sænd]
rërë
[ɾəɾ·ə]
rërë
[ɾəɾ·ə]
rãnë, zäl
[ɾɑ̃n·ə]
harena
[ʰarɛn·a]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
in
[ɪn]
ndë
[ndə]
ndë
[ndə]

[nə]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
among, under
[əˈmʌŋ, ˈʌndər]
ndër
[ndəɾ]
ndër
[ndəɾ]
nër
[nəɾ]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
underwear
[ˈʌndərˌwɛər]
ndërresa
[ndəres·a]
ndërresa
[ndəres·a]
nërresa
[nəres·a]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
change
[tʃeɪndʒ]
ndërroj
[ndər·ɔɪ]
ndërroj
[ndər·ɔɪ]
drrôj
[ndər·ɔɪ]
अन्तर
[ənt̪ərə]
Sanskrit n [n] ↔ nd [nᵈ]
while
[waɪl]
ndërsa
[ndəɾsa]
ndërsa
[ndəɾsa]
dërsa
[dəɾsa]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
till, until
[tɪl] [ʌnˈtɪl]
derisa
[deɾɪsɑ]
derisa
[deɾɪ sɑ]
teri sa
[teɾɪ sɑ]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
honest
[ˈɒnɪst]
ndershëm
[ndɛɾʃəm]
ndershëm
[ndɛɾʃəm]
nêrshëm
[nɛɾʃəm]
hônestô
[ʰɔnesθ·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
honor, respect
[ˈɒnər, rɪˈspɛkt]
nder
[ndeɾ]
nder
[ndeɾ]
ner
[neɾ]
hônorô
[ʰɔnor·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
honor
[ˈɒnər]
nderoj
[ndeɾ·ɔɪ]
nderoj
[ndeɾ·ɔɪ]
nerôj
[neɾ·ɔɪ]
hônorô
[ʰɔnor·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
thank
[θæŋk]
falenderoj
[falen·ndeɾ·ɔɪ]
falënderoj
[falən·ndeɾ·ɔɪ]
faliminerôj
[falɪmɪ·neɾ·ɔɪ]
hônorô
[ʰɔnor·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
bankrupt falimentim falimentim falimentim fallimentô italian
mellowness pjekuri pjekuri pjekuni n [n] ↔ r [ɾ]
state, condition
[steɪt, kənˈdɪʃən]
gjendje
[ɟɛnd·ɪɛ]
gjëndje
[ɟənd·ɪɛ]
gjẽndje
[ɟɛ̃nd·ɪɛ]
ë [ə] ↔ ẽ [ɛ̃]
sleep
[slip]
fjetje
[fɪɛt·ɪɛ]
fjëtje
[fɪət·ɪɛ]
flẽtje
[flɛ̃ɪt·ɪɛ]
e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
sleeps
[slips]
fle
[flɛ]
flë
[flə]
flẽ
[flɛ̃]
e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
speak
[spik]
flet
[flɛt]
flët
[flət]
fol
[fol]
e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
lie
[laɪ]
gënjeshtër / rrenë
[gəɲɛʃtər] / [rɛn·ə]
gënjeshtër / rrënë
[gəɲɛʃtər] / [rən·ə]
rrẽnë
[rɛ̃n·ə]
ingannô
[ɪn·gan·nɔ]
latin e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
bird
[bɜrd]
zog
[zog]
zok
[zoq]
zog
[zɔg]
lady, madam
[ˈleɪdi, ˈmædəm]
zonjë
[zɔɲ·ə]
zonjë
[zɔɲ·ə]
zôjë
[zɔɪ·ə]
ζω
[zɔ]
greek j [ɪ] ↔ nj [ɲ]
god
[gɒd]
zot
[zɔt]
zot
[zɔt]
zôt
[zɔt]
ζω
[zɔ]
greek
to decease
[tu dɪˈsis]
a vdes
[a vdɛs]
a vdës
[a vdəs]
a dês
[a dɛs]
ᾍδης
[ʰadɛs]
greek d [d] ↔ vd [ᵛd]
died
[daɪ]
vdiqa
[vdɪʨ·a]
vëdiqja
[vədɪʨ·ɪa]
dêka
[dɛq·a]
decedô
[de·qɛd·ɔ]
latin d [d] ↔ vd [ᵛd]
the death
[ðə dɛθ]
vdekja
[vdɛq·ɪa]
vëdekja
[vədɛq·ɪa]
dêkja
[dɛq·ɪa]
decedere
[de·qɛd·ere]
latin d [d] ↔ vd [ᵛd]
king (passed ancestor)
[kɪŋ] ([pæsed ˈænsɛstər])
mbret
[mbɾɛt]
mbret
[mbɾɛt]
mret/regj
[mɾɛt / rɛɟ]
راج مرت / राज्ञा मृत / rex / ρήγας
[raɟ] [rɛgs] [rɛgas] / [mrtə]
sanskrit / latin / greek m [m] ↔ mb [mᵇ]
protects
[prəˈtɛkts]
mbron
[mbɾɔn]
mbron
[mbɾɔn]
prun
[pɾun]
imperatôr / Перун
[ɪm·peraθ·ɔr] / [perun]
latin / slavic p [p] ↔ mbr [mᵇʳ]
rearward
[ˈrɪərwərd]
mbrapë
[mbɾapa]
mbrapa
[mbɾapa]
präpa
[pɾɒpa]
p [p] ↔ mbr [mᵇʳ]
yesternight
[ˈɪɛstərˈnaɪt]
mbrëmë
[mbɾəmə]
mbrëmë
[mbɾəmə]
prämë
[pɾɒm]
p [p] ↔ mbr [mᵇʳ]
loose
[luz]
humb
[humb]
humb
[humb]
hup
[hup]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
evening
[ˈivnɪŋ]
mbrëma
[mbɾəma]
mbrëma
[mbɾəma]
präma / mräma
[pɾɒma] / [mɾɒma]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
slay
[sleɪ]
mbytë
[mbytə]
mbytë
[mbytə]
mytë
[myt]
ميت / מי׳ת
[mɪt]
semitic m [m] ↔ mb [mᵇ]
rat
[ræt]
mi
[mɪ]
mi
[mɪ]
mĩni
[mĩnɪ]
on, above
[ɒn] [əˈbʌv]
mbi
[mbɪ]
mbi
[mbɪ]
mi
[mɪ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
fill
[fɪl]
mbush
[mbuʃ]
mbush
[mbuʃ]
mush
[muʃ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
complete
[kəmˈplit]
mbaroj
[mbaɾ·ɔɪ]
mbaroj
[mbaɾ·ɔɪ]
parôj / marôj
[paɾ·ɔɪ] / [maɾ·ɔɪ]
parô
[par·ɔ]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
take
[teɪk]
mbârr
[mbɑr]
mbarr
[mbɑr]
märr
[mɒr]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
after
[ˈæftər]
mbas
[mbas]
mbas
[mbɑr]
mas / masanena
[mas] / [masa·nena]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
after
[ˈæftər]
pastaj
[past·aɪ]
pastaj
[past·aɪ]
tana
[tana]
पश्चात्
[pəʃʧat̪]
Sanskrit
hold
[hoʊld]
mbâj
[mbɑɪ]
mbaj
[mbɑɪ]
mäj
[mɒɪ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
to cover
[fɪl]
mbuloj / mbloj
[mbul·ɔɪ] / [mbl·ɔɪ]
mbuloj / mbloj
[mbul·ɔɪ] / [mbl·ɔɪ]
mulôj / mlôj
[mul·ɔɪ] / [ml·ɔɪ]
manipulô
[manɪpul·ɔ]
latin m [m] ↔ mb [mᵇ]
to sow
[tu soʊ]
mbjell
[mbɪɛɫ]
mbjell
[mbɪɛɫ]
mjêll
[mɪɛɫ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
interior
[ɪnˈtɪəriər]
brenda
[bɾɛ̃n·a]
brënda
[bɾən·a]
mrẽna
[mɾɛ̃n·a]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
breakfast
[lʌntʃ]
saballëk
[ʂabaɫək]
صبحانه
[ʂobħane]
persian e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
Lunch
[lʌntʃ]
drekë
[dɾɛk·ə]
drêkë
[dɾɛk]
e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
Dinner
[ˈdɪnər]
darkë
[dɑɾk·ə]
därkë
[dɒɾk]
â [ɑ] ↔ ä [ɒ]
venter
[ˈvɛntər]
bark
[bɑɾk]
b [b] ↔ mb [ᵐb]
pregnant
[ˈprɛgnənt]
mbarrë
[mbɑr·ə]
mbarrë
[mbɑr·ə]
bärrë / pärrë
[bɒr] / [pɒr]
prægnas
[prɛ·ʒnas]
b [b] ↔ mb [ᵐb]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
stand
[stænd]
mbështet
[mbəʃtɛt]
mbështet
[mbəʃtɛt]
bështêt
[bəʃtɛt]
status
[stat·us]
latin b [b] ↔ mb [ᵐb]
deform
[dɪˈfɔrm]
shtrembëroj
[ʃtɾɛmbəɾ·ɔɪ]
shtrembëroj
[ʃtɾɛmbəɾ·ɔɪ]
shtrêmbôj / shtrêmôj
[ʃtɾɛmb·ɔɪ] / [ʃtɾɛm·ɔɪ]
strambus / strabus
[stramb·us] / [strab·us]
latin b [b] ↔ br [bʳ]
damn
[dæm]
bre
[bɾɛ]
 ?
[bɛ]
b [b] ↔ br [bʳ]
separate
[ˈsɛpəˌreɪt]
ndaj
[ndɑɪ]
ndaj
[ndɑɪ]
däj
[dɒɪ]
d [d] ↔ nd [ⁿd]
make your
[meɪk yʊər]
ndreqe
[dɾɛʨɛ]
ndreqe
[dɾɛʨɛ]
dreqe / drêçê
[dɾɛʨɛ] / [dɾɛʧɛ]
directus, rectus facere, regula
[dis·rɛgθ·us] [rɛgθ·us faq·erɛ] [rɛgul·a]
latin d [d] ↔ nd [ⁿd]
build, construct
[bɪld, kənˈstrʌkt]
ndertoj
[ndeɾt·ɔɪ]
ndërtoj
[ndeɾt·ɔɪ]
drêtôj
[drɛt·ɔɪ]
directus, structus
[dis·rɛgθ·us] [strugθ·us]
latin d [d] ↔ nd [ⁿd]
straight, right
[streɪt, raɪt]
drejt
[dɾeɪt]
drejt
[dɾeɪt]
drêjt
[dɾeɪt]
directum, erectus
[dis·rɛgθ·um] [erɛgθ·us]
latin e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
to work për të punuar për të punuar me punuê πένομαι greek are [arɛ] ↔ ê [ɛ]
city
[ˈsɪti]
qytet
[ʨytet]
qytet
[ʨytet]
çytet
[ʧytet]
civitate
[qɪwɪt·as]
latin ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
city
[ˈsɪti]
sher
[ʃer]
şehir / شهر
[ʃehɪr] / [ʃɒr]
turk persian
door
[dɔr]
portë
[port·ə]
portë
[port·ə]
derë
[der]
porta / در
[port·a] / [dɒr]
latin / persian
dog
[dɔg]
qen
[ʨɛn]
qën
[ʨən]
çẽn / çan
[ʧɛ̃n] / [ʧan]
canis
[qan·ɪs]
latin ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
lamb qengj qëngj kingj / qingj k [q] ↔ q [ʨ]
to be
[təˈbi]
qenë
[ʨɛn·ə]
qënë
[ʨən·ə]
kjẽnë / kãnë
[kɪɛ̃n] / [kɑ̃n]
كان
[kæn]
arab k [q] ↔ q [ʨ]
cry
[kraɪ]
qaj
[ʨɑɪ]
qaj
[ʨɑɪ]
käj
[qɒɪ]
κλαίω
[qla·ɪɔ]
greek k [q] ↔ q [ʨ]
weep
[wip]
qan
[ʨɑn]
qan
[ʨɑn]
kän
[qɒn]
κλαίω
[qla·ɪɔ]
greek k [q] ↔ q [ʨ]
fun, satisfy kenaqë kënaqë knaçë ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
thankful
[ˈθæŋkfəl]
shyqyr
[ʃyʨyr]
shyqyr
[ʃyʨyr]
shykyr
[ʃykyr]
شُكْر
[ʃukər]
arab k [k] ↔ q [ʨ]
sugar
[ˈʃʊgər]
sheqer
[ʃeʨɛr]
sheqer
[ʃeʨɛr]
shekêr
[ʃekɛr]
شکر / سكر
[ʃkr] / [skr]
arab / turk / persian k [k] ↔ q [ʨ]
towel
[ˈtaʊəl]
peshqir
[pɛʃʨɪr]
peshqir
[pɛʃʨɪr]
pêshkir
[pɛʃqɪr]
پیشگیر
[pɪʃ·gɪr]
arab / turk / persian k [k] ↔ q [ʨ]
juniper dëllinjë enjë bërshẽ
muck baltë llum lloq
fire-iron cimbidh mashë danë
I can
[aɪ kæn]
mundem
[mundem]
mundem
[mundəm]
mũj
[mũɪ]
munia / manualis
[mun·ɪa / manu·al·ɪs]
latin
you can
[ɪu kæn]
mundesh
[mundeʃ]
mundësh
[mundəʃ]
mũnësh
[mũnəʃ]
munis / manus
[mun·ɪs / man·us]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
place vend vënd ven n [n] ↔ nd [nᵈ]
finish
[ˈfɪnɪʃ]
fund
[fund]
fund
[fund]
fũn
[fund]
finis
[fɪn·ɪs]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
end, bottom
[ɛnd] [ˈbɒtəm]
fund
[fũnd]
fund
[fund]
fũnd
[fũnd]
fundus
[fund·us]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
nose hundë hundë hũnë n [n] ↔ nd [nᵈ]
fox dhelpër dhelpër skile σκύλο greek
up, high lart lart nâltë altus latin
stop, halt ndaloj ndaloj naloj n [n] ↔ nd [nᵈ]
puppy, dog këlysh këlysh klish σκύλο greek i [i] ↔ y [y]
mount, up
[maʊnt] [ʌp]
hipje
[ʰip·ɪɛ]
hipje
[ʰip·ɪɛ]
ypjê
[yp·ɪɛ]
υψος / ὑπέρ
[ʰyps·os / ʰyp·er]
greek i [i] ↔ y [y]
descender, landed zbriti zbriti zhdrypi υπο- / ὑπό
[-ypo] / [ypo]
greek i [i] ↔ y [y]
any, anybody ndonjë  ? zhdônjë
life
[laɪf]
jeta
[ɪeta]
jeta
[ɪeta]
jêta
[ɪeta]
حياة / حيات / حياتى
[ħɛɪɛta]
arab / turk / persian
staying, subsisting
[steɪiŋ, səbˈsɪstiŋ]
jes
[ɪɛs]
finished
[ˈfɪnɪʃ]
kry
[qry]
sos
[sɔs]
betis
[betɪs]
bitiş
[bɪtɪʃ]
turk
but
[bʌt]
por
[por]
por
[por]
amã
[amɑ̃]
ama
[ama]
turk
only, but, beside
[ˈoʊnli, bʌt, bɪˈsaɪd]
veç
[vɛʧ]
veç
[vɛʧ]
vêç
[vɛʧ]
e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
alone
[əˈloʊn]
vetëm
[vɛt·əm]
vetëm
[vɛt·ə]
vêtm
[vɛtm]
e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
remain
[rɪˈmeɪn]
mbes
[mbɛs]
mbes
[mbɛs]
mês
[mɛs]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
remained
[rɪˈmeɪned]
mbeta
[mbet·a]
mbeta
[mbet·a]
meta
[met·a]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
close
[kloʊz]
mbyll
[mbyll]
mbyll
[mbyll]
myll
[myll]
Shkodër m [m] ↔ mb [mᵇ]
close
[kloʊz]
mbëshele / mbëçele
[mbəʃɛl·ɛ] / [mbəʧɛl·ɛ]
mbërshele
[mbəɾʃɛl·ɛ]
mshêlê
[mʃɛl·ɛ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
gather, collect
[ˈgæðər, kəˈlɛkt]
mbledh
[mblɛð]
mbledh
[mblɛð]
mlêdh
[mlɛð]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
search
[sɜrtʃ]
kërko
[qərq·ɔ]
kërko
[qərq·ɔ]
kërko
[qərq·ɔ]
circare (ring)
[gɪrg·arɛ]
latin
look
[lʊk]
shiko
[ʃɪq·ɔ]
shëko
[ʃəq·ɔ]
këqyr / kshyr
[ʃəʨyr] / [qʃyr]
oculis sequor
[ogul·ɪs sequor]
latin
leave
[liv]
shkoj
[ʃq·ɔɪ]
shkoj
[ʃəq·ɔɪ]
shkôj
[ʃəq·ɔɪ]
go
[goʊ]
yrôj
[yr·ɔɪ]
ire
[ire]
latin
visage
[ˈvɪzɪdʒ]
fytyrë
[fytyɾ·ə]
fytyrë
[fytyɾ·ə]
ftyrë
[ftyɾ·ə]
factura
[faqtur·a]
latin
face
[feɪs]
faqë
[fɑʨ·ə]
 ? fäçë
[fɒʧ]
face
[faq·ɛ]
latin ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
annoy, tease
[əˈnɔɪ, tiz]
ngac
[ŋaʦ]
ngac
[ŋaʦ]
gac / guc
[gaʦ] / [guʦ]
agacer
[agas·e]
french g [g] ↔ ng [ŋ]
annoy, tease
[əˈnɔɪ, tiz]
ngacmoj
[ŋaʦm·ɔɪ]
ngacmoj
[ŋaʦm·ɔɪ]
gacmoj
[gaʦm·ɔɪ]
agacer
[agas·e]
french g [g] ↔ ng [ŋ]
charge, load
[tʃɑrdʒ, loʊd]
ngarkoj
[ŋarq·ɔɪ]
ngarkoj
[ŋarq·ɔɪ]
garkoj
[garq·ɔɪ]
carrus / incaricô
[qar·rus] / [ɪn·qarɪq·ɔ]
latin g [g] ↔ ng [ŋ]
car
[kɑr]
karro
[qar·o]
karro
[qar·o]
kêrr
[qɛr]
carrus
[qar·rus]
latin g [g] ↔ ng [ŋ]
chair
[tʃɛər]
karrige
[qarrɪg·ɛ]
karrige
[qarrɪg·ɛ]
karrik
[qarrɪq]
carrus / carega
[qar·rus] / [qareg·a]
latin / italian k [q] ↔ g [g]
have
[hæv]
kam
[qɑm]
kam
[qɑm]
kâm
[qɑm]
has, there is
[hæz, ðɛər ɪz]
ka
[qɑ]
ka
[qɑ]

[qɒ]
by, to
[baɪ, tu]
nga
[ŋa]
nga
[ŋa]
ka
[qa]
k [q] ↔ ng [ŋ]
slowly
[sloʊ]
ngadalë
[ŋadal·ə]
ngadalë
[ŋadal·ə]
kadälê
[qadal·ɛ]
k [q] ↔ ng [ŋ]
sometimes
[ˈsʌmˌtaɪm]
nganjëherë
[ŋaɲə·hɛr·ə]
nganjëherë
[ŋaɲə·hɛr·ə]
kaniherë
[qanɪ·hɛr·ə]
k [q] ↔ ng [ŋ]
cadaster, parcel
[kəˈdæstər, ˈpɑrsəl]
ngastër
[ŋastəɾ]
ngastër
[ŋastəɾ]
kastër / kadastër
[qɑstəɾ] / [qɑdɑstəɾ]
k [q] ↔ ng [ŋ]
complicate
[ˈkɒmplɪˌkeɪt]
ngatërroj
[ŋatər·ɔɪ]
ngatërroj
[ŋatər·ɔɪ]
katrrôj
[qatər·ɔɪ]
inquaternô
[ɪn·qwatern·ɔ]
latin q [q] ↔ ng [ŋ]
destroy
[dɪˈstrɔɪ]
shkatërroj
[ʃkatər·ɔɪ]
shkatërroj
[ʃkatər·ɔɪ]
shkatrrôj
[ʃqatr·ɔɪ]
destruô, struo, troja
[de·stru·ɔ]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
soldier
[ˈsoʊldʒər]
ushtar
[uʃtɑr]
ushtar
[uʃtɑr]
ushtar
[uʃtɒr]
struô, hostis, שׁוֹטֵר, σωτήρ
[stru·ɔ], [host·ɪs], [ʃoter], [sɔθɛr]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
fire
[faɪər]
zjarri
[zɪar·ɪ]
zjarri
[zɪar·ɪ]
zjarrmi
[zɪarm·ɪ]
rm [rᵐ] ↔ r [r]
enemy
[ˈɛnəmi]
armik
[aɾmɪq]
armik
[aɾmɪq]
anmik / anëmik
[anmɪq] / [anəmɪq]
inimicus
[ɪn·ɪmɪq·us]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
Short
[ʃɔrt]
shkurt
[ʃkuɾt]
shkurt
[ʃkuɾt]
shkurt
[ʃquɾt]
curtus
[qurt·us]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
science
[ˈsaɪəns]
shkencë
[ʃkenʦ·ə]
shkencë
[ʃkenʦ·ə]
shkencë
[ʃqenʦ]
scientia
[sqɪɛnθ·ɪa]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
who
[hu]
kush
[quʃ]
kush
[quʃ]
kush
[quʃ]
quis
[qwɪs]
latin k [q] ↔ q [q]
what
[ʰwʌt]
çka
[ʧka]
çka
[ʧka]
shka / qa, ça
[ʃka] / [ʧa]
q [q] ↔ ç [ʧ]
something
[ˈsʌmˌθɪŋ]
diçka
[dɪ·ʧka]
diçka
[dɪ·ʧka]
dishka / diça
[dɪ·ʃka] / [dɪ·ʧa]
q [q] ↔ ç [ʧ]
why
[ʰwaɪ]
pse
[psɛ]
pse
[psɛ]
përshka / përqa
[pəɾ·ʃka] / [pəɾ·ʧa]
pro quid
[pro qwɪd]
latin
your
[ɪɔr]
tëndë
[tənd·ə]
tënde
[tənd·ə]
tinë / tänë
[tɪn·ə / [tɑn]
teneô
[ten·eɔ]
latin ë [ə] ↔ a [a]
your
[ɪɔr]
tënde
[tənd·ɛ]
tënde
[tənd·ɛ]
tinê / tãnê
[tɪnɛ] / [tɑ̃nɛ]
tenirê
[ten·ɪrɛ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
you
[ɪu]

[tə]

[tə]
ti / tê
[tɪ] / [tɛ]
te / ти
[te] / [tɛ → ti]
latin / slavic ë [ə] ↔ ê [ɛ]
to
[tu]

[tə]
your
[ɪur]
tuaj
[tuaɪ]
tuaj
[tuaɪ]
tuaj
[tuaɪ]
tua
[tua]
latin ë [ə] ↔ ê [ɛ]
this
[ðɪs]
këtë
[kətə]
këtë
[kətə]
kta
[kta]
ë [ə] ↔ a [a]
those
[ðoʊz]
këto
[kəto]
këto
[kəto]
kto
[kto]
ë [ə] ↔ a [a]
of these
[ɒv ðiz]
këtyre
[kətyɾɛ]
këtyre
[kətyɾɛ]
ktynê
[ktynɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
these
[ðiz]
këtyrëve
[kətyɾəvɛ]
këtyrëve
[kətyɾəvɛ]
ktynvê
[ktynvɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
of those
[ɒv ðoʊz]
atyre
[atyɾɛ]
atyre
[atyɾɛ]
atynê (Atʰêna)
[atynɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
those
[ðoʊz]
atyrëve
[atyɾəvɛ]
atyrëve
[atyɾəvɛ]
atynvê
[atynvɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
eagle
[ˈigəl]
shqiponjë
[ʃʨɪp·ɔn·ɪɛ]
shqipanjë
[ʃʨɪp·an·ɪɛ]
shqipãnjê / shqypänjê
[ʃʧɪp·ɑ̃n·ɪɛ] / [ʃʧɪp·ɑn·ɪɛ]
excipô / accipitër (πτερό πετώ)
[eqs·qip·ɔ] / [aq·qi·pit·er] ([pter·o] [pet·ɔ])
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
c [q] ↔ q [ʨ]
pronounce, cite
[prəˈnaʊns] [saɪt]
shqiptoj
[ʃʨɪpt·ɔɪ]
shqiptoj
[ʃʨɪpt·ɔɪ]
shqiptôj / Shqipôj
[ʃʨɪpt·ɔɪ] / [ʃʨɪp·ɔɪ]
excitô / scitô (σοφός)
[eqs·qit·ɔ] / [sqiθ·ɔ] ([sof·os])
latin / greek s [s] ↔ sh [ʃ]
c [q] ↔ q [ʨ]
understand
[ʌndərˈstænd]
kuptoj
[kupt·ɔɪ]
kuptoj
[kupt·ɔɪ]
kuptoj
[qupt·ɔɪ]
computô
[gom·put·ɔ]
latin c [g] ↔ k [q]
o [o] ↔ u [u]
security
[sɪˈkyʊərɪti]
siguri
[sigur·ɪ]
siguri
[sɪgur·i]
secure
[sequr·ɛ]
latin c [q] ↔ g [g]
like, as though
[laɪk] [æz ðoʊ]
sikur
[siqur]
sikur
[siqur]
sikur
[siqur]
as
[æz]
si
[si]
si
[si]
si
[si]
how
[haʊ]
çysh
[ʧyʃ]
how much
[haʊ mʌtʃ]
sa
[sa]
sa
[sa]

[sɑ]
σαν
[san]
greek
if
[ɪf]
qoftë
[ʨɔft·ə]
qoftë
[ʨɔft·ə]
kôftë
[qɔft]
k [q] ↔ q [ʨ]
what(p.m.)
[ʰwʌt]
çfarë
[ʧfar·ə]
çfarë
[ʧfar·ə]
tfarë
[tfar]
which (p.m.)
[wɪtʃ]
cili
[ʦɪl·ɪ]
cili
[ʦɪl·ɪ]
cili
[ʦɪl·ɪ]
which (p.f.)
[wɪtʃ]
cila
[ʦɪl·a]
cila
[ʦɪl·a]
cila
[ʦɪl·a]
century
[ˈsɛntʃəri]
shekulla
[ʃɛquɫ·a]
sæculum
[sɛqul·um]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]

Gheg today

There are still some authors that create in the Gheg language. Gheg is used in televisions and newspapers in Kosovo only.

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.