2015‑09‑13 – 15:45 – ⊖ISR‑AL يسار → ⊕ JƩR‑AL – ΙϷΕΡΕ‧⁠ΥΣ يشهر ΠΕΡΣΕ‧⁠ΥΣ ΖΕ‧⁠ΥΣ ΟΡΦΕ‧⁠ΥΣ عرف ΑΡΙΦΙ (Ħappy) GAZMENI ΑΣΜΕΝΟΣ سعيد ← شعيد साधु सिद्ध

DÊWË⁠‑ƷÊNIË CÔN⁠‑JVR⁠‧ING GO⁠‧ÊT⁠‧IA :

(→⊕ʒèni‑tive “téo‑vérgja” ژنى تطۋر {→⊕⊖⊕ [niʒdii] ↔ →⊕⊕⊕ [ʒandi]} against ←⊖nèʒa‑tive {ΝΗ‑} {←⊖[dʒin][dnaʒ]} “←⊖goêtia {←⊖ΓΟΗΤΕΙΑ ←⊖ΓΟΗΣ ←⊖ΓΟΟΣ”} ; Shoro‑Alba‑maga שער ܣܥܪ شعر qontra black‑blocking‑sorcery : ΣΕΙΡΑ, سحير‎, ܫܚܰܪ‎, הו‑שחר [sɛħjir]).

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTHS
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
→⊕⊖⊕⊖ TÉOGÊË‧⁠JAË
ΘΕΟΓΗ‧⁠ͿΑ (Dor.)
ΤΕΟΓΗ‧⁠ΙΑ (Att.)
ТЕОГИЈА (Shalovunic.)
[teogɛ‧⁠ja]
(Orbitic.) طهعجح
(Shvriac.) ܬܗܥܓܚ‧⁠ܝܐ
(Obritic.) טהעגח‧⁠יה
/ En. teogue.
Fr. teoguê.
→⊖⊕⊕⊖ ΘΟΓΗ‧⁠ΙΑ (Dor.)
ΤΟΓΗ‧⁠ΙΑ (Att.)
[togɛ‧⁠ja]
(Orbitian.) طعجح
(Shvriac.) ܬܥܓܚ‧⁠ܝܐ
(Obritian.) טעגח‧⁠יה
/ En. togue.
RF. toguê.
Sq. togeë.
Aln. togêë.
→⊕⊕⊕⊕ ΗΟΤΕΓ⁠ͿΑ (Att.)
[ɛoteg‧⁠ja]
(Obritian.) טהעגח‧⁠יה / En. (hh)eoteg.
RF. (ħ)êotégue.
Sq. (hh)eotegë.
Aln. (ħ)êotegë.
→⊕⊕⊕⊕ ΗΟΤΓͿΑ [ɛotg‧⁠ja] (Att.) (Obritian.) טעגח‧⁠יה
/ En. eotg.
RF. êotgue.
Sq. eotgë.
Aln. êotgë.
→⊕⊕⊖⊕ TÉOGÈΘÉË‧⁠JAË / En. teogethe.
RF. téogêthé.
Sq. teogetheë.
Aln. teogêtheë.
→⊕⊕⊖⊕ TÉOGÈΘÉSË‧⁠JAË /
→⊕⊕⊕ TÉƩOGÈΘÉSË‧⁠JAË /
→⊕⊕⊖⊖ ΤΕΡͶΟΓΗ‧⁠ΙΑ
[terwogɛ‧⁠ja]
/
→⊕⊕⊕⊖ ΤΕΡΟΓΗ‧⁠ΙΑ
[terogɛ‧⁠ja]
طهرعجح / En. teroge.
RF. térogè.
Sq. terogeë.
Aln. terogêë.
←⊕⊖⊖⊖ ΘΕΡΡ‧⁠ΟΣ (att.)
[θerr‧⁠us]
ثارر / En. therr.
RF. thérre.
Sq. therrë.
Aln. therrë.

15:40
Recherche de “ishrael”
Thumbnail
00019357475ae72e5d6bd

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.