2015‑09‑16 – 16H25 (UTC+1) – Mërkurë‑në (Gegë.) :

Autär : Gazmen Arifi (Gegë.) :
Autôr : Gazmend Arifi (Tosk.) :

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTHS
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
TMAG‑ZANAΘEI‑DI‑DA‑ƩKOLIZÔ
ΤΜΑΓ‑ΖΑΝΑΘΕΙ‑ΔΙ‑ΔΑ‑ϷΚΟΛΙΖΩ (att.)
/
TMAG‑ZAOTANAΘEI‑DI‑DA‑ƩKOLIZÔ
ΤΜΑΓ‑ΖΑΟΤΑΝΑΘΕΙ‑ΔΙ‑ΔΑ‑ϷΚΟΛΙΖΩ (att.)
/ ZOTNI
LIXO & ARṢIMSO
TMAG‑ZÔTANAΘEI‑DI‑DA‑ƩKOLIZÔ
ΤΜΑΓ‑ΖΩΤΑΝΑΘΕΙ‑ΔΙ‑ΔΑ‑ϷΚΟΛΙΖΩ
/ THEI
DEI
ΤΜΑΓ‑ΖΑΟΤΑΝΑΒΑΟΘΕΙ‑ΔΙ‑ΔΑ‑ϷΚΟΛΙΖΩ (att.) /
TMAG‑ZÔTAÊNO‑TANABAO‑ΘEI‑DI‑DA‑ƩKOLIZÔ
ΤΜΑΓ‑ΖΩΤΑΗΝΟ‑ΤΑΝΑΒΑΟ‑ΘΕΙ‑ΔΙ‑ΔΑ‑ϷΚΟΛΙΖΩ (att.)
/
TAÊŞAL‑LÊMÉNÉGDA‑IMÉN‑ÔN‑DARÊGUODΘI /
ΤΑΗϷΑΛ‑ΛΗΜΕΝΕΓΔΑ‑ΙΜΕΝ‑ΩΝ‑ΔΙ / téléthéing mind by daô dokeô qodarsh.
AÊALLÊNGDË أحأللحننجْد /
TMAG‑ZÔTANO‑TANABAO‑ΘÉI‑DI‑ƩKOL‑IZË (ÊNGËL‑LÊND) أحنجْل‑ألحند /
TMAG‑KZÔTAOLNADIDAΘEI‑IZÔ
ΤΜΑΓ‑ΚΖΩΤΑΟΛΝΑΔΙΔΑΘΕΙ‑ΙΖΩ (LÊNG‑ÊL‑LÊND)
/
TMAG‑KTÔTAOLNAGIGAWOODIDAΘEI‑IZÔ
ΤΜΑΓ‑ΚΖΩΤΑΟΛΝΑΓΙΓΑͶΟΟΔΙΔΑΘΕΙ‑ΙΖΩ
/
ZÔTANAΘAΘEJI ZÔTANAGAΘAΘEJI ZÔTABABABUMANABAΘAΘEUSAJI / Zénitus زهن
Zhéni ژنى
Zhénéthéusa ججنات
Tshérèjimushusa طشهرحيموشوسى
Térèjimusa طهرحيموسى.

2015‑09‑16 – 16H25 – WednesDay

https://www.facebook.com/10207525596046973

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.