→⊕⊕⊕ TƩEORBMUN‑ÔN ƩOR‑ÔN

TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË / ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ARROW ⇐L R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË
?? / ?? ←⊖⊖⊖SOR‑ÔR סער ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ ƩOR‑ÔN  شعر / ??
?? / عهر SOÉRMAN‑ÔR ←⊖⊖⊖ ?? ?? →⊕⊕⊕ TƩEORBMUN‑ÔN ?? / ??
??
/ ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ ZÔJA
ظغية / (Lathin. Gég. Qrêgu.)
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ ZÔNJA ظغنية / ΖΩΝͿΑ [zɔnja] ≢ ←⊖⊖⊖ZONA / ΖΟΝΑ עני ܙܰܢܳܝܐ [zona] (Latin. Tosk. Grêqë.)
{←⊖⊖ONI עני ܥܢܝ غنى عني عننة عناء عانى عانة おに {HONNI / HONTË} a }
(sisters & soeurs {Francë} hérmana {ES} motra {SQ})
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ TORMΘË‑TÔNË
टरम / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ AL‑RÊMGSI الرحمجسي / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? ↔⊜⊜⊜ & ?? / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ AL‑OFA
عفا / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? ↔⊜⊜⊜ & ?? / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕
AL‑KAPÊRŨNË كڡر / (vor‑givë‑néss)…
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ ALMUSA الموسى / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ KUNË‑TRA / KŨN‑DRA ?? / (MKSQ.)
?? / سم SAM ←⊖⊖⊖ ?? ?? ?? MAS ?? / ??
?? / ܣܡܠܐ
समल
SAMALA
←⊖⊖⊖ ?? ?? ?? LAMASA ܠܡܣܐ
लमस
/ ??
?? / سفل SAFALA ←⊖⊖⊖ ?? ?? ?? LAFASA لفس / ??
?? / سلام SALAMA… ←⊖⊖⊖ ?? ?? ?? ƩALAMA شالم / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ ب
/ in the
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ ƩMA
سمي / name
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ AL‑ALEH الاله / alleh
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ AL‑ĦÊVIƩAVRÊMÉNUNË… حۋِساۋرحمانون / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ ΑΛΕΑ‑ΗϜΙϷΑϜΡΗΜΕΝΥΝ ΗΝΥΝΙΦΙ
حننف / ??
←⊖ÉN/HN
ههن
هنن 
/ كهن KÉHNO    →⊕⊖⊕ ?? ?? →⊕⊕⊕ KNÉHO كنه / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ KRAMAɸ‑ÔN… ?? / En. cramaf on
?? / ?? ?? ?? ?? ??  →⊕⊕⊕ TʰAÉDTH… تاهدث / En. taedth.
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ KATƩAVARAĦAMANAFAΘA ?? / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ KATƩARAMANAΘA ?? / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ KARAĦAMANANA ?? / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ KATAQARAMA ?? / ??
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕ KARAMA ?? / ??

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.