@MarieDrucker : →⊕⊖⊖THUCK

→⊕⊕⊖ UCK / ZUCKER‑BERG / DRUCKER POΘË‑ÊNΘË‑ISË AŨNË

→⊕⊖⊖ THUCK = SUCK + FUCK AT SAMË TIMË ! INË‑NOWË ƔAZI !
→⊕⊖⊖ THUCKER THUCKËR THUCKUNG THUCKË‑ÔJË THUCK‑ĦËRR

→⊕⊖⊖ FUCK ففوق = FŪQĪ‑ƩËMË FUQKË FUTJA QĪKA ΚΙΚΑΣ KARASA KAKASË ISHZÊJNË {zijn, sein}
(KKS ككس [R‑4729] : béauθé, chic, côrθë‑oisië / Ϙωρθ קער ערטל قغر, dêqsë‑térité, espièglerië, élég‑ângë, finë‑êssë فِن‑حسس, j̄ōlī يعلي, rusé, poli…)

→⊕⊖⊖ SUCK سسوق [R‑2739] = {BEAST 6 σέξι 6 ΣΈΞΙ 6 SEX} SUCCESS (SUBË‑QÊDSË) = UTÊMNÉGÊ وتحمنهجح

→⊕⊖⊖ NASQA SQALA SQANSIÔ (נסוק a‑sqênθë, risë, up, monθë)

→⊕⊖⊖ NSK נסך ܢܣܳܟܐ نسك : fusiôn, ascétisme

→⊕⊕⊖ NIKÊ / ΝΙΚΗ / نكح

→⊕⊖⊕ SȲSË / ΣϒΣ

→⊕⊖⊕ SĪSË / ΣΙΣ

→⊕⊖⊕ ΘĪ̃ΘË (MAKË مک, MÉKKA AALAH TÉ‑QĀRNĀΘĪŪ̃NË)

←⊖⊖⊖ ΘĪWË (DÉÉRRË, SVINJÉ, SCHWEIN, ƩWIƩË)

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.