→⊕⊕⊕ RË‑ƷDARGΘÉË رْ‑ژدارگثه (RF2 MÉΘÉ‑ŨNË / ΜΕΤΈΩΡΟ)

←⊖⊖⊖ RË‑GARDË (FR2 MÉTÉO : DIIΘË T’ÊLLË חלל ܚܠܠ حلل [ɛl‑lə‑sə])
←⊖⊖⊖ GR
←⊖⊖⊖ GD
←⊖⊖⊖ RD
←⊖⊖⊖ SL + FL = ΘL
→⊕⊕⊕ LS + LF = LΘ ⇒ →⊕⊕⊕UFΘUSU (M.) AFΘASA (W.) ËFΘËSË (N.)
←⊖⊖⊖ SALË
→⊕⊕⊕ ÊLLË‑SË חלל ܚܠܠ حلل [ɛl‧⁠lə‑sə]
{→⊕⊕⊕ lavë‑êrë لاۋ‑حر,
{→⊕⊕⊕ pruë‑fië‑êrë ڡرو‑فيق‑حر [pruə‑fiə‑ɛrə], {ϷΡΥΩ, ϜΡΥΩ}
{→⊕⊕⊕ liki‑iθë ≣ →⊕⊕⊕ kala‑aθë كلاث

→⊕⊕⊕ RË‑ƷDARGΘÉË رْ‑ژدارگثه (RF2 MÉΘÉ‑ŨNË / ΜΕΤΈΩΡΟ)
→⊕⊕⊕ ƷD
→⊕⊕⊕ ƷR
→⊕⊕⊕ ƷG
→⊕⊕⊕ ƷΘ
→⊕⊕⊕ RG
→⊕⊕⊕ RÉ/RH
→⊕⊕⊕ DR
→⊕⊕⊕ DG
→⊕⊕⊕ DΘ
→⊕⊕⊕ RG
→⊕⊕⊕ GΘ
→⊕⊕⊕ ΘÉ/ΘH
←⊖⊖⊖ GÉ/GH
←⊖⊖⊖ DÉ/DH

→⊕⊖⊕ AR‑JÉRË أر‑يهر {→⊕⊖⊕ARRJÉRË}
→⊕⊕⊕ RA‑RJÉË رأ‑ريه {→⊕⊕⊕RARRJÉË}

←⊖⊕⊕ FRÃNSË ڡرانسا ←⊖FR ←⊖FN →⊕FS →⊕RN →⊕NS
←⊖⊕⊕ FRÃNCË ڡرانصا ←⊖FR ←⊖FN ←⊖FC ←⊖RC ←⊖NC
←⊖⊖⊖ C [s / ts / c / ɕ / k / q / tɕ / tʃ, dʒ / g]
{→⊕⊕⊕ Ênë حنن
{→⊕⊕⊕ Ôrêbbië عرحببي
{←⊖⊖⊖ ilë
{→⊕⊕⊕ mêθë
{→⊕⊕⊕ aalë ال
{→⊕⊕⊕ « A » صا
{→⊕⊕⊕ qvarë קור قۋار [R‑4412]
{→⊕⊕⊕ tutʃukarë !!! {c’est réveillé}

→⊕⊕⊕ VRÃNFË ۋأنف
→⊕⊕⊕ PRÃNΘË ڡرأنث
→⊕⊕⊕ QRÃNɕË قرأنچ
→⊕⊕⊕ KRÃNSË كرأنساء (OƩÊKRASUË KIKSA KIISSË)

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.