→⊕⊕⊕ JØVË JVÔË {PÔJË} (MKSQ.) EUIVX (FR.) / ͿϜΩƏ

→⊕⊕⊕ JØVË JVÔË {PÔJË} (MKSQ.) EUIVX (FR.) / ͿϜΩƏ
←⊖⊖⊖ VJØƏ {VØƏ} (MKSQ.) / VIEUX (FR.)

(→⊕⊕⊕ ƷJØKSƏ {ƷØX ژعخ}, {Fr. jeux}

(→⊕⊕⊕ PJØGSƏ, {Fr. pieux}

(→⊕⊕⊕ LJØQSƏ, {Fr. lieux}

(→⊕⊕⊕ QJØKSƏ {QØFƏ}, {Fr. cieux}

(→⊕⊕⊕ KJØFSƏ כיעפס {KØƏ} / EUK (FR.),

(→⊕⊕⊕ DJØKSƏ {dieux}
{→⊕⊕⊖ IDJOƏ
{→⊕⊕⊕ IODJØƏ
{←⊖⊖⊖ WÔDJØZƏ وغد},

(→⊕⊕⊕ MJØFSƏ ⇔ ←⊖⊖⊖ FØƏ,

{→⊕⊕⊕ NJØFSË {NØDƏ}

(→⊕⊕⊕ SJØXƏ 昌 閶 娼 ,

←⊖⊖⊖ VJÊJƏ / VJÉILLƏ (ILL)

←⊖⊖⊖ VÉT‑US
←⊖⊖⊖ VÉT‑UL‑US
←⊖⊖⊖ VJÉTË

→⊕⊖⊖ JÊTA
→⊕⊕⊕ T‑ĦÊĦÊJAΘA

→⊕⊕⊕ TVÉË‑USƏ (K.) / TVÉ‑SUƏ (L.)
→⊕⊕⊕ TVJÉƏ
→⊕⊕⊕ TVRÃMANNÃΘƏ‑ASË {En. tvramannath}
→⊕⊕⊕ TVRUMŨNNUΘƏ‑SUË {En. tvrumunnuth}
→⊕⊕⊕ TÃVRAŨNSAƏ {En. tavrauns, tavraunsa}
→⊕⊕⊕ TAVAHAƏ {En. tavah, tavaha}

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.