→⊕⊕⊕ OƩRFË – עשרף – عشرف

←⊖⊖⊖ SORË – סער – سعر ! (DIXITË “SORS” “SÔRΘI‑IRË / СѠРѲІ‑ІРЪ”)

→⊕⊕⊕ ƩORSË – שערס – شعرس {En. shors}
→⊕⊕⊕ OƩRFË – עשרף – عشرف {En. oshrf}
→⊕⊖⊕ OƩÔRFSË / ѠРѲСЪ – עשערפס {En. oshorfs}
→⊕⊕⊕ OƩOPRÔOFSÔË {En. oshoproofs}
→⊕⊕⊕ KŨNË‑PARÔË‑JÉË !!!

→⊕⊕⊕ ORFË [orfə]

→⊕⊕⊕ OFAË – عفا [ofaə]

→⊕⊕⊕ OFFË [offə]

→⊕⊕⊕ RFÔË / ΡΦΩ / رفع

→⊕⊕⊕ OPRË – غفر
(→⊕⊕⊕ ÊKSË‑QAUƩË, (excuse)
(→⊕⊕⊕ PRÔË‑GIVË, (forgive, progive)
(→⊕⊕⊕ PÊRË‑NODÔNË TÉ‑MÉ‑ŨNË ! (pardonne)
(→⊕⊕⊕ RË‑MITΘË, (remit)
(→⊕⊕⊕ QŨNË‑DÔNË,
(→⊕⊕⊕ ABË‑ƩOLVË ; (absolve)
{→⊕⊕⊕ APÊRÉHÔ – אפֶרֵהָה
{→⊕⊕⊕ OPÊRÊĦË – עֹפֶרֶחְ
{→⊕⊕⊕ OVARÊĦË
{→⊕⊕⊕ ORÔË / ΟΡΩƏ / عرغ
{→⊕⊕⊕ OVRÔWË / ΟϜΡΩͶƏ – عۋرغو ;
{←⊖⊖⊖ ÔURË / ÔAWARA – عور : blindë

→⊕⊕⊕ PRÔ / ΠΡΩ – ڡرغ [prɔə]

→⊕⊕⊕ PÔ / ΠΩ [pɔ]

→⊕⊕⊕ PÔJË / ΠΩͿƏ [pɔjə]

→⊕⊕⊕ PARÔË – פאר – ڡارع رغ [parɔə]
(→⊕⊕⊕ HIƔTË (high, height)
(→⊕⊕⊕ ƷRÊAΘË (great)
(→⊕⊕⊕ ĦAULΘY (haut, altus)
(→⊕⊕⊕ Ê‑LÊVAΘË‑ÉDË (elevated)
(→⊕⊕⊕ RAGĦHË‑IƩË,
(→⊕⊕⊕ ƩOÃRË‑ÃNGË ;
(←⊖⊖⊖ NÔ
(←⊖⊖⊖ DƷÉALO‑USY – دژهالع (Ħanbali.) [dajdʒehaloə] {jealous}
(→⊕⊕⊕ BUΘË
(→⊕⊕⊕ ƷÊALLÔ‑YSU – ژحاللغ (Mêliɕië.) [ʒɛallɣɔ‑jasə‑ysu] (jeall}

←⊖⊖⊖ FOULË (foul)
→⊕⊕⊕ OULFÔË {En. oulf, oulfing}

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.