2016‑02‑01 04H47M

→⊕⊕⊕ ƩÊKALVSË ƷÊNNDÉHY PÔ‑US‑SIN
←⊖⊖⊖ DƷÉNNY دژهي (ĦÕKMÊOLIJË حغكمحعلي)
→⊕⊕⊕ ƩALVË‑ƩÊKSË
←⊖⊕⊕ XALIIFË {En. khalif}
←⊖⊕⊕ XLAOSA – خلاعسا {En. khlaosa, class}
←⊖⊖⊖ XXX 30
→⊕⊕⊕ ƩYYRAΘË
→⊕⊕⊕ ALË‑RAWAMAJAË
→⊕⊕⊕ VARARAĦAMAJA वाररामा
→⊕⊕⊕ VÊRARÊMIË ۋحررحممى
→⊖⊕⊕ VÊRRÊMË ۋحررحم {Sq. verem}
→⊕⊕⊕ ÊVRRÊMË‑AΘË حۋررحماث

←⊖⊖⊖ SÊX‑SQLAWË – ΣΕΞ‑ΣϘΛΑϜΑΣ (SGLABWÔRKË) ΣΛΑͶΑΣ
→⊕⊕⊕ WÔLVQASJÉWË – ͶΟΛϜϘΑΣͿΕͶƏ
→⊕⊕⊕ ƩŨNΘË – ϷΩΝΘƏ – شُنّا शुन 順 舜 [R‑2964] : subë‑qédsë, ʒrôwθë, pro‑ʃpêriiθy, wêl‑varë ; adë‑ʃaulθë, attaqwë ; rêgθi‑fië‑êrë, ê‑wêli‑êrë}
{Les zana‑së vêômêniinféha kë ʃħypungynoθë}

 

83e8c83a4434f9f042c730d0a99b9e9c

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.