2016‑02‑01 – 18H12

→⊕⊕⊕ JA
→⊕⊕⊕ AALË‑RÊBBJA الرحببي {Sq. rebbja}
→⊕⊕⊕ ZÔTJATHË {Sq. zotja}
→⊕⊕⊕ ALÉA {Sq. alea}
→⊕⊕⊕ WA‑TƩAΘINASA {En. wa‑chathinasa}
→⊕⊕⊕ ZÔNΘJAΘË (potni zôna – ΖΩΝΑ زغن zota zamana zanaanaha)

→⊕⊕⊕ AALAHA
→⊕⊕⊕ PZÔRNBOTHITHË ڡزغرنبعفثسى {zôrdhë زغرذ shqrdhë شقرذ obrë عبر}
→⊕⊕⊕ AALLAHA
→⊕⊕⊕ QARNA
→⊕⊕⊕ IƩAA {En. ishaa}
→⊕⊕⊕ ÃMŨNË {En. amun}
→⊕⊕⊕ TƩI {Sq. qi}
→⊕⊕⊕ NBIIΘË – نبي {nbiithë}
→⊕⊕⊕ ΘIΘË {Sq. thithë}
→⊕⊕⊕ SYSË (suce, success, mnégë négsë qnégô)
→⊕⊕⊕ TÊMË (t’aime, amë‑ôruéwë)
←⊖⊖⊖ NIKÊ – نكح
→⊕⊕⊕ ANA‑QARNA‑SQÔ
→⊕⊕⊕ VÉË
→⊕⊕⊕ JÉ

→⊕⊕⊕ ÉGÔ – ΕΓΩ – هگغ {Fr. je}
→⊕⊕⊕ AI
→⊕⊕⊕ KUMË‑PRÊË‑ĦÊNDË‑ISË {Fr. comprend, En. comprehend}
→⊕⊕⊕ KË كْ {Fr. ce}
→⊕⊕⊕ QWË قوى {Fr. que}
→⊕⊕⊕ ÊƩΘË حشث {Fr. est}
→⊕⊕⊕ AALË ال {Fr. le}
→⊕⊕⊕ I‑ƩALZMAZË‑JÃNGË {Fr. ishalzmaze‑yang}
↔⊜⊜⊜ &
→⊕⊕⊕ TƩÃNGË طشأنگ (ça, obliger, êvadparôraħamsii)
↔⊜⊜⊜ !!!
→⊕⊕⊕ ƷÊNNJÉÉUDAË
→⊕⊕⊕ ZĦÊNÊΘIË
→⊕⊕⊕ ÊƩÊNÉDU (S.) ĦÊƩÊNÉHDU (S.) – حسانهد
↔⊜⊜⊜ &
←⊖⊖⊖ PAAṢHË पाष्
→⊕⊖⊖ KÉNPË كهنڡ
→⊕⊕⊕ UKPNÉË كڡنه
←⊖⊖⊖ ÉVLADË – ۋلد
→⊕⊖⊖ DRACULA
←⊖⊖⊖ ISRALË
→⊕⊕⊕ IƩALRSË
←⊖⊖⊖ VLLÄ {Fr. frêrë, vlaamsë}
→⊕⊕⊕ WLLVÄ {vrêrfë, ulaamsë}
→⊕⊖⊕ DRÊQË – דרק (caca.)
→⊕⊕⊕ QODRË – قعدر
→⊕⊕⊕ DRUGA ! (qukusus)
→⊕⊕⊕ QUDAKSË

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.