2016‑02‑01 – 21H47M

R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË
←⊖⊖⊖ SARTANË سرطال / (cancer.)
En. sartan, sart‑an.
←⊖⊖⊖ SAFRÃNË / (safran.)
←⊖⊕⊖ FRANCIA فرانسيا /
←⊖⊖⊖ QAΘRANË قطران / (goudron)
En. qathran, qathr‑an.
→⊕⊕⊕ KATARASË كثر كرس كثس / En. kataras.
←⊖⊕⊕ QATARË قطر / En. qatar.
Sq. qatarë
→⊕⊕⊕ I‑TAQRË‑ÕNUSË / i‑taqrë‑onusë
En. itaqronus, i‑taq‑ronus.
Fr. itaqreonnouse, i‑taqre‑onnouse.
←⊖⊖⊖ KAFAIRË ÇA كفائر / qu’à faqë‑airë ça.
En. kafair.
←⊖⊖⊖ GANEQERË
ΓΑΝΕϘΕΡ
گانهقهر / cancer.
En. ganeqer.
Fr. ganéqére.
→⊕⊕⊕ QARNEEGË
ϘΑΡΝΕΕΓ
قارنههگ / qarneeg.
En. carneeg.
Fr. carnéége.
←⊖⊖⊖ SAΘANATOSË / En. sathanatos : angel / theos of death.
←⊖⊖⊖ FLYORË ORPË ערף / En. fluor, fluoring.
Fr. fluôr.
→⊕⊖⊕ OLFYRË
ΟΛΦΥΡƏ (att.)
עלפיר / En. olfyr, olfyring.
→⊕⊕⊕ OLRUFË
ΟΛΡΟΥΦƏ (att.)
עלרוף / En. olruf, olrufing.
→⊕⊕⊕ RUFÔË
ΡΥΦΩƏ
روفع / En. rufo, rufoing.
←⊖⊖⊖ SULFURË / En. sulfur.
→⊕⊕⊕ LRUFUSË / En. lrufus.
←⊖⊖⊖ SAFALISHTÉË سفل فلش تلاش شط / En. safalisht.
←⊖⊖⊖ MÊRCY / En. mercy.
→⊕⊕⊕ DRUCKAË / En. drucka.
→⊕⊕⊕ DOKTÔRGJAË / En. doktorg.
La. doctorgia.
→⊕⊕⊕ ƩULFË‑TRŨNË / En. shulf‑trun.
Sq. shulfë‑trunë.
→⊕⊕⊕ ƩULΘË‑ŨNA‑NUSË / En. shulth‑una‑nus.
Sq. shulthë‑una‑nusë.
←⊖⊕⊕ XULFË‑OVARNIA / California Tʃokutalipũlqruônjaë.
En. khulfovarnia, →⊕kulfi‑ovarnia.
→⊕⊕⊕ TRÃNSË (F.) / En. trans.
←⊖⊕⊖ (FRANCË / En. France.
→⊕⊖⊖ (RANCË) / Fr. rance.
←⊖⊖⊖ (C [s / ts / c / ɕ / k / q / tɕ / tʃ, dʒ / g] /
←⊖⊕⊕ (FARSË / Fr. farce.
←⊖⊕⊖ (ENFÊRÊ هنفحر / En. enfere.
Fr. énfêrê.
→⊕⊖⊖ ÃNFERË أنفهر / En. anfer.
Fr. énfér.
←⊖⊕⊖ IN‑FERNË إنفارن / En. inferno.
Fr. inférne.
←⊖⊖⊖ (ÉNË‑FLË‑ÊRË هن‑فل‑حر / En. enfling.
Fr. enfler.
→⊕⊕⊕ (EN / Fr. en.
→⊕⊕⊕ (ĀRĪFĪ / En. arifi.
→⊕⊕⊕ (PÊRRSË / En. perrs.
Fr. pêrrse.
→⊕⊕⊕ (ÃMË‑PALÉË / En. impale.
Fr. empalé.
←⊖⊖⊖ (MMARIË मारि / mêrë, aqwaë.
→⊕⊕⊕ (TÊPRAMÊNIANË / En. tepramenian.
Fr. têpramêniane.
←⊕⊕⊖ (DÊ‑R‑NJÊRË
(Δ‑ΗΡ‑ΝͿΗΡƏ
دحرنيحر / ÊLLË حلل ÊRRË : libre et DÊR دحر impose, ←⊖soumétë.
Fr. dernière.
←⊖⊕⊖ (DÉRNJÉRË دهرنيهر / ←⊖lwi ←⊖hérë ههر et ←⊖dééθrvië, ←⊖nulë & ←⊖nihiilë ←⊖ad‑haniilë.
Fr. dernier.
→⊕⊕⊕ DRÊRŨNJÉÉË / En. dreruniee.
Sq. drerunjeeë.
→⊕⊕⊕ PRUĦŨNË / En. pruhhun.
Sq. pruhhunë.
→⊕⊕⊕ TRŨNSË (M.) طرؤنس / En. truns.
Sq. trunsë.
→⊕⊕⊕ TRÃNSË (F.) طرأنس /
←⊕⊖⊕ TRONSË (H.) طرعنس / (Homo‑sexuel. O OIN ←⊖⊖ONJ עני ܥܢܝ غنى عني عننة عناء عانى عانة おに
{HONNI / HONTË}
En. trons.
Fr. tronse.
→⊕⊕⊕ TRÔNSË TRËƔËNËSË طرغنس / En. trons treghenes.
Fr. trônse, treghenese.
→⊕⊕⊕ TRËNSË (Nêvë‑trë‑alë.) / En. trens.
Fr. trense.
→⊕⊕⊕ KÊRΘË‑ÊANIË / certain.
En. kerth‑eany.
→⊕⊕⊕ ÊPI‑ĦÊRAMÉ‑ΦÉË
ΗΠΙ‑ΗΡΑΜΕ‑ΦΕ‑ΙΖΩ
حڡإحارمهفه / En. epi‑hherame‑phe.
Fr. êpi‑hhêramé‑phée.
←⊖⊖⊖ SMARTË
ΣΜΑΡΤƏ
/ En. smart.
←⊖⊖⊖ SMÉÉRTË
ΣΜΕΕΡΤƏ
سمههرت / En. smeert.
→⊕⊕⊕ TRÃMSË (F.)
ΤΡΑΜΣƏ
رأس ررم رمم ترأمس / En. trams.
Fr. trammse.
→⊕⊖⊕ TRMÃSË (F.M.)
ΤΡΜΑΣƏ
رأس ررم رمم ترمأس / En. trmas.
Fr. trmamse.
→⊕⊕⊕ OTRMSË
ΟΤΡΜΣƏ
عطرمس / En. otrms.
Fr. otrmse.
→⊕⊕⊕ TRUMSË
ΤΡΥΜΣƏ
طرومس / En. trums.
Fr. troumse.
→⊕⊕⊕ TRMSÔË
ΤΡΜΣΩƏ
طرمسغ / En. trmso.
Fr. trmsôe.
→⊕⊕⊕ OTARUÃMŨNSÔË طرأمؤنسغ / En. otaruamunso.
Fr. otaruamunsôe.
←⊖⊖⊖ ÉΦ‑ÊMÉRË
ΕΦΗΜΈΡΙΟΣ
ἈΜΈΡΑ
ἈΜΆΡΑ
ἮΜΑΡ
ἩΜΈΡΗ
هفيوحامهارإ / En. ephemera.
Fr. éphémère.
→⊕⊕⊕ ÕNË
ΩΝƏ
ѪНЪ
غن / En. on.
→⊕⊕⊕ A ĦAVË‑AË / En. have.
Fr. a.
→⊕⊕⊕ AALË ال / the.
En. al.
→⊕⊕⊕ DRÊGΘSWAË
ΔΡΗΓΘΣͶΑ
درحگثسوى / En. dregthswa.
Fr. drêgthswae.
→⊕⊕⊕ /
→⊕⊕⊕ TË‑ĦÊÃLUQMŨNDRRÊAMWË‑ĦÊRRË ت‑حألوقمؤندررحأمو‑حرر / En. te‑hhealuqmundrreamw‑herr.
→⊕⊕⊕
ΤΗ
[tɛ]
تح / En. te.
→⊕⊕⊕ KALII كلإ / yes everything.
En. kali.
→⊕⊕⊕ LUQAJIË لوقاي / En. luqayi.
→⊕⊕⊕ IƩΘAË إشثى / En. ishtha.
←⊖⊖⊖ IILË يل / Fr. il.
←⊖⊕⊕ FAQË‑AUΘË فاق‑عث / Fr. faut.
→⊕⊕⊖ KANË‑NIKÊ كان‑نكح / En. kane‑nike.
→⊕⊖⊕ SI‑NÊ‑UNË / Fr. sinon.
→⊕⊕⊕ ÕNË‑WË
ΩΝƏ‑ͶƏ
غنو / Fr. on.
→⊕⊕⊕ VA‑GÔ‑ÊNGË ۋا‑گغ‑حنگ / Fr. va.
En. going.
←⊖⊖⊖ MOURËထIRË / Fr. mourrir.
→⊕⊕⊕ RÔUMMË‑IRË مرغومم / En. roumming.
Fr. rôummer.
→⊕⊕⊕ ORRÔUMMAΘË
ΟΡΡΩΜΜΑΘƏ
عرغمماث / En. orroummath.
→⊕⊖⊕ ÊN‑UNË‑SIË حنونسي / ħênunsië.
En. enunsy, en‑un‑sy.
→⊕⊕⊕ TÊQUKÃRŨNOSË قوكأرنى
क़करुण
/ En. tequkarunos.
→⊕⊕⊕ MULΘI
ΜΥΛΘΙ (dar.)
مولثي / En. multi.
Sq. multhi.
→⊕⊕⊕ PLII‑ɕI‑ΘÉË / En. pli‑qhi‑the
→⊕⊕⊕ ŨNFYNJË / En. unfyny.
→⊕⊕⊕ ĦŨNUNFJË حننفي / En. hhununfy.
→⊕⊕⊕ YTRBUË (Mksq.)
UTRBOUE (Fr.)
ΥΤΡΒΟΥΜƏ (Qrêguë.)
ۈطربوم / brytë et brutal.
→⊕⊕⊕ VRANGSA ۋرأنگفسا / En. vrangsa.
→⊕⊕⊕ ÔTƩORSYSË / En. ochursys.
→⊕⊕⊕ TÊRÊRRÊMËMË / En. tererremem.
Fr. têrêrrêmeme.
 ←⊖⊖⊖ MOƩË
ΜΟϷƏ
معش / mochë مغتش.
→⊕⊕⊕ OTƩMÔË
ΟϷϷΜΩƏ
عتشمغ / En. ochmo.
Fr. otchmôe.
→⊕⊕⊕ OƩÔLÊDAMI‑ƔÔƷAMGIXË / En. osholedami‑ghozhamgikh.
Fr. oshôlêdami‑ghôzhamgikhe.
←⊖⊖⊖ MÉT‑ÉÔË / En. meteo.
Fr. météo.
→⊕⊕⊕ ÔÉ‑TMÉË غحتمه / En. oetme.
Fr. ôétmée.
→⊕⊕⊕ AITRÊFUSAË
ΑΙΤΡΗΦΥΣΑƏ
أإطرحفوسى / {faire tout ça ; fêrë tu sa}
←⊖⊖⊖ GʰÊMË‑JAË جحم
گحم
גחם יא
/ En. gemya.
←⊖⊖⊖ (XÊMJAË خحم / En. khemya.
←⊖⊖⊖ (DƷÊMJAË جحم
دژحم
/ En. djemya.
←⊖⊖⊖ (DƷÉNÊMË جهنحم
دژهنحم
/ En. djenem.
→⊕⊕⊕ ÊMGʰË‑JAË حمج
حمگ
/ En. emgya.
→⊕⊕⊕ ƷÊMNÉÉDGË‑JË ژحمنهد
ژحمنههدگ
/ En. jemneedg‑ye
→⊕⊕⊕ ƷÊRMŨNDGʰË‑NUSJAË / En. jermundg‑nusya
→⊕⊕⊕ ASAJAË / En. asaya.
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.