2016‑02‑01 – 22H29M

R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË
←⊖⊖⊖ OFFRË OFFÊRË عففر / Fr. offre, offert.
←⊖⊖⊖ FR /
→⊕⊕⊕ RF /
→⊕⊕⊕ OR /
→⊕⊕⊕ OF /
→⊕⊕⊕ OBË‑RFFÔË / La. obrffo, ob‑rffo.
Fr. obrffer, ob‑rffer.
En. obrff, ob‑rff.
→⊕⊕⊕ OBË‑OTÊPARARFFÔË / La. obotepararffo, ob‑otepararffo.
Fr. obotêpararffer, ob‑otêpararffer.
En. obotepararff, ob‑otepararff.
→⊕⊕⊕ OBË‑PÊRFEË‑ÊRË (K.RF.)
OP‑PÊRFE‑ING (K.UKUS.)
/ La. obperfeo, ob‑perfeo.
Fr. obpêrféer, ob‑pêrféer.
En. obperfeing, ob‑perfeing.
→⊕⊕⊕ OPPERFEER (Fr.S.)
OPPERFEING (UKUS.S.)
/ La. opperfeo.
Fr. opperféer.
En. opperfeing.
→⊕⊕⊕ DÊRÊFΘJË‑ŨNË / La. derefthion.
Fr. dêrêfthion.
En. derefthy.
←⊖⊖⊖ DÉ‑TÉRI‑ORER دثر ههر / La. deteriorare.
Fr. détériorer.
En. deterioring.
→⊕⊕⊕ DÊRFÉÉË‑ĦËRË & MÉË دحرفهه‑حرر مه / La. derfeeo.
Fr. dêrféé elle et moi.
En. derfee her & me.

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.