2016‑02‑02 – 16h47 – QARŨNÃSAAË – قارؤنأساء – क़रूणा

R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
TRANSDUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË VARJÃNÞË
→⊕⊕⊕ ÉGÔ
ΕΓΩ
هگغ JE En. ego
→⊕⊕⊕ IKORWAË‑SË إكعروى‑س CROIS En. ikorwa
→⊕⊕⊕ ÊNË حنّْ EN
→⊕⊕⊕ QARUNA करुण KARUNA En. qarun
→⊕⊕⊕ ƷÊNIË‑ΘIΘË‑SYSË
Ζ΄ΗΝΙΙΘΙΘΣΥΣƏ
[ʒɛniiθiθsysə]
זנות זנית ז׳חני
اژحني
GÉNIE THITHE SYSE En. genie thith sys
→⊕⊕⊕ TƩÃNGË 昌 閶 娼 TCHANG En. chang
→⊕⊕⊕ ƷOODDRÊĦNÉHË‑ÃNDÊRRÉË (K.)
ƷODRÊNÉË (S.)
Ζ΄ΟΟΔΔΡΗΝΕƏ
ژععددرحنه
→⊕⊖⊕ DOKRÉË‑ÊRË ܕܥܟܪܗ
دعكره
DOKRÉE En. dokre
→⊕⊕⊕ OÐKORË عذكعر ODHKORE En. odhkor
←⊖⊖⊖ PAAṢHË पाष् PAS
→⊕⊕⊕ AALË ال LE
→⊕⊕⊕ QRÔWNË رغا غاو غوى قرغون CROWN En. crown
→⊕⊕⊕ QORÔNA
ΚΟΡΏΝΑ
ϘΟΡΏΝΑ
CORONA
(be rich, ʃoundë, ʒoldë)
(qarna)
En. corona
←⊖⊖⊖ GÔRONUKÊQIË GÔRONUKÊQIE
(i don’t fuck, she is not, and are not prômë mé)
En. goronukeqi
←⊖⊖⊖ PYRÔ ≣ RUPÔ & OWARPË רוּף ערף PYR
←⊖⊖⊖ CURÔ {cure, kurôj, coero} En. cure
→⊕⊕⊕ KOAIRUË‑ÔJË كعاِرو En. koiru
→⊕⊕⊕ KALLIË
→⊕⊖⊖ PURË PURE
{urô, pure, fire}
En. pure
→⊕⊕⊕ PRUË PRUE
(e ka prũë ni trũmë pruë, qryô, vruô, ʃruô)
En. prue
←⊖⊖⊖ URÔ ≣ WARAÔ FEU En. uring
→⊕⊕⊕ RUÔ ≣ RAWAÔ FLUIDE En. ruing
→⊕⊕⊕ KʰRYSË‑TRŨNSË CERVEAU D’OR En. khrys‑truns
→⊕⊕⊕ KRIISMË‑KIKSË‑TÊ‑MÉ‑ŨNË‑SU
→⊕⊕⊕ ÉGÔ
ΕΓΩ
هگغ JE En. ego
→⊕⊕⊕ NE
→⊕⊕⊕ AALÉ‑SË ال LES
→⊕⊕⊕ RË‑KŨNË‑ƷNOË‑AISË
ΡƏ‑ΚΥΝƏ‑Ζ΄ΝΟƏ‑ΗΣƏ
רְ‑כוּן‑ז׳נעֹ‑אס
ر‑كون‑ژنع‑أساس
RECONNAIS
{ʒnofθë (Ʒ.) njoftë (T.)}
En. recognize
←⊖⊖⊖ ÉN‑ANTI‑HONNIË
←⊖⊖⊖ PAAṢHË पाष् PAS
←⊖⊖⊖ JUË YOU (FIRË) En. you
→⊕⊕⊕ UJË OUY (VITËRË AQWA) En. ouy
→⊕⊕⊕ KNOWË
ΚΝΟͶƏ
كنعو KNOW En. know
→⊕⊕⊕ KNOË KNO
(→⊕ʃãngë שנון שאנן שונה ܫܢܓܬܐ شأن 昂. sing yinq mélody rhapsody}
En. kno
→⊕⊕⊕ KŨNË‑JÉË كِكؤنيه SOIS‑T’ES En. kun‑ye
→⊕⊕⊕ IƩORRÔNË
ΙΣΟΡΡΩΝƏ
إشعررغن CHANTEUR POÈTE
(dômë‑ĩnë‑ħërë, mini‑isë‑traë ⇔ nimi‑isë‑traë)
En. ishorron

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.