→⊕⊕⊕OƷDÔRGJAË / ОЖДѠРГЈАЪ / عژدعرگيا

BIN‑ARY ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
QRÊGUË
ϘΡΗΓΥƏ
ҀРИГУЪ
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË TE‑NAFA‑TION VARJÃNÞË
→⊕⊕⊕ ÄƷDÂRGJAË (dari‑ãnë.) АЖДАРГЈАЪ عژدعرگيا / {En. ajdargy}
→⊕⊖⊕ OƷDÔRGJAË (dori‑anë.) ОЖДѠРГЈАЪ عژدعرگيا / {En. ojdorgy}
{→⊕⊕⊕ VARGOY (dari‑ãnë.)
[argi]
ϜΑΡΓΟΙ ۋرگعاِ / {zanathië babësë} {En. vargoy}
{→⊕⊖⊕ VORGY (dori‑anë.)
[orgi]
ϜΟΡΓΙ ۋعرگاِ / {En. vorgy}
{←⊖⊖⊖ ÔRDƷY
[ɔrdʒɪ]
ΩΡΔΖ΄Ι غردژاِ / {En. orgy}
{→⊕⊕⊕ ƷDRÔY
[ʒdrɔɪ]
Ζ΄ΔΡΩΙ ژدرغاِ / {En. jdroy}
{→⊕⊖⊕ ƷDORY
[ʒdorɪ]
Ζ΄ΔΟΡΙ ژدعراِ / {En. jdory}
{→⊕⊖⊕ OƷDRÔY
[oʒdrɔɪ]
ΟΖ΄ΔΡΩΙ ژدعراِ / {En. ojdroy}
{→⊕⊕⊕ ORJGÔ
[orjgɔ]
ΟΡΙΖ΄Ω  عريگ / {En. origing}
{→⊕⊕⊕ OƷARÔ
[oʒarɔ]
ΟΖ΄ΑΡΩ عژَر / {En. ojar}
{→⊕⊕⊕ OVARÔ
[ovarɔ]
ΟϜΑΡΩ عۋر
वर
/ {En. ovaring, ovar}
→⊕⊕⊕ VKRÔJAWAË ۋكرعياوى / {En. vkroyawa}
→⊕⊖⊕ KVÔRJAWAË كۋعرياوى / {En. kvoryawa}
←⊖⊖⊖ WÔRKË وغرك / {En. work}
←⊖⊖⊖ ⁠RÄKIË / (sganqérë, sganqrië, sartanë) {En. raki}
→⊕⊕⊕ I‑KARRWOË
[ikar‑rwo]
ΙΚΑΡΡͶΟƏ كاررع / {En. i‑karrwo}
→⊕⊕⊕ TAVA‑VITA‑(V)ÂQRNÉGSË, ÂQRNGSË ϜΑϘΡ‑ƏΜ
ϜΑΚΡ‑ƏΜ
/ {En. tava‑vita (v)aqrnegs, aqrngs}
→⊕⊕⊕ QRÊGU‑DARIO‑APÊRRFSIO‑GÉGO‑SHQYPË‑TÄRSË‑ANË / {En. Qregu‑Dario‑Aperrfsio‑Gheg‑Shqyp‑tars‑an}
→⊕⊕⊕ TARNASË / {En. tarnas}

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.