→⊕⊕⊕TANOÃMË – →⊕⊕⊕TÃMAÔNË

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË TE‑NAFA‑TION VARJÃNÞË
←⊖⊕⊖ NOTAMÃË
ΝΟΤΑΜΑƏ
/ En. notama
Fr. notamãe
→⊕⊕⊕ OTÃMANË
ΟΤΑΜΑΝƏ
ОТАМАНЪ
[otɑ̃manə]
עתאמאן
عطأمان
/ En. otaman
Fr. otãmane
→⊕⊕⊕ ÔTÃMANOË
ΩΤΑΜΑΝΟƏ
ѺТАМАНОЪ
[ɔtɑ̃manoə]
עתאמאנע
عطرن غطأمانع
/ {ÔTÃNË ƩOΘIË / ΩΤΑΝƏ (Att.) ϷΟΤΙ (Dar.)} En. otamano
Fr. ôtãmanoe
←⊖⊖⊖ NÔT‑AMÃË / En. not‑ama
Fr. nôt‑amãe
←⊖⊖⊖ NÔTAMÃË
ΝΩΤΑΜΑƏ
НѺТАМАЪ
[nɔtamɑ̃ə]
نغطامأ / nôt âmë‑ânθë = nôtë lovë‑édë – lajdë En. notama
Fr. nôtamãe
NOTAMA (S.US.UK.)
NÔTAMAE (FR.)
→⊕⊕⊕ TANOÃMË
ΤΑΝΟΑΜƏ
ТАНОАМЪ
[tanoɑ̃mə]
طانعأم / En. tanoam
En. tanoãme
TANOAM (S.US.UK.)
TANOAME (FR.)
→⊕⊕⊕ TÃNAOMË
ΤΑΝΑΟΜƏ
ТАНАОМЪ
[tɑ̃naomə]
طانعأم / En. tanaom
Fr. tãnaome
TANAOM (S.US.UK.)
TANAOME (FR.)
→⊕⊕⊕ TÃMA‑ÔNË
ΤΑΜΑ‑ΩΝΟƏ
ТАМА‑ѺНОЪ
[tɑ̃ma‑ɔnə]
נע
طأما‑غن
/ En. tama‑on
Fr. tãma‑ône
→⊕⊕⊕ TÃMAÔNË
ΤΑΜΑΩΝΟƏ
ТАМАѺНОЪ [tɑ̃ma‑ɔnə]
נע
طأماغن
/ En. tamaon
Fr. tãmaône
TAMANON (S.US.UK.)
TAMAÔNE (FR.)
→⊕⊕⊕ TÔNË‑ÃMA(N)Ë
ΤΩΝƏ‑ΑΜΑΝƏ
ТѺНЪ‑АМАЪ
[ton‑amɑ̃ə]
طغن‑أما / En. ton‑aman
Fr. tône‑ãmane
→⊕⊖⊖ TONË‑AMÃË
ΤΟΝΑΜΑƏ
ТОНАМАЪ
[ton‑amɑ̃ə]
طعنامأ / tõnë ãmë‑ânθë أم‑انث & le têʃbéθë تحشبهث “ARI‑ / ΑΡΙ‑“ ܐܪܝ plusë !!! En. ton‑ama
Fr. tone‑amãe
TONAMANTH (S.US.UK.) TONAMÂNTHE (FR.)
→⊕⊕⊕ TÃMANOË
ΤΑΜΑΟΝƏ
ТАМАНОЪ
[tɑ̃manoə]
طأمانع / Rômanoë, Vrômë, Ʃrômë, Prrommë, Rômfë, Têprũmfë. En. tamano
Fr. tãmanoe
TAMANO (S.US.UK.)
TAMANOE (FR.)

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.