2016‑02‑03 – 00H22M

←⊖⊖⊖ NÔË‑ΘAMË‑MÉNTË
→⊕⊕⊕ TÔTMMANNÉË
→⊕⊕⊕ NOΘË‑MÊNΘË – {notamment)
←⊖⊖⊕ NÔTAMÃ
→⊕⊕⊖ TAMÃÔNË – تامأغن (le mêka mac tʃukë sëkë qu’il te faut !!!)
→⊕⊕⊕ TÃMAÔNË – تامأغن (kmanë drwaë në më parawolbë & touche paʃë !!!)

←⊖⊖⊖ AMÃË – امأ (FR.) {Fr. amant}
→⊕⊕⊖ AMÃNTË (LA.) {Fr. amante}
→⊕⊕⊕ AMÂNΘË (QKMS.) {A. Vêmë. Masë}
→⊕⊕⊕ AMË – ام (AR.) {maman, nãnë, moθer, amë ; La. anima}
→⊕⊕⊕ ĦUMÛNΘË {U. Musë. Wysë}
→⊕⊕⊕ ĦUMANË {U. Musë. Wysë ; En. human}
→⊕⊕⊕ ÃMAË – أما
→⊕⊕⊕ MANË A : Alléhi Vêmë. Vêmfë. {Fr. Femme}

→⊕⊕⊕ TUMŨNΘË U : Ulléhi Musë‑Kulë‑suë Kulmsôë‑usë.

←⊖⊖⊖ MÉNTË – مهنت {Fr. ment, En. lie}
↔⊜⊜⊜ ≣
←⊖⊖⊖ MAHANATA
←⊖⊖⊖ FALSË – فلس {En. false}
←⊖⊖⊖ PARA‑WOLBË – ڡاروعلب {Fr. parole}
←⊖⊖⊖ HÉNTË‑ÔJË – ϨΕΝΤΩ – هنطع
→⊕⊕⊕ ÃMÊNΘË {He. אמנת}
→⊕⊕⊕ LAFSË لفس {Sq. lafë. êlaθi‑ônë : elation ; En. lafse}
→⊕⊕⊕ APRA‑WOLBUDË
→⊕⊕⊕ OPALRWABË עֹפאלרוּאב – عڡالروأب {En. opalrwab}
→⊕⊕⊕ TMNÉË (S.) – TMNÉHË (K.) – ΘΜΝΕƏ – تمنه {En. tmne, tmneh}
↔⊜⊜⊜ ≣
→⊕⊕⊕ TUMŨNUHUË – ΘΥΜΥΝΥΕΥ – تومؤنه {En. tumunuhu}

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.