NUTHAQI‑SHMË / RHÔTHAQI‑SHMË

TOSKË RHÔTHAQI‑SHMË {ΜΕΓΙΓΑƏ ΓΕΓƏ‑ΩΝƏ ΓΕΓΕΙƏ‑ΣƏ}

RHÔTAQI‑ƩMË טקס טקי / ܬܩܢܐ / تقي {RHÔTACISME RHOTACISM RHOTACIZM} (Tuscanus.)
RHÔTHAQI‑ƩMË פז טקף / ܐܦܩ ܬܩܢܐ / فاز ثقف ثقة {RHÔTHACISME RHOTHACISM RHOTHACIZM} (Tuscansu.)
RHÔTAQI‑ƩAΘI‑ÔNË {RHOTACISATION} (Tushkanë.)
RHÔTAQI‑ZAΘI‑ÔNË – ZASUË {RHOTACIZATION} (Tuscë‑anë‑suë.)
RHÔTHAQI‑ƩMË (Tshokrãsë.)

R. RHÔΘAQIƩMË {Oscarië Caesarë.} (Tuscanë. Toscanë. Toscarë.)
{Rhôθaqiʃme (Fr.) RHÔΘAQIƩM (UKUR.)}
N. Nuθaqiʃmë {Ôʃtarë سطر / שטר Tʃarë.} (Gégë‑ônë. Ʒêʒë‑unë‑iʃθë.)
{Nuθaqiʃme (Fr.) Nuθaqiʃm (UKUS.)

ῬΩΤΑΚΙΣΜΌΣ ΡΩΤΑΚΙΣΜΟΣ
ῬΩΤΑΚΊΖΩ
ῬΩ
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhotacism
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhotacization

 

GEGË NUTHAQI‑SHMË {ΜΕΓΙΓΑƏ ΓΕΓƏ‑ΩΝƏ ΓΕΓΕΙƏ‑ΣƏ}

https://en.wikipedia.org/wiki/Gheg_Albanian

ME
I
INË‑VÊNTHË‑ÉDË :

NOTAQI‑ƩMË / ΝΟΤΑΚΙΣΜΌΣ ΝΟΤΑΚΙΣΜΟΣ  {NOTACISME NOTACISM NOTACIZM} (Qrêgu‑Gegôniste.) {MOTACISME MOTACIZM}
NOTAQI‑ƩAΘI‑ÔNË {NOTACISATION} (Qrêgu‑Gegôniste.)
NOTAQI‑ZAΘI‑ÔNË – ZASUË {NOTACIZATION} (Qrêgu‑Gegôniste.)

NOΘAQI‑ƩMË {NOTHACISME NOTHACISM NOTHACIZM} (Qrêgu‑Gegôniste.) {MOTHACISME MOTHACIZM}
NOΘAQI‑ƩAΘI‑ÔNË {NOTHACISATION} (Qrêgu‑Gegôniste.)
NOΘAQI‑ZAΘI‑ÔNË – ZASUË {NOTHACIZATION} (Qrêgu‑Gegôniste.)
NOΘAQI‑…

NUTAQI‑ƩMË / ΝΥΤΑΚΙΣΜΌΣ ΝΥΤΑΚΙΣΜΟΣ {NUTACISME NUTACISM NUTACIZM} (Gegôniste.) {MUTACISME : mêrt}
NUTAQI‑ƩAΘI‑ÔNË {NUTACISATION}
NUTAQI‑ZAΘI‑ÔNË – ZASUË {NUTACIZATION}(Qrêgu‑Gegôniste.)

NUΘAQI‑ƩMË {NUTHACISME NUTHACISM NUTHACIZM} (Gegôniste.) {MUTHACISME : têrm}
NUΘAQI‑ƩAΘI‑ÔNË {NUTHACISATION}
NUΘAQI‑ZAΘI‑ÔNË – ZASUË {NUTHACIZATION}(Qrêgu‑Gegôniste.)
NUΘAQI‑…

Advertisements

One thought on “NUTHAQI‑SHMË / RHÔTHAQI‑SHMË

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.