Ô‑MEGA / Ω‑ΜΕΓΑ / Ѡ‑МЕГА Ѻ‑МЕГА / עָ׳ غ Ѡ Ѻ Ω ω {Ô‑MÉGA}

→⊕⊕⊕ עָ׳ غ Ѡ Ѻ Ω ω {Ô‑MÉGA}
→⊕⊕⊕ Ô‑MEGA Ô-VÔMNEGA Ô-VÔMNNEGSWA‑ÊUNSË (Lathinë. Ô‑VÔMËNEGA‑SË Ô‑VÔMANEGA)
→⊕⊕⊕ Ω‑ΜΕΓΑ Ω‑ϜΩΜΝΕΓΑ Ω‑ϜΩΜΝΝΕΓΣͶΑ‑ΥΝΣƏ (Qrêgwë.)
→⊕⊕⊕ Ѡ‑МЕГА Ѡ‑ВѠМНЕГА Ѡ‑ВѠМННЕГСԜА‑УНСЪ (Shalôvuniqwë.)
→⊕⊕⊕ Ѻ‑МЕГА Ѻ‑ВѺМНЕГА Ѻ‑ВѺМННЕГСԜА‑УНСЪ (Shalôvuniqwë.)
(Women are just ass أس & pussy gyna vagina puthë פות !}
→⊕⊕⊕ غۋغمننهگسىوؤنس غ‑ۋغمنهگة غ‑مهگا (Orbi‑ti‑anë.)
→⊕⊕⊕

→⊕⊕⊕ עֹ ع O Ο О {O‑MICRUNË / Ο‑ΜΙϘΡƏ Ο‑ΜΙΚΡƏ / О‑МІҀРƏ О‑МІКРƏ / עִֹ‑מִקרְ / ع‑مِكر}
→⊕⊕⊕ עָ׳ غ Ѡ Ѻ Ω ω {Ô‑MACRUNË / Ω‑ΜΑϘΡƏ Ω‑ΜΑΚΡƏ / Ѻ‑МАҀРƏ Ѡ‑МАКРƏ / ָע׳‑מַקרְ / غ‑مَكر}

In lot of case, the Qrêgu was vritten with Qoppa,
since Hêvrêwë is very ancient, and old,
lot of integrated Qrêgu in Hêbrew use Qoppa,
in Orbitian script, made after the loss of Shallênë against Rômanë,
and removing of letters (Ͱ [ħ] Ͳ Ͷ [w] Ϳ Ϙ [q] Ϝ [v] Ϡ [tz] Ϻ [ts] Ϸ) and falsification to what we call the waristerë (left én‑ânti) Grêquë,
use only K, because Qoppa was removed in ± 150AD, and Orbitian script and vriting appeared many years later…

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.