→⊕⊕⊕DUKË‑TÊVRË‑ŨNË‑DRUGΘË / ܚܘܿܪ / ذوك‑طحۋر‑ؤن‑دروجث →⊕⊕⊕UTQŨNÉË ←⊖⊖⊖DOCTÉURË ←⊖O ←⊖C ←⊖⊕⊕QTÉNUË ←⊖⊕⊕QTÉLOË قتهلع ←⊖⊖⊖CURË كور

→⊕⊕⊕ DUKË‑TÊVRË / ΔΥΚƏ‑ΤΗϜΡƏ‑ΣƏ / דוּך‑תחור / ܐܶܬܚܰܘܰܪ / دوك‑طحۋر
{→⊕⊕⊕ Ħêutmë (K.) êutmë (S.) חוּתם ܚܘܬܡܐ حوتم
{→⊕⊕⊕ duktêvrë
{→⊕⊕⊕ duktêvrummë ܕܘܟܣܰܐ ܕܘܟܳܝܐ ܕܘܟܪܰܢܐ ذكاء ;
{→⊕⊕⊕ ĦÊVRË (K.) ÊVRË (S.) / ΗϜΡƏ ܚܘܪ :
{→⊕⊕⊕ alba‑nissë‑êvrë,
{→⊕⊕⊕ lavë‑êvrë
{→⊕⊕⊕ prui‑fi‑êvrë. ܐܶܬܚܰܘܰܪ}

→⊕⊕⊕ DUKË‑TÊVRË‑ŨNË‑DRUGΘË / ܚܘܿܪ / ذوك‑طحۋر‑ؤن‑دروجث
→⊕⊕⊕ UTQŨNÉË
→⊕⊕⊕ DUKË‑TÊVRUNË ܚܘܿܪ / ذوك‑طحۋرون {→⊕⊖⊖ DRUCK דרוּך →⊕⊕⊕ DKRUGË דכרוּג}
→⊖⊕⊕ CUNË

{→⊕KUNË
{→⊕QUNË
{→⊕TƩUNË
{→⊕TUNSË
{→⊕UNSË
{→⊕TUNUSUË (M.)
{→⊕TANASAË (F.) / TONOSOË (H.)
{→⊕ƷUNUDË
{→⊕UNGË}

←⊖⊖⊖ C [s / ts / c / ɕ / k / q / tɕ / tʃ, dʒ / g]
→⊕⊕⊕ ƩUNË‑KRUNË كرون
{→⊕⊕⊕ ƩUKJUNË שכינה سكينة (Musc‑ul. Tusc‑an.)}
{→⊕⊕⊕ ƩÊKUNË {←⊖⊖⊖ secure curô (T.) ←⊖⊕⊖ secune (G.) cunô}
{→⊕⊕⊕ ƩUNA שוּן שנון سنة 順 舜 吮 शुन [R‑2964] : subë‑cedsë, ʒrowθ, pro‑ʃpêriiθy, wêl‑varë ; adë‑ʃaulθë, at‑taqwë ; rêgθi‑fië‑êrë, ê‑wêli‑êrë. →⊕⊕⊕ なおす naosu

{→⊕⊕⊕ KRUË
{→⊕⊕⊕ PRUË
{→⊕⊕⊕ DJA‑ƷNOSË
{→⊕⊕⊕ AƷNASË
{→⊕⊕⊕ RUÔ
{→⊕⊕⊕ RUNÉO‑PLΘÉA‑QWË {NÊVRË‑PLUSË‑POSJË‑ΘJË‑FË PÔNΘJË‑FË POΘË‑ÊNΘË OPULSWAË}
{→⊕⊕⊕ KRAMMAɸË كرامماف
{→⊕⊕⊕ KRRÄË كررعه
{→⊕⊕⊕ KRANË كران
{→⊕⊕⊕ KRAFË‑ΘSË كراف
{→⊕⊕⊕ KNÉË كنه
{→⊕⊕⊕ QRNÉË قرنه
{→⊕⊕⊕ PRUΘAË

→⊕⊕⊕ DUKË‑TRŨNË دكترون {→⊕⊕⊕ RNOΘË (G.A.) →⊕⊕⊕ RNOFSË (QKMS.) →⊕⊕⊕ AVPRÂNFSË (G.A)}
→⊕⊕⊕ TRUNOΘË طرونعث
→⊕⊕⊕ DUKTUNË دكتون
→⊕⊕⊕ UTQUNUSUË
→⊕⊕⊕ TƩARUFAË
→⊕⊕⊕ TAORJFJË / ΤΑΟΡΦͿ / طاعرفي
→⊕⊕⊕ ARJFJË

←⊖⊖⊖ DOCTÉURË / דעֹקטהוּר דקר / ΔΟϘΤΟΡΑΣ رأس

{→⊕⊖⊖ DRUCK /
{→⊕⊖⊖ RD. DARUKË ضاروك (S.)
{←⊖⊖⊖ RD. ZARUXË / ZAAROUR ضاروخ (Ʃ.)
{←⊖⊖⊖ RD. NOEL (FR.) NÔÊLË (SQ.) EUN {BAN KI MOON}
(- http://www.europe1.fr/animateurs/matthieu-noel (collègue de Drucker cause de mon malheur, e ka medeqë me doqtoniatë të tuë)
{RD. PIETQUIN
{←⊖⊖⊖ DUQË / دوق
{→⊕⊖⊖ DRÊQË درق
{←⊖⊕⊕ QOPRË‑ONUSUË
{←⊖⊖⊖ CRAPË قراڡ / CRAVË GRAPË KRUPË GROPË GRAVË VORRË VARRË CHÊVRË CAPRA
{←⊖⊖⊖ CORPË‑SË قعرڡ / →⊕⊕⊕ ORSË عرس ?

→⊕⊕⊕ QODË‑TÊVRŨSË / קעֹד תחורוּשׂ {ƩKODRA ƩQYPË‑TARΘSWË DUKË DKRYË}
→⊕⊕⊕ TOQDRÉUË / טעֹקדרהוּ
→⊕⊕⊕ UTQODARË UTÊOPAQODARË ƩKUPAQΘË

←⊖⊖⊖ O (OIN ONJ ←⊖⊖⊖ONI עני ܥܢܝ ܥܓܳܢܐ غنى عني عننة عناء عانى عانة طعن رعن おに {HONNI / ĦONTË HORNY DORMË DORNË}
←⊖⊖⊖ C [s / ts / c / ɕ / k / q / tɕ / tʃ, dʒ / g]
←⊖⊕⊕ QTÉNUË
←⊖⊕⊖ QTÉLOË قتهلع ←⊖QT ←⊖ÉL ←⊖LO ←⊖QL
←⊖⊖⊖ CURË كور

{←⊖⊖⊖ PURE
{←⊖⊖⊖ DIA‑GNOSE
{←⊖⊖⊖ IGNISË
{←⊖⊖⊖ URÔ
{←⊖⊖⊖ NÉUROLÉPTIQWË רעל אוּר
{←⊖⊖⊖ PHARMAKI
{←⊖⊖⊖ RÂKË (CANCER GÂNQÉRË SARTANË SHAJTANË)
{←⊖⊖⊖ NARKË
{←⊖⊖⊖ FARKË فارك
{←⊖⊖⊖ NÉKË نهك
{←⊖⊖⊖ DÉCÔNNÉKTË
{←⊖⊖⊖ NÉQRË نهقر
{←⊖⊖⊖ PUΘRIË

LES MALADES C’EST LES DOCTEURS !

Y A T’IL UNË ƩRUPHÃSASË ANDSË KË LJÊVSË

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.