2016‑04‑24 – 12H30 (UTC+1) : →⊕⊕⊕RMŒΘË – РМӨѲЪ – رمغث {rmeuþ} →⊕⊕⊕RMŒSË – РМӨСЪ – رمغس {rmeus} — →⊕⊕⊕RUMÉSË – РУМЕСЪ – رۇمهس {T‑MEH تمه} →⊕⊕⊕RUMÉΘË – РУМЕѲЪ – رۇمهس {T‑MEH تمه} — →⊕⊖⊕RUÉMSË – РУЕМСЪ – رۇهمس {T‑HÉM تهم} →⊕⊖⊕RUÉMΘË – РУЕМѲЪ – رۇهمث {T‑HÉM تهم}

BË‑ƩMË بسم
ALLEHË الله
ALRĦÊMNË الرحمن
ALRĦÊJMË الرحيم
ALVARUMNANEHË الۋارومنانه
ALQRUĦÊMGFË القروحمگف
ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ
ALRĦÊMGSË الرحمگس
الرحمجس
ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ
ALRUMNANË
{jl‑lumë‑anë}
الرومنان
{يل‑لم‑ان}
B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIAN’S
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTH’S TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION’S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË’SË
→⊕MÉ
←⊖MR
→⊕⊖⊖ MÉURSË
МЕУРСЪ
مهۇرس / {MÉ מה مه ŨN SË SU} {méourse} me urô mërë. Sq. meursë.
En. meurs.
→⊕MÉ
←⊖MR
→⊕⊖⊖ MÉURΘË
МЕУРѲЪ
مهۇرث / {MÉ מה مه ŨN SË SU} {méourthe} me urô mërë. Sq. meurthë.
En. meurth.
→⊕RM
→⊕MÉ
→⊕⊖⊕ RUMÉSË
РУМЕСЪ
رۇمهس / {T‑MEH تمه}
ܪܡܣ
{roumése} ruô rëmë me. Sq. rumesë.
En. rumes.
→⊕RM
→⊕MÉ
→⊕⊖⊕ RUMÉΘË
РУМЕѲЪ
رۇمثه / {T‑MEH تمه} {rouméthe} ruô rëmë me. Sq. rumethë.
En. rumeth.
→⊕RM
→⊕MÉ
→⊕⊕⊕ RUMSÉË
РУМСЕЪ
رۇمسه / {T‑MEH تمه} {roumsée} Sq. rumseë.
En. rumse.
→⊕RM
→⊕MÉ
→⊕⊕⊕ RUMΘÉË
РУМѲЕЪ
رۇمثه / {T‑MEH تمه} {roumthée} Sq. rumtheë.
En. rumthe.
→⊕RM
←⊖ÉM
←⊖⊖⊖ ÉMURSË
ЕМУРСЪ
همۇرس / {ÉM הם هم KTA} {émourse} mërë them ! Sq. emursë.
En. emurs.
→⊕RM
←⊖ÉM
←⊖⊖⊖ ÉMURΘË
ЕМУРѲЪ
همۇرث / {ÉM הם هم KTA} {émourthe} mërë them ! Sq. emurthë.
En. emurth.
→⊕RM
←⊖ÉM
→⊕⊖⊕ RUÉMSË
РУЕМСЪ
رۇهمس / {T‑HÉM تهم} {rouémse} ruô rëmë them. Sq. ruemsë.
En. ruems.
→⊕RM
←⊖ÉM
→⊕⊖⊕ RUÉMΘË
РУЕМѲЪ
رۇهمث / {T‑HÉM تهم} {rouémthe} ruô rëmë them. Sq. ruemthë.
En. ruemth.
←⊖MR
←⊖ŒR
←⊖⊖⊖ MŒRSË
МӨРСЪ
مغرس / {meurs} Sq. mœrsë.
En. mœrs.
←⊖MR
←⊖ŒR
←⊖⊖⊖ MŒRΘË
МӨРѲЪ
مغرث / {meurt} Sq. mœrthë.
En. mœrth.
→⊕RM
←⊖ŒM
→⊕⊖⊕ RŒMSË
РӨМСЪ
رغمس / {reums} Sq. rœmsë.
En. rœms.
→⊕RM
←⊖ŒM
→⊕⊖⊕ RŒMΘË
РӨМѲЪ
رغمث / {reumþ} Sq. rœmthë.
En. rœmth.
→⊕RM
→⊕MŒ
→⊕⊕⊕ RMŒSË
РМӨСЪ
رمغس / {rmeus} Sq. rmœsë.
En. rmœs.
→⊕RM
→⊕MŒ
→⊕⊕⊕ RMŒΘË
РМӨѲЪ
رمغث / {rmeuþ} Sq. rmœthë.
En. rmœth.
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.