→⊕⊕⊕RRÉWË ررهو →⊕⊕⊕RHÔWË رهغو →⊕⊕⊕KRÔWË كرغو →⊕⊕⊕RÔSWË رغسو →⊕⊕⊕RNIOË رناِع →⊕⊕⊕WLDRÔË ولدرغ

→⊕⊕⊕ RRÉWË – ΡΡΕͶƏ – РРЕУЪ – र्रहेव़् – ررهو : ðië, capra, ʃêvrë.
{←⊖wérrë (werratë) : throja throia, ofra oéra}

→⊕⊕⊕ RHÔWË – ΡϨΩͶƏ – РҺѺУЪ – र्हॉव़ – رهغو : zôjë, lady, pruë, jêshmë, drêgsë.
{←⊖whôre}

→⊕⊕⊕ KRÔWË – ΚΡΩͶƏ – КРѺУЪ – क्रॉव़् – كرغو : vargë‑ũngë, punë.
{←⊖wôrk}

→⊕⊕⊕ RÔSWË – ΡΩΣͶƏ – РѺСУЪ – रॉसव़ – رغسو : êbuddë‑ërë.
{←⊖wôrse / ←⊖wôrshipë : vêorth ۋحعرثىِ vorthy ۋعرثىِ, wôrth وغرث + -scipe /s scipio-ship}
{wôrcelt, whôrsax, whôrbritis, whôrviking}

→⊕⊕⊕ RNIOË – ΡΝΙΟƏ – РНІОЪ – र्नियॉ् – رناِع : trãmsë طرأمس, nohië نعهىِ õnhθë غهنث.
{←⊖ronië رعنىِ : débë‑ilë}

→⊕⊕⊕ WLDRÔË – ͶΛΔΡΩƏ – ԜОЛДРѺЪ – व़ोल्द्रॉ्– ولدرغ : dakë ofë عف θe ʃajngθë.
{←⊖wôrld}

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.