2016‑05‑31 – 06H08 (UTC+1) : ÃNË PRIZÕNË, LA SYRË‑WÊLLIË‑ÂNΘË RË‑POUSSË‑ÂNTË LINDA DISAIΘË, ÇA WALAUΘË MÊLI‑ØFË

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTHS
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
ÃNË / EN in
PRIZÕNË, / PRISON, jail,
LA / LA
SYRË‑WÊLLIË‑ÂNΘË / SURVEILLANTE
RË‑POUSSË‑ÂNTË / REPOUSSANTE
LAIDRONË لاَاِدرعن / LAIDRONNE
LÎNDA / LINDA
⁠{LONËDONIË لعندعنىِ / {LONDONI
{DƷOHNSONIË Ϫ Χ / {JOHNSONI
{DƷOHANSSONË Ϫ Χ / {JOHANSSON
{DƷANSSÉN / {JANSSEN
{DƷË / {DJ
{ÔRË – ѠРЪ غر / {OR
{DZHÉALOË – Ϫ Χ جهالع / {JEALOUS
{SAMUÊL – SAMË‑ÉLË سم هل دوارط
ܚܣܘܡܐ
/ {SAMUEL
DISAIΘË, / DISAIT, said
ÇA / ÇA that
WALAUΘË / VAUT deserve
MÊLI‑ØFË محلإعخوس / MIEUX better
/
(LA / (LA
(FIN / (FIN
(JE / (JE
(LUI / (LUI
(AI / (AI
(DIS, / (DIS,
(JE / (JE
(VAUX / (VAUX
(MIEUX / (MIEUX
(QUE / (QUE
(SA / (SA
(& / (&
(QUE / (QUE
(TOI / (TOI
(DÉJÀ / (DÉJÀ
{LAIDERONNE, رعن / {LAIDERONNE,
(LONË‑DONIË لعن‑دعني / {LONDONIE}
{UGLY / {UGLY
{HÉNGOULË‑ISË هنگول‑اِس
हेन्गूल्‑इस्
/ {ENGLISHT
(STUP‑ID / (STUPID
{ÔRË – غر / {WHORE / OR / FOR / MORE / DOOR…
{DËGALË – دگال / {DE GALES
{DƷÉHALOË – جهالع / {JEALOUS
{ASS ! اس أست / {FESSE !
{LÎNDA ! / {LINDA
{JINXË / {JINX
{MINXË / {MINX
{YINQË ياِنق / {YINQ
{FÎNTAË / {FINTA
{TATƩIVAË शिवा शव / {TA TSQHIVA (SQ.) I fucked
{TATƩIFƩAË / {TA TQHIFSHA (SQ.) may I fucked up
{NÃNËNË… / {NÃNËN… (SQ.) your mother
AVË‑ÂNTË اۋانت / AVANT before
MÕNË
ΜΩΝƏ
مغن / MON my
ΘRAJTË‑MÉNTË {MAHANATAË (B.)} मह हन नत / TRAITEMENT treatment
DUË / DU due
À / À to
MÕNË / MON my
RË‑FYSË / REFUS refusal
SÔNË / SON he
ORGWÊLIË / ORGUEIL pride
ÊTË / ET &
KÊTTË / CETTE this
PARAWOLBË / PAROLE parole
M’A / M’A forced me
FAIXË‑AJΘË – ΦΑϘΑͿΘƏ – فايق‑ايث / FAIT to
RË‑FYZË‑ÊRË / REFUSER
(EN ME DISAIT JE VAUX MIEUX QUE ÇA)
refuse
⁠⁠⁠⁠ÊLLË
ΗΛΛƏ
ИЛЛЪ
ܚܠܠܐ
حلل
/ ELLE she
{licite, lavé, prô‑prë}
ĦAVË‑AË
ͰΑϜƏ
حاۋا / A
FINI / FINI finished
CÔMË‑MÊNΘË
ΚΩΜƏ‑ΜΗΝΘƏ
كغم‑محنث / COMMENT how
TA / TA your
PRÊMJÊNË / PREMIÈRE first
LA / LA the
OVAPRË / PAUVRE poor
⁠VICHÊRATË
VISH = I : KASRA VASH = NÔ COMMAND !!!
ואִק׳הֵרתת ואִשחרט
כסר
كسر
वश
/ VICHERATE rë‑pênthë to be‑come an dark black vaishaë / vésha fahishaë…
PUΘË
(PAJVACHITSAË VÉSHË VAISHË)
वेश वैशस वैशिक / PUTE whore, hooker, harlot
/ DE the
MÉÉRDE
(VICHË विष्)
(DARAQË דרק ذرق)
(DUQË דק)
(DOQTONIË)
(QΘONË‑ÔRË)
/ MERDE shit
C‑HARLOTË हार / CHARLOTTE Charlotte
←⊖⊖⊖ ISRA‑ÉL يسر / ISRAEL lêftë black éviilë éwilë sidë nêʒrë writing yinq jinx minx héngoulë‑isë
→⊕⊖⊖ CAROLINE רעל
رعل
/ CAROLINE / CRALE king / queen
LACÔRNIË – ЛАҪѠРНІЪ / LACÔRNIE Lacorni
…⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ /
Q’ÊƩΘË ق’حشث / C’EST it’s
PATÊTI‑QWË / PATHÉTIQUE pathetic & painful
/
J’AI / J’AI I have
PJË‑ΘJÉ / PITIÉ pity
PRÔË / POUR pro
TWAË / TOI her
COMË‑PUΘË / COMPUTE compute
/
MAIS / MAIS but
PRÔË / POUR pro
KË‑SË / CES these
MALË‑ADË‑SË / MALADES ills
MÉNTË‑ALE‑SË, / MENTALES, mental,
PAƩË / PAS not
PROPRË, / PROPRE, clean,
DÉ‑ƷÉNÉR‑ÂNTË / DÉGÉNÉRANTE degenerant
⁠⁠⁠LË / LE the
MALË / MAL bad
ÊƩΘË / EST is
/ LE the
BJÊNË / BIEN good
/

P.S :
Ils t’ont apposé le nom de putain de méérdë : VICHË‑RATË !
(Vizjôner Angel ass is on fire – XVIDEOS.COM.flv : ÊLLË LË HURLË)
Mais pro les shaytanes de l’énfér (France adnéxë) à l’én‑vérsë,
le mal est le bien !عند عند

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.