2016‑07‑09 – 11H13 (UTC+1) : #ASTRAMPSYCHI #SORTES #ASTRAMPSYCHUS #GREECE #HELLENIC #ATHENS #CONSTANTINOPLE #MECCA #TIRANA #TEHRAN #SHKUPI #PRISHTINA

Êktãmũnédgz ΗΚΤΑΜϒΝΕΔΓΖ ИКТАМУНЕДГЗ חכתאמונהדגז حكتأمؤنهودجز
‏ @Umaznedgza

#ASTRAMPSYCHI #SORTES #ASTRAMPSYCHUS #GREECE #HELLENIC #ATHENS #CONSTANTINOPLE / NOBLE #MECCA #TIRANA #TEHRAN #SHKUPI #PRISHTINA

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHQYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
SORTES ASTRAMPSYCHI / SORTES ASTRAMPSYCHI
ÔNÉË / ONE
DÊJË / DAY
Ǐ / I
WILLË / WILL
BEË / BE
KNOWNË / KNOWN
ASË / AS
VATÊNGAZË ۋطن نجاز / VETHNICO VATHENIAN poly than perfect.
ƷAZMĦÊNDJË / GAZMEN (GEG.)
GAZMEND (TOSK.)
ARÊFÊË ܐܪܘܚܦܐ
اروحف
/ ARIFI ΑΡΙΦΙ أريف / ΟΡΦΕΥΣ عريف : best / excellent / goodness
with augmenter ;
poet, arranger, compositor (positive), combinator.
ἀρι- -φι
BËNË أبن
בן
/ BEN (TR.) kid
ZÊNŨNË زحنون / ZENUN ARIFI Gegë Shkypë‑tärë Maqedôniës.
Albanian Macedonian Gegonist.
My father always said : ket fjalt فيعلات vin prej kuranit…
All terms come from the covran caran coeran cren…
The cavern of the ancestral cranium / skull…
Ζήνων οϝρανός τϝραννος ϙανών ϙάρανος ϙοίρανος ο ϙρήνη…
RÊMZIË رمزية
ܪܡܙܐ
רמזיה
/ REMZIJE MAMUTI Gegë Shkypë‑täre Kosovës.
Albanian Kosovian Gegonist.
ÐÊ / THE
ÔNÉË / ONE
WHO / WHO
DÉ‑CYPHËR‑ÉDË / DECIPHERED
ÐË / DE
SORTES ASTRAMPSYCHI / SORTES ASTRAMPSYCHI
& / &
ÐÊ / THE
QODÊKSE قاعدة / CODEX
& / &
RÔUΘË / ROOTS
OF / OF
ÐÊ / THE
ƩUMÊNË شمن
سمر
/ SHUMEN, SHUMENIAN मन (GEG.)
SUMER, SUMERIAN मर (TOSK.)
ẽmni, ẽmën, trũni, pasun, zẽmën, dashuni (SQ. G.).
emri, emër, truri, pasur, zemër, dashuri (SQ. T.).

(Ϝ)Ὀρχόη (Ϝ)Ὀρέχ (Ϝ)Ὠρύγεια [voreg]
الۋركاء اۋر عراق
ארך‬ אור עיראק
Vang‑êlejghthë ۋانگ‑حلهيغث (ojrë עיר ܥܝܪܐ عير) of dhë shkajë.
Angel light of the sky.
QRÃ‑NAË القرآن / CRAN skull, head…
PRANAË ڡرأن / PRAN
ƩKRJË‑BË‑SË / SCRIBES
ΟΙ #ΧΡΗΣΜΟΙ #ΑΣΤΡΑΜΨΥΧΟΥ / ΟΙ #ΧΡΗΣΜΟΙ #ΑΣΤΡΑΜΨΥΧΟΥ
THE #ORACLES OF #ASTRAMPSYCHUS / THE #ORACLES OF #ASTRAMPSYCHUS
→⊕ Α /
↔⊜ Β /
↔⊜ Γ /
↔⊜ Δ /
↔⊜ Ε /
↔⊜ Ζ {‑ISMË ⇒ ‑IZMË, ‑SJÕNË ⇒ ‑ZJÔNË} /
↔⊜ Η /
↔⊜ Θ /
⇐⊖ Ι / I LINK SINISTRA KISIRI YIN…
→⊖ ΙΑ / putted before the letter is rightful but negative,
putted after the letter is left and negative.
→⊖ ΙΒ /
→⊖ ΙΓ /
→⊖ ΙΔ [ið] ⇔ →⊕ÐÃJMÔNË ذأيمغن /
→⊖ ΙΕ [ihe] /
→⊖ ΙΖ /
→⊖ ΙΗ [iɛħ] /
→⊖ ΙΘ /
→⊖ ΙϚ /
↔⊜ Κ /
→⊕ ΚΑ /
←⊖ ΚΒ /
→⊕ ΚΓ [kg] ←⊖[kɣ/kɔ] /
←⊖ ΚΔ /
→⊕ ΚΕ /
←⊖ ΚΖ /
←⊖ ΚΗ /
→⊕ ΚΘ /
→⊖ ΚϚ [kst] /
↔⊜ Λ /
→⊕ ΛΑ /
→⊕ ΛΒ [lb] /
→⊕ ΛΓ [lg/lɣ] /
→⊕ ΛΔ [ld] /
→⊕ ΛΕ /
→⊕ ΛΖ /
←⊖ ΛΗ [lɛħ] /
→⊕ ΛΘ /
←⊕⊖⊖ ΛϚ [lst] /
↔⊜ Μ /
→⊕ ΜΑ /
←⊖ ΜΒ [mb] /
→⊕ ΜΓ [mg/mɣ] /
→⊕ ΜΔ [md] /
→⊕ ΜΕ [meh] /
→⊕ ΜΖ /
←⊖ ΜΗ /
→⊕ ΜΘ [mθ] /
←⊖⊕⊕ ΜϚ [mst] /
↔⊜ Ν /
→⊕ ΝΑ /
→⊕ ΝΒ [nb] /
→⊕ ΝΓ [ng] ←⊖[nɣ/nɔ] /
→⊕ ΝΔ [nd] /
→⊕ ΝΕ /
←⊖ ΝΖ /
←⊖ ΝΗ /
→⊕ ΝΘ /
←⊕⊖⊖ ΝϚ [nst] /
↔⊜ Ξ [s] /
→⊕ ΞΑ [sa] : ÃSAË أسا /
←⊖ ΞΒ [sb] /
←⊖ ΞΓ [sg] /
←⊖ ΞΔ [sd] /
→⊕ ΞΕ [seh]
←⊖ ΞΖ [sz] /
←⊖ ΞΗ [sħɛ] /
←⊖ ΞΘ [sθ/st] /
←⊖ ΞϚ [sst] /
↔⊜ Ο /
←⊖ ΟΑ /
←⊖ ΟΒ [ob] /
←⊖ ΟΓ /
→⊕ ΟΔ [od] /
→⊕ ΟΕ [oeh] /
→⊕ ΟΖ /
←⊖ ΟΗ [oħɛ] /
→⊕ ΟΘ /
→⊕ ΟϚ /
↔⊜ Π /
→⊕ ΠΑ (+F) ≡ →⊕YPUË (+M) /
→⊕ ΠΒ [pb] /
→⊕ ΠΓ /
→⊕ ΠΔ [pd] /
→⊕ ΠΕ [pe] /
→⊕ ΠΖ /
←⊖ ΠΗ [pɛ] /
→⊕ ΠΘ [pθ] /
←⊖ ΠϚ [pst] /
↔⊜ Ρ /
←⊖ ΡΑ /
→⊕ ΡΒ /
→⊕ ΡΓ /
↔⊜ Ϛ [st] /
↔⊜ Ϟ/Ϙ /
→⊕ Ϟ/ϘΑ /
→⊕ Ϟ/ϘΒ /
→⊕ Ϟ/ϘΓ /
→⊕ Ϟ/ϘΔ /
→⊕ Ϟ/ϘΕ /
→⊕ Ϟ/ϘΖ /
→⊕ Ϟ/ϘΗ /
→⊕ Ϟ/ϘΘ /
←⊖ Ϟ/ϘϚ /

https://www.google.be/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&biw=1600&bih=739&tbm=isch&sa=1&ei=v4oOWoDZCpKXaerMpegH&q=www.sortes-astrampsychi.tk&oq=www.sortes-astrampsychi.tk&gs_l=psy-ab.3…2727.7464.0.7930.3.3.0.0.0.0.97.97.1.1.0….0…1..64.psy-ab..2.0.0….0.v-tTK9YRCQk#imgdii=SCog9pvFk99hxM:&imgrc=vDQGhH7AJhbjZM:

http://www.sortes-astrampsychi.tk (website down alas)

11:13 – 9 juil. 2016

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751705827938009088

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751706079319494656

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751706147103571968

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751711280294223872

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751711384380071937

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751711473995505664

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751711636784840708

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751711757194948608

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751711801826574336

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751712412940853248

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751712516644958212

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751712717103370240

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751712854550740996

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751716224497770496

https://twitter.com/Umaznedgza/status/751712919159771136

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.