←⊖⊖⊖Y (-M) (N°500) ⇔ →⊕⊕⊕U (+M) #FRANCE #PARIS #SHKUPI #TIRANA #ISTANBUL #ATHENS

←⊖⊖⊖ YË YË KYKYTË / COCOTTE (-M.) ⇔ →⊕⊕⊕ UË (+M.)

→⊕⊖⊕ SȲXË‑ÊSË – سۈخ

←⊖⊖⊖ Y (-M.) – ϒ – ۈ

→⊕⊕⊕ U (+M.) – Υ – ۇ (Q.) Οϒ (G.)

→⊕⊖⊕ SYSË (Slotanë) {kõsãsysë}

←⊖⊕⊖ SKRYTẼË ⇔ →⊕⊕⊕ ƩKRȲΘẼË (TORÃFSË…)

←⊖⊖⊖ SIRKYLÉË

→⊕⊖⊖ LYXYRË {} ←⊖XR ←⊖LX ⇔ →⊕XL ÊXULFË ÊXÊLOË حخحلع !!! →⊕LR

←⊖⊖⊖ ΘIΘË (-F.)


KRIÊRË
PAƩË,
VOUSË
ALLÊZË

→⊕⊖⊕ ÊXYLΘAË [ɛkzylθaə ɛxylθaə]

→⊕⊖⊕ DYKYLΘË

→⊕⊕⊕ INËKYLQÉË

→⊕⊖⊕ DYKAΘIË

→⊕⊖⊕ RRÊMË‑SYSË‑GJΘÉPE

→⊕⊖⊕ RÉ‑KYRÃSË {←⊖⊖⊕ KYFRÃSË ?}

←⊖⊕⊖ SYKSÉDË

←⊖⊖⊖ SYSITË

←⊖⊖⊖ SYS‑PÃDRË (suce ton papa pope & padré cherie)

→⊕⊖⊕ RÉ‑KYPÊRË {LAË VENUS KYPARIS}

→⊕⊖⊖ O KYLTË

⇐⊖⊖⊖ GYLË

←⊖⊖⊖ KYË {õkkȳrãsë}

→⊕⊖⊖ PYSTYRË

→⊕⊖⊕ LYXUNIÂNΘË

→⊕⊖⊕ YTË

→⊕⊖⊕ YSË

→⊕⊖⊖ Q.X.Y.C.

←⊖⊖⊕ PYΘË‑ÔJË ⇔ →⊕⊕⊕ YPΘÔË

←⊖⊖⊖ PYTË‑ÔJË {puântë}

→⊕⊖⊕ LYSΘË

→⊕⊕⊕ LYQSË – ΛϒϘƏ‑ΣƏ

↔⊠⊠⊠ Y (-M.) – ϒ – ۈ

⇐⊖⊖⊖ ƩYTË

⇐⊖⊖⊖ RYTË

→⊕⊖⊖ TYRLYTË

→⊕⊖⊖ FYTÉË

→⊕⊖⊕ FYSSË

→⊕⊖⊖ SYSITË

→⊕⊕⊕ SYLTË SYLVAGË

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.