#TELEMATIN #SCHALLER_OLIVIA #L_OSTOLAZA #LGDM #EUROPE1 #INDRA #ROM #MËĦNDJË #ATHENS #ASHKALI #SHKUPI #TVRŨNNBOFΘË #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #FRANCE

#TELEMATIN #SCHALLER_OLIVIA #L_OSTOLAZA #LGDM #EUROPE1 #INDRA #ROM #MËĦNDJË #ATHENS #ASHKALI #SHKUPI #TVRŨNNBOFΘË #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #FRANCE

→⊕⊖⊕ KOLOSRΘOLAZAË ערטל סרט סט סלוף

←⊖⊕⊖ INFIDÊLË (DJXJΘË OSTOLAZA) {←⊖FILLË / ←⊖FOLLË}
→⊕⊕⊕ RË‑LAΘJË‑ÕNË رْلاثيغن
→⊕⊕⊕ ÊXTRA‑KÔNË‑ƷJUNGË‑ÃLË خطرى كغن

←⊖⊕⊕ BÊZØZË {→⊕⊕⊕ OPJNOJÔNË}
↔⊜⊜⊜ &
→⊕⊕⊕ ĦÊVŒRØZË {vorë‑êvërë (ħ)êvorôfë}
→⊕⊕⊕ OTOZALSA

→⊕⊕⊕ ÃNË
→⊕⊕⊕ GYLË‑RROZZË ررعزز
→⊕⊕⊕ BÊZÊFÊΘSË {tshimé në bëthë shumë ãʃθë kjôë allähië…}

→⊕⊕⊕ MAJSË
→⊕⊕⊠ SOJΘË {salufθë par‑ypêruni‑vêrsë}
↔⊜⊜⊜ &
→⊕⊕⊕ SWÄE
→⊕⊕⊕ JNFË‑IVDORË‑ÊLLË‑SYSË

→⊕⊖⊕ SÊXYLOFAË
→⊕⊕⊕ PAJRΘA‑KULGYLË

→⊕⊕⊕ OVORÃNFIIAË عۋعرأنفاِة

←⊖⊖⊖ BRÉAKË (PUB.)
←⊖⊖⊖ HÉLKË هلم هلك
←⊖⊖⊖ BRHÉLAKË

→⊕⊕⊕ BKRAÉË
→⊕⊕⊕ KLÉHË
→⊕⊕⊕ BKALRÉHË

→⊕⊕⊕ KAPIST… (DIXIT. SCHALLER)
→⊕⊖⊕ KAPYTSYSË (-F.)

→⊕⊕⊕ ƷRÃË (+F
←⊖⊕⊕ GRÃË (+F. →⊕A ⇔ ←⊖I -F. / +M. →⊕U ⇔ ←⊖Y -F.)
→⊕⊕⊕ MÊΘË‑RË

→⊕⊕⊖ KÊSË‑KË‑TYVØË (DIXIT.)

←⊖⊕⊖ TYË DJSË TYË (9-111)

→⊕⊖⊖ RÃSYSITÉË

→⊕⊕⊕ ÊXITASJÕË (DIXIT)

→⊕⊕⊕ T’ÊSË
←⊖⊕⊕ YNË
←⊖⊕⊕ BÔNNË
→⊕⊖⊕ PÉΘǏΘË
→⊕⊕⊕ Ê‑KOÊMË‑ÊLLË

→⊕⊕⊕ T‑A‑DORÊRË
→⊕⊕⊕ ÊTË
→⊕⊕⊕ TË
→⊕⊕⊕ VÔUÉË ۋغاُه
→⊕⊕⊕ Œ̃NË
→⊕⊖⊕ KYYLΘË

→⊕⊕⊕ VJẼË (DIXIT.)

→⊕⊕⊕ ƷË
→⊕⊕⊕ VJẼDRÊË
→⊕⊕⊕ SYRË
→⊕⊕⊕ YTVØË

 

→⊕⊕⊕ LÉGSË

→⊕⊕⊕ SIË
→⊕⊕⊕ ƷË
←⊖⊖⊖ MŒRË

→⊕⊕⊕ ÊLLË (PROMISE)
←⊖⊖⊖ MÔURRAË
→⊕⊕⊕ AUDË‑SJË‑TÔTË

→⊕⊕⊕ LVAË
←⊖⊖⊖ ANCESTRALE
→⊕⊕⊕ DË
→⊕⊕⊕ ARJAË‑VARΘAË
→⊕⊕⊕ MË‑ĦNDJË
←⊖⊕⊕ INDRAË
→⊕⊕⊕ VATÊNGAZMÊNDARÊFÊË
→⊕⊕⊕ TɕINËBËΘË

→⊕⊕⊕ ÊTË
←⊖⊖⊖ VIɕṆUË {nêʒativë & ces pwazõnë‑së ni ʃãnʒë‑rãë ënë‑tɣôuθë طغاُث}

→⊕⊕⊕ NË
→⊕⊕⊕ PØË
→⊕⊖⊖ RJẼË
→⊕⊖⊕ KUNTRAË
→⊕⊖⊕ TATƩIVANÃNË
→⊕⊕⊕ ƩPÉJΘË

→⊕⊕⊕ ĦAKANAË
←⊖⊕⊕ XHJÉUDAË

→⊕⊕⊕ ĦAKANAË
→⊕⊕⊕ ÊTƩJËNGYLÉË
↔⊜⊜⊜ &
→⊕⊕⊕ VÂÎNË‑KYLË

→⊕⊕⊕ ZAMANË
→⊕⊕⊕ ZAMANË
→⊕⊕⊕ TÔUΘË
→⊕⊕⊕ ALË
→⊕⊕⊕ AJTÊPRÊMFJË‑ΘÉË
→⊕⊕⊕ ZÊMZÔNOË

→⊕⊕⊕ QȲÊ‑JNË {ass enter ! vêry najsë}
→⊕⊖⊕ KYLTYRË
←⊖⊕⊖ THÉRÊPIË

→⊕⊕⊕ ÊLLË
→⊕⊕⊕ SÉË
→⊕⊕⊕ QWOJË
→⊕⊕⊕ DJRË
→⊕⊕⊕ PRÔË
→⊕⊕⊕ NOŪSË
→⊕⊕⊕ ÊMÔUSΘË‑JLË

→⊕⊕⊕ ƷÊKANOSYSË {←⊖konasë wħolë‑honië & hōntøzë}}
→⊕⊖⊕ ΘIΘIË
→⊕⊖⊕ FIJÊΘË
←⊖⊕⊕ SÊLAFÊΘË

→⊕⊕⊕ OLMÉDJË
→⊕⊕⊕ OB‑OÉIDJËA‑A‑LA‑LA‑ÊLBJBÉAOLIË©
→⊕⊕⊕ ƷË
→⊕⊕⊕ ĦAJË
→⊕⊕⊕ FAJΘË
→⊕⊕⊕ LË
←⊖⊖⊕ ÉRRË‑ÊVRË
→⊕⊕⊕ DË
→⊕⊕⊕ Ê‑KŌŪTË‑RË
→⊕⊕⊕ KË‑SË
→⊕⊖⊖ GONË‑SË ܥܓܢ
→⊕⊕⊖ QWIË
→⊕⊕⊕ ÊTAJΘË
→⊕⊕⊕ QÔNË‑ΘRË‑TRAË
→⊕⊕⊕ ÊLLË‑SË

→⊕⊕⊕ ƷË – ژ
→⊕⊕⊕ NË‑AVRAISË
→⊕⊕⊕ JAMË‑MAJSË
→⊕⊕⊕ DYË
→⊕⊕⊕ LÉ‑SË
→⊕⊕⊖ KRWARË
→⊕⊕⊕ KÊ‑SË
←⊖⊖⊖ DÉBILÉO‑DƷÉHALUOË‑BÉÊLGƷË
←⊖⊕⊖ VLAAMƩË
←⊖⊖⊕ HOLË‑LÂNDË
←⊖⊖⊖ ÃƩXIHÉNAZONIË
↔⊜⊜⊜ !!!

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.