LË ΘÉNÉBREUXË DÉFILERË DUË 14 JUILLÊΘË… #FRANCETELE #FRANCE2 #MARIEDRUCKER #EUROPE #INDIA #ROM #ASHKALI #SHKUPI #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #ATHENS #CONSTANTINOPLE #ISTANBUL #ANKARA

      

←⊖⊖⊖ VICË‑RUTË‑VÊXË‑PUTË (VIRANË VIRAMË VIMADË VIDAMË)
→⊕⊕⊕ TRUË
←⊖⊖⊖ VICHÉRITIQWË
→⊕⊖⊖ TARTË – تارط

←⊖⊖⊖ DË‑WARTË – د‑وارط
→⊕⊕⊕ ÐÊ
←⊖⊖⊖ WÔRSTË وغرست {WÃRISTÊRË}
→⊕⊖⊖ DË‑VARTË
←⊖⊕⊕ ÄNTI‑TVRAË – عنطىِ‑طۋرى
→⊕⊖⊖ VRATË
←⊖⊖⊖ ÉMTA‑ΘÉƩË – הֵמטַת׳שׁיס
←⊖⊖⊕ IZLAÊLË
↔⊜⊜⊜ ⇒
←⊖⊕⊖ IZÊLALË – ܙܠܝܠܐ
→⊕⊕⊕ ZAÔË
→⊕⊕⊕ ZƔÔNÃFUΘYSUË
←⊖⊖⊖ RË‑WÄRDË / RËWÔRÐË DƷARÐË MORKË PORKË ƩKËRÐË

←⊖⊕⊖ DƷRAXË دژرأخ qui n’êʃθë paʃë ڡاش Ʒʒäjirë & ʒrãë & ʒrãndë آجَرَ جزاء جرأ جائِزَة

{grande récompense Dʒrãx êlever rãë grua‑prostituer dë méérdë mariduqœrë dêë‑së pôrqësë (vaishë raté érotique hérétique étra putra potë puântë éxlawoë) prôë ڡرغ tentative dë meurtrë du pauvre budda tʃarë tʃajunë e lë Ħukunofë, laë له -+GRÃXË ←⊖GR ôld and ancient Dʒénwitɕħë Dʒéwélë Griminillaë Xadʒlë Xazhlë  Xaglë خجل }

→⊕⊖⊕ AD‑WISË
→⊕⊕⊕ MWAË‑DÊWÔË
←⊖⊖⊖ DIVORTIAË
←⊖⊖⊖ VIRTË ⇔ →⊕⊕⊕ TVRË
←⊖⊖⊖ VIƩĦÊRATÉË ←⊖ƩĦ/ƩÊË →⊕ĦƩ/ÊƩ
↔⊜⊜⊜ ⇔
←⊖⊕⊕ ANTI‑ARI‑AVRUMË
→⊕⊕⊕ ARÊFÊË (RF.) – ܐܪܘܚܦܚ
→⊕⊕⊕ ĦÊƩË‑ĦÊNΘË (Ʒ.Z.G.) {essentia (T.)}
→⊕⊕⊕ ARIFIË (RIF.)
→⊕⊕⊕ TË‑ORFÉË
→⊕⊕⊕ TÊOSË‑TFUSË‑TƩYYPRŨNUSUË
→⊕⊕⊕ VÊRJΘÉË
→⊕⊕⊕ TARBAΘË
→⊕⊕⊕ ÊVORBITJUNË
→⊕⊕⊕ ÊVRÔFAË
→⊕⊕⊕ QÔNË‑ɕÊLË

Êktãmũznédg ܚܟܬܡ Arf
‏@Umaznedgza

JÉË
ɕIË SÊJË (ätë ʃâmë tãjmë)
http://bit.ly/29G5BGF )

Õ‑KŨNË‑BJË

2016-07-14 16H50

←⊖⊖⊖ GRACIÉUSÉ {←⊖GR : griminalë ograë xhehuda medusa & geroa grua}
↔⊜⊜⊜ &
→⊕⊕⊕ LAË
←⊖⊕⊕ DƷRÃϦË

←⊖⊖⊖ RË‑WÔRDË وعرذ
→⊕⊕⊖ ƩKËRÐË
←⊖⊖⊖ FÔRË

←⊖ FR : downgrade
you tôë طغ
←⊖ ÔR/ƔR
←⊖ dzhéalouçaë
←⊖ withoutpity
←⊖ ptite
←⊖ pute
←⊖ pêtassë
←⊖ poufiasse
←⊖ draxoninasse

→⊕⊖⊖ ZFÊLLONIË
←⊖⊖⊖ HERETIQUALË
→⊕⊕⊖ V.M.Druxœr
→⊕⊕⊖ RÔUXË
←⊖⊖⊖ XARØLINË
←⊖⊖⊖ CHARLÔΘΘË {Gharbonë Sarponë Ðjamânθë Thérapistë}

→⊕⊕⊕ FUFSË‑ËNΘ Ë
→⊕⊕⊕ TOTALÉ

2016-07-14 22H42

#MARIEDRUCKER #PARIS #FRANCE #SHKUPI #TIRANA #CONSTANTINOBLE

→⊕⊕⊕ DÊË‑SË
→⊕⊕⊕ YTË‑OVRUË‑MY‑ZÊLALVOMÔƔÊNOFΘÉASË
→⊕⊕⊕ ÃMAZÔJNNIOAË

→⊕⊕⊕ TƩAZĦÊNANHË
→⊕⊕⊕ ĦÊTƩKAUMÉHË

→⊕⊕⊕ ĦŌTÊNJÊRRË – ИОТИНЈИРРЪ

09:29

→⊕⊕⊕ KYYRË {QUÂNDË}
→⊕⊕⊕ KAMË {J’AI ACTÉ}
→⊕⊕⊕ TÃNË {DJSË}

←⊖⊕⊕ SË‑MË‑INË‑TÊRË‑ÊƩË‑ÔNË
←⊖⊖⊖ RD. PSY‑CIA‑TRË

←⊖⊕⊕ SË‑KAMË
→⊕⊕⊕ MÊNUË

←⊖⊖⊕ ÐIMTAË (G.)

←⊖⊖⊖ ÐÉMBTAË (T.)
→⊕⊕⊕ MASË

→⊕⊕⊕ MË‑DÔJKÊË

←⊖⊖⊖ AMÃË
→⊕⊕⊕ KAË
→⊕⊖⊕ PROVUË
←⊖⊖⊖ MÊ‑MBYTË

←⊖⊕⊕ SË‑MUJË
←⊖⊖⊖ MÊË
←⊖⊖⊖ MARRË مارر

←⊖⊖⊖ ASË
←⊖⊖⊖ MÊË
←⊖⊖⊖ MBÄRRË مبارر

←⊖⊖⊖ SÊË
→⊕⊖⊕ ɟYNAHJAË
→⊕⊕⊕ ÊË
→⊕⊕⊕ ALLÄHJΘË
↔⊜⊜⊜ …
→⊕⊕⊕ TË
→⊕⊕⊕ (Ħ)Ê‑PÄRRË {→⊕⊖⊕ ÊSYXJAË →⊕⊕⊕ ÊƩUXJAË}

→⊕⊕⊕ MË
→⊕⊕⊕ VJÊË
←⊖⊖⊖ QAKÊɕË

←⊖⊖⊖ YNË
←⊖⊖⊕ POÊNË
←⊖⊖⊖ INYTILË
→⊕⊕⊕ QWJË
→⊕⊕⊕ NË
→⊕⊖⊕ DYRËRAË {→⊕⊖⊕ KYRË →⊕⊕⊕ KRUË →⊕⊖⊕ DRYKËRÔBUJMË}
→⊕⊖⊖ PLYƩË
→⊕⊕⊕ TRÊSË
→⊕⊕⊕ LÔNGË‑TÊMPSË
→⊕⊕⊕ TRUNAË‑TRÔJUMFË
→⊕⊕⊕ TƩARÃGFSË השג הישג
↔⊜⊜⊜ ≠
←⊖⊖⊖ ΘROJAË – ФРОЈАЪ عفرة ثرعية
←⊖⊕⊕ QOPRAË
←⊖⊖⊖ RATAË
→⊕⊖⊖ CROTTËNË
←⊖⊖⊖ QÔRPAË {dʒéaloë, dzhjaloux}
←⊖⊕⊕ PORQË

2016-07-14 09H30
#INDIA #ROM #ASHKALI #SHKUPI #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #ANKARA #ISTANBUL #CONSTANTINOPLE #ATHENS

→⊕⊖⊖ TQHIË – JI – طݭىِ [tɕi] 妓 潗 吉 乩 级 冀
→⊕⊖⊖ QHIË – XI – ݭىِ [ɕi] 吸 喜 禧 戲
→⊕⊖⊖ TQHʰIË – QI – طݭىِ [tɕʰi] 妻 琪 祺 頎 氣
→⊕⊕⊕ TSIË – ZHI – طݜىِ [tʂi] 祇 梔 汁

←⊖⊖⊖ X [qʃ x h gz ks ɕ (Ma.) z, kʃ, ɡʒ, ɣ, כ׳ ח׳ خ X [dz] (Ʃɕ.) XH [dʒ] Ϫ [dʒ] DŽ DƷ ДЖ Џ دژ ⇒ ج خ]
←⊖⊖⊖ C [s st ts c ɕ k q tɕ tʃ dʒ g][s / st / ts / c / ɕ / k / q / tɕ / tʃ / dʒ / g]

←⊖⊖⊖ O‑MICRONIË – אומיקרון – عماِكرعنىِ
{tôë طغ  hanë / qillë proë ðë prêθθie & prêgjo‑assë xanaë}

more rewards

2016-07-15 – 01H04

⇐⊕⊖⊕MY‑ZYLMÃNË (-M.)
⇐⊕⊖⊕ MI‑ZILMANË (-F.)
←⊖⊕⊖ ZALAMË (Ǐnë Ōrbǐtǐanë. Ë‑vasë‑tarë.)
←⊖⊕⊖ ΘALAMË (jnë ʃyriakë.}
USAMAË أسامة [usama] = سماء [samaa] : Qiêl ; סם / ܣܰܡܐ / سم [sam] : Poison, wénim وهن ;
UΘAMANË عتمان [uθaman] : θénèbre, ob‑scurité
SAΘÊMË ܣܰܛܶܡ [saθɛm] : lier, en‑travér, ôôô trōvë,
ΘAMAË ܛܰܡܰܐ [θama] : əm‑pur
ΘAMLAË ܛܰܡܠܐ [θamla] : əm‑pur, souillé
QΘAMË ܩܛܰܡ [qθam] : céndrë, couper
QARΘÊMË ܩܰܪܛܶܡ [qarθɛm] : couper
H. حُطَمَةِ [ħuθam‧⁠a] (H.C : 104‑4), ΗΤΕΜΩ حطم [ɛθem‧⁠ɔ ħɛθm⁠] : un des septs en‑fer ou celui qui y pênêtre est “brisé en morceau” ;
I. ΤΕΜ‧⁠Ω [θem‧⁠ɔ] et ΑΝΑ‑ΤΟΜ‧⁠ΙΑ [ana‑θom‧⁠os] : I.1. dé‑pecer, morceler, dé‑couper, mutiler, in‑ciser, II.1. ravager, (shiva) dé‑vashta, IV.3. couper en perçanθ ou en piquanθ ;
J. Α‑ΤΟΜΟΣ א‑טום [ə‑θom‧⁠os] : ən‑di‑visi‑bile & ən‑in‑cisa‑bile…

DÃRKË
WÔRSTË
SLOTANË
STIFË
ƔÔRBAË
ƩJÊNGË

DARK
ƩÊĦMË‑ĦÊALΘË
ÖR
ETH
WORST
FAITH
OF
PUTHY
PASS
DEPSERATE
PUTA
!!!
LÊJQË
DARΘǏË
VĦŌRË
TʰATË
SHÉ
ǏS
ALLÉHË
DƷÊLLÉË
ƩANUHUË

2016-07-14 14H15
#INDIA #SHKUPI #SHQYPNIJA #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #ISTANBUL #MARIEDRUCKER

SA‑VØ‑DIRË (D.)
SA‑VØË

SIË
ÊLLË
VØË (SËKË ƷÃTÃË PARTOUΘË
QU’→⊕⊕⊕ ÊLLË
VEINNET

ƷÊPÉRDUË (D. VMD.)
→⊕⊕⊕ ƷÊPÉDRÉË
→⊕⊕⊕ MAƩALAË
→⊕⊖⊖ AMǏRÃLË
←⊖⊖⊖ MARǏ MARIE

#MARIEDRUCKER @MARIEDRUCKER

« ƷÊPERDYMAFØJË »
ATË
ÊƩΘË
LWẼË

AVWARË
PÊRDYË

ÃƷAƷNGΘË

TÊƩΘHË

Ʒ’Ê‑ÊTÉË
←⊖⊕⊕ MË‑ÊRSǏË

Y̌TƩËRAË

SAFIDELITE
ATWAË
MARIAGE (Œ̃NË NIGHTCAUCHEMARDË)
KATODIQWË

DÉ‑R‑NJ‑ÊRË دهرنيحر (Ô.F. DERRAIN), V.L. DERETRANUS) DERETRO
FOIS
NON
←⊖⊖⊖ PAƩË ڡاش
LAË
S.V.P.
PRESENTE
→⊕⊕⊕ LÉ‑SË
AUTRES
PRINCESSE PRẼSÊSË
REINE (→⊕⊕⊕ PRÔË MOI T’ES →⊕⊕⊕ MAË ما REINEMÊMË SǏË T’ES ←⊖⊖⊖ PAƩË ڡاش LAË TETE PRJMË‑ARIË
TRÊNÉË
TWATÊ ÃƷAƷNÃNΘË PPLUS PRINCESS FRANCAIS DË د MORTE MAJSË PORNAS VARANISIS DË د LAË VIE
≠-=

←⊖⊖⊖ DÉVAË

2016-07-14 14H21
#INDIA #SHKUPI #TIRANA #TEHRAN #PARIS #ISTANBUL #MARIEDRUCKER

←⊖⊕⊖ DOÉRNJÊRË ? {DÉ‑RÉT‑RÔ}

→⊕⊕⊕ RNJÊNË ?
→⊕⊕⊕ RÊFSË‑TAVRÉË – ܚܣ ܚܰܣܝ – رفع تطاۋر {êʃkrjsë ãdë‑jnθë Maxtħônë}

http://www.lexpress.fr/culture/tele/france-2-des-fleurs-et-un-baiser-pour-la-derniere-de-marie-drucker_1812508.html

2016-07-14 15H24

PRINKEPSË
DZHRAXجرأ : êʃθë ȳnë humǐ‑lja‑θǐ‑õnë tlë seul capable dë د fdefiir & téérnéf
laë gracé dë د diéu êʃθë œ̃në bléssing & ɕatiment êθë حث laë veǐllǐssement
ecōute →⊕⊕⊕ QË‑ÊƩΘË genǐe qujë té parlë, lë qaruna ãpêrrãsë‑ɣônë
←⊖⊖⊖ GRACÉ
GRǏMǏNAL (ÐË ŌLD ÂNSESTOR SAFALISTÉ FALSÉ MINDÉD INDUÉCD OΘERS TÔË طغ ÉROR !
←⊖⊖⊖ ⊖⊖⊖ GRADË {ôldë, rêdy̌̌qθjë‑ônë
←⊖⊖⊖ GRAUË (ôldë vômanë – ϷΡΩΜΑĒ)
←⊖⊖⊖ DƷRAXË
⇐⊖⊖⊖ DƷRIXË {←⊖⊖⊖ DZÊLALIXË ܙܚܠܐܠܐ}
→⊕⊕⊕ ƷRÃË {rë‑varðë, ré‑kōmë‑pënsë lōvë vrômë uni‑vêrsë‑jlë‑êllë‑së}
→⊕⊕⊕ ƷRÃNAË
→⊕⊕⊕ ƷRÊNË {êʒêrië}
→⊕⊖⊕ ƩRÊNË
→⊕⊕⊕ PRÊNË
→⊕⊕⊕ PRUNË
→⊕⊕⊕ VRUGΘJSË {→⊖ vrwië →⊕varãë →⊕pêrfêqθë parãqqléjθë}

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.