←⊖⊖⊖SCHYNË (-M.) ←⊖⊖⊖SCHINË (-F.) ←⊖⊕⊖#FRANCE ←⊖NC [→⊕ns ←⊖⊕⊕nts ←⊖nc nɕ ←⊖nk ←⊖nq ←⊖⊖⊕ntɕ ←⊖⊕⊖ntʃ ndʒ ng] #ϜΡΑΝϽ‑ΚΑΣ‑ϘΣΥ

→⊕⊕⊕#VRÃNSË‑KASË – ۋرأنص
→⊕⊕⊕#ϜΡΑΝϽ Ə‑ΚΑΣƏ‑ϘΣΥƏ – ۋرأنص قحنصلرحب

 

→⊕⊕⊕ ϷΝ – νϸ [ʃ]

→⊕⊕⊕ ΝΘ – νθ [nθ] {nth (US UK)
↔⊜⊜⊜ =
→⊕⊕⊕ ΝΦ – νφ [nf] {nph (US UK)
↔⊜⊜⊜ +
→⊕⊕⊕ ΝΣ – νς [ns]

→⊕⊕⊕ ΝϽ – νͻ [ns / nɔ] {Lettres klāūdjênnë‑së}
{canô änticigma nicë necô, rë‑vêrsë‑édë Cigma Ͻ}

←⊖⊕⊖ NC – νϲ [ns nts nc nɕ nk nq ntɕ ntʃ ndʒ ng]

 

→⊕⊕⊕ ƩUANϽË [ʃuansə]

 

←⊖⊖⊖ SCHYNË (-M.) – سݭهۈن – स्ष्हि़ण् – СҪҺҮНЪ СҪХҮНЪ [sɕhynə] – סק׳וּ׳ן

←⊖⊖⊖ SCHINË (-F.) – سݭهاِن – स्ष्हिण् – СҪҺІНЪ СҪХІНЪ [sɕhinə] – סק׳אִן

←⊖⊖⊖ C [s ts c ɕ k q tɕ tʃ dʒ g]

→⊕⊕⊕ NUSCHË – نۇسݭه – НУСҪҺЪ НУСҪХЪ [nusɕhə] – סק׳וּ׳ן
→⊕⊕⊕ NASCHË – ناَسݭه – НАСҪҺЪ НАСҪХЪ [nasɕhə] – סק׳אִן
{दुःषह अविषह्य अविषह्य अभिषह}

 

→⊕⊕⊕#ĦÊƩVË‑AC‑CRÃNFË ‑ ܫܘܪܐ م‑شۋرة حشۋ
(râzjxë rãgë‑jnë araxna âutênθjë‑kasë)

←⊖⊕⊖#FRANCE

←⊖⊖⊖#FRÃKË {FRÊDÉRIC फ़्रह़ॅदहेरिक् FÊODALË}
←⊖⊖⊕#KYFRÃSË

→⊕⊕⊕#ÕKYRÃFSË
{→⊕⊖⊕ KYRUË
{→⊕⊕⊕ QRUÔË
{→⊕⊕⊕ ƩRUÔË
{→⊕⊕⊕ VRUÔË
{→⊕⊖⊕ ĦÊVYRUÔWË
{→⊕⊖⊕ VAKALLVQYRË

←⊖⊖⊖ C [s ts c ɕ k q tɕ tʃ dʒ g]

←⊖⊕⊖ NC
↔⊜⊜⊜ =
←⊖⊖⊖ NC (La. Basi‑qwë. Brahma. Vraħbumanhë)
←⊖⊕⊖ NTƩ (Itali‑ana. Laθina. Toscana. Toskëra.)
←⊖⊖⊕ NTɕ (Pʰũnaθi‑qwë.)
←⊖⊕⊕ NTS (Slava Sglapë Skavélë Shalôvuniojë Shkawêlë.)
←⊖⊕⊖ NTSʰ (Mandarinë. PinYin.)
→⊕⊕⊕ Nɕ (???.)
←⊖⊖⊖ NK (Orbjaë. عربي Më‑zylmanë ≡ Zũmnë Zũnë Zauθë.)
←⊖⊖⊖ NQ (Êvrjaë. حۋرية jééudjë.)
→⊕⊖⊖ NDƷ (Turca. Türkjêë. Turqë.)

←⊖⊖⊖ ДЖ/Џ – Ϫ – XH – ج [dʒ]

←⊖⊖⊖ ДЗ/Ѕ/Տ – دز [(g‑)dz / t / s] ⇔ →⊕ZËDGË ضدگ [zədgə].
Uʃtarë tōxǐqwë Āstārë Istanë tōsqārë Satsinasë Éturscanusy
←⊖⊖⊖ Χ – X – خ [x]

S : Titanis Satanasë Dzatanasë (Aliminium Alzeihmer Zlatë Slatë Slofië סוטה מסולף Cêltë Kylthë) Stonië Dztonië Dzhtonië péθraë ڡهثر Sérpéntë Dzérpéntë Dzhérpyntë Mastropë Thérapistë.
Salutë Dzalutë Dzaluthë, Sultanë, lëstë‑pulfë, slëtë…
X : xonizirë : wérratë وهرراط É/H (N°5.) whôrë وهغر pôrqë {qorpë, qoprë} durqë داُرق troiaë טְרוֹיָה ܐܶܬܪܰܥܝ ⇒
Désë‑θrojaë סתר دهسثرعية [sθrë] {bãrqaë بأرقة brasãflãéë} : ofraë عفرة ohéraë ܥܐܗܪܐ
whorldë of Säntaë Marië ðë ubilaë éviilaë déë‑biillaë bêastaë bêʃtaë farsië funestaë frância (Turca. Türkjêë. Tûrqë.)

→⊕⊕⊕ NG (Ê‑Truscan. Tuscan. Tuʃkanë.)

→⊕⊕⊕ NS (Cyrilli‑qwë.)

 

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.