@MARIEDRUCKER #MARIEDRUCKER #FRANCE #FARSI #PARIS #PERSIA #TEHRAN #TIRANA #SHKUPI #ASHKALI #ROMA #INDIA #JUGOSLAVIJA #BEOGRAD #SOFIA #SARAJEVO #ATHENS #ISTANBUL

→⊕⊕⊕ DÄSÔË – داس {ajãpôzêsë, jħêʃëmë}

→⊕⊕⊕ KA‑TƩKÊJΘAË – ܛܫܟܚܝܬܐ {Чиѳа}

→⊕⊕⊕ AKË‑KNOWË‑LÉÐGË – اك‑كنعولهذگ
{zħêɣônéhgë, ʃjngë, knoë, qanθô, calin, caresse, kãmêli kalãmë klamë kãmaë kléë‑mênθë kalmë}

→⊕⊕⊕ AKKULMNOÉMÉDGÃΘSÉË – اككاُلمنعهمهدگأثسه

→⊕⊕⊕ OWLË עֹוּלְ ܥܘܼܠ ولد عول غول : foêθus, amë‑vruë‑ônë, néwë parnobë, nunsë‑lë‑jngë, baby, jnfë‑ânθë, a‑wldë ܐܘܠܕ jldë ܝܠܕ ; keen, môanë, pulë, ʃnjwêlë, ululate, wajlë.

→⊕⊕⊕ QRÃMMŨGFË

→⊕⊕⊕ QMM قمم [QMM] [R‑4358] : avpo‑géjë, →⊕qjmë (cime), qrêθë, faîtë, frõnθë, ʃommêθë, frõnθë (dë alë mõnθaʒnë), pôêngθë ڡغحنگث, kulmjnãnθë, ʃōmmêθë.

←⊖⊕⊖ FRÂNCKÇIAË – فرأنقكصي

→⊕⊕⊕ TÊQƩKRÃNFSJAË

→⊕⊕⊕ JƩRÃË‑ÊLLË

 

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.