2016‑08‑21 – 15H12 (UTC+1) : ←⊖⊖⊖ ΘRT ثرط ⇔ →⊕⊕⊕ TRΘ طرث ←⊖⊖⊖ SR/FR ⇔ →⊕⊕⊕ RF/RS ←⊖⊖⊖ SRT⇔ →⊕⊕⊕ TRF (S+F=Θ : ST←⊖⊕⊖ Satanasë שטן ←⊖⊖⊖ Snake سناك ←⊖⊖⊖ Sérpéntë سهرڡ‑هنط ←⊖⊕⊕ Womënë →⊕⊖⊖ Vénômë ۋهنغم ←⊕⊖⊖ Fémina فهماِنة ←⊕⊖⊖ Fémëra مرأة فهماْرة ←⊖⊖⊖ Sumérô سم) ←⊖⊖⊖ Ilaétéë ⇔ →⊕⊕⊕ JLAÉΘÉË

S/T

ƩÉMÂNΘI‑KË‑SË ←⊖⊖⊖ RT

←⊖⊖⊖ FR
↔⊜⊜⊜ +
←⊖⊖⊖ SR
↔⊜⊜⊜ =
←⊖⊖⊖ ΘR

→⊕⊕⊕ TR

→⊕⊕⊕ RF
↔⊜⊜⊜ +
→⊕⊕⊕ RS
↔⊜⊜⊜ =
→⊕⊕⊕ RΘ

ƩÉMÂNΘI‑KË‑SË
0  هراِط ←⊖⊖⊖ HÉRǏTË هراِط
→⊕⊕⊕ ĦÊRJΘË  حريث
1  ? ←⊖⊖⊖ HURTË
←⊖⊖⊖ HËRTË
→⊕⊕⊕ TRUHË
→⊕⊕⊕ TRËHË
2  ? ? →⊕⊕⊕ VÊRJΘÉË  ۋاريثه
3 ? ? →⊕⊕⊕ ARÊFÊË  ܐܥܪܚܦܚܐ
4 ?  ? →⊕⊕⊕ ARJA‑VARΘAË  आर्यावर्तं
5  هرطقة ←⊖⊖⊖ HÉRETIQUE
HÉR (WHÔRË HÔRRǏBǏLË)
(ΑΊΡΕϷΗ ΑΙΡΕΤΙ‑ΚΌΣ)
→⊕⊕⊕ TRUΘË

 

 طرف
6  ?  ←⊖⊖⊖ RATË  →⊕⊕⊕ TARÃË (tlafë…)  طرى
7  ? ?  →⊕⊕⊕ TÉDRÉÉ طهدره (tedreing)  
8  ? ←⊖⊖⊖ RATË

 

→⊕⊕⊕ TARË (≠ TÃRË – ΘARË)  
9  طأر ←⊖⊖⊕ TÃRË
←⊖TÃ ←⊖ÃR →⊕TR
 ⇔    
10  ? ←⊖⊖⊖ RITUÊLLË
(TUË ÊLLË ? FŌUË !)
(QU’IL !)
→⊕⊕⊕ RJΘWË‑ÊLLË
(UTOU ÊLLË !)
(QWË‑JLLË !)
11  ?  SHQAΘROJ شقاثرعي  ⇔    
12  دثز
ههر
هرر

←⊖⊕⊖ DETRUIË (TOSK FALSE)
←⊖⊖⊖ DÉΘRUIË (ΘAUS TRUË)
 ⇔    
13  ?
DESTROY : T/Θ ‑TION = SJÕ (FR) ΘJÔNË (ES.)
(OFRA عفرة OHÉRA عهرة HER WE ARE WERRES VERRATË رتت VICHERATË VIƩĦÊRÄTË ואִשחרעט BLACK‑BLOCK‑SIDË,
THE DOGÔPIG דעֹגוֹפאִג, H.C : 2:65, ELLE TRAVAILLAIT LE SAMEDI, MAIS JE PENSE PAS QUELLE FUSSE JUIVE MAIS PLUTOT ARMENIENE)
 ⇔  
14  ساررحطرى  ←⊖⊖⊖ S’AR‑RÊTË‑RAË  ⇔ →⊕⊕⊕ ƩË‑ATTÊRË‑RÃË  
15  ? ←⊖⊖⊖ ÃRQË  ⇔ →⊕⊕⊕ QRÃË  قرأ 
16 أرق   ←⊖⊖⊖ ÃRTË  ⇔ →⊕⊕⊕ TRÃË  طرأ 
17  أير   ←⊖⊖⊖ ÃJRË
(burlë prôë l’ajtêrniiθé)
 ⇔ →⊕⊕⊕ RÃJË  رأي 
18    ⇔ →⊕⊕⊕ ƷRÃAË  جرأة 
19    ⇔ →⊕⊕⊕ BË‑RÃFË برأفة  
20     ←⊖⊖⊖ S’AR‑RÊTË‑RAË  ⇔ ACTEUR
 
21  وغرسط ←⊖⊖⊖ WÃRISTÊRË (Darian.) : left
←⊖⊖⊖ WÔRSTË
←⊖⊖⊖ WÔRTO‑DOXË (Dorian.)
 ⇔ VJKTORIAË ۋيكطايةبرأفة

→⊕⊕⊕ VARΘË‑ÐUKSË (Darian.)

 
22   →⊕⊖⊖ PRÉTENTIEUSE  →⊕⊕⊕ TPÉRË‑ÊNΘJË‑ØZË   طڡار‑حنثي‑عز
23 ا‑براُطى  ←⊖⊖⊖ A‑BRUTIË  →⊕⊕⊕ A‑TARBIË  ا‑طاربى
24  رگرحط →⊕⊖⊖ REGRET : weep →⊕⊕⊕ TÉRGÉO  طهرگه
25  گراط ←⊖⊖⊖ GRATǏS →⊕⊕⊕ ƷRÃΘË  ژرأث
26   ←⊖⊖⊖ GREAT →⊕⊕⊕ ƷRÊAΘË  ژرحاث
27   ←⊖⊖⊖ RŪTË →⊕⊕⊕ TRŪË  
28   →⊕⊖⊖ PRŌUTË    
29   ←⊖⊖⊖ GŌRPŌRATË גופה جاف
←⊖⊖⊖ GORP‑ŪS
→⊕⊕⊕ TÉHRÔ
(→⊕⊕⊕ KŌRF‑ŪS كعرف
 
30          
31   →⊕⊖⊕ CÔNË‑TROLË →⊖⊖⊕ TŌLÊRÔË  
24   ←⊖⊖⊖ SART‑ANE סרט →⊕⊕⊕ TARSË‑ÂNË  
25  أرس
ארס
←⊖⊕⊕ ÃRSË  ARSË ارس 
26   ←⊖⊖⊖ ÉSCORTÉ    
27  ڡهرط →⊕⊖⊖ PÉRTË
→⊕⊕⊕ TPRÉË
 ظفر ⇐ طڡره
28    ←⊖⊕⊖ PÊRTË (TRIĦË (F.) TRYĦË (M.)    →⊕⊕⊕ Ē̂TPRË  حطڡر
29        →⊕⊕⊖ TPRÊË
(êtrë ħôʃrøfë)
 حغشرعْفْ
30 هخثر دثر هر  ←⊖⊖⊖ ÉXΘRAË →⊕⊕⊕ ÊXTRAË  مختار
31   ←⊖⊖⊖ WASH‑CROTTË
   
32  سرطان ←⊖⊕⊖ ROTË : SARTANË
←⊖⊖⊖ RK : RAKË GÂNQÉRË
  →⊕⊕⊕ OTRË
→⊕⊕⊕ KARË
 
33   ←⊖⊖⊖ ROTTËNË      
34   ←⊖⊖⊖ CRÉTǏNË – κρετίνος
←⊖⊖⊖ C [s ts c ɕ k q tɕ tʃ dʒ g]
   
35   CHRETIEN    
36   CHRISTIANE    
37   ←⊖⊕⊖ SATANË‑ASË    
38   ←⊖⊖⊖ SART‑ANA    
39   ←⊖⊖⊖ CHARLATANA    
40   ←⊖⊕⊖ VIƩĦÊRÄTAJANË    
41          
42   ←⊖⊖⊖ GRÄTË – گرعط
(VǏEǏLLE DAMË : GRŪA / ΓΈΡΟΣ)
→⊕⊕⊕ RGÄΘË – رگأث

 

 
43   ←⊖⊖⊖ AMELIORATION
RT = RS CAR RΘ, mais FR N’apasce sonMoi si
→⊕⊖⊕ Ã‑MÊLIŌ‑RÃΘJË‑ÔNË
(TRÃNSË RÃSË رأس)
 أ‑محليع‑رأثيغن
44   AMELIONATION Ã‑MÊLIÔ‑NÃΘJË‑ÔNË  
45        
46   DÉΘÉRǏORATË دثر    
47   DÉFÉRǏORË    
48   ǏNË‑FÉRI‑ÉURË    
49   PŪTRÔË    
50   PŪΘRÔË – ΠΥΘΩ    
51   PY‑ÄNTË    
52   MŌRTË TRŌMË (ܐܶܬܥܰܪܰܢ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠ )
ATRÔJË ܪܰܥܝ ܐܶܬܪܰܥܝ 
 
53          
54        
55   ←⊕⊕⊖ BŪTË
←⊖⊖⊖ BȲTË
→⊕⊕⊕ TBŪË
→⊖⊕⊕ YTBË
 
56   ←⊕⊕⊖ PŪTË
–PȲTË
(PU‑ANTË)
→⊕⊕⊕ TPŪË
→⊕⊕⊕ YTPË
 
57   RUTË    
58   LUTE    
59   ARS
ART
(? nōn
(car ars & arθǐs)
→⊕⊕⊕ ARSË
→⊕⊕⊕ ARΘË
 
60   ?    
61     THEOS  THAUS  
62     THEOS  
63    DETHRONE    
64    ←⊖⊕⊕ DÉ‑TRŨNǏË (MKSQ.)  →⊕⊕⊕ TÊ‑RË‑TRŨNǏË‑ÉDË  
65   →⊕⊖⊖ Ʃ‑FRŌNËZÔJË  →⊕⊕⊕ ÊTRÔNOSË  
66    SMRTË  →⊕⊕⊕ TÊRMË – تحرم  
67      
68      
69    
70      
71      
72    
73        
74        
75        
76        
77        
78        
79        
80        
81        
82        
83        
84        
85      

    ACTǏÔNË ACTǏÔNË ACTǏÔNË ACTǏÔNË ACTǏÔNË ACTǏÔNË
Ë   13V2 31V2 32V1 12V3 21V3 23V1
Ë   A A A A A A
0 001 A ARATË RAATË RTAAË ATARË TAARË TRAAË
0 002 B BRATË RBATË RTABË BTARË TBARË TRABË
0 003 C CRATË RCATË RTACË CTARË TCARË TRACË
0 003 CH CHRATË RCHATË RTACHË CHTARË TCHARË TRACHË
0 003 G GRATË RGATË RTAGË GTARË TGARË TRAGË
0 003 ɟ ɟRATË RɟATË RTAɟË ɟTARË TɟARË TRAɟË
0 004 D DRATË RDATË RTADË DTARË TDARË TRADË
0 004 Ð ÐRATË RÐATË RTAÐË ÐTARË TÐARË TRAÐË
0 005 ÉH ÉHRATË RÉHATË RTAÉHË ÉHTARË TÉHARË TRAÉHË
0 005 HÉRATË RHÉATË RTAHÉË HÉTARË THÉARË TRAHÉË
0 006 V VRATË RVATË RTAVË VTARË TVARË TRAVË
0 006 W WRATË RWATË RTAWË WTARË TWARË TRAWË
0 006 ST STRATË RSTATË RTASTË STTARË TSTARË TRASTË
0 007 Z ZRATË RZATË RTAZË ZTARË TZARË TRAZË
0 007 Ʒ ƷRATË RƷATË RTAƷË ƷTARË TƷARË TRAƷË
0 008 ĦÊ ĦÊRATË RĦÊATË RTAĦÊË ĦÊTARË TĦÊARË TRAĦÊË
0 008 ÊĦ ÊĦRATË RÊĦATË RTAÊĦË ÊĦTARË TÊĦARË TRAÊĦË
0 009 Θ ΘRATË RΘATË RTAΘË ΘTARË TΘARË TRAΘË
0 010 J JRATË RJATË RTAJË JTARË TJARË TRAJË
0 010 Ǐ ǏRATË RǏATË RTAǏË ǏTARË TǏARË TRAǏË
0 020 K KRATË RKATË RTAKË KTARË TKARË TRAKË
0 030 L LRATË RLATË RTALË LTARË TLARË TRALË
0 040 M MRATË RMATË RTAMË MTARË TMARË TRAMË
0 050 N NRATË RNATË RTANË NTARË TNARË TRANË
0 060 S SRATË RSATË RTASË STARË TSARË TRASË
0 070 O ORATË ROATË RTAOË OTARË TOARË TRAOË
0 080 P PRATË RPATË RTAPË PTARË TPARË TRAPË
0 090 SˤRATË RSˤATË RTASˤË SˤTARË TSˤARË TRASˤË
0 090 TƩRATË RTƩATË RTATƩË TƩTARË TTƩARË TRATƩË
0 100 Q QRATË RQATË RTAQË QTARË TQARË TRAQË
0 100 ɕ ɕRATË RɕATË RTAɕË ɕTARË TɕARË TRAɕË
0 100 TƩRATË RTƩATË RTATƩË TƩTARË TTƩARË TRATƩË
0 100 ƩT ƩTRATË RƩTATË RTAƩTË ƩTTARË TƩTARË TRAƩTË
0 200 R RRATË RRATË RTARË RTARË TRARË TRARË
0 300 Ʃ ƩRATË RƩATË RTAƩË ƩTARË TƩARË TRAƩË
0 400 T TRATË RTATË RTATË TTARË TTARË TRATË
0 500 Y YRATË RYATË RTAYË YTARË TYARË TRAYË
0 500 U URATË RUATË RTAUË UTARË TUARË TRAUË
0 600 Φ ΦRATË RΦATË RTAΦË ΦTARË TΦARË TRAΦË
0 600 F FRATË RFATË RTAFË FTARË TFARË TRAFË
0 700 X XRATË RXATË RTAXË XTARË TXARË TRAXË
0 800 PS PSRATË RPSATË RTAPSË PSTARË TPSARË TRAPSË
0 900 TZ TZRATË RTZATË RTATZË TZTARË TTZARË TRATZË
0 900 TS TSRATË RTSATË RTATSË TSTARË TTSARË TRATSË
1 000 Ô ÔRATË RÔATË RTAÔË ÔTARË TÔARË TRAÔË
1 000 Ɣ ƔRATË RƔATË RTAƔË ƔTARË TƔARË TRAƔË

 

    ACTANTË ACTANTË ACTANTË ACTANTË ACTANTË ACTANTË
Ë   1V32 3V12 3V21 1V23 2V13 2V31
Ë   A A A A A A
0 001 A AARTË RAATË RATAË ATARË TAARË TARAË
0 002 B BARTË RABTË RATBË BATRË TABRË TARBË
0 003 C CARTË RACTË RATCË CATRË TACRË TARCË
0 003 CH CHARTË RACHTË RATCHË CHATRË TACHRË TARCHË
0 003 G GARTË RAGTË RATGË GATRË TAGRË TARGË
0 003 ɟ ɟARTË RAɟTË RATɟË ɟATRË TAɟRË TARɟË
0 004 D DARTË RADTË RATDË DATRË TADRË TARDË
0 004 Ð ÐARTË RAÐTË RATÐË ÐATRË TAÐRË TARÐË
0 005 ÉH ÉHARTË RAÉHTË RATÉHË ÉHATRË TAÉHRË TARÉHË
0 005 HÉARTË RAHÉTË RATHÉË HÉATRË TAHÉRË TARHÉË
0 006 V VARTË RAVTË RATVË VATRË TAVRË TARVË
0 006 W WARTË RAWTË RATWË WATRË TAWRË TARWË
0 006 ST STARTË RASTTË RATSTË STATRË TASTRË TARSTË
0 007 Z ZARTË RAZTË RATZË ZATRË TAZRË TARZË
0 007 Ʒ ƷARTË RAƷTË RATƷË ƷATRË TAƷRË TARƷË
0 008 ĦÊ ĦÊARTË RAĦÊTË RATĦÊË ĦÊATRË TAĦÊRË TARĦÊË
0 008 ÊĦ ÊĦARTË RAÊĦTË RATÊĦË ÊĦATRË TAÊĦRË TARÊĦË
0 009 Θ ΘARTË RAΘTË RATΘË ΘATRË TAΘRË TARΘË
0 010 J JARTË RAJTË RATJË JATRË TAJRË TARJË
0 010 Ǐ ǏARTË RAǏTË RATǏË ǏATRË TAǏRË TARǏË
0 020 K KARTË RAKTË RATKË KATRË TAKRË TARKË
0 030 L LARTË RALTË RATLË LATRË TALRË TARLË
0 040 M MARTË RAMTË RATMË MATRË TAMRË TARMË
0 050 N NARTË RANTË RATNË NATRË TANRË TARNË
0 060 S SARTË RASTË RATSË SATRË TASRË TARSË
0 070 O OARTË RAOTË RATOË OATRË TAORË TAROË
0 080 P PARTË RAPTË RATPË PATRË TAPRË TARPË
0 090 SˤARTË RASˤTË RATSˤË SˤATRË TASˤRË TARSˤË
0 090 TƩARTË RATƩTË RATTƩË TƩATRË TATƩRË TARTƩË
0 100 Q QARTË RAQTË RATQË QATRË TAQRË TARQË
0 100 ɕ ɕARTË RAɕTË RATɕË ɕATRË TAɕRË TARɕË
0 100 TƩARTË RATƩTË RATTƩË TƩATRË TATƩRË TARTƩË
0 100 ƩT ƩTARTË RAƩTTË RATƩTË ƩTATRË TAƩTRË TARƩTË
0 200 R RARTË RARTË RATRË RATRË TARRË TARRË
0 300 Ʃ ƩARTË RAƩTË RATƩË ƩATRË TAƩRË TARƩË
0 400 T TARTË RATTË RATTË TATRË TATRË TARTË
0 500 Y YARTË RAYTË RATYË YATRË TAYRË TARYË
0 500 U UARTË RAUTË RATUË UATRË TAURË TARUË
0 600 Φ ΦARTË RAΦTË RATΦË ΦATRË TAΦRË TARΦË
0 600 F FARTË RAFTË RATFË FATRË TAFRË TARFË
0 700 X XARTË RAXTË RATXË XATRË TAXRË TARXË
0 800 PS PSARTË RAPSTË RATPSË PSATRË TAPSRË TARPSË
0 900 TZ TZARTË RATZTË RATTZË TZATRË TATZRË TARTZË
0 900 TS TSARTË RATSTË RATTSË TSATRË TATSRË TARTSË
1 000 Ô ÔARTË RAÔTË RATÔË ÔATRË TAÔRË TARÔË
1 000 Ɣ ƔARTË RAƔTË RATƔË ƔATRË TAƔRË TARƔË
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.