#PARIS #PERSIA #FARSI #FRANCE #IRAN #TIRANA #TEHRAN #SHKUPI #PRISHTINA #MONDE #ENGLISH #WORLD #UNIVERSE #TOSK #GEG #ALBANIA #SHQYPNI #SHQIPËRI #SHQYPTAR #SHQIPTAR #ASHKALI #ROM #INDIA #INDRA #MANDARIN #ISTANBUL #ATHENS

DE‑FINI‑TIÔN SANSKRIT ORBITIANË
OKASË
ƩȲRJANË OBRIΘË KȲRILË GREQUE
ENANTI
SIMË‑PLEGSË
ENGLISH
SPOI‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
ENGLISH
SPOI‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
LATIN GEGË
NÊƷATIFË
SIMË‑PLEGSË

[ɸɔnetik]
LATIN GEGË
NÊƷATIFË
KOMË‑PLEGSË
ARROW
ƩIGJETË
SAGITTA
ARROW
ƩIGJETË
SAGITTA
LATIN GEGË
ƷÊNA‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
ƷÊƷ-ÔN-IƩΘË ژحژ‑غني‑شث
ĦÊNUNAFSI
LATIN TOSKË
ƷÊNA‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
TOSCANUS TUSCUS
ETRUSCUS / ΕΤΡΟΎΣΚΥΣ
[ktɔnɸei]
ÊLLÔNGIƩË
POSI‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
ÊLLÔNGIƩË
POSI‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
CRÊGUË
ATNINE
ΓΕΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΕΓΕΙΟΣ ΚΡΗΓΥΟΣ
KȲRILË OBRIΘË ƩȲRJANË ORBITIAN
KOASË
SANSKRIT TÊ‑NAFA‑TIÔN
ΘΑΝΕΚ = death & kill in orthodox Greek don’t say that त़्हान्क् ثانك   תאנך     THANK       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ TÃNGʰ TANGHË   TANGH
[taŋʰ]
ΤΑΝΓϨ
ΤΑΝΓϨϒΣ ΤΑΝΓϨΟΣ
ΤΑΝΓϨΑΣ ΤΑΝΓϨΗΣ
ΤΑΝΓϨΟΜ ΤΑΝΓϨΟΝ
ТАНГҺЪ
ТАНГҺ
טאנג   تأنجى طأنج ताँन्घ् Be extensively saved…
    ثاناتوس   תנטוס     ΘANK       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ KTÃNH
KTANH
KTANHË   KTANH
[ktanh]
ΚΤΑΝϨ
ΚΤΑΝϨϒΣ ΚΤΑΝϨΟΣ
ΚΤΑΝϨΑΣ ΚΤΑΝϨΗΣ
ΚΤΑΝϨΟΜ ΚΤΑΝϨΟΝ
КТАНҺЪ
КТАНҺ
כטאנה   كطأنه كتأنه क्तान्ह् Be extended & renewed, kalled (kall كالل) & utmed (utm وتم)
=
ΚΑΙΝϓΣ / ΚΑͿΝϒΣ, ΚΑΙΝΆΣ / ΚΑͿΝΑΣ, ΚΑΙΝΌΣ / ΚΑͿΝΟΣ, ΚΑΙΝΌΝ / ΚΑͿΝΟΜ, RECENS / RË‑KËNSË, كائن كئن كان, कनीन

ϙτέννω ϙαίνω ϙτείνω -ϙτονος ϙτᾰ́θην ϙτᾰ́θη ἔϙτᾰνον, ἐϙτᾰ́νην
קטן קטב קטט קטע קטל
ܩܢܛܪܘܢܐ ܩܣܛܘܢܪܐ ܩܫܛ ܩܪܛܡ ܩܡܛܪ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܐܣܩܛܐ ܦܘ̈ܩܛܐ ܩܛܓܪܢܐ ܩܛܠ ܩܛܡܐ ܩܛܥ
قتل مقت اقتنى قاتم قطع سقط
                        →⊕⊕⊕ KANΘH
KANÞH
KANTHHË   KANTHH
KANTH
[kanθh]
[kanθ]
ΚΑΝΘϨ
ΚΑΝΘϨϒΣ ΚΑΝΘϨΟΣ
ΚΑΝΘϨΑΣ ΚΑΝΘϨΗΣ
ΚΑΝΘϨΟΜ ΚΑΝΘϨΟΝ
КАНѲҺЪ
КАНѲҺ
כאנתה   كانث
كانثه
कान्थ़्ह् Be & live
                        →⊕⊕⊕ KNAΘH
KNAÞH
KNATHHË   KNATHH
KNATH
[knaθh]
[knaθ]
ΚΝΑΘϨ
ΚΝΑΘϨϒΣ ΚΝΑΘϨΟΣ
ΚΝΑΘϨΑΣ ΚΝΑΘϨΗΣ
ΚΝΑΘϨΟΜ ΚΝΑΘϨΟΝ
КНАѲҺЪ
КНАѲҺ
כנאתה   كناث
كناثه
  Be & give life / born
→⊕⊕⊕ KTÂNΘ
KTANΘ
KTÂNÞ
KTANÞ
KTANTHË KTANTH
KTANTHH
[ktanθ]
[ktanθh]
ΚΤΑΝΘ
ΚΤΑΝΘϒΣ ΚΤΑΝΘΟΣ
ΚΤΑΝΘΑΣ ΚΤΑΝΘΗΣ
ΚΤΑΝΘΟΜ ΚΤΑΝΘΟΝ
КТАНѲЪ
КТАНѲ
כטאנת كطانث
كطانثه
क्तान्थ़् Be life extended
                        →⊕⊕⊕ Ê‑KTANH
ÊKTANH
EKTANHË   EKTANH
HHEKTANH
HHEKTANEH
[ɛktanh]
[ħɛktanh]
[ħɛktaneh]
Η‑ΚΤΑΝϨ
Η‑ΚΤΑΝϨϒΣ Η‑ΚΤΑΝϨΟΣ
Η‑ΚΤΑΝϨΑΣ Η‑ΚΤΑΝϨΗΣ
Η‑ΚΤΑΝϨΟΜ Η‑ΚΤΑΝϨΟΝ
ΗΚΤΑΝϨ
ΗΚΤΑΝϨϒΣ ΗΚΤΑΝϨΟΣ
ΗΚΤΑΝϨΑΣ ΗΚΤΑΝϨΗΣ
ΗΚΤΑΝϨΟΜ ΗΚΤΑΝϨΟΝ
ИКТАНҺЪ
ИКТАНҺ
חכטאנה   حكطانه حكتانه ह़ॅक्तान्ह् Be extended, renewed, compassion & truth (echt [ɛkt] / [ɛxt]).
                        →⊕⊕⊕ ĦÊ‑KTÂNΘH
ĦÊKTÂNΘH
ĦÊKTÂNÞH
HHEKTANTHHË   HHEKTANTHH
HHE‑KTANTHH
HHEKTANTHEH
HHEK‑TANTHEH
[ħɛktanθh]
[ħɛ‑ktanθh]
[ħɛktanθeh]
[ħɛkt‑anθeh]
ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨ
ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨϒΣ ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨΟΣ
ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨΑΣ ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨΗΣ
ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨΟΜ ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨΟΝ
ͰΗΚΤΑΝΘϨ
ͰΗΚΤΑΝΘϨϒΣ ͰΗΚΤΑΝΘϨΟΣ
ͰΗΚΤΑΝΘϨΑΣ ͰΗΚΤΑΝΘϨΗΣ
ͰΗΚΤΑΝΘϨΟΜ ͰΗΚΤΑΝΘϨΟΝ
ꚔИКТАНҺЪ
ꚔИКТАНҺ
חכטאנתה   حكطانثه ह़ॅक्तान्थ़्ह् Be life extended, renewed, kalled (kall كالل) & utmed (utm وتم) & preserve it by compassion & truth (echt [ɛkt] / [ɛxt]).
                        →⊕⊕⊕ ĦÊ‑KTÃNGΘH
ĦÊKTÃNGΘH
ĦÊKTÃNGÞH
HHEKTANGTHHË   HHEKTANGTHH
[ħɛktaŋθh]
ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨ
ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨϒΣ ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨΟΣ
ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨΑΣ ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨΗΣ
ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨΟΜ ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨΟΝ
ͰΗΚΤΑΝΓΘϨ
ͰΗΚΤΑΝΓΘϨϒΣ ͰΗΚΤΑΝΓΘϨΟΣ
ͰΗΚΤΑΝΓΘϨΑΣ ͰΗΚΤΑΝΓΘϨΗΣ
ͰΗΚΤΑΝΓΘϨΟΜ ͰΗΚΤΑΝΓΘϨΟΝ
      حكطانجثه    
                        →⊕⊕⊕ AJĦÊKTALANAΘH
AJĦÊKTALANAÞH
AJHHEKTALANATHHË   AYHHEKTALANATHH
[ajħɛktalanaθh]
[ajħɛktalanagθh]
ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨ
ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨϒΣ ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨΟΣ
ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨΑΣ ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨΗΣ
ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨΟΜ ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨΟΝ
      ايحكطالانثه    
                        →⊕⊕⊕ TƩÃNGΘI
TƩÃNGÞI
ÇANGTHË
[tʃaŋθ]
  CHANGTHY
[tʃaŋθi]
ΤϷΑΝΓΘΙ
ΤϷΑΝΓΘΙϒΣ ΤϷΑΝΓΘΙΟΣ
ΤϷΑΝΓΘΙΑΣ ΤϷΑΝΓΘΙΗΣ
ΤϷΑΝΓΘΙΟΜ ΤϷΑΝΓΘΙΟΝ
ЧАНГѲІЪ
ЧАНГѲІ
ЧАНГѲЪ
ЧАНГѲ
טשאנגתי   طشأنجثي   sane spirit / mind, saint, savior, sanctus, tang, tans.
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.