#PARIS #PERSIA #FARSI #FRANCE #IRAN #TIRANA #TEHRAN #SHKUPI #PRISHTINA #MONDE #ENGLISH #WORLD #UNIVERSE #TOSK #GEG #ALBANIA #SHQYPNI #SHQIPËRI #SHQYPTAR #SHQIPTAR #ASHKALI #ROM #INDIA #INDRA #MANDARIN #ISTANBUL #ATHENS

DE‑FINI‑TIÔN SANSKRIT ORBITIANË
OKASË
ƩȲRJANË OBRIΘË KȲRILË GREQUE
ENANTI
SIMË‑PLEGSË
ENGLISH
SPOI‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
ENGLISH
SPOI‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
LATIN GEGË
NÊƷATIFË
SIMË‑PLEGSË

[ɸɔnetik]
LATIN GEGË
NÊƷATIFË
KOMË‑PLEGSË
ARROW
ƩIGJETË
SAGITTA
ARROW
ƩIGJETË
SAGITTA
LATIN GEGË
ƷÊNA‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
ƷÊƷ-ÔN-IƩΘË ژحژ‑غني‑شث
ĦÊNUNAFSI
LATIN TOSKË
ƷÊNA‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
TOSCANUS TUSCUS
ETRUSCUS / ΕΤΡΟΎΣΚΥΣ
[ktɔnɸei]
ÊLLÔNGIƩË
POSI‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
ÊLLÔNGIƩË
POSI‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
CRÊGUË
TANINE
ΓΕΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΕΓΕΙΟΣ ΚΡΗΓΥΟΣ
KȲRILË OBRIΘË ƩȲRJANË ORBITIAN
KOASË
SANSKRIT TÊ‑NAFA‑TIÔN
ΘΑΝΕΚ = death & kill in orthodox Greek don’t say that त़्हान्क् ثانك   תאנך     THANK       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ TÃNGʰ TANGHË   TANGH ΤΑΝΓϨ   טאנג   تأنجى طأنج ताँन्घ् Be extensively saved…
    ثاناتوس   תנטוס     ΘANK       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ KTÃNH
KTANH
KTANHË   KTANH ΚΤΑΝϨ   כטאנה   كطأنه كتأنه क्तान्ह् Be extended & renewed, kalled (kall) & utmed (utm)
= ΚΑΙΝϓΣ / ΚΑͿΝϒΣ, ΚΑΙΝΆΣ / ΚΑͿΝΑΣ, ΚΑΙΝΌΣ / ΚΑͿΝΟΣ, ΚΑΙΝΌΝ / ΚΑͿΝΟΜ, RECENS / RË‑KËNSË, كائن كئن كان, कनीन

ϙτέννω ϙαίνω ϙτείνω -ϙτονος ϙτᾰ́θην ϙτᾰ́θη ἔϙτᾰνον, ἐϙτᾰ́νην – קטן קטב קטט קטע קטל – ܩܢܛܪܘܢܐ ܩܣܛܘܢܪܐ ܩܫܛ ܩܪܛܡ ܩܡܛܪ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܐܣܩܛܐ ܦܘ̈ܩܛܐ ܩܛܓܪܢܐ ܩܛܠ ܩܛܡܐ ܩܛܥ – قتل مقت اقتنى قاتم قطع سقط
                        →⊕⊕⊕ KANΘH
KANÞH
KANTHHË   KANTHH ΚΑΝΘϨ   כאנתה   كانث कान्थ़्ह् Be & live
                        →⊕⊕⊕ KNAΘH
KNAÞH
KNATHHË   KNATHH ΚΝΑΘϨ   כנאתה   كناث   Be & give life / born
→⊕⊕⊕ KTÂNΘ
KTANΘ
KTÂNÞ
KTANÞ
KTANTHË KTANTH ΚΤΑΝΘ
כטאנת كطانث क्तान्थ़् Be life extended
                        →⊕⊕⊕ Ê‑KTANH
ÊKTANH
EKTANHË   EKTANH Η‑ΚΤΑΝϨ
ΗΚΤΑΝϨ
  חכטאנה   حكطانه حكتانه ह़ॅक्तान्ह् Be life extended & preserve it by compassion & truth
                        →⊕⊕⊕ ĦÊ‑KTÂNΘH
ĦÊKTÂNΘH
ĦÊKTÂNÞH
HHEKTANTHHË   HHEKTANTHH ͰΗ‑ΚΤΑΝΘϨ
ͰΗΚΤΑΝΘϨ
  חכטאנתה   حكطانثه ह़ॅक्तान्थ़्ह्  
                        →⊕⊕⊕ ĦÊ‑KTÃNGΘH
ĦÊKTÃNGΘH
ĦÊKTÃNGÞH
HHEKTANGTHHË   HHEKTANGTHH ͰΗ‑ΚΤΑΝΓΘϨ
ͰΗΚΤΑΝΓΘϨ
      حكطانجثه    
                        →⊕⊕⊕ AJĦÊKTALANAΘH
AJĦÊKTALANAÞH
AJHHEKTALANATHHË   AYHHEKTALANATHH ΑͿͰΗΚΤΑΛΑΝΑΘϨ       ايحكطالانثه    
                        →⊕⊕⊕ TƩÃNGΘI
TƩÃNGÞI
ÇANGTHË   CHANGTHY ΤϷΑΝΓΘΙ   טשאנגתי   طشأنجثي  
Advertisements

Adë‑dë a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s