#PARIS #PERSIA #FARSI #FRANCE #IRAN #TIRANA #TEHRAN #SHKUPI #PRISHTINA #MONDE #ENGLISH #WORLD #UNIVERSE #TOSK #GEG #ALBANIA #SHQYPNI #SHQIPËRI #SHQYPTAR #SHQIPTAR #ASHKALI #ROM #INDIA #INDRA #MANDARIN #ISTANBUL #ATHENS

R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË
→⊕⊕⊕ TR تر / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë / Zhezhonishthë / ژحژ-غني-شث / Жиж‑ѻні‑шѳъ.)
→⊕⊕⊕ TM تم / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
→⊕⊕⊕ RM רם / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
→⊕⊕⊕ OTRË עטר
ܥܬܪ ܥܛܪ
كثر ثراء عطر
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
→⊕⊕⊕ OTRMË‑ALË عطرم‑ال
عترم
اعتناء
/ {UK. otrm‑al.}
{US. otrmal.}
→⊕⊕⊕ TARSË‑ANË طرس‑ان / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{UK. tars‑an}
{US. tarsan}
→⊕⊕⊕ OTARMSË‑ALË‑ANË عطارمس‑ال‑ان
عتارمس
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{UK. otarms‑al‑an}
{US. otarmsalan}
→⊕⊕⊕ OTALRMË عتالرم
عطالرم
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otalrm.}
KR →⊕⊕⊕ AKRË ܐܟܪ / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. akr}
TL
RM
RS
MS
TM
TS
→⊕⊕⊕ A‑KË‑TË‑OTALRMSË‑IMË ا‑ك‑ت‑عطالرمس‑يم / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{US. a‑ke‑te‑otalrms‑im.}
{US. aketeotalrmsim.}
→⊕⊕⊕ KTARNSË كتارنس
كطارنس
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. ktarns.}
KR
RN
KN
NE
RE
→⊕⊕⊕ KRNEË كرنه / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. krne.}
→⊕⊕⊕ AKTARÃNSË אסיא
ܐܣܝܐ
اكتارأنسيا
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. aktarans.}
→⊕⊕⊕ KË‑QARÊNGË ك‑قارحنگ / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{UK. ke‑careng, crneo.}
{US. cecarence, crneo.}
→⊕⊕⊕ OTRBMË عتربموس / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otrbm}
→⊕⊕⊕ TAJREHIQË
ΤΑἹΡΕΙϘΟΣ
ܛܪܗ ܛܪܗܝܩܐ
طره طرهقة
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. tairehic, terehic}
{Fr. tairéhique, téréhique}
→⊕⊕⊕ ÊTRSÔJË / TÊRSÔJË / TRÊSÔJË
(TARWUNG)
ΗΤΡΣΩ / ΤΗΡΣΩ / ΤΡΗΣΩ
טרש
ܛܪܣܐ
طرسو
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. etrsing, tersing, tresing.}
{Fr. êtrser, têrser, trêser.}
TP
PR
TR
→⊕⊕⊕ TÊPRÔJË TEPËR / TAPRË ظفر ⇐ طڡر / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{Sq. teproj, tepër.}
{En. tepring, tepr, teper.}
→⊕⊕⊕ TÊLANFΘASË FOΘË‑USË تاناثوس
نفاس
تحن
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{telanfthas, fothus}
→⊕⊕⊕ JATROSË
ιατρός
יאטר / (Qrêguë.)
{En. iatr}
→⊕⊖⊕ TERÊNË
τέρην
طهرحن / (Qrêguë.)
{En. teren}
→⊕⊕⊕ TARUNË तरुण / (Sanskrit.)
→⊕⊕⊕ AJTÊRNË‑ÔJË / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{La. aeterno}
→⊕⊕⊕ AJTPÊRÊMNNFUSË ايطحڡحرحمنانفوس / aeterna + perennia + رحم منان + termes + fusio + premo
{En. aytperemnanfus, aytperemnnfus}
←⊖⊖⊖ MT مت /
←⊖⊖⊖ RT رت /
←⊖⊕⊖ ROT רעט / (English.)
MR
MT
RT
RL
ML
←⊖⊕⊖ MORTAL معرتال / (Latin.)
←⊖⊕⊖ MBROTUS
ΜΒΡΟΤΟΣ
مبرعتوس / (Ellênikë.)
{En. mbrot}
←⊖⊕⊖ HAERETIQUS
ΑἹΡΕΤΙϘΟΣ
ܗܪܛ ܗܪܛܝܩܐ
هرط هرطقة
/ (Qrêguë.)
{En. heretic}
SR
RT
ST
←⊖⊖⊖ SARTANË סרטן
ܣܪܛܢܐ
سرطان
/ Semitic. : cancer necro, kancer nekrë نيكر, ganqer neqro נקר נמק ܢܩܪ, rak, Καρκίνος)
{En. sartan}
←⊖⊖⊖ SÊRTO
(WRITING)
שרט
ܣܪܛܐ
سرطو
/ (Semitic.)
{En. sert}
→⊕⊖⊖ PÊRTË / PARTË / (Latin. : perditus, partire)
TR →⊕⊕⊕ TROË טעם ררע
ܐܬܪܥܝ ܬܪܥܝܬܐ
ررائع اخترع
مختار
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
invêntôj, imaginôj, shpikôj, mêndôj, pênsôj.
{En. tro}
→⊕⊕⊕ ALË‑TROMË‑ALË / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{UK. al‑trom‑al}
{US. altromal}
TL
TR
TM
RM
LR
→⊕⊕⊕ TALROMË تالرعم
طالرعم
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. talrom.}
→⊕⊕⊕ TAROMSË تارعمس
طارعمس
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. taroms.}
→⊕⊕⊕ A‑KË‑TË‑TALROMSË تالرعمس طالرعمس / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{UK. a‑ke‑te‑talroms}
{US. aketetalroms}
→⊕⊕⊕ TRBOMË تربعموس
طربعموس
تربعم
طربعم
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. trbom.}
→⊕⊕⊕ TRBOMΘSË بعث تربعمثس طربعمثس / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. trbomths}
→⊕⊕⊕ OTROË عترع
عطرع
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otro}
→⊕⊕⊕ ALË‑OTROMË‑ANË / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{UK. al‑otrom‑an}
{US. alotroman}
→⊕⊕⊕ OTALROMË عتالرعم
عطالرعم
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otalrom}
→⊕⊕⊕ OTAROMSË عتارعمس
عطارعمس
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otaroms}
→⊕⊕⊕ A‑KË‑TË‑OTALROMSË عتارعمس
عطارعمس
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{UK. a‑ke‑te‑otalroms}
{US. aketeotalroms}
→⊕⊕⊕ OTRBOMË عتربعموس
عطربعموس
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otrbom}
→⊕⊕⊕ OTRBOMΘSË بعث عتربعمثس
عطربعمثس
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otrbomths}
→⊕⊕⊕ OTRÐˁË طرض / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. otrdh}
→⊕⊕⊕ TQARÐˁË طقر قرض / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{Tosk. tkardhë}
{En. tqardh}
→⊕⊕⊕ TARBË طرب / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. tarb}
→⊕⊕⊕ TATRË ططر
ܛܪ
/ (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{En. tatr}
(Semitic : fly, woling, wing, bird.)
→⊕⊕⊕ TƩARË טשר / (Ʒêʒ‑ôn‑iʃθë.)
{Tosk. çarë}
{En. char}
←⊖⊖⊖ ÐˁORTË ܥܪܛ
ضرط
/ (Semitic.)
{En. dhort}
←⊖⊖⊖ QRATË קרט
ܩܪܛ
قرض
/ (Semitic. to gnaw, rõnzhôj)
{En. qrat}
←⊖⊕⊕ RTABË רטב
ܪܛܒ
رطب
/ (Semitic. moist, humide)
{En. rtab}
←⊖⊖⊖ RTATË רטט
ܪܬܬ
/ (Semitic. terror, tremble)
{En. rtat}
←⊖⊕⊕ RTAƩË רטש / (Semitic. to dash down)
{En. rtash}


Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.