#PARIS #PERSIA #FARSI #FRANCE #IRAN #TIRANA #TEHRAN #SHKUPI #PRISHTINA #MONDE #ENGLISH #WORLD #UNIVERSE #TOSK #GEG #ALBANIA #SHQYPNI #SHQIPËRI #SHQYPTAR #SHQIPTAR #ASHKALI #ROM #INDIA #INDRA #MANDARIN #ISTANBUL #ATHENS

DE‑FINI‑TIÔN SANSKRIT ORBITIANË
OKASË
ƩȲRJANË OBRIΘË KȲRILË GREQUE
ENANTI
SIMË‑PLEGSË
ENGLISH
SPOI‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
ENGLISH
SPOI‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
LATIN GEGË
NÊƷATIFË
SIMË‑PLEGSË
LATIN GEGË
NÊƷATIFË
KOMË‑PLEGSË
ARROW
ƩIGJETË
SAGITTA
ARROW
ƩIGJETË
SAGITTA
LATIN GEGË
ƷÊNA‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
LATIN
ƷÊNA‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
ÊLLONGIƩË
POSI‑TIFË
KOMË‑PLEGSË
ÊLLONGIƩË
POSI‑TIFË
SIMË‑PLEGSË
CRÊGUË
TANINE
KȲRILË OBRIΘË ƩȲRJANË ORBITIAN
KOASË
SANSKRIT TÊ‑NAFA‑TIÔN
                      ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ TANUSË TANUSË TAN TAN ΤΑΝΥΣ ТАНУСЪ     طانوس   Extension.
نطاك NTAK ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ ĦÊTANUSË ÊTANUSË HHETAN ETAN ΗΤΑΝΥΣ ИТАНУСЪ حطانوس Extend compassion.
    نطاك         NTAK       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ KTANUSË KTANUSË KTAN KTAN ΚΤΑΝΥΣ КТАНУСЪ     كطانوس   Be extended.
    نطاكح         NTAKE       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ ĦÊKTANUSË ÊKTANUSË HHEKTAN EKTAN ΗΚΤΑΝΥΣ ИКТАНУСЪ     حكطانوس   Be extendly compassionate.
    هناط         ENAT       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ TANEHUSË TANEUSË TANEH TANE ΤΑΝΕΥΣ ТАНЕУСЪ     طانهوس    
هناطكح ENATKE HENATKEHH ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ ĦÊTANEHUSË ÊTANEUSË HHETANEH ETANE ΗΤΑΝΕΥΣ ИТАНЕУСЪ حطانهوس
    طهانك         THANK       ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ KTANEHUSË KTANEUSË KTANEH KTANE ΚΤΑΝΕΥΣ КТАНЕУСЪ     كطانهوس    
    هناطكح         ENATKE HENATKEHH     ←⊖⊖⊖ →⊕⊕⊕ ĦÊKTANEHUSË ÊKTANEUSË HHEKTANEH EKTANE ΗΚΤΑΝΕΥΣ ИКТАНЕУСЪ     حكطانهوس    
                        →⊕⊕⊕ TANOUSË TANOUSË TANO TANO ΤΑΝΟΥΣ ТАНОУСЪ     طانعوس    
→⊕⊕⊕ ĦÊTANOUSË ÊTANOUSË HHETANO ETANO ΗΤΑΝΟΥΣ ИТАНОУСЪ حطانعوس Extendly intelligent & compassionate.
                        →⊕⊕⊕ KTANOUSË KTANOUSË KTANO KTANO ΚΤΑΝΟΥΣ КТАНОУСЪ     كطانعوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊKTANOUSË ÊKTANOUSË HHEKTANO EKTANO ΗΚΤΑΝΟΥΣ ИКТАНОУСЪ     حكطانعوس   Be extendly intelligent & compassionate.
                        →⊕⊕⊕ TANFUSË TANFUSË TANF TANF ΤΑΝΦΥΣ ТАНФУСЪ     طانفوس   Extend light life.
                        →⊕⊕⊕ KTANFUSË KTANFUSË KTANF KTANF ΚΤΑΝΦΥΣ КТАНФУСЪ     كطانفوس   Be extendly light life.
                        →⊕⊕⊕ ĦÊKTANFUSË ÊKTANFUSË HHEKTANF EKTANF ΗΚΤΑΝΦΥΣ ИКТАНФУСЪ     حكطانفوس    
                        →⊕⊕⊕ TANOFUSË TANOFUSË TANOF TANOF ΤΑΝΟΦΥΣ ТАНОФУСЪ     طانعفوس   Extend light life & forgive.
                        →⊕⊕⊕ KTANOFUSË KTANOFUSË KTANOF KTANOF ΚΤΑΝΟΦΥΣ КТАНОФУСЪ     كطانعفوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊKTANOFUSË ÊKTANOFUSË HHEKTANOF EKTANOF ΗΚΤΑΝΟΦΥΣ ИКТАНОФУСЪ     حكطانعفوس    
                        →⊕⊕⊕ TALNUSË TALNUSË TALN TALN ΤΑΛΝΥΣ ТАЛНУСЪ     طالنوس   Extending & Etaling.
                        →⊕⊕⊕ TALNFUSË TALNFUSË TALNF TALNF ΤΑΛΝΦΥΣ ТАЛНФУСЪ     طالنفوس    
                        →⊕⊕⊕ TANFEHUSË TANFEUSË TANFEH TANFE ΤΑΝΦΕΥΣ ТАНФЕУСЪ     طانفهوس    
                        →⊕⊕⊕ KTANFEHUSË KTANFEUSË KTANFEH KTANFE ΚΤΑΝΦΕΥΣ КТАНФЕУСЪ     كطانفهوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊKTANFEHUSË ÊKTANFEUSË HHEKTANFEH EKTANFE ΗΚΤΑΝΦΕΥΣ ИКТАНФЕУСЪ     حكطانفهوس    
                        →⊕⊕⊕ TALNOFEHUSË TALNOFEUSË TALNOFEH TALNOFE ΤΑΛΝΟΦΕΥΣ ТАЛНОФЕУСЪ     طالنعفهوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊTALNOFEHUSË ÊTALNOFEUSË HHETALNOFEH ETALNOFE ΗΤΑΛΝΟΦΕΥΣ ИТАЛНОФЕУСЪ     حطالنعفهوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊKTALNOFEHUSË ÊKTALNOFEUSË HHEKTALNOFEH EKTALNOFE ΗΚΤΑΛΝΟΦΕΥΣ ИКТАЛНОФЕУСЪ     حكطالنعفهوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊTALRNOFEHUSË ÊTALRNOFEUSË HHETALRNOFEH ETALRNOFE ΗΤΑΛΡΝΟΦΕΥΣ ИТАЛРНОФЕУСЪ     حطالرنعفهوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊKTALRNOFEHUSË ÊKTALRNOFEUSË HHEKTALRNOFEH EKTALRNOFE ΗΚΤΑΛΡΝΟΦΕΥΣ ИКТАЛРНОФЕУСЪ     حكطالرنعفهوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊTALRÃMNOFEHUSË ÊTALRÃMNOFEUSË HHETALRAMNOFEH ETALRAMNOFE ΗΤΑΛΡΑΜΝΟΦΕΥΣ ИТАЛРАМНОФЕУСЪ     حطالرأمنعفهوس    
                        →⊕⊕⊕ ĦÊKTALRÃMNOFEHUSË ÊKTALRÃMNOFEUSË HHEKTALRAMNOFEH EKTALRAMNOFE ΗΚΤΑΛΡΑΜΝΟΦΕΥΣ ИКТАЛРАМНОФЕУСЪ     حكطالرأمنعفهوس  

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.