→⊕⊕⊕ TË‑TALDRÃGFË – ΤƏ‑ΤΑΛΔΡΑΓΦƏ – تطالدرأگف {tetaldragf, taldragf, taldrag} →⊕⊕⊕ RË‑TADRÊGFSË – ΡƏ‑ΤΑΔΡΗΓΦΣƏ – ر‑طادرحگفس {retadregfs, retadrefs, tadregfs, tadrefs}

←⊖⊖⊖
{negative} НИЖА – نحژى – NÊƷA‑TJFË \ NÊƷA‑TJVË
{spoitive} سڡعي – SPOJË‑TJVË
{Gr. εναντι} هنانطاِ – ENANTIË
{De. link} لاِنك – LINKË
{En. left} لحفط – LÊFTË
{Ar.} يسار – ISARË
{Se.} סמלא‎ – ܣܡܠܐ – SMLAË
{Se.} شمال – שמאל – ƩMALË
{Sq. shmajt} شمايت – ƩMAJTË
B
I
N

A
R
Y
B
I
N

A
R
Y
→⊕⊕⊕
ƷÊNA‑TJVË / ƷÊNA‑TJFË – ژحنى – ЖИНА {genative}
POSJË‑TJVË – ڡعسي {En. positive}
AJTNNEË – ايطننه {Qr. αϳτννε}
KALNË – كالن {En. clear/clean ; Qr. kalanos}
ÊTLFË – حطلف {Kqms.}
JƩARË – ישר – يشار {He.}
ALMSË – אלמס – المس {Kqms.}
ƩALMË – شالم {Ar.}
JTƩMAË – يتشما {Kqms.}
JMNË – ימין – يمن {Ar.)
DJAFÞË – ديافث {Sq. djathë}
DRÊJÞË – درحيث {Sq. drejtë}
DRJÞË – دريث {Sq. dritë}
RJGΘË – ريگث {En. right}
(Shkypë.) DE‑FERÔ
(Attic.) {ϘΑΤΑ‑ΦΕΡΩ} ΔΕ‑ΦΕΡΩ
(Shalvunic.) ДЕ‑ФЕР – ДЕ‑ФЕРЪ – ДЕ‑ФЕРѺ
[ferɔ]
קט‑פהרה
ده‑فهر
ت‑فهر – تفهر
([Fr.] déférer ; [US.] defering)
([Fr.] dé‑férer ; [UK.] de‑fering)
{filt from up to down دنيء}
FR
ER
RF
RE
FE
RË‑RFEÔ (Ãshkypalië. שכל כפל أشكل)
ΡƏ‑ΡΦΕΩ {ΑϜΝΑ‑ΡΦΕΩ [avna‑rfeɔ]} (Attic.)
РЪ‑РФЕѺ – РЪ‑РФЕЪ – РЪ‑РФЕ (Shalvunic.)
[rfeɔ]
אונא‑רפהה
ر‑رفه
ترفه – ت‑رفه
(rerfeing [US.] ; rerféer [Fr.] ; rërfeoj [Sq.])
(re‑rfeing [UK.] ; re‑rféer [RF.] ; rë‑rfeoj [Ks.])
(terfeing [US.] ; terféer [Fr.] ; tërfeoj [Sq.])
(te‑rfeing [UK.] ; te‑rféer [RF.] ; të‑rfeoj [Ks.])
(rerfe [US.] ; rerfée [Fr.] ; rërfeë [Sq.])
(re‑rfe [UK.] ; re‑rfée [RF.] ; rë‑rfeë [Ks.])
(terfe [US.] ; terfée [Fr.] ; tërfeë [Sq.])
(te‑rfe [UK.] ; te‑rfée [RF.] ; të‑rfeë [Ks.])
{ΤΡΑΦΩ / ΤΡΕΦΩ [trafɔ / trefɔ] (Attic.) / ΘΡΕΨΩ ΘΡΕΠΤΕΟΣ [trefsɔ / trefθeos] (Ionic.) {ΕΡΕΦΩ ΚΟΡΥΦΗ} ترف تعرف ترفع طرف : to make to grow, to increase, bring up, breed, rear ; feed, elevate ; educate, form, fashion, instruct, enrich ; jllumjnë يللومين, jlluxë يللوقس.}
{ΤΕ‑ΡΑΦΕͶΩ → ΤΕΡΑΦΕΥΩ (Attic.) / ΘΕ‑ΡΑΠΕͶΩ → ΘΕΡΑΠΕΥΩ [terɑ̃fewɔ] (Dôriqë, Ajoliqë, Jôniqë.) {טהראף ܬܗܪܐܦܗܘܐ طهرأفهو} : to kvrë {cure}, to ħêalë ܐܚܠܡ ܚܠܝܡܐ ܚܘܠܡܢܐ {heal}, to take karë כאר كار {care}, to shanë شأن (sane).}
{ترفه [trfe] : lead a life of ease and comfort ; live in comfort and luxury
– live in splendour
– to live in comfort and ease
– refresh or entertain one’s self ; relaxation
recreate
– take recreation}
{lafth vrom down to up / nodw نعدو ≠ odv عدۋ : enemy, foe.}
DE‑FÊRÔ
(Aeolic.) {ϘΑΤΑ‑ΦΗΡΩ} ΔΕ‑ΦΗΡΩ
ДЕ‑ФИР – ДЕ‑ФИРЪ – ДЕ‑ФИРѺ

[fɛrɔ]
קט‑פחרה
ܦܚܪܐ
ده‑فحر
ت‑فحر – تفحر
(défèrer ; defering)
(dé‑fèrer ; de‑fering)


{reduce to beast {ferus} (inferior) state}
FR
ÊR
RF

ÊF
RË‑RÊFÔ
ΡƏ‑ΡΗΦΩ {ΑϜΝΑ‑ΡΗΦΩ [avna‑rɛfɔ]} (Attic.)
РЪ‑РИФѺ – РЪ‑РИФЪ – РЪ‑РИФ
[rɛfɔ]
אונא‑רחפה
ܪܘܚܦܐ
ر‑رحف
ترحف – ت‑رحف
(rerefing ; rerêfer ; rërefoj)
(re‑refing ; re‑rêfer ; rë‑refoj)
(terefing ; terêfer ; tërefoj)
(te‑refing ; te‑rêfer ; të‑refoj)
(reref ; rerêfe ; rërefë)
(re‑ref ; re‑rêfe ; rë‑refë)
(teref ; terêfe ; tërefë)
(te‑ref ; te‑rêfe ; të‑refë)
{ΤΕ‑ΡΗΦΩ → ΤΕΡΗΦΩ (A.) / ΘΕ‑ΡΗΠΩ → ΘΕΡΗΠΩ (D.) [te‑rɛf‧ɔ] : teduce תהדוּגה תהדוּסה & dreuce הדרהוּגה הדרהוּסה to Teus {ΘΕϒΣ ته [te‧⁠us] (D.) Tanahus تنه (La.) / Tanah (En.) / Tanahë Tanahathë (Sq.) / Tanahe (R.F.)} :

 • com‑posi‑tor (→⊕PS / Ψ, plus, posi‑tive), re‑posi‑tor, te‑posi‑tor, תפעס ,تڡعس
 • com‑bina‑tor
 • orðina‑tor,
 • ins‑titu‑tor, إنس : man मन,
 • ins‑trug‑tor, طروگ,
 • taga‑tor,
 • vorga‑niza‑tor,
 • com‑putha‑tor,
 • shyn‑tethiza‑tor,
 • philo‑shopher,
 • tjngë‑rë (thinker),
 • pro‑pôn‑enth,
 • ad‑vocate (idea, proposal)

(shyperior, hype :

 • ktëarë כטר {ctear → ktear, catharsis → katarsis, ktarity, ΚΑΘΑΡϒΣ (D.) / ΚΑΤΑΡΟΣ (A.) : purification, netification, proprification, pasification (anti‑sap / ΣΗΠΩ)},
 • ktëanë כטן {ctean → ktean, katansis, ktanity, ΚΑΘΑΝϒΣ (D.) / ΚΑΤΑΝΟΩ : ħônë‑shthë (honest), shjngë‑rë (sincere), truthpul ; undërstãndë all, kômprêħêndë total‑ly},
 • klëarë כל אר {clear, kalarsis, klarity},
 • klëanë כל אן {clean, kalansis, klanity}

state) ; apo‑teusjsë أله [alh / ale] : make Odg עדג عدج (juide, ΟΔΑΓϒΣ ΟΔΗΓΕΩ) or shainth (saint, sane mind, ħoly spirit, ϷΑΓΙΟΣ ΑΝΘΟΣ : changth ܫܢܓ).}
{ܪܚܦ [rħf / rɛf] remcipul, to cover, to protect, to descend upon, to consecrate…}

DE‑ΘÊRJÔR
(Attic.) {ϘΑΤΑ‑ΘΗΡͿΩΡ} ΔΕ‑ΘΗΡͿΩΡ
(Doric.) {ϘΑΤΑ‑ΤΗΡͿΩΡ} ΔΕ‑ΤΗΡͿΩΡ
ДЕ‑ѲИРЈѺР

[θɛr‑jɔr]
קט‑תחריה
ده‑ثحري
(دثر) ت‑ثحري – تثحري
(déthèriore ; detherioring)
(dé‑thèriore ; de‑therioring)
{ΘΗΡ : beast}
ΘR
ÊR
ΘÊ


ÊΘ
RË‑RÊΘJÔR
ΡƏ‑ΡΗΘͿΩΡ {ΑϜΝΑ‑ΡΗΘͿΩΡ} (Attic.)
ΡƏ‑ΡΗΤͿΩΡ {ΑϜΝΑ‑ΡΗΤͿΩΡ} (Doric.)
РЪ‑РИѲЈѺР
[rɛθ‑jɔr]
אונא‑רחתיה
ر‑رحثي
ترحثي – ت‑رحثي
(rerethioring ; rerêthiorer ; rërethjoroj)
(re‑rethioring ; re‑rêthiorer ; rë‑rethjoroj)
(terethioring ; terêthiorer ; tërethjoroj)
(te‑rethioring ; te‑rêthiorer ; të‑rethjoroj)
(rerethior ; rerêthiore ; rërethjorë)
(re‑rethior ; re‑rêthiore ; rë‑rethjorë)
(terethior ; terêthiore ; tërethjorë)
(te‑rethior ; te‑rêthiore ; të‑rethjorë)
DE‑TERJÔR
(Attic.) {ϘΑΤΑ‑ΤΕΡͿΩΡ} ΔΕ‑ΤΕΡͿΩΡ
(Doric.) {ϘΑΤΑ‑ΘΕΡͿΩΡ} ΔΕ‑ΘΕΡͿΩΡ
ДЕ‑ТЕРЈѺР

[ter‑jɔr]
קט‑טהריה
ده‑تهري
ت‑تهري – تتهري
(détériore ; deterioring)
(dé‑tériore ; de‑terioring)
ER RE
TR
TE
RË‑TREJÔR
ΡƏ‑ΤΡΕͿΩΡ {ΑϜΝΑ‑ΤΡΕͿΩΡ} (Attic.)
ΡƏ‑ΘΡΕͿΩΡ {ΑϜΝΑ‑ΘΡΕͿΩΡ} (Doric.)
РЪ‑ТРЕЈѺР
[tre‑jɔr]
אונא‑טרהיה
ر‑ترهي
تترهي – ت‑ترهي
(retreioring ; retréiorer ; rëtrejoj)
(re‑treioring ; re‑tréiorer ; rë‑trejoj)
(tetreioring ; tetréiorer ; tëtrejoj)
(te‑treioring ; te‑tréiorer ; të‑trejoj)
(retreior ; retréiore ; rëtrejë)
(re‑treior ; re‑tréiore ; rë‑trejë)
(tetreior ; tetréiore ; tëtrejë)
(te‑treior ; te‑tréiore ; të‑trejë)
(AL‑TERÔ) ALTERÔ
(Attic.) (ΑΛ‑ΤΕΡΩ) ΑΛΤΕΡΩ
(Doric.) (ΑΛ‑ΘΕΡΩ) ΑΛΤΕΡΩ
АЛТЕР – АЛТЕРЪ – АЛТЕРѺ

[alterɔ]
אלטהרה – אלטהר
التهر – ال‑تهر
(alterer ; altering)
(al‑terer ; al‑tering)
LT
ER
TL
RE
LR
TR
TALREÔ (TRE‑ALÔ)
ΤΑΛΡΕΩ (ΤΡΕ‑ΑΛΩ) (Attic.)
ΘΑΛΡΕΩ (ΘΡΕ‑ΑΛΩ) (Doric.) {ΘΑΛΕΩ ΘΑΛΕΙΑ طال طلى}
ТАЛРЕѺ – ТАЛРЕЪ – ТАЛРЕ
[talreɔ (tre‑alɔ)]
טאלרה – טאלרהה
طره‑ال – طالره / تره‑ال – تالره
(talreing ; talréer ; talreoj)
(trealing ; tréaler ; trealoj)
(tre‑aling ; tré‑aler ; tre‑aloj)
(talre ; talrée ; talreë)
(treal ; tréale ; trealë)
(tre‑al ; tré‑ale ; tre‑alë)
{Ta, Alif, Lam, Ra, Ha}
(AL‑ÞERÔ) ALÞERÔ
(Attic.) (ΑΛ‑ΘΕΡΩ) ΑΛΘΕΡΩ
(Doric.) (ΑΛ‑ΤΕΡΩ) ΑΛΤΕΡΩ
АЛѲЕР – АЛѲЕРЪ – АЛѲЕРѺ

[alθerɔ]
אלתהרה – אלתהר
(دثر) الثهر – ال‑ثهر
(altherer ; althering)
(al‑therer ; al‑thering)
{T variate to Þ and viceversa, ‑TION}
ÞR
ER

RE
LR
ALRÞEÔ (RÞE‑ALÔ) {ARÞ ارث ARS ارس}
ΑΛΡΘΕΩ (ΡΘΕ‑ΑΛΩ) (Attic.) {ΑΡΣ}
ΑΛΡΤΕΩ (ΡΤΕ‑ΑΛΩ) (Doric.) {ΑΡΤΙΣΙΣ [arθisis]}
АЛРѲЕѺ – АЛРѲЕЪ – АЛРѲЕ
[alrθeɔ]
אלרתה – אלרתהה
رثه‑ال – الرثه
(alrtheing ; alrthéer ; alrtheoj)
(al‑rtheing ; al‑rthéer ; al‑rtheoj)
(rthealing ; rthéaler ; rthealoj)
(rthe‑aling ; rthé‑aler ; rthe‑aloj)
(alrthe ; alrthée ; alrtheë)
(al‑rthe ; al‑rthée ; al‑rtheë)
(rtheal ; rthéale ; rthealë)
(rthe‑al ; rthé‑ale ; rthe‑alë)
{Alif, Lam, Ra, Tha, Ha}
DE‑GRADÔ
(Qojnë‑Grêquë.) {ϘΑΤΑ‑ΓΡΑΔΩ} ΔΕ‑ΓΡΑΔΩ
ДЕ‑ГРАД – ДЕ‑ГРАДЪ – ДЕ‑ГРАДѺ
[gradɔ]
קט‑גראד
ده‑جراد
ت‑جراد – تجراد
(dégrader ; degrading)
(dé‑grader ; de‑grading)


{ΔΕΟΣ دهعس ΔΆΝΟΣ دنأ دناءة DENÔJË דהן / DAMNÔ DOOM دوعم DJOHN دژعهن DOE دعه}
{degrad → de(gr)ad → dead}
गरद = गद + गर + रद

⁠⁠

{هرم ôld‑ness غلد : ΓΕΡΩΝ گهر / ΓΡΑΥΣ گرا}
{ГРДІЪ (MK.) / GËRDIË (SQ.) : ugly, hideous, disgust, horror, abhorrence}
{GURD GROD GROVE GRAVE GROPË ГРОБЪ}
RD
GD
GR
DR
DG
RG
RË‑DARGÔ
ΡƏ‑ΔΑΡΓΩ {ΑϜΝΑ‑ΔΑΡΓΩ} (Qojnë‑Qrêguë.)
РЪ‑ДАРГѺ – РЪ‑ДАРГЪ – РЪ‑ДАРГ
[dargɔ]
אונא‑דארג
ر‑دارگ – ر‑دارج
تدارگ – ت‑دارگ – تدارج – ت‑دارج
(redarging ; redarger ; rëdargoj)
(re‑darging ; re‑darger ; rë‑dargoj)
(tedarging ; tedarger ; tëdargoj)
(te‑darging ; te‑darger ; të‑dargoj)
{ΕΔϒΣ هدوس ΆΝΔΟΣ أند NEDÔJË נהד نهد / AMNDÔ أمن أمد OUMDË عومد ƷNOHDË ژنعهد OEDË عهد}
{t’edad → t’edath → t’edargth → tedargth : TEDADË – ΘΕΔΑΔΗΣ [te‑dad‧⁠ɛs]}
(redarg ; redarge ; rëdargë)
(re‑darg ; re‑darge ; rë‑dargë)
(tedarg ; tedarge ; tëdargë)
(te‑darg ; te‑darge ; të‑dargë)
{ΑΡΓΥΣ אר ΡΓΑΥΣ رگا / ΡΕΓΩΝ رهگ : ldô‑ness رهم}
{DËRGIË (Aln.) / ДРГІЪ (MK.) : ulgy أُلگي, beauthy بهاء, at‑trag‑tive}
{DRUG درؤگ DRÃGEË درأگه (dragée) DROGEË درعگه (drogue) ODRGË עדרג عدرگ VROGË ڤرعگ PROGË ڡرعگ VARGË ۋارگ VARR ۋارر VORR ۋعرر (SQ.)}
{to dwell, to live {דר [dr]}. (He.)}
RË‑TARDÔ
(Attic.) ΡƏ‑ΤΑΡΔΩ
(Doric.) ΡƏ‑ΘΑΡΔΩ
РЪ‑ТАРД – РЪ‑ТАРДЪ – РЪ‑ТАРДѺ

[tardɔ]
ر‑طارد – رداءة
ت‑طارد – تطارد
(retarder ; retarding, retarded {mental})
(re‑tarder ; re‑tarding, re‑tarded {spirit})
{طرد [trd] : dismissal, driving away or out, driving back, ejection, eviction, expulsion throwing out, forcing out, ouster, ousting, putting out, repelling, repulsion ; banish, deport, exile, expel}
{رداءة [rdaa] : badness
– state of being bad
– poorness; poverty}
{←⊖dirty}
{←⊖extrade ⇒ →⊕ex‑tra‑de ⇒ →⊕ex‑trans‑de}
{←⊖traduit ⇒ →⊕tra‑duit ⇒ →⊕trans‑duit}
{←⊖traditional ⇒ →⊕tra‑di‑tion‑al ⇒ →⊕trans‑di‑tion‑al}
{←⊖traduction ⇒ →⊕tra‑duc‑tion ⇒ →⊕trans‑duc‑tion}
RD DR
TD
TR
RË‑TADRÔ {תַהדרָה} {TUDRWAË طاُدرواء دواء (RF.)}
ΡƏ‑ΤΑΔΡΩ (Attic.)
ΡƏ‑ΘΑΔΡΩ (Doric.)
РЪ‑ТАДРѺ – РЪ‑ТАДРЪ – РЪ‑ТАДР
[tadrɔ]
طرا أدري إطراء أطرى أدرك درس درى – ر‑طادر
تطادر – ت‑طادر
(retadring ; retadrer ; rëtadroj)
(re‑tadring, re‑tadr‑ed ; re‑tadrer ; rë‑tadroj)
(tetadring ; tetadrer ; tëtadroj)
(te‑tadring ; te‑tadrer ; të‑tadroj)
(retadr ; retadre ; rëtadrë)
(re‑tadr ; re‑tadre ; rë‑tadrë)
(tetadr ; tetadre ; tëtadrë)
(te‑tadr ; te‑tadre ; të‑tadrë)
(retadred, re‑tadr‑ed, re‑tadr‑head هادي)
(tetadred, te‑tadr‑ed / te‑tadr‑head {ê‑levate, rise, kaln כאלן (clean) menth‑al.}
{ʒlory جلل ← ژلل, shplendor, majesty, magni‑ficence, ad‑orn, orna‑menth.}
{honor, esteem, re‑shpeqth.}
{com‑pli‑menth, flattery, extol.}
{know / learn all, every‑thing, com‑plete‑ly, entire‑ly, wħolly.}
{tëdërë طدر / tdarë طدار / tadrë طادر : metha‑tesisë}
{tadruathë (Sq.), tadruath (En.)}
{tadrathiôn‑alë (Sq.), tadration‑al (En.)}
{tadrugthiônë (Sq.), tadrugtion, tadrug (En.)}
{tragthë‑mênthë (Sq.), tragtha‑menth (En.) : treatment}
DE‑TRAQUÔ
(Doric.) {ϘΑΤΑ‑ΘΡΑϘϒΩ} ΔΕ‑ΘΡΑϘϒΩ
(Attic.) {ϘΑΤΑ‑ΤΡΑϘϒΩ} ΔΕ‑ΤΡΑϘΟΥΩ
ДЕ‑ТРАҀУ – ДЕ‑ТРАҀУЪ – ДЕ‑ТРАҀУѺ

ده‑طراقو
ت‑طراقو – تطراقو
(détraquer ; detraquing)
(dé‑traquer ; de‑traquing)
RQ QR
TR
TQ
RË‑TQARUÔ
ΡƏ‑ΘϘΑΡϒΩ {ΑϜΝΑ‑ΘϘΑΡϒΩ} (Doric.)
ΡƏ‑ΤϘΑΡϒΩ {ΑϜΝΑ‑ΤϘΑΡΟΥΩ} (Attic.)
РЪ‑ТҀАРУѺ – РЪ‑ТҀАРУЪ – РЪ‑ТҀАРУ
ر‑طقارو
تطقارو – ت‑طقارو
(retqaruing ; retqaruer ; rëtqaruoj)
(re‑tqaruing ; re‑tqaruer ; rë‑tqaruoj)
(tetqaruing ; tetqaruer ; tëtqaruoj)
(te‑tqaruing ; te‑tqaruer ; të‑tqaruoj)
(retqaru ; retqarue ; rëtqaruë)
(re‑tqaru ; re‑tqarue ; rë‑tqaruë)
(tetqaru ; tetqarue ; tëtqaruë)
(te‑tqaru ; te‑tqarue ; të‑tqaruë)
DE‑STRUÔ
(Attic.) ΔΕ‑ΣΤΡΟΥΩ
(Doric.) ΔΕ‑ΣΘΡϒΩ
ДЕ‑СТРУ – ДЕ‑СТРУЪ – ДЕ‑СТРУѺ

[struɔ]
סטרוּ
ده‑سطرو – سطا
ت‑سطرو – تسطرو
(détruire ; destroying)
(dé‑truire ; de‑stroying)
{سطا [st] : assail, assault, attack, break in(to), burglarize, burst into, fall upon, hold up, housebreak, raid, rob at gunpoint, seize unlawfully, stick up, storm (into), take by force, usurp}
ST
SR
TS
RS
TR
RË‑TRSUÔ / RË‑TRUSÔ
ΡƏ‑ΤΡΣΟΥΩ / ΡƏ‑ΤΡΟΥΣΩ (Attic.)
ΡƏ‑ΘΡΣϒΩ / ΡƏ‑ΘΡϒΣΩ (Doric.)
РЪ‑ТРСУѺ – РЪ‑ТРСУЪ – РЪ‑ТРСУ / РЪ‑ТРУСѺ – РЪ‑ТРУСЪ – РЪ‑ТРУС
[trsuɔ trusɔ]
טרסוּ / טרוּס
ر‑طرسو / ر‑طروس
تطرسو – ت‑طرسو / تطروس – ت‑طروس
(retrsuing ; retrsouer ; rëtrsuoj)
(re‑trsuing ; re‑trsouer ; rë‑trsuoj)
(tetrsuing ; tetrsouer ; tëtrsuoj)
(te‑trsuing ; te‑trsouer ; të‑trsuoj)
(retrusing ; retruser ; rëtrusoj)
(re‑trusing ; re‑truser ; rë‑trusoj) {retrousser}
(tetrusing ; tetruser ; tëtrusoj)
(te‑trusing ; te‑truser ; të‑trusoj)
(retrsu ; retrsoue ; rëtrsuë)
(re‑trsu ; re‑trsoue ; rë‑trsuë)
(tetrsu ; tetrsoue ; tëtrsuë)
(te‑trsu ; te‑trsoue ; të‑trsuë)
(retrus ; retruse ; rëtrusë)
(re‑trus ; re‑truse ; rë‑trusë)
(tetrus ; tetruse ; tëtrusë)
(te‑trus ; te‑truse ; të‑trusë)
{Raise to the top ; Pick up.}
{سوى [sua] : same level, equali‑ty, equal rights, iso‑metry, equi‑pollence ; fix, mend, re‑pair, ad‑just, ar‑range ; be}
DE‑VASTÔ
(Attic.) ΔΕ‑ϜΑΣΤΩ
(Doric.) ΔΕ‑ϜΑΣΘΩ
ДЕ‑ВАСТ – ДЕ‑ВАСТЪ – ДЕ‑ВАСТѺ

[vastɔ]
ده‑ۋاست
ده‑ۋاسط – سطا
ت‑ۋاست – تۋاست
ت‑ۋاسط – تۋاسط
(dévaster ; devasting)
(dé‑vaster ; de‑vasting)
{سطا [st] : assail, assault, attack, break in(to), burglarize, burst into, fall upon, hold up, housebreak, raid, rob at gunpoint, seize unlawfully, stick up, storm (into), take by force, usurp}
VT
ST
TV
TS
VS
RË‑TAVSÔ
ΡƏ‑ΤΑϜΣΩ (Attic.)
ΡƏ‑ΘΑϜΣΩ (Doric.)
РЪ‑ТАВСѺ – РЪ‑ТАВСЪ – РЪ‑ТАВС
[tavsɔ]
ر‑تاۋس
ر‑طاۋس
تۋسع تتاۋس – ت‑تاۋس
تطاۋس – ت‑طاۋس
(retavsing ; retavser ; rëtavsoj)
(re‑tavsing ; re‑tavser ; rë‑tavsoj)
(tetavsing ; tetavser ; tëtavsoj)
(te‑tavsing ; te‑tavser ; të‑tavsoj)
(retavs ; retavse ; rëtavsë)
(re‑tavs ; re‑tavse ; rë‑tavsë)
(tetavs ; tetavse ; tëtavsë)
(te‑tavs ; te‑tavse ; të‑tavsë)
{طۋس [tvs] : ad‑orn
– decorate something ; beauthi‑fy and embellish
– to make beauthi‑pul by placing ad‑orn‑menths : to paint
– use an embellished style
– to make something beauthi‑pul by ad‑ding more details}
DE‑WASTÔ
(Attic.) ΔΕ‑ͶΑΣΤΩ
(Doric.) ΔΕ‑ͶΑΣΘΩ
ДЕ‑ԜАСТ – ДЕ‑ԜАСТЪ – ДЕ‑ԜАСТѺ

[wastɔ]
ده‑واست
ده‑واسط – سطا
ت‑واست – تواست
ت‑واسط – تواسط
(déwaster ; dewasting)
(dé‑waster ; de‑wasting)
{سطا [st] : assail, assault, attack, break in(to), burglarize, burst into, fall upon, hold up, housebreak, raid, rob at gunpoint, seize unlawfully, stick up, storm (into), take by force, usurp}
WT
ST
WS
TW
TS
SW
RË‑TASWÔ
ΡƏ‑ΤΑΣͶΩ (Attic.)
ΡƏ‑ΘΑΣͶΩ (Doric.)
РЪ‑ТАСԜѺ – РЪ‑ТАСԜЪ – РЪ‑ТАСԜ
[taswɔ]
עשו‬ ܥܣܘ ت‑عسو – ر‑تاسو
ر‑طاسو
تتاسو – ت‑تاسو
تطاسو – ت‑طاسو
(retaswing ; retaswer ; rëtaswoj)
(re‑taswing ; re‑taswer ; rë‑taswoj)
(tetaswing ; tetaswer ; tëtaswoj)
(te‑taswing ; te‑taswer ; të‑taswoj)
(retasw ; retaswe ; rëtaswë)
(re‑tasw ; re‑taswe ; rë‑taswë)
(tetasw ; tetaswe ; tëtaswë)
(te‑tasw ; te‑taswe ; të‑taswë)
{سوى [swa] : same level, equali‑ty, equal rights, iso‑metry, equi‑pollence ; fix, mend, re‑pair, ad‑just, ar‑range ; be}
VILLË
(Modern‑Greek.) ΒΙΛΛΑ – ΒΙΛΛƏ \ (Ancient‑Kreeg.) ϜΙΛΛΑ – ϜΙΛΛƏ
ВІЛЛ – ВІЛЛА – ВІЛЛЪ

[vil‧lə]
ۋاِلل – ۋاِللة
(ville ; villa)
{vile & ill town, city}
{ۋيل [vil] : affliction, distress, grief, woe}
{ۋيل [vil] : destruction, doom, perdition, ruin}
{ۋيل [vil] : bottom pit, lowest / vilest & pir [pir] (worst) place of ghenm جهنم (Wayl وَيْل / Vil ۋيل)
VL
IL
WL
JL
WJLLË
ͶͿΛΛƏ – ͶͿΛΛΑ (Kajnë‑Qrêguë.)
ԜЈЛЛЪ – ԜЈЛЛА – ԜЈЛЛ
[wjl‧lə]
ويللة – ويلل
(wyll, wylla ; wylle, wylla ; wjllë, wjlla)
{well city, ylve [jlv] town ; wêllë qytêtë, jlvë vênë (SQ.)}
{wħolë וּחעל وحعل}
A‑VILÔ
ΑϜΙΛΩ – Α‑ϜΙΛΩ
А‑ВІЛ – А‑ВІЛЪ – А‑ВІЛѺ

[a‑vil‧ɔ]
אויל
اۋيل
(vil, avilir ; aviling)
(vile, a‑vilir ; a‑viling)
VL
IL
LV
JL
A‑JLVÔ
Α‑ͿΛϜΩΑͿΛϜΩ
А‑ЈЛВѺ – А‑ЈЛВЪ – А‑ЈЛВ

[a‑jlv‧ɔ]
אילו
איל ܐܝܠ ائيل – ايلۋ
(aylving ; aylver ; ajlvoj)
(a‑ylving ; a‑ylver ; a‑jlvoj)
(aylv ; aylvée aylve ; ajlvë)
(a‑ylv ; a‑ylvée a‑ylve ; a‑jlvë)
ƷVILLOJ – ƷVILLOFTË
(Att.) Ζ΄ϜΙΛΛΩ – Ζ΄ϜΙΛΛΟΦΤƏ
(Dor.) Ζ΄ϜΙΛΛΩ – Ζ΄ϜΙΛΛΟΠΘƏ
ЖВІЛЛѺ – ЖВІЛЛОФТЪ

[ʒviɫ‧oftə]
ژۋاِللعفت – ژۋاِلل
(vil, evolve, develop)
(vile, évolue ; développe)
{Sq. zhvilloj, zhvillë}
{En. jvilling, jvill}
{Fr. jviller, jville}
VL
IL
LV
JL
ƷW
ƷL
ƷWJLLÔFÞË – ƷWJLLÔJË
Ζ΄ͶͿΛΛΩΦΘƏ – Ζ΄ͶͿΛΛΩ (Att.)
Ζ΄ͶͿΛΛΩΠΤƏ – Ζ΄ͶͿΛΛΩ
(Dor.)
ЖԜЈЛЛѺФѲЪ – ЖԜЈЛЛѺ
[ʒwjɫ‧ɔfθə]
ژلل – ژويلل – ژويللعفث
(te‑welof, ewolve ; ylv {ΘΕΟͶΗΛΩ [teowɛlɔ]})
(té‑wêlôffe, êwolue ; ylve {ΘΕΟ‑ͶΗΛΩ [teo‑wɛlɔ]})
{Sq. zhwjlloj, zhwjllë, zhwjll → zhwjllvoj, zhwjllvë, zhwjllv}
{En. jwylling, jwyll → jwyllving, jwyllv}
{Fr. jwyller, jwylle → jwyllver, jwyllve}
E‑VOLVÔ
Ε‑ϜΟΛϜΩ
Е‑ВОЛВ – ЕВОЛВЪ – ЕВОЛВѺ

[e‑volv‧ɔ]
هۋعلۋ – هۋل
(évoluer ; evolving)
(é‑voluer ; e‑volving)
{←⊖هۋل [hvl / evl] : alarm ; fright ; horror ; shock ; terror}
{←⊖voler [vol] : steal}
VL
EL
LV
ÊL

WL

OL
Ê‑WOLVÔ (ĦOLY)
Η‑ͶΟΛϜΩ (ͰΟΛΙ)
И‑ԜОЛВѺ – И‑ԜОЛВЪ – И‑ԜОЛВ

[ɛ‑wolv‧ɔ]
حعلي + حول + حلۋ + علۋي – حوعلۋ
(ewolving ; êwolver ; ewolvoj)
(e‑wolving ; ê‑wolver ; e‑wolvoj)
(ewolve ; êwolvée êwolve ; ewolvë)
(e‑wolve ; ê‑wolvée ê‑wolve ; e‑wolvë)
{→⊕woler [wol] : fly, woling, contra‑low}
DE‑ƩWARÔ
ΔΕ‑ϷͶΑΡΩ
ДЕ‑ШԜАР – ДЕ‑ШԜАРЪ – ДЕ‑ШԜАРѺ

[de‑ʃwaʀɔ]
ده‑شوى
ت‑شوى – تشوى
דֵה‑שׁוּאַר
(décader, déchoir, déchu ; decading)
(dé‑cader ; de‑cading)
{}
WR VR RË‑ƩVARÔ
ΡƏ‑ϷϜΑΡΩ
РЪ‑ШВАРѺ – РЪ‑ШВАРЪ – РЪ‑ШВАР

[ʀə‑ʃvaʀɔ]
ر‑شۋى
تشۋى – ت‑شۋى
ת‑שור – ת‑שאור – ת‑שואר
(recading ; recader ; rëqadoj)
(re‑cading ; re‑cader ; rë‑qadoj)
(tecading ; tecader ; tëqadoj)
(te‑cading ; te‑cader ; të‑qadoj)
{reshvaring ; rechvarer ; rëshvaroj वर ईश्वर}
{re‑shvaring ; re‑chvarer ; rë‑shvaroj वर ईश्वर}
{teshvaring ; techvarer ; tëshvaroj वर ईश्वर}
{te‑shvaring ; te‑chvarer ; të‑shvaroj वर ईश्वर}
(recad ; recade ; rëqadë)
(re‑cad ; re‑cade ; rë‑qadë)
(tecad ; tecade ; tëqadë)
(te‑cad ; te‑cade ; të‑qadë)
{reshvar ; rechvare ; rëshvarë वर ईश्वर}
{re‑shvar ; re‑chvare ; rë‑shvarë वर ईश्वर}
{teshvar ; techvare ; tëshvarë वर ईश्वर}
{te‑shvar ; te‑chvare ; të‑shvarë वर ईश्वर}
(rechy, reshy ; rechoir, rechu ; rëshojrë, rëshu)
(re‑chy, re‑shy ; re‑choir, re‑chu ; rë‑shojrë, rë‑shu)
(techy, teshy ; techoir, techu ; tëshojrë, tëshu)
(te‑chy, te‑shy ; te‑choir, te‑chu ; të‑shojrë, të‑shu)
{ܥܝܪܐ תשעיר تشعير : angelic verses, imagined poetry, righth‑pul agence‑menth / com‑bina‑tion ; ۋعد [vod] : vow ; pledge ; promise.}
{SHVR שור : to overpower, to rule ईश्वर.}
DE‑PRIVÔ
(Attic.) ΔΕ‑ΠΡΙϜΩ
(Doric.) ΔΕ‑ΦΡΙϜΩ
ДЕ‑ПРІВ – ДЕ‑ПРІВЪ – ДЕ‑ПРІВѺ

[priv‧ɔ]
קט‑פראִוה
ده‑ڡراِۋ
ت‑ڡراِۋ- تڡراِۋ
(dépriver ; depriving)
(dé‑priver ; de‑priving)
{[pɔvʀə] ←⊖pauvre : poor}
{[epavə] ←⊖épave : wreck}
{[pavo] ←⊖pavot : poppy}
RV
PV
VR
VP
PR
RË‑VPARÔ
ΡƏ‑ϜΠΑΡΩ {ϜΑΠΝΟΣ [vapn‧⁠os]} (Attic.)
ΡƏ‑ϜΦΑΡΩ {ϜΑΦΝϒΣ [vapn‧⁠us]} (Doric.)
РЪ‑ВПАРѺ – РЪ‑ВПАРЪ – РЪ‑ВПАР
[vpar‧ɔ / vapn‧ɔ ≣ vaparn‧⁠ɔ]
אונא‑ופארה
ر‑ۋڡار
تۋڡار – ت‑ۋڡار
(revparing ; revparer ; rëvparoj)
(re‑vparing ; re‑vparer ; rë‑vparoj)
(tevparing ; tevparer ; tëvparoj)
(te‑vparing ; te‑vparer ; të‑vparoj)
(revpar ; revpare ; rëvparë)
(re‑vpar ; re‑vpare ; rë‑vparë)
(tevpar ; tevpare ; tëvparë)
(te‑vpar ; te‑vpare ; të‑vparë)
{abundance
– large quantity; plenty
– abundance of money, goods or pro‑perty; wêalth وحالث
excess ; over‑plus ; sur‑plus ; sur‑plusage
augmenth ; in‑crease ; multhi‑ply
ample
– more than enough; abundant; plenthi‑pul
– plenthi‑pul, abundant; producing much
– overflowing with happiness and excite‑menth
– more than enough
– of a size, amount, extent, or intensity considerably above the normal or average; big
– of con‑siderable magnitude; wide in range or capacity, com‑pre‑ħensive
– great in number; con‑sisting in many
– in excessive quantity
– abundant or plenthi‑pul
– to be sufficient more than one needs
– un‑usually large or abundant
– abundant; profuse}
{اڡترارا ڡرر פאר [par parr] [R‑3923] : to shine, gleam, sparkle ; magni‑ficence, shplendor, gorgeousness, opulence ; to praise, to glorify ; to ad‑orn, to orna‑menth, to beauthi‑fy بهاء ; shypër שפר ܫܦܪ.}
{פרה [pre / prh] : (flowery) to be vruith‑pul and multhi‑ply ; money, rich‑ness.}
DE‑QLINÔ
ΔΕ‑ϘΛΙΝΩ
ДЕ‑ҀЛІН – ДЕ‑ҀЛІНЪ – ДЕ‑ҀЛІНѺ

[de‑qlinɔ]
ده‑قلين
ت‑قلين – تقلين
(décliner; declining)
(dé‑cliner; de‑clining)
{}
QL LQ
LN
QN
RË‑LQJNÔ
ΡƏ‑ΛϘͿΝΩ
РЪ‑ЛҀЈНѺ – РЪ‑ЛҀЈНЪ – РЪ‑ЛҀЈН

[ʀə‑lqjn‧⁠ɔ]
ر‑لقين
تلقين – ت‑لقين
(relqyning ; relqyner ; rëlqjnoj)
(re‑lqyning ; re‑lqyner ; rë‑lqjnoj)
(telqyning ; telqyner ; tëlqjnoj)
(te‑lqyning ; te‑lqyner ; të‑lqjnoj)
{}
(relqyn ; relqyne ; rëlqjnë)
(re‑lqyn ; re‑lqyne ; rë‑lqjnë)
(telqyn ; telqyne ; tëlqjnë)
(te‑lqyn ; te‑lqyne ; të‑lqjnë)
{تلقين [t‑lqjn] : dictation, instruction, teaching}
{لقن [lqn] : dictate
– to say words for someone else to write it down ; to tell someone exactly what he must do or how he must behave
– to give lessons in a school, college or university}
{jnë në al‑ba‑lqanë البلقان canon قانون}
DE‑ROƷÔ
ДЕ‑РОЖ – ДЕ‑РОЖЪ – ДЕ‑РОЖѺ
[de‑ʀoʒ‧⁠ɔ]
ده‑رعژ
ت‑رعژ – ترعژ
(deroger ; deroging)
(de‑roger ; de‑roging)
ƷR RË‑ƷROÔ
РЪ‑ЖРОѺ – РЪ‑ЖРОЪ – РЪ‑ЖРО

[ʀə‑ʒʀo‧⁠ɔ]
ر‑ژرع
تژرع – ت‑ژرع
(rejroing, rezhroing ; rejroer ; rëzhrooj)
(re‑jroing, re‑zhroing ; re‑jroer ; rë‑zhrooj)
(tejroing, tezhroing ; tejroer ; tëzhrooj)
(te‑jroing, te‑zhroing ; te‑jroer ; të‑zhrooj)
(rejro, rezhro ; rejroe ; rëzhroë)
(re‑jro, re‑zhro ; re‑jroe ; rë‑zhroë)
(tejro, tezhro ; tejroe ; tëzhroë)
(te‑jro, te‑zhro ; te‑jroe ; të‑zhroë)
{regrow → rejrow, rezhrow}
{re‑grow → re‑jrow, re‑zhrow}
NEURO‑LEPTË
(Attic.) ΝΕΥΡΟΛΕΠΤΟΣ
(Doric.) ΝΕΥΡΟΛΕΦΘϒΣ
НЕУРО‑ЛЕПТ – НЕУРО‑ЛЕПТЪ

[neuro‑leptə]
נוירו רעל לפט
لهڡت
لهڡط
(neuroleptic)
(neuro‑leptic)
{ΛΕΠΤΩ להפט لهڡط [lept‧ɔ] : diminish neuron}
{ΛΕΙΠΟΣ להיף لهيڡ [leip‧os] : loss of Neuron}
{URÔ / ϒΡΩ / أور : burn (burrë بور (Sq. Toskë.) : barbar man), cure, furn, gurn / gurd, surn, purn (ΠϒΡ)}
{LEFT لهفط (link mind) להפט / LEPT להפט لهڡط}
{LET / LHT להט [let / lht] : to blaze, to burn intensely, intensive heat}
{OLT עלט [olt] : obscurity, darkness, sombre, shadowed}
LP
PT
LT
EP
ET
PL
TP
TL
PE
TE
LE
NEVRO‑TPLEË
ΝΕϜΡΟΤΠΛΕϒΣ – ΝΕϜΡΟ‑ΤΠΛΕϒΣ {ΠΛΕΟΣ [ple]} (Attic.)
ΝΕϜΡΟΘΦΛΕϒΣ – ΝΕϜΡΟ‑ΘΦΛΕϒΣ {ΦΛΕϒΣ [ple] ΘΑΛΕΩ ΘΑΛΕΙΑ [tale]} (Doric.)
НЕВРО‑ТПЛЕЪ – НЕВРО‑ТПЛЕ {НЕВРО‑ТПЛЕІҀ لهق}
[nevro‑tpleə]
נהר – נהורעטפל – נהורע‑טפל {[ner] : shine, shparkle, jlow}
ܙܗܪܐ – نهر – نهۋرع‑تڡله {[ner] : lighth, shplendor שפר לחן ܫܦܪ ܠܚܢ}
طال – طڡله
(nevrotpleic : U.S.)
(nevro‑tpleic : U.K.)
{shamanda (ishalm سالم ← إشالم shalamandra ܢܕܪ أندر) nevrôn ovranôn عۋرأنغن universe varuna वरुण nirvana venia ۋحنية verena evren حۋرحن regene origin ; terafewing [terɑ̃fewi‑ng] : ΘΕΡΑΨ [terɑ̃fs] (Dor.), ana‑lefsing : ΑΝΑ‑ΛΗΨ [ana‑lɛfs] (Dor.)}
{VRÔ / ϜΡΩ / ۋر : rbunë ربن (bunnë بنن (Aln. Gegë.) : wise man), kvrë كۋر, runfë رنف, drugë درج / rungë رنج, runsë رنس, prunë ڡرن}
{TPLE טפלה طڡله / TLFE טלפה طلفه : kaln (righthpul, clean), rêgthë (La.), jmnë ימן يمن, djafthë (Sq.), righth رأيث [rajθ] (En.), orthë عرث (A.Q.)…}
{ΠΛΕΟΣ [ple] (A.) : full ; ΦΛΕΩ [ple] (D.) : teem with abundance, abound.}
{ΤΠΛΕΩ טפלה طڡله [tple‧ɔ] : shamanda شمند nevrôn}
{ΠΛΙΕΟΣ פליה ڡليه [plie‧os] : olss علس of Nevrôn}
{ΠΛΕΙΟΣ פלהי ڡلهي [plei‧os] : pull of Nevrôn}

 

Advertisements

One thought on “→⊕⊕⊕ TË‑TALDRÃGFË – ΤƏ‑ΤΑΛΔΡΑΓΦƏ – تطالدرأگف {tetaldragf, taldragf, taldrag} →⊕⊕⊕ RË‑TADRÊGFSË – ΡƏ‑ΤΑΔΡΗΓΦΣƏ – ر‑طادرحگفس {retadregfs, retadrefs, tadregfs, tadrefs}

 1. […] Greek) weapons / waffen وفاة فان called anti‑psychotic {anti‑spirit, remove soul} & {cata‑leptic} neuro‑leptic {diminish / loss of neuron} better known as nerve agents (the molecule are similar and use the same toxic elements), on their […]

  Liked by 1 person

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.