→⊕⊕⊖ ΗΚΤΑΜϒΝΕΔΓΖ →⊕⊕⊖ ΗΚΤΑΜϒΝΕΓΔΖ →⊕⊕⊖ ΗΚΤΑΜϒΝΕΓΖΔ →⊕⊕⊖ ΗΚΤΑΜϒΖΝΕΓΔ →⊕⊕⊖ ΗΚΤΑΜϒΖΝΕΔΓ →⊕⊕⊖ ΗΚΤΑΜΖϒΝΕΓΔ →⊕⊕⊖ ΗΚΤΑΜΖϒΝΕΔΓ {???}

R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
QRÊGUË
ϘΡΗΓΥƏ
ҀРИГУЪ
KYRILLË ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
TRANSDUCTION VARJÃNTHË
→⊕⊕⊖ ÊKTÃMŨNEDGZ
[ɛktɑ̃mũnedgz]
ΗΚΤΑΜϒΝΕΔΓΖ ИКТАМУНЕДГЗ حكتأمؤنهدگز
حكتأمؤنهدجز
ܚܟܛܐܡܘܢܗܕܓܙ
חכתאמונהדגז
ह़ॅक्ताँमूँन्हेद्ग्ज़्
حكم
حتم
كتم
كم
تم
أمن
هدى
نجز
كان
حن
تنه
كنه
نهد
نهج
منهج
هدج
هز
مزى
كنز
En. ektamunedgz.
Fr. êktamunédgz.
Sq. ektamunedgz.
Aln. êktãmũnedgz.
Ħanafi. ħêktãmũnedgz.
Malêki. ħêktãmũnedʒz.
Ħanbali. ħêktãmũneddʒz.
Ʃia. ħêktãmũnedgz.
Turk. ektamũnedgz.
→⊕⊕⊖ ÊKTÃMŨNEGDZ
[ɛktɑ̃mũnegdz]
ΗΚΤΑΜϒΝΕΓΔΖ ИКТАМУНЕГДЗ حكتأمؤنهجدز
حكتأمؤنهگدز
ܚܟܛܐܡܘܢܗܓܕܙ
חכטאמונהגדז
ह़ॅक्ताँमूँन्हेग्द्ज़्
نجد
هجد
גד
ججد [R-1114]
جدد [R-0913]
En. ektamunegdz.
Fr. êktamunégdz.
Sq. ektamunegdz.
Aln. êktãmũnegdz.
Ħanafi. ħêktãmũnegdz.
Malêki. ħêktãmũneʒdz.
Ħanbali. ħêktãmũnedʒdz.
Ʃia. ħêktãmũnegdz.
Turk. ektamũnegdz.
→⊕⊕⊖ ÊKTÃMŨNEGZD
[ɛktɑ̃mũnegzd]
ΗΚΤΑΜϒΝΕΓΖΔ ИКТАМУНЕГЗД
ГАЗДА
←⊖गद
←⊖गरद
←⊖جرد
←⊖GD
حكتأمؤنهجزد
حكتأمؤنهگزد
ܚܟܛܐܡܘܢܗܓܙܕ
חכטאמונהגזד
ह़ॅक्ताँमूँन्हेग्ज़्द्
نجد
هجد
גד זד
مزدا
زدد
הג
(ܓ)ܗܓ
ܗܓܝ
(ܐܬܗܓܝ)
En. ektamunegzd.
Fr. êktamunégzd.
Sq. ektamunegzd.
Aln. êktãmũnegzd.
Ħanafi. ħêktãmũnegzd.
Malêki. ħêktãmũneʒzd.
Ħanbali. ħêktãmũnedʒzd.
Ʃia. ħêktãmũnegzd.
Turk. ektamũnegzd.
→⊕⊕⊖ ÊKTÃMŨZNEGD
[ɛktɑ̃mũznegd]
ΗΚΤΑΜϒΖΝΕΓΔ ИКТАМУЗНЕГД حكتأمؤزنهجد
حكتأمؤزنهگد
ܚܟܛܐܡܘܙܢܗܓܕ
חכטאמוזנהגד
ह़ॅक्ताँमूँज़्न्हेग्द्
زود
زهج
زهد
مزج
زوج
نجد
مزى
ܐܝܙܓܕܐ
مز
μυζάω
En. ektamuznegd.
Fr. êktamuznégd.
Sq. ektamuznegd.
Aln. êktãmũznegd.
Ħanafi. ħêktãmũznegd.
Malêki. ħêktãmũzneʒd.
Ħanbali. ħêktãmũznedʒd.
Ʃia. ħêktãmũznegd.
Turk. ektamũznegd.
→⊕⊕⊖ ÊKTÃMŨZNEDG
[ɛktɑ̃mũznedg]
ΗΚΤΑΜϒΖΝΕΔΓ ИКТАМУЗНЕДГ حكتأمؤزنهدج
حكتأمؤزنهدگ
ܚܟܛܐܡܘܙܢܗܕܓ
חכטאמוזנהדג
ह़ॅक्ताँमूँज़्न्हेद्ग्
En. ektamuznedg.
Fr. êktamuznédg.
Sq. ektamuznedg.
Aln. êktãmũznedg.
Ħanafi. ħêktãmũznedg.
Malêki. ħêktãmũznedʒ.
Ħanbali. ħêktãmũzneddʒ.
Ʃia. ħêktãmũznedg.
Turk. ektamũznedg.
→⊕⊕⊖ ÊKTÃMZŨNEGD
[ɛktɑ̃mzũnegd]
ΗΚΤΑΜΖϒΝΕΓΔ ИКТАМЗУНЕГД حكتأمزؤنهجد
حكتأمزؤنهگد
ܚܟܛܐܡܙܘܢܗܓܕ
חכטאמזונהגד
ह़ॅक्ताँम्ज़ूँन्हेग्द्
زان
زون
ܐܝܙܓܕܐ
מזון
En. ektamzunegd.
Fr. êktamzunégd.
Sq. ektamzunegd.
Aln. êktãmzũnegd.
Ħanafi. ħêktãmzũnegd.
Malêki. ħêktãmzũneʒd.
Ħanbali. ħêktãmzũnedʒd.
Ʃia. ħêktãmzũnegd.
Turk. ektamzũnegd.
→⊕⊕⊖ ÊKTÃMZŨNEDG
[ɛktɑ̃mzũnedg]
ΗΚΤΑΜΖϒΝΕΔΓ ИКТАМЗУНЕДГ حكتأمزؤنهدج
حكتأمزؤنهدگ
ܚܟܛܐܡܙܘܢܗܕܓ
חכטאמזונהדג
ह़ॅक्ताँम्ज़ूँन्हेद्ग्
En. ektamzunedg.
Fr. êktamzunédg.
Sq. ektamzunedg.
Aln. êktãmzũnedg.
Ħanafi. ħêktãmzũnedg.
Malêki. ħêktãmzũnedʒ.
Ħanbali. ħêktãmzũneddʒ.
Ʃia. ħêktãmzũnedg.
Turk. ektamzũnedg.

?????????

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.