→⊕⊕⊖ MÊNAGZË – محناجز →⊕⊖⊕ MÊNAGZDË – محناجزد {AVNA‑QRÃMË ۋنا‑قرأم}

←⊖⊖⊕ Gazmendi [gazmendi] (Ħênafi. حنفي Ħêrup. حرڡ)
→⊕⊖⊕ Zhazmênndjë [ʒazmɛnːdjə] (Mêliki. مالكي  Ħêruf. حرف)

ANAGRAM OF MY NAME MEAN IN SHÊMANTHIQWË :

HÉLL (GENM جهنم GÊM جحيم) OR ĦÊAVÊN (ƷÊNI ژنى ƷANNAH) :

 • ZHAZMÊNNDJË
 • Ζ΄ΑΖΜΗΝΝΔͿ द्यू
 • ЖАЗМИННДЈЪ Ѫ
 • ז׳אזמחננדי
 • ژحزمحنند
 • (POLY POSI‑TI‑FË CÔM‑BINA‑TI‑ÔNË)
  (Time זמן زمن of genius ژنى côm‑passi‑ônë/ pity حنن mind and amnda‑thi‑ônë {truth, andô, amdô, amnô…})

RATHER THAN GUIDE TO HELL GENMA GUN OGNA NAGMA MAGMA PLASMA ASTRA SOLARIS ARIFI ALBUDDHË :

 • GAZMEND (Tosk.) – GAZMEN (Geg.)
 • ΓΑΖΜΕΝΔΙ दी
 • گازمهنداِ
 • (SEMI‑NÊGA‑TI‑FË CÔM‑BINA‑TI‑ÔNË)

OLEH عله ĦÊAVËN حاۋحننث IS BEDDËR THAN HELO هلع NAVËĦÊ NÔ ?

I try to conjvre my destiny to be tetansy (Qadara Fäti)…

TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ARROW ⇐L R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË
גחם נגה جحم نجم زان
En. zangem.
Fr. zangême.
Sq. zangemë.
Aln. zangêmë.
Ħanafi. zangħêmë.
Malêki. zanʒħêmë.
Ħanbali. zandʒħêmë.
Ʃia. zangħêmë.
Turk. zangem.
/ زانجحم
زانگحم
ܙܐܢܓܚܡܐ
זאנגחמה
ज़ान्ग्ह़ॅम
ZANGÊMË
ΖΑΝΓΗΜƏ
ЗАНГИМЪ
[zangɛmə]
(Geg.)
←⊖⊕⊖⊕⊖⊖
NM
ZM
GM

ZN?
ÊN
MN
MZ
MG
NZ?
→⊕⊖⊖⊕⊖⊕ GAZMÊNË
ΓΑΖΜΗΝƏ
ГАЗМИНЪ
[gazmɛnə]
(Geg.)
جازمحن
گازمحن
ܓܐܙܡܚܢܐ
גאזמחנה
गाज़्म्ह़ॅन
/ ܓܙܐ أمن زمن زحن حن منان
En. gazmen.
Fr. gazmêne.
Sq. gazmenë.
Aln. gazmênë.
Ħanafi. gazmħênë.
Malêki. ʒazmħênë.
Ħanbali. dʒazmħênë.
Ʃia. gazmħênë.
Turk. gazmen.
ܓܗܢܐ
En. zagenm.
Fr. zagénme.
Sq. zagenmë.
Aln. zagenmë.
Ħanafi. zagenmë.
Malêki. zaʒenmë.
Ħanbali. zadʒenmë.
Ʃia. zagenmë.
Turk. zagenm.
/ زاجهنم
زاگهنم
ܙܐܓܗܢܡܐ
זאגהנמה
ज़ाग्हेन्म
ZAGENMË
ΖΑΓΕΝΜƏ
ЗАГЕНМЪ
[zagenmə]
(Geg.)
←⊖⊖⊖⊖⊕⊖ ZG
??
NM
EN
GE
GZ
ZN
MN
??
??
→⊕⊖⊕⊖⊕⊖ GAZMENË
ΓΑΖΜΕΝƏ
ГАЗМЕНЪ
[gazmenə]
(Geg.)
جازمهن
گازمهن
ܓܐܙܡܗܢܐ
גאזמהנה
गाज़्म्हेन
/ En. gazmen.
Fr. gazméne.
Sq. gazmenë.
Aln. gazmenë.
Ħanafi. gazmenë.
Malêki. ʒazmenë.
Ħanbali. dʒazmenë.
Ʃia. gazmenë.
Turk. gazmen.
?? / ?? ?? ?? ?? ÊN
NG
MN
MZ
MG
→⊖⊕⊕⊖⊕⊖ MÊNAGZË
ΜΗΝΑΓΖƏ
МИНАГЗЪ
[mɛnagzə]
(Geg.)
محناجز
محناگز
ܡܚܢܐܓܙܐ
מחנאגזה
म्ह़ॅनाग्ज़
/ Achieved, accomplished, saved, convinced, compassionate, felicity…
En. menagz.
Fr. mênagze.
Sq. menagzë.
Aln. mênagzë.
Ħanafi. mħênagzë.
Malêki. mħênaʒzë.
Ħanbali. mħênadʒzë.
Ʃia. mħênagzë.
Turk. menagz.
?? / ?? ?? ?? ?? ÊN
NG
MN
MZ
MG
MD
ND
→⊖⊕⊕⊖⊖⊕⊕ MÊNAGZDË
ΜΗΝΑΓΖΔƏ
МИНАГЗДЪ
[mɛnagzdə]
(Tosk.)
محناجزد
محناگزد
ܡܚܢܐܓܙܕܐ
מחנאגזדה
म्ह़ॅनाग्ज़्द
/ Excellent Perfect Goodful ججد Magnificent مجد Renewing جدد Expansion. زدد
En. menagzd.
Fr. mênagzde.
Sq. menagzdë.
Aln. mênagzdë.
Ħanafi. mħênagzdë.
Malêki. mħênaʒzdë.
Ħanbali. mħênadʒzdë.
Ʃia. mħênagzdë.
Turk. menagzd.
?? / ?? ?? ?? ?? ÊM
ÊN
NG
MN
MZ
MG
MD
ND
→⊕⊕⊕⊕⊖⊖ ÊMNAGZË
ΗΜΝΑΓΖƏ
ИМНАГЗЪ
[ɛmnagzə]
حمناجز
حمناگز
ܚܡܢܐܓܙܐ
חמנאגזה
ह़ॅम्नाग्ज़
/ En. emnagz.
Fr. êmnagze.
Sq. emnagzë.
Aln. êmnagzë.
Ħanafi. ħêmnagzë.
Malêki. ħêmnaʒzë.
Ħanbali. ħêmnadʒzë.
Ʃia. ħêmnagzë.
Turk. emnagz.
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕⊖⊖⊕⊕ ÊMNAGZDË
ΗΜΝΑΓΖΔƏ
ИМНАГЗДЪ
[ɛmnagzdə]
حمناجزد
حمناگزد
ܚܡܢܐܓܙܕܐ
חמנאגזדה
ह़ॅम्नाग्ज़्द
/ En. emnagzd.
Fr. êmnagzde.
Sq. emnagzdë.
Aln. êmnagzdë.
Ħanafi. ħêmnagzdë.
Malêki. ħêmnaʒzdë.
Ħanbali. ħêmnadʒzdë.
Ʃia. ħêmnagzdë.
Turk. emnagzd.
Advertisements

Adë‑dë a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s