2018‑02‑23 – 09H30

Mutatô – Metamorphô Metathesizô – Drjmë

 • π – Pitacisme (Fr.) – Pitacism (En.)
 • φ – Phitacisme (+ ς – Sigmatacisme = θ – Thetatacisme) – Phitacism
 • λ – Lambdatacisme – Lambdatacism
 • ρ – Rhotacisme (Tosk.) – Rhotacism
 • ν – Nutacisme (Geg.) – Nutacism

Voqalô (Vowels, Voyelles) – Phônêô – Zanorë

 • Ë – Ə – Ъ [ə] (0000)
 • A – Α – А [a] (0001)
 • E – Ε – Е [e] (0005)
 • Ê – Η – И [ɛ] (0008)
 • I – Ι – І [i] (0010)
 • O – Ο – О [o] (0070)
 • U – ϒ – У [u] (0500)
 • Y – Υ – Ү [y] (0500)
 • Ô – Ω – Ѻ [ɔ] (1000)

Two letter : ten possible variants

 1. →⊕ 1.2. – T.L. : talô
 2. ←⊖ 2.1. – L.T. : litô
 1. →⊕⊕⊕ 1.2.2. – T.L.L. : tall
 2. →⊕⊕⊕ 1.1.2. – T.T.L. : total
 3. ←⊖⊖⊖ 2.1.1. – L.T.T. : lititô
 4. ←⊖⊖⊖ 2.2.1. – L.L.T. : lilitô
 1. →⊕⊕⊕⊕ 1.2.‑1.2. – T.L.‑T.L. : tali‑talô
 2. →⊕⊕⊖⊖ 1.2.‑2.1. – T.L.‑L.T. : tali‑litô
 3. ←⊖⊖⊖⊖ 2.1.‑2.1. – L.T.‑L.T. : liti‑litô
 4. ←⊖⊖⊕⊕ 2.1.‑1.2. – L.T.‑T.L. : liti‑talô

Three letter : six possible variants {Þ [θ] = F [f] + S [s]}

 1. →⊕⊕⊕ (T.L.F.) {T.L.Þ.} T.L.S. – (T.R.F.) {T.R.Þ.} T.R.S. – (T.N.F.) {T.N.Þ.} T.N.S.
  • طلف طلث طلس – طرف طرث طرس – طنف طنث طنس | تلف تلث تلس – ترف ترث ترس – تنف تنث تنس
 2. →⊕⊖⊕ (T.F.L.) {T.Þ.L.} T.S.L. – (T.F.R.) {T.Þ.R.} T.S.R. – (T.F.N.) {T.Þ.N.} T.S.N.
 3. →⊕⊖⊖ (L.F.T.) {L.Þ.T.} L.S.T. – (R.F.T.) {R.Þ.T.} R.S.T. – (N.F.T.) {N.Þ.T.} N.S.T.
 4. ←⊖⊕⊕ (L.T.F.) {L.T.Þ.} L.T.S. – (R.T.F.) {R.T.Þ.} R.T.S. – (N.T.F.) {N.T.Þ.} N.T.S.
 5. ←⊖⊕⊖ (F.T.L.) {Þ.T.L.} S.T.L. – (F.T.R.) {Þ.T.R.} S.T.R. – (F.T.N.) {Þ.T.N.} S.T.N.
 6. ←⊖⊖⊖ (F.L.T.) {Þ.L.T.} S.L.T. – (F.R.T.) {Þ.R.T.} S.R.T. – (F.N.T.) {Þ.N.T.} S.N.T.
 1. →⊕⊕⊕ (L.F.Þ.) {L.Þ.Þ.} L.Þ.S. – (R.F.Þ.) {R.Þ.Þ.} R.Þ.S. – (N.F.Þ.) {N.Þ.Þ.} N.Þ.S.
  • لفث لثث لثس – رفث رثث رثس – نفث نثث نثس
 2. →⊕⊖⊕ (L.Þ.F.) {L.L.Þ.} L.S.Þ. – (R.Þ.F.) {R.R.Þ.} R.S.Þ. – (N.Þ.F.) {N.N.Þ.} N.S.Þ.
 3. →⊕⊖⊖ (F.Þ.L.) {L.Þ.L.} Þ.S.L. – (F.Þ.R.) {R.Þ.R.} Þ.S.R. – (F.Þ.N.) {N.Þ.N.} Þ.S.N.
 4. ←⊖⊕⊕ (F.L.Þ.) {Þ.L.Þ.} Þ.L.S. – (F.R.Þ.) {Þ.R.Þ.} Þ.R.S. – (F.N.Þ.) {Þ.N.Þ.} Þ.N.S.
 5. ←⊖⊕⊖ (Þ.L.F.) {Þ.L.L.} S.L.Þ. – (Þ.R.F.) {Þ.R.R.} S.R.Þ. – (Þ.N.F.) {Þ.N.N.} S.N.Þ.
 6. ←⊖⊖⊖ (Þ.F.L.) {Þ.Þ.L.} S.Þ.L. – (Þ.F.R.) {Þ.Þ.R.} S.Þ.R. – (Þ.F.N.) {Þ.Þ.N.} S.Þ.N.
 1. →⊕⊕⊕ T.Ʃ.L. – T.Ʃ.R. – T.Ʃ.N.
  • تشل – تشر – تشن | طشل – طشر – طشن
 2. →⊕⊖⊕ T.L.Ʃ. – T.R.Ʃ. – T.N.Ʃ.
 3. →⊕⊖⊖ Ʃ.L.T. – Ʃ.R.T. – Ʃ.N.T.
 4. ←⊖⊕⊕ Ʃ.T.L. – Ʃ.T.R. – Ʃ.T.N.
 5. ←⊖⊕⊖ L.T.Ʃ. – R.Ʃ.T. – N.Ʃ.T.
 6. ←⊖⊖⊖ L.Ʃ.T. – R.Ʃ.T. – N.Ʃ.T.
 1. →⊕⊕⊕ (Ʃ.L.F.) Ʃ.L.Þ. {Ʃ.L.S.} – (Ʃ.R.F.) Ʃ.R.Þ. {Ʃ.R.S.} – (Ʃ.N.F.) Ʃ.N.Þ. {Ʃ.N.S.}
  • شلف شلث‑ان شلس – شرف شرث شرس – شنف شنث شنس
 2. →⊕⊖⊕ (Ʃ.F.L.) Ʃ.Þ.L. {Ʃ.S.L.} – (Ʃ.F.R.) Ʃ.Þ.R. {Ʃ.S.R.} – (Ʃ.F.N.) Ʃ.Þ.N. {Ʃ.S.N.}
 3. →⊕⊖⊖ (L.F.Ʃ.) L.Þ.Ʃ. {L.S.Ʃ.} – (R.F.Ʃ.) R.Þ.Ʃ. {R.S.Ʃ.} – (N.F.Ʃ.) N.Þ.Ʃ. {N.S.Ʃ.}
 4. ←⊖⊕⊕ (L.Ʃ.F.) L.Ʃ.Þ. {L.Ʃ.S.} – (R.Ʃ.F.) R.Ʃ.Þ. {R.Ʃ.S.} – (N.Ʃ.F.) N.Ʃ.Þ. {N.Ʃ.S.}
 5. ←⊖⊕⊖ (F.Ʃ.L.) Þ.Ʃ.L. {S.Ʃ.L.} – (F.Ʃ.R.) Þ.Ʃ.R. {S.Ʃ.R.} – (F.Ʃ.N.) Þ.Ʃ.N. {S.Ʃ.N.}
 6. ←⊖⊖⊖ (F.L.Ʃ.) Þ.L.Ʃ. {S.L.Ʃ.} – (F.R.Ʃ.) Þ.R.Ʃ. {S.R.Ʃ.} – (F.N.Ʃ.) Þ.N.Ʃ. {S.N.Ʃ.}
B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË TE‑NAFA‑TION POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
→⊕⊕⊕ TƩANAÞASÔ טשנתס – طشنثس تشنثس / ? sanus, natus, tanaos, shafus, nasos, ansos. En. chanathas.
Sq. çanathasë
→⊕TL
→⊕LF
→⊕LS
→⊕RS
→⊕NS
→⊕TL
→⊕TR
→⊕TN
←⊖LP
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TËLP(Ô)
TËLF(Ô)
TËLS(Ô)
TËRS(Ô)
TËNS(Ô)
טְלף תְלף – طلڡ تلڡ
טְלף תְלף – طلف تلف
טְלס תְלס – طلس تلس
טְרס תְרס – طرس ترس
טְנס תְנס – طنس تنس
/
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TLËP(Ô)
TLËF(Ô)
TLËS(Ô)
TRËS(Ô)
TNËS(Ô)
טלְף תלְף – طلڡ تلڡ
טלְף תלְף – طلف تلف
טלְס תלְס – طلس تلس
טרְס תרְס – طرس ترس
טנְס תנְס – طنس تنس
/
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TALP(Ô)
TALF(Ô)
TALS(Ô)
TARS(Ô)
TANS(Ô)
טאַלף תאַלף – طالڡ تالڡ
טאַלף תאַלף – طالف تالف
טאַלס תאַלס – طالس تالس
טאַרס תאַרס – طارس تارس
טאַנס תאַנס – طانس تانس
/ ?
?
?
ΘΑΡΣΟΣ
ΤΑΝΑΟΣ
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TLAP(Ô)
TLAF(Ô)
TLAS(Ô)
TRAS(Ô)
TNAS(Ô)
טלאַף תלאַף – طلاڡ تلاڡ
טלאַף תלאַף – طلاف تلاف
טלאַס תלאַס – طلاس تلاس
טראַס תראַס – طراس تراس
טנאַס תנאַס – طناس تناس
/ ?
?
?
?
?
←⊖EL
←⊖ER
←⊖EN
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TELP(Ô)
TELF(Ô)
TELS(Ô)
TERS(Ô)
TENS(Ô)
טהֵלף תהֵלף – طهلڡ تهلڡ
טהֵלף תהֵלף – طهلف تهلف
טהֵלס תהֵלס – طهلس تهلس
טהֵרס תהֵרס – طهرس تهرس
טהֵנס תהֵנס – طهنس تهنس
/ ?
?
?
?
EXTENSION
←⊖EP
←⊖EF
←⊖ES
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TLEP(Ô)
TLEF(Ô)
TLES(Ô)
TRES(Ô)
TNES(Ô)
טלהֵף תלהֵף – طلهڡ تلهڡ
טלהֵף תלהֵף – طلهف تلهف
טלהֵס תלהֵס – طلهس تلهس
טרהֵס תרהֵס – طرهس ترهس
טנהֵס תנהֵס – طنهس تنهس
/ ?
?
?
?
?
→⊖⊖⊕
→⊖⊕⊕
→⊖⊕⊕
→⊖⊕⊕
→⊖⊕⊕
TÊLP(Ô)
TÊLF(Ô)
TÊLS(Ô)
TÊRS(Ô)
TÊNS(Ô)
טחֶלף תחֶלף – طحلڡ تحلڡ
טחֶלף תחֶלף – طحلف تحلف
טחֶלס תחֶלס – طحلس تحلس
טחֶרס תחֶרס – طحرس تحرس
טחֶנס תחֶנס – طحنس تحنس
/ ?
?
?
?
?
←⊖TÊ
←⊖LÊ
←⊖NÊ
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TLÊP(Ô)
TLÊF(Ô)
TLÊS(Ô)
TRÊS(Ô)
TNÊS(Ô)
טלחֶף תלחֶף – طلحڡ تلحڡ
טלחֶף תלחֶף – طلحف تلحف
טלחֶס תלחֶס – طلحس تلحس
טרחֶס תרחֶס – طرحس ترحس
טנחֶס תנחֶס – طنحس تنحس
/ ?
?
?
TRÈS
?
←⊖OR
←⊖ON
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TOLP(Ô)
TOLF(Ô)
TOLS(Ô)
TORS(Ô)
TONS(Ô)
טעֹלף תעֹלף – طعلڡ تعلڡ
טעֹלף תעֹלף – طعلف تعلف
טעֹלס תעֹלס – طعلس تعلس
טעֹרס תעֹרס – طعرس تعرس
טעֹנס תעֹנס – طعنس تعنس
/ ?
?
?
?
?
←⊖LO →⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TLOP(Ô)
TLOF(Ô)
TLOS(Ô)
TROS(Ô)
TNOS(Ô)
טלעֹף תלעֹף – طلعڡ تلعڡ
טלעֹף תלעֹף – طلعف تلعف
טלעֹס תלעֹס – طلعس تلعس
טרעֹס תרעֹס – طرعس ترعس
טנעֹס תנעֹס – طنعس تنعس
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TULP(Ô)
TULF(Ô)
TULS(Ô)
TURS(Ô)
TUNS(Ô)
טוּלף תוּלף – طولڡ تولڡ
טוּלף תוּלף – طولف تولف
טוּלס תוּלס – طولس تولس
טוּרס תוּרס – طورس تورس
טוּנס תוּנס – طونس تونس
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TLUP(Ô)
TLUF(Ô)
TLUS(Ô)
TRUS(Ô)
TNUS(Ô)
טלוּף תלוּף – طلوڡ تلوڡ
טלוּף תלוּף – طلوف تلوف
טלוּס תלוּס – طلوس تلوس
טרוּס תרוּס – طروس تروس
טנוּס תנוּס – طنوس تنوس
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TYLP(Ô)
TYLF(Ô)
TYLS(Ô)
TYRS(Ô)
TYNS(Ô)
טי׳לף תי׳לף – طۈلڡ تۈلڡ
טי׳לף תי׳לף – طۈلف تۈلف
טי׳לס תי׳לס – طۈلس تۈلس
טי׳רס תי׳רס – طۈرس تۈرس
טי׳נס תי׳נס – طۈنس تۈنس
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TLYP(Ô)
TLYF(Ô)
TLYS(Ô)
TRYS(Ô)
TNYS(Ô)
טלי׳ף תלי׳ף – طلۈڡ تلۈڡ
טלי׳ף תלי׳ף – طلۈف تلۈف
טלי׳ס תלי׳ס – طلۈس تلۈس
טרי׳ס תרי׳ס – طرۈس ترۈس
טני׳ס תני׳ס – طنۈس تنۈس
/ ?
?
?
?
?
←⊖ÔL →⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TÔLP(Ô)
TÔLF(Ô)
TÔLS(Ô)
TÔRS(Ô)
TÔNS(Ô)
טעָ׳לף תעָ׳לף – طغلڡ تغلڡ
טעָ׳לף תעָ׳לף – طغلف تغلف
טעָ׳לס תעָ׳לס – طغلس تغلس
טעָ׳רס תעָ׳רס – طغرس تغرس
טעָ׳נס תעָ׳נס – طغنس تغنس
/ ?
?
?
?
?
←⊖NÔ →⊕⊖⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
→⊕⊕⊕
TLÔP(Ô)
TLÔF(Ô)
TLÔS(Ô)
TRÔS(Ô)
TNÔS(Ô)
טלעָ׳ף תלעָ׳ף – طلغڡ تلغڡ
טלעָ׳ף תלעָ׳ף – طلغف تلغف
טלעָ׳ס תלעָ׳ס – طلغس تلغس
טרעָ׳ס תרעָ׳ס – طرغس ترغس
טנעָ׳ס תנעָ׳ס – طنغس تنغس
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TËPL(Ô)
TËFL(Ô)
TËSL(Ô)
TËSR(Ô)
TËSN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPËL(Ô)
TFËL(Ô)
TSËL(Ô)
TSËR(Ô)
TSËN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TAPL(Ô)
TAFL(Ô)
TASL(Ô)
TASR(Ô)
TASN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPAL(Ô)
TFAL(Ô)
TSAL(Ô)
TSAR(Ô)
TSAN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
ЦАРЪ
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TEPL(Ô)
TEFL(Ô)
TESL(Ô)
TESR(Ô)
TESN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPEL(Ô)
TFEL(Ô)
TSEL(Ô)
TSER(Ô)
TSEN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TÊPL(Ô)
TÊFL(Ô)
TÊSL(Ô)
TÊSR(Ô)
TÊSN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPÊL(Ô)
TFÊL(Ô)
TSÊL(Ô)
TSÊR(Ô)
TSÊN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TOPL(Ô)
TOFL(Ô)
TOSL(Ô)
TOSR(Ô)
TOSN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPOL(Ô)
TFOL(Ô)
TSOL(Ô)
TSOR(Ô)
TSON(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TUPL(Ô)
TUFL(Ô)
TUSL(Ô)
TUSR(Ô)
TUSN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPUL(Ô)
TFUL(Ô)
TSUL(Ô)
TSUR(Ô)
TSUN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TYPL(Ô)
TYFL(Ô)
TYSL(Ô)
TYSR(Ô)
TYSN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPYL(Ô)
TFYL(Ô)
TSYL(Ô)
TSYR(Ô)
TSYN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TÔPL(Ô)
TÔFL(Ô)
TÔSL(Ô)
TÔSR(Ô)
TÔSN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊕⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
→⊕⊖⊕
TPÔL(Ô)
TFÔL(Ô)
TSÔL(Ô)
TSÔR(Ô)
TSÔN(Ô)
טפל תפל – طڡل تڡل
טפל תפל – طفل تفل
טסל תסל – طسل تسل
טסר תסר – طسر تسر
טסן תסן – طسن تسن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LAPT(Ô)
LAFT(Ô)
LAST(Ô)
RAST(Ô)
NAST(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ LAPTOJ
?
LAST
RASTË
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LPAT(Ô)
LFAT(Ô)
LSAT(Ô)
RSAT(Ô)
NSAT(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LEPT(Ô)
LEFT(Ô)
LEST(Ô)
REST(Ô)
NEST(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ΛΕΠΤΩ
LEFT
LESTER
RESTER
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LPET(Ô)
LFET(Ô)
LSET(Ô)
RSET(Ô)
NSET(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖LP
←⊖FT
←⊖ST
←⊖LT
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LIPT(Ô)
LIFT(Ô)
LIST(Ô)
RIST(Ô)
NIST(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
LIFT
LISTE
?
?
←⊖LP
←⊖FT
←⊖ST
←⊖LT
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LPIT(Ô)
LFIT(Ô)
LSIT(Ô)
RSIT(Ô)
NSIT(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LOPT(Ô)
LOFT(Ô)
LOST(Ô)
ROST(Ô)
NOST(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
LOFT
LOST
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LPOT(Ô)
LFOT(Ô)
LSOT(Ô)
RSOT(Ô)
NSOT(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LUPT(Ô)
LUFT(Ô)
LUST(Ô)
RUST(Ô)
NUST(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
LUFTË (SQ.)
LUST (EN.)
RUST (EN.)
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LPUT(Ô)
LFUT(Ô)
LSUT(Ô)
RSUT(Ô)
NSUT(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LYPT(Ô)
LYFT(Ô)
LYST(Ô)
RYST(Ô)
NYST(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LÔPT(Ô)
LÔFT(Ô)
LÔST(Ô)
RÔST(Ô)
NÔST(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
→⊕⊖⊖
LPÔT(Ô)
LFÔT(Ô)
LSÔT(Ô)
RSÔT(Ô)
NSÔT(Ô)
לפט לפת – لڡط لڡت
לפט לפת – لفط لفت
לסט לסת – لسط لست
רסט רסת – رسط رست
נסט נסת – نسط نست
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LËTP(Ô)
LËTF(Ô)
LËTS(Ô)
RËTS(Ô)
NËTS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTËP(Ô)
LTËF(Ô)
LTËS(Ô)
RTËS(Ô)
NTËS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LATP(Ô)
LATF(Ô)
LATS(Ô)
RATS(Ô)
NATS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTAP(Ô)
LTAF(Ô)
LTAS(Ô)
RTAS(Ô)
NTAS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LETP(Ô)
LETF(Ô)
LETS(Ô)
RETS(Ô)
NETS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTEP(Ô)
LTEF(Ô)
LTES(Ô)
RTES(Ô)
NTES(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LÊTP(Ô)
LÊTF(Ô)
LÊTS(Ô)
RÊTS(Ô)
NÊTS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTÊP(Ô)
LTÊF(Ô)
LTÊS(Ô)
RTÊS(Ô)
NTÊS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LITP(Ô)
LITF(Ô)
LITS(Ô)
RITS(Ô)
NITS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTIP(Ô)
LTIF(Ô)
LTIS(Ô)
RTIS(Ô)
NTIS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LOTP(Ô)
LOTF(Ô)
LOTS(Ô)
ROTS(Ô)
NOTS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
LOTS (En.)
ROTS (En.)
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTOP(Ô)
LTOF(Ô)
LTOS(Ô)
RTOS(Ô)
NTOS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LUTP(Ô)
LUTF(Ô)
LUTS(Ô)
RUTS(Ô)
NUTS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
NUTS (En.)
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTUP(Ô)
LTUF(Ô)
LTUS(Ô)
RTUS(Ô)
NTUS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LYTP(Ô)
LYTF(Ô)
LYTS(Ô)
RYTS(Ô)
NYTS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTYP(Ô)
LTYF(Ô)
LTYS(Ô)
RTYS(Ô)
NTYS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LÔTP(Ô)
LÔTF(Ô)
LÔTS(Ô)
RÔTS(Ô)
NÔTS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊕
LTÔP(Ô)
LTÔF(Ô)
LTÔS(Ô)
RTÔS(Ô)
NTÔS(Ô)
לטף לתף – لطڡ لتڡ
לטף לתף – لطف لتف
לטס לתס – لطس لتس
רטס רתס – رطس رتس
נטס נתס – نطس نتس
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTELLA (PATAL)
FTELLA (FATAL)
STELLA (SATAL) {NAGMA GANMA}
STERRA (SATAR)
STENNA (SATAN सन सात अन्त)
؟
؟
נגחם – نجم جهنم جحيم
ܣܛܪ ܣܬܪ
ܣܛܢܐ ܐܣܬܢܝ
/ MANGA
MAGNA
NAMGA
NAGMA
GAMNA
GANMA
STAR, СТАРЪ, ASTER, HELL, FIRE, HIDDEN, ÔLD, END, DEATH.
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PËTL(Ô)
FËTL(Ô)
SËTL(Ô)
SËTR(Ô)
SËTN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTËL(Ô)
FTËL(Ô)
STËL(Ô)
STËR(Ô)
STËN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PATL(Ô)
FATL(Ô)
SATL(Ô)
SATR(Ô)
SATN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTAL(Ô)
FTAL(Ô)
STAL(Ô)
STAR(Ô)
STAN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PETL(Ô)
FETL(Ô)
SETL(Ô)
SETR(Ô)
SETN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTEL(Ô)
FTEL(Ô)
STEL(Ô)
STER(Ô)
STEN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
STELE
STEREO
STENO‑
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PÊTL(Ô)
FÊTL(Ô)
SÊTL(Ô)
SÊTR(Ô)
SÊTN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTÊL(Ô)
FTÊL(Ô)
STÊL(Ô)
STÊR(Ô)
STÊN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PITL(Ô)
FITL(Ô)
SITL(Ô)
SITR(Ô)
SITN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTIL(Ô)
FTIL(Ô)
STIL(Ô)
STIR(Ô)
STIN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
POTL(Ô)
FOTL(Ô)
SOTL(Ô)
SOTR(Ô)
SOTN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTOL(Ô)
FTOL(Ô)
STOL(Ô)
STOR(Ô)
STON(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PUTL(Ô)
FUTL(Ô)
SUTL(Ô)
SUTR(Ô)
SUTN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTUL(Ô)
FTUL(Ô)
STUL(Ô)
STUR(Ô)
STUN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PYTL(Ô)
FYTL(Ô)
SYTL(Ô)
SYTR(Ô)
SYTN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTYL(Ô)
FTYL(Ô)
STYL(Ô)
STYR(Ô)
STYN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PÔTL(Ô)
FÔTL(Ô)
SÔTL(Ô)
SÔTR(Ô)
SÔTN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
?
?
?
←⊖⊕⊕
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
←⊖⊕⊖
PTÔL(Ô)
FTÔL(Ô)
STÔL(Ô)
STÔR(Ô)
STÔN(Ô)
פטל פתל – ڡطل ڡتل
פטל פתל – فطل فتل
סטל סתל – سطل ستل
סטר סתר – سطر ستر
סטן סתן – سطن ستن
/ ?
?
STOLEN
STORE
STONE
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PALT(Ô)
FALT(Ô)
SALT(Ô)
SART(Ô)
SANT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
SALETÉ
SARTANE
SANTÉ ⇒ ƩANÞÉ
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PLAT(Ô)
FLAT(Ô)
SLAT(Ô)
SRAT(Ô)
SNAT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ PLATE (Fr.)
?
?
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PELT(Ô)
FELT(Ô)
SELT(Ô)
SERT(Ô)
SENT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
SERT (FR.)
SENTIR (Fr.)
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PLET(Ô)
FLET(Ô)
SLET(Ô)
SRET(Ô)
SNET(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
FLET (SQ.)
?
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PILT(Ô)
FILT(Ô)
SILT(Ô)
SIRT(Ô)
SINT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PLIT(Ô)
FLIT(Ô)
SLIT(Ô)
SRIT(Ô)
SNIT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
POLT(Ô)
FOLT(Ô)
SOLT(Ô)
SORT(Ô)
SONT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
SORT
SONT (FR.), SONTE (SQ.)
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PLOT(Ô)
FLOT(Ô)
SLOT(Ô)
SROT(Ô)
SNOT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ PLOT (EN.)
FLOTTE (FR.)
?
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PULT(Ô)
FULT(Ô)
SULT(Ô)
SURT(Ô)
SUNT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
SULTAN
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PLUT(Ô)
FLUT(Ô)
SLUT(Ô)
SRUT(Ô)
SNUT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
FLUTE (FR.)
SLUT (EN.)
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PYLT(Ô)
FYLT(Ô)
SYLT(Ô)
SYRT(Ô)
SYNT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
?
SYNTË (SQ. ALN.)
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PLYT(Ô)
FLYT(Ô)
SLYT(Ô)
SRYT(Ô)
SNYT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
?
?
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PÔLT(Ô)
FÔLT(Ô)
SÔLT(Ô)
SÔRT(Ô)
SÔNT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
SORT (En.)
SONTE (SQ.)
→⊕⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
←⊖⊖⊖
PLÔT(Ô)
FLÔT(Ô)
SLÔT(Ô)
SRÔT(Ô)
SNÔT(Ô)
פלט פלת – ڡلط ڡلت
פלט פלת – فلط فلت
סלט סלת – سلط سلت
סרט סרת – سرط سرت
סנט סנת – سنط سنت
/ ?
?
?
?
?

 

Advertisements

Adë‑dë a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s