2018-04-02 – 11H00 (UTC+1) : ←⊖WR ↔ RW⊕→, ←⊖RV ↔ VR⊕→, ←⊖RT ↔ TR⊕→, ←⊖ÞR ↔ RÞ⊕→, ←⊖WT ↔ TW⊕→, ←⊖WÞ ↔ ÞW⊕→

POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË TE‑NAFA‑TION‑S TRANSDUCTION
ENGLISH
FRANÇAIS
SHQYPË‑TÄRË GEGË
/ ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ARROW ⇐L
B
I
N

A
R
Y
R⇒
B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ TRANSDUCTION
ENGLISH
FRANÇAIS
SHQYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
/ RT
ΡΤ (Att.)
ΡΘ (Dor.)
РТ
[ʀt]
←⊖⊖⊖ RT TR →⊕⊕⊕ TR
ΤΡ (Att.)
ΘΡ (Dor.)
ТР
[tʀ]
طر
تر
ܛܪ
טר
/
/ WR ←⊖⊖⊖ WR RW →⊕⊕⊕ RW
ΡͶ (Att.)
ΡͶ (Dor.)
РԜ
[ʀw]
رو
ܪܘ
רו
/
/ WT ←⊖⊖⊖ WT TW →⊕⊕⊕ TW
ΤͶ (Att.)
ΘͶ (Dor.)
ТԜ
[tw]
طو
تو
ܛܘ
טו
/
/ ÞR ←⊖⊖⊖ ÞR →⊕⊕⊕
ΡΘ (Att.)
ΡΤ (Dor.)
РѲ
[ʀθ]
رث
ܪܬ
רת
/
/ ÞT ←⊖⊖⊖ ÞT →⊕⊕⊕
ΤΘ (Att.)
ΘΤ (Dor.)
ТѲ
[tθ]
طث
تث
ܛܬ
טת
/
/ ←⊖⊖⊖ ÞW →⊕⊕⊕ ÞW
ΘͶ (Att.)
ΤͶ (Dor.)
ѲԜ
[θw]
ثو
ܬܘ
תו
/
/ ←⊖⊖⊖ RN
NO
??
→⊕⊕⊕ RNOË
ΡΝΟƏ (Att.)
ΡΝΟƏ (Dor.)
РНОЪ
РНО
[ʀnoə]
رنع رنعفث رنعفس
ܪܢܥܐ
רנעה
र्नो
/ RNOJ (ALN.)
RNOFSHA (ALN.)
RNOFSHMI (ALN.)
RNOFTË (ALN.)
KA RNU (ALN.)
live,
subsist,
exist,
hang out,
dwell,
outlast,
overlive.
En. rno.
Fr. rnoe.
Sq. rnoë.
Aln. rnoë.
ROT / ROTË ←⊖⊖⊖ RT TR →⊕⊕⊕ OTRË
ΟΤΡƏ (Att.)
ΟΘΡƏ (Dor.)
ОТРЪ
ОТР
[otʀə]
عطر
عتر
ܥܛܪܐ
עטרה
ओत्र
/ En. otr.
Fr. otre.
Sq. otrë.
Aln. otrë.
ROT / ROTË ←⊖⊖⊖ RT TR →⊕⊕⊕ TROË
ΤΡΟƏ (Att.)
ΘΡΟƏ (Dor.)
ТРОЪ
ТРО
[tʀoə]
طرع
ترع
ܛܪܥܐ ܬܪܥܝ
טרעה
त्रो
/ En. tro.
Fr. troe.
Sq. troë.
Aln. troë.
En. wrot.
Fr. wrote.
Sq. wrotë.
Aln. wrotë.
WROTE
ROT
WAR
/ ورعط
ورعت
ܘܪܥܛܐ
ורעטה
व़्रोत
WROTË
ͶΡΟΤƏ (Att.)
ͶΡΟΘƏ (Dor.)
ԜРОТЪ
ԜРОТ
[wʀotə]
←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
RW
TR
TW
→⊕⊕⊕ TROWË
ΤΡΟͶƏ (Att.)
ΘΡΟͶƏ (Dor.)
ТРОԜЪ
ТРОԜ
[tʀowə]
طرعو
ترعو
ܛܪܥܘܐ
טרעוה
त्रोव़
/ TRUE / TRWE En. trow.
Fr. trowe.
Sq. trowë.
Aln. trowë.
En. wrot.
Fr. wrote.
Sq. wrotë.
Aln. wrotë.
WROTE
ROT
WAR
/ ورعط
ورعت
ܘܪܥܛܐ
ורעטה
व़्रोत
WROTË
ͶΡΟΤƏ (Att.)
ͶΡΟΘƏ (Dor.)
ԜРОТЪ
ԜРОТ
[wʀotə]
←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
VR

→⊕⊕⊕ VROÞË
ϜΡΟΘƏ (Att.)
ϜΡΟΤƏ (Dor.)
ВРОѲЪ
ВРОѲ
[vʀoθə]
ۋرعث
ܘܪܥܬܐ
ורעתה
व्रोथ़
/ pious,
odg‑ly עדג عدج
vrithing.
En. vroth.
Fr. vrothe.
Sq. vrothë.
Aln. vrothë.
WRITE
WHITE
RIGHT
/ ورائط WRAJTË ←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
RW
TR
TW
→⊕⊕⊕ TRAJWË
ΤΡΑͿͶƏ (Att.)
ΘΡΑͿͶƏ (Dor.)
ТРАЈԜЪ
ТРАЈԜ
[tʀajwə]
طرائو
ترائو
ܛܪܐܝܘܐ
טראיוה
त्राय्व़
/ TRY (EN.)
TRUE (EN.)
TRAVAIL (FR.)
TRAWALI (RF.)
En. trayw.
Fr. traywe.
Sq. trajwë.
Aln. trajwë.
WRITE
WHITE
RIGHT
/ ورائط WRAJTË ←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
VR

→⊕⊕⊕ VRAJÞË
ϜΡΑͿΘƏ (Att.)
ϜΡΑͿΤƏ (Dor.)
ВРАЈѲЪ
ВРАЈѲ
[vʀajθə]
ۋرائث
ۋرايث
ܘܪܐܝܬܐ
וראיתה
व्राय्थ़
/ VRATHE true
best
excellent
elevating
vrathing (yang) / writing (yin).
En. vrayth.
Fr. vraythe.
Sq. vrajthë.
Aln. vrajthë.
WHITE / WĦAJTË WT TW
ĦT
→⊕⊕⊕ ĦTAJWË
ͰΤΑͿͶƏ (Att.)
ͰΘΑͿͶƏ (Dor.)
ꚔТАЈԜЪ
ꚔТАЈԜ
[ħtajwə]
حطائو
حتائو
ܚܛܐܝܘܐ
חטאיוה
ह़्ताय्व़
/ ἬΤΟΙ [ɛtoj]
ἮΤΕ [ɛte]
ἨΘΕΙ͂ΟΣ
ĦTAWE / ÊTAWË
En. hhtayw.
Fr. hhtaywe.
Sq. hhtajwë.
Aln. hhtajwë.
WHITE / WĦAJTË WT
ĦÞ
→⊕⊕⊕ VĦAJÞË
ϜͰΑͿΘƏ (Att.)
ϜͰΑͿΤƏ (Dor.)
ВꚔАЈѲЪ
ВꚔАЈѲ
[vħajθə]
ۋحائث
ۋحايث
ܘܚܐܝܬܐ
וחאיתה
व्ह़ाय्थ़
/ En. vhhayth.
Fr. vhhaythe.
Sq. vhhajthë.
Aln. vhhajthë.
RIGHT / RAJTË RT TR →⊕⊕⊕ AJTRË
ΑͿΤΡƏ (Att.)
ΑͿΘΡƏ (Dor.)
АЈТРЪ
АЈТР
[ajtʀə]
ائطر
ايتر
ܐܝܛܪܐ
איטרה
आय्त्र
/ AETERNA
ΑΙΘΗΡ
En. aytr.
Fr. aytre.
Sq. ajtrë.
Aln. ajtrë.
RIGHT / RAJTË RT →⊕⊕⊕ RAJÞË
ΡΑͿΘƏ (Att.)
ΡΑͿΤƏ (Dor.)
РАЈѲЪ
РАЈѲ
[ʀajθə]
رائث
رايث
ܪܐܝܬܐ
ראיתה
राय्थ़
/ RIGHTH En. rayth, righth.
Fr. raythe.
Sq. rajthë.
Aln. rajthë.
ROOT / RUTË RT TR →⊕⊕⊕ TRUË
ΤΡϒƏ (Att.)
ΘΡϒƏ (Dor.)
ТРУЪ
ТРУ
[tʀuə]
طرو
ترو
ܛܪܘ
טרו
त्रूहे
/ TROO En. troo, true.
Fr. troue.
Sq. truë.
Aln. truë.
ROOT / RUTË RT →⊕⊕⊕ RUÞË
ΡϒΘƏ (Att.)
ΡϒΤƏ (Dor.)
РУѲЪ
РУѲЪ
[ʀuθə]
روث
ܪܘܬܐ
רותה
रूथ़
/ ROOTH En. rooth.
Fr. routhe.
Sq. ruthë.
Aln. ruthë.
/ VR
RG

→⊕⊕⊕ VORGÞË‑TÄRË
ϜΟΡΓΘƏ‑ΤΑΡƏ (Att.)
ϜΟΡΓΤƏ‑ΘΑΡƏ (Dor.)
ВОРГѲЪ‑ТАРЪ
ВОРГѲ‑ТАР
[voʀgθə‑tɒʀə]
ۋعرجث‑طار
ڤعرگث‑طار
ۋعرجث‑تار
ڤعرگث‑تار
ܘܥܪܓܬܐ‑ܛܥܪܐ
וערגתה‑טערה
वोर्ग्थ़‑तोर
/ ΟΡΘΩ
ϜΟΡΓΩ
वोरक
ۋرث
عرف
ۋرق
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorgthator.
Fr. vorgthateur, vorgthe‑teur.
Sq. vorgthtar, vorgthëtar.
Aln. vorgthë‑tärë.
/ VR
RG

→⊕⊕⊕ VORGÞË-RË
ϜΟΡΓΘƏ-ΡƏ (Att.)
ϜΟΡΓΤƏ-ΡƏ (Dor.)
ВОРГѲЪ-РЪ
ВОРГѲ-Р
[voʀgθə-ʀə]
ۋعرجث-ر
ڤعرگث-ر
ܘܥܪܓܬܐ-ܪܐ
וערגתה-רה
वोर्ग्थ़-र
/ ΟΡΘΩ
ϜΟΡΓΩ
वोरक
ۋرث
عرف
ۋرق
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorgthe-r.
Fr. vorgthe-re.
Sq. vorgthë-rë.
Aln. vorgthë-rë.
/ VR
RG

→⊕⊕⊕ VORGÞËRË
ϜΟΡΓΘƏΡƏ (Att.)
ϜΟΡΓΤƏΡƏ (Dor.)
ВОРГѲЪРЪ
ВОРГѲЪР
[voʀgθəʀə]
ۋعرجثار
ڤعرگثار
ܘܥܪܓܬܐܪܐ
וערגתהרה
वोर्ग्थ़र
/ ΟΡΘΩ
ϜΟΡΓΩ
वोरक
ۋرث
عرف
ۋرق
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorgther.
Fr. vorgtheur.
Sq. vorgthër.
Aln. vorgthërë.
/ VR

→⊕⊕⊕ VORÞË‑TÄRË
ϜΟΡΘƏ‑ΤΑΡƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏ‑ΘΑΡƏ (Dor.)
ВОРѲЪ‑ТАРЪ
ВОРѲ‑ТАР
[voʀθə‑tɒʀə]
ۋعرث‑تار
ڤعرث‑تار
ܘܥܪܬܐ‑ܛܥܪܐ
וערתה‑טערה
वोर्थ़‑तोर
/ ΟΡΘΩ
ۋرث
عرف
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorthator.
Fr. vorthateur, vorthe‑teur.
Sq. vorthtar.
Aln. vorthë‑tärë.
/ VR

→⊕⊕⊕ VORÞË‑RË
ϜΟΡΘƏ‑ΡƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏ‑ΡƏ (Dor.)
ВОРѲЪ‑РЪ
ВОРѲЪ‑Р
[voʀθə‑ʀə]
ۋعرث‑ر
ڤعرث‑ر
ܘܥܪܬܐ‑ܪܐ
וערתה‑רה
वोर्थ़‑र
/ ΟΡΘΩ
ۋرث
عرف
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorthe‑r.
Fr. vorthe‑re.
Sq. vorthë‑rë.
Aln. vorthë‑rë.
/ VR

→⊕⊕⊕ VORÞËRË
ϜΟΡΘƏΡƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏΡƏ (Dor.)
ВОРѲЪРЪ
ВОРѲЪРЪ
[voʀθəʀə]
ۋعرثار
ڤعرثار
ܘܥܪܬܐܪܐ
וערתהרה
वोर्थ़र
/ ΟΡΘΩ
ۋرث
عرف
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorther.
Fr. vortheur.
Sq. vorthër.
Aln. vorthërë.
/ VR
RG
VG
VARGÔ
ϜΑΡΓΩ (Att.)
ϜΑΡΓΩ (Dor.)
ВАРГѺ
ВАРГ
[vaʀgɔ]
ۋارج
ڤارگ
ܘܐܪܓܥ
וארג
वार्गॉ
/ WORK
VERGÔ
ϜΕΡΓΩ
perfect
work
in
rule (regula).
En. vargwing, varguing, varging, varg.
Fr. varguer
Sq. vargoj.
Aln. vargôjë.
/ VR

VJRÞWË
ϜͿΡΘͶƏ (Att.)
ϜͿΡΤͶƏ (Dor.)
ВЈРѲԜЪ
ВЈРѲԜ
[vjʀθwə]
ۋيرثو
ڤيرثو
ܘܝܪܬܘܐ
וירתוה
व्य्र्थ़्व़
/ VIRTUE
VERTU
En. vyrthw.
Fr. vyrthwe.
Sq. vjrthwë.
Aln. vjrthw.
/ RV VR
RG
VG
VJRGË‑JNA
ϜͿΡΓƏ‑ͿΝΑ (Att.)
ϜͿΡΓƏ‑ͿΝΑ (Dor.)
ВЈРГЪ‑ЈНА
ВЈРГ‑ЈНА
[vjʀgə‑jna]
ۋيرج‑ينة
ڤيرگ‑ينة
ܘܝܪܓܐ‑ܝܢܐ
וירגה‑ינה
व्य्र्ग‑य्ना
/ VIRGIN En. vyrg‑yna.
Fr. vyrg‑yna.
Sq. vjrgë‑jna.
Aln. vjrg‑jna.
/ →⊕⊖⊕ VERIË
ϜΕΡΙƏ (Att.)
ϜΕΡΙƏ (Dor.)
ВЕРІЪ
ВЕРІ
[veʀiə]
ۋهراِ
ڤهراِ
ܘܗܪܝܐ
והריה
व्हेरी
/ VERY
ϜΕΡΙ
En. very.
Fr. vérie.
Sq. verië.
Aln. veri.
/ / VERSE
/ / VERITY
/ / VERILY
/ / VERB
/ / VARY
/ / VARIOUS
/ VARJÊÞË
ϜΑΡͿΗΘƏ (Att.)
ϜΑΡͿΗΤƏ (Dor.)
ВАРЈИѲЪ
ВАРЈИѲЪ
[vaʀjɛθə]
ۋاَريحث
ڤاَريحث
ܘܐܪܝܚܬܐ
ואריחתה
वार्य्ह़ॅथ़
/ VARIETY En. varyethy.
Fr. varyêthé.
Sq. varjethië.
Aln. varjêthi.
VERMINE / WERMINË WR / VERGE
En. wenom.
Fr. wénôme.
Sq. wenomë.
Aln. wenômë.
VENOM
وهن
/ وهنغم
وهنغم
ܘܗܢܥܡܐ
והנעמה
व़्हेनॉम
WENÔMË
ͶΕΝΩΜƏ (Att.)
ͶΕΝΩΜƏ (Dor.)
ԜЕНѺМЪ
ԜЕНѺМЪ
[wenɔmə]
WN
WE
EN
NW
EW
NE
ÔN
MÔNEWË
ΜΩΝΕͶƏ (Att.)
ΜΩΝΕͶƏ (Dor.)
МѺНЕԜЪ
МѺНЕԜ
[mɔnewə]
مغنهو
مغنهو
ܡܥܢܗܘܐ
מענהוה
मॉन्हेव़
/ En. monew.
Fr. mônéwe.
Sq. monewë.
Aln. mônewë.
VIRAGO
ͶΕΡΙΣ
/ WIRAGO /
WORK / WORKË WR
RK
VR
RG
VORGË VROGË
ϜΟΡΓƏ ϜΡΟΓƏ (Att.)
ϜΟΡΓƏ ϜΡΟΓƏ (Dor.)
ВОРГЪ ВРОГЪ
ВОРГ ВРОГ
[voʀgə vʀogə]
{meta‑thesis}
{metha‑tesis}
ۋعرج ۋرعج
ڤعرگ ڤرعگ
ܘܥܪܓܐ ܘܪܥܓܐ
וערגה ורעגה
वोर्ग व्रोग
/ ۋرع pious activity, odg respecting. En. vorg, vrog.
Fr. vorgue, vrogue.
Sq. vorgë, vrogë.
Aln. vorg vrog.
WROTE / WROTË‑SË WR VR
VROÞË‑SË /
WORD / WORDË WR VR
VORÞË VORÐË
ϜΟΡΘƏ ϜΟΡΔ΄Ə (Att.)
ϜΟΡΤƏ ϜΟΡΔ΄Ə (Dor.)
ВОРѲЪ ВОРҘЪ
ВОРѲ ВОРҘ
[voʀθə voʀðə]
ۋعرث ۋعرذ
ڤعرث ڤعرذ
ܘܥܪܬܐ ܘܥܪܕܐ
וערתה וערד׳ה
वोर्थ़ वोर्ध़
/ DRAW
VORDH / WORD
VORTH / WORT
En. vorth vordh.
Fr. vorthe vordhe.
Sq. vorthë vordhë.
Aln. vorth vordh.
WORST / WÔRSTË WR
ST
WS
RT
RW
TS
SW
TR
RS
TRÔSWË
ΤΡΩΣͶƏ (Att.)
ΘΡΩΣͶƏ (Dor.)
ТРѺСԜЪ
ТРѺСԜ
[tʀɔswə]
ترغسو
ترغسو
ܛܪܥܣܘܐ
טרעסוה
त्रॉस्व़
/ En. trosw.
Fr. trôswe.
Sq. troswë.
Aln. trôswë.
WORSE / WÔRSË WR
WS
RW
SW
RS
RÔSWË
ΡΩΣͶƏ (Att.)
ΡΩΣͶƏ (Dor.)
РѺСԜЪ
РѺСԜ
[ʀɔswə]
رغسو
ܪܥܣܘܐ
רעסוה
रॉस्व़
/ BE (SWA)
ROSE
En. rosw.
Fr. rôswe.
Sq. roswë.
Aln. rôswë.
From Middle English weren, werien, from Old English werian (“to clothe, cover over; put on, wear, use; stock (land)”), from Proto-Germanic *wazjaną (“to clothe”), from Proto-Indo-European *wes- (“to dress, put on (clothes)”). Cognate to Sanskrit वस्ते (vaste), Ancient Greek ἕννυμι (hénnumi, “put on”), Latin vestis (“garment”) (English vest), Albanian vesh (“dress up, wear”), Tocharian B wäs-, Old Armenian զգենում (zgenum), Welsh gwisgo, Hittite waš-. / WEAR WR VR VÊARË
ϜΗΑΡƏ (Att.)
ϜΗΑΡƏ (Dor.)
ВИАРЪ
ВИАР
[vɛaʀə]
ۋحار
ڤحار
ܘܚܐܪܐ
וחארה
व्ह़ॅार
/ WEAR
VÊSHË (SQ.)
TÊSHA (SQ.)
En. vear.
Fr. vêare.
Sq. vearë.
Aln. vêarë.
WARRIOR
ͶΑΡΗΣ
URNA
/ WARRJORË WR VR VARRJÔNË
ϜΑΡΡͿΩΝƏ (Att.)
ϜΑΡΡͿΩΝƏ (Dor.)
ВАРРЈѺНЪ
ВАРРЈѺН
[vaʀʀjɔnə]
ۋارريغن
ڤارريغن
ܘܐܪܪܝܥܢܐ
וארריענה
वार्र्यॉन
/ En. varryon.
Fr. varryône.
Sq. varrjonë.
Aln. varrjônë ≠ vôrrë.
VERSUS
WAS
/ WERSË WR RW →⊕⊕⊕ RËSWË
ΡƏΣͶƏ (Att.)
ΡƏΣͶƏ (Dor.)
РЪСԜЪ
РЪСԜ
[ʀəswə]
راْسو
رسو
ܪܐܣܘܐ
ܪܣܘܐ
רסוה
रस्व़
/ BE (SWA) be peaceful. En. resw, reswus.
Fr. reswe.
Sq. rëswë.
Aln. rëswë.
no rules, and destruction. GUERRE
GUARRO
WERRA
WAR
VERSUS
/ GWÊRRË WR
GR
RW
RG
→⊕⊕⊕ RRÊGWË
ΡΡΗΓͶƏ (Att.)
ΡΡΗΓͶƏ (Dor.)
РРИГԜЪ
РРИГԜ
[ʀʀɛgwə]
ررحجو
ررحگو
ܪܪܚܓܘܐ
ררחגוה
र्र्ह़ॅग्व़
/ راحة reign of rules and retrugstion. En. rregw.
Fr. rrêgwe.
Sq. rregwë.
Aln. rrêgwë.
pig, pork, thi, derr, ofar, swin, khinzir, werres… GUARRO
WAR
ͶΑΡΗΣ
/ GWARRË WR /
VERRES
DERRË (SQ.)
هرر
GUCË (SQ.)
THIË (SQ.)
PORK
PIG
VERRAT
رتت
/ WERRË WR RW →⊕⊕⊕ RREWË
ΡΡΕͶƏ (Att.)
ΡΡΕͶƏ (Dor.)
РРЕԜЪ
РРЕԜЪ
[ʀʀewə]
ررهو
ررهو
ܪܪܗܘܐ
ררהוה
र्र्हेव़
/ RÊVE dream, reve, andrro.
vegetalian, vegeterian.
En. rrew.
Fr. rréwe.
Sq. rrewë.
Aln. rrew.
بعار / BOAR BR RB →⊕⊕⊕ ORABË / RBAOË
ΟΡΑΒƏ / ΡΒΑΟƏ (Att.)
ΟΡΑΒƏ / ΡΒΑΟƏ (Dor.)
ОРАБЪ / РБАОЪ
ОРАБ / РБАО
[oʀabə / ʀbaoə]
عراَب / رباَع
عراب / رباع
ܥܪܐܒܐ / ܪܒܐܥܐ
עראבה / רבאעה
ओराब / र्बाो
/ ARAB
ARBITIAN
ORBITIAN
odg‑pather (god‑father).
person who practices weight-lifting.
En. orab / rbao.
Fr. orabe / rbaoe.
Sq. orabë / rbaoë.
Aln. orab / rbao.
वारा [waaraa]
हार [haara]
ער
عر
عهر
هلع
/ WHORË HR
WR
RH
RW
→⊕⊕⊕ ROHWË / ROWHË
ΡΟϨͶƏ / ΡΟͶϨƏ (Att.)
ΡΟϨͶƏ / ΡΟͶϨƏ (Dor.)
РОҺԜЪ / РОԜҺЪ
РОҺԜ / РОԜҺ
[ʀohwə / ʀowhə]
رعهو / رعوه
رعهو / رعوه
ܪܥܗܘܐ / ܪܥܘܗܐ
רעהו / רעוה
रोह्व़ / रोव़्ह
/ VROUW (DU.)
عله
En. rohw / rowh.
Fr. rohwe / rowhe.
Sq. rohwë / rowhë.
Aln. rohw / rowh.
/ WORSHIP WR VR →⊕⊕⊕ VORÞË‑ƩIPË VROÞË‑ƩIPË
ϜΟΡΘƏ‑ϷΙΠƏ ϜΡΟΘƏ‑ϷΙΠƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏ‑ϷΙΦƏ ϜΡΟΤƏ‑ϷΙΦƏ (Dor.)
ВОРѲЪ‑ШІПЪ ВРОѲЪ‑ШІПЪ
ВОРѲЪ‑ШІП ВРОѲЪ‑ШІП
[voʀθə‑ʃipə vʀoθə‑ʃipə]
ۋعرث‑شاِڡ ۋرعث‑شاِڡ
ڤعرث‑شاِپ ڤرعث‑شاِپ
ܘܥܪܬܐ‑ܫܝܦܐ ܘܪܥܬܐ‑ܫܝܦܐ
וערתה‑שיפה ורעתה‑שיפה
वोर्थ़‑शीप व्रोथ़‑शीप
/ VORTH‑SHIP
VROTH‑SHIP
UK. vorth‑shipe vroth‑ship.
US. vorthshipe vrothship.
Fr. vorthe‑chipe vrothe‑chipe.
Sq. vorthë‑shipë vrothë‑shipë.
Aln. vorthëship vrothëship.
/ VR VORÞË / WORTH
/ WRONG WR
ON
RW
NO
RG
RN
→⊕⊕⊕ RNOGWË
ΡΝΟΓͶƏ (Att.)
ΡΝΟΓͶƏ (Dor.)
РНОГԜЪ
РНОГԜ
[ʀnogwə]
رنعجو
رنعگو
ܪܢܥܓܘܐ
רנעגוה
र्नोग्व़
/ true, veridic, righth, in rule, now. En. rnogw.
Fr. rnogwe.
Sq. rnogwë.
Aln. rnogw.
WORRY / WÔRRIË RRÔWIË /
/ VĦÊRË / WHERE
/ VÊRË / WERE
WRETCH / /
From Middle English wreken, from Old English wrecan, from Proto-Germanic *wrekaną, from root *wrek-, from Proto-Indo-European *wreg- (“work, do”).[1] Cognate via Proto-Germanic with Dutch wreken, German rächen, Swedish vräka; cognate via PIE with Latin urgere (English urge), and distantly cognate with English wreck. WREAK / WRÊAKË WR
RK
RW
KR
KRÊAWË /
From Middle English wrake, wrache, wreche, from a merger of Old English wracu, wræc (“misery, suffering”) and Old English wrǣċ (“vengeance, revenge”). See also wrake. / WRACK WR
RC
RK
CK
RW
CR
KR
KQ
KQARWË كقارو /
From Middle English wranglen, from Low German wrangeln (“to wrangle”), frequentative form of Low German wrangen (“to struggle, make an uproar”), equivalent to wring +‎ -le. Related to Danish vringle (“to twist, entangle”). More at wrong, wring. WRANGLE / WRANGLË WR
GL
RL
NL
RW
LG
LR
LN
RN
NG
RG
LG
LRANGWË / LANGUA
ANGELUS
RANGUS
LARGUS
From Old English wrenċan, from Proto-Germanic *wrankijaną. Compare German renken. WRENCH / WRÊNTƩË TƩRÊNWË طشرحنو / ЧАР
WROTH / /
From Middle English wort, wurt, wirte, from Old English wyrt (“herb, vegetable, plant, crop, root”), from Proto-Germanic *wurtiz, from Proto-Indo-European *wréh₂ds. Cognate with German Wurz (“herb, root”), Danish urt (“herb”), Swedish ört (“herb”), Icelandic jurt (“herb”), Latin rādix (“root”). More at root. WORT / WYRTË TRYWË / VYRÞË / τρύγητος
grincer. WRYING / /
From Middle English wrien, from Old English wrīġian (“to go, turn, twist, bend, strive, struggle, press forward, endeavor, venture”), from Proto-Germanic *wrigōną (“to wriggle”), from Proto-Indo-European *wreyḱ- (“to turn, wrap, tie”), from Proto-Indo-European *wer- (“to turn, bend”). Compare awry, wriggle. WRY / WRAJË RWAJË / RWY
DRWA (droit)
WRIST / /
WRIT / /
WRIGGLED / /
WRITHLED / /
WRING / /
WRINKLE / /
WRUNG / /
WHIR / /
WHIRL / /
WREATHE / /
WREST / /
WORRIED / /
WARM / /
From Middle English ward, from Old English weard (“keeper, watchman, guard, guardian, protector; lord, king; possessor”), from Proto-Germanic *warduz (“guard, keeper”), from Proto-Indo-European *wer- (“to heed, defend”). Cognate with German Wart. WARD / VARÐË /
WARRANT / WARRÃNTË WR VR VARRÃNÞË /
WEIRD / /
WARE / WARË /
WRATH / WR
RW
ÞW
→⊕⊕⊕ ARÞWË
ΑΡΘͶƏ (Att.)
ΑΡΤͶƏ (Dor.)
АРѲԜЪ
АРѲԜ
[aʀθwə]
اَرثو
ارثو
ܐܪܬܘܐ
ארתוה
आर्थ़्व़
/ ARS
ARTIS
En. arthw.
Fr. arthwe.
Sq. arthwë.
Aln. arthw.
From Old English wearte, from Proto-Germanic *wartǭ. Cognate with Dutch wrat, German Warze, Swedish vårta. WART / RT
WR
WT
TR
RW
TW
TARWË /
/ أور /
/ ثور /
to be dark (eye).
alter, change, diminish.
hesitate.
/ حور حۋر / blanch ; bleach ; whiten
/ ĦÊVRJAË حۋرية / HOURI nymph, pretty girl. En. hhevry.
Fr. hhêvrie.
/ ĦÊVRJË حۋري / apostle, disciple of a prophet.
/ XVRJË خوري /
/ DVRË دۋر / circle, cycle.
to turn.
lie, false, untruth.
deviate, cheat.
/ زور ZWRË /
/ ZVRË زۋر / thorax.
enclosure, fence, rail(ing), edge. / سور SWRË /
/ ƩVRË شۋرة / hive, ruche.
/ ṢVRË صۋر / depict, describe, paint, picture, portray, represent.
extreme or violent hunger; starvation; bulimia. / ضور /
/ TVRË طۋر / phase, period;
evolve, develop, modify.
/ OVRË عۋرة / sex; vulnerable point, ovary; ovô.
the state of being having just one eye; borgn. / عور OWRË /
bubbling
– sound or appearance of bubbling; an agitated motion.
/ فور FWRË RFWË /
cave ; cavern out ; excavate ; gouge ; hollow out ; scoop out. / قور /
/ QVRMA قۋرمة / qawurmah; shawirma (food).
/ KR
VR
KVRË كۋر / agglomerat.
light (universe), clarity, lamp.
Fire.
/ نور
نار
NURË NR
UR
RN
RU
RNUË رنو /
maneuver, manipulate, handle. / نۋر NVRË NR
NV
RN
VN
VR
VRNË ۋرن /
endanger ; imperil ; jeopardize ; break, smash. / ههور EEURË
EEWRË
HHURË
HHWRË
HR
UR
RH
RU
REUEË
REWEË
RHUHË
RHWHË
رهوه
روهه
/
/ VRBË ۋرب / cache.
/ ورب WRBË /
/ VRÞË ۋرث /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.