2018‑04‑09 – 23H24 (UTC+1) : →⊕⊕⊕ ÊTPDARÔJË – ΗΤΠΔΑΡΩ #SHQIPËRI #SHQYPNI #GEG #TOSK #ALBANIA #FRANCE #WORLD #ITALIA #GREECE #KOSOVA #ENGLAND #USA

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTHS
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHQYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
→⊕ÊT
→⊕PD
→⊕PR
→⊕DR
→⊕TD
→⊕TP
→⊕TR
→⊕⊕⊕ ÊTPDARÔJË (ALN.)
ETPDARING (EN.)
ÊTPDARER (RF.)
ETPDARO (LA.)
ΗΤΠΔΑΡΩ (QR.)
ΗΘΦΔΑΡΩ (Doric.)
ИТПДАРИѲІЪ (BG.)
ИТПДАРИѲІ (UK.)
[ɛtpdar]
(HE.) חטפדאר
(SY.) ܚܛܦܕܐܪܐ
(AR.) حتڡدار
(PR.) حطپدار
/ I PARË (SQ.)
ΠΑΡΟΣ
περ [per]
पर [pərə]
TEPROJ [tepr‧ɔj] (SQ.)
ظفر ← طڡر
तार [tar]
طرا [tra]
طرى [tra]
إطراء [i‑traə]
أطرى [a‑tra]
طدر طدار طداري [tdr]
تدري [t‑drj]
تداري [t‑darj]
أدري [a‑drj]
أدرك [a‑drk]
درس [drs]
درى [dra]
דר [dr]
ܚܕܪ [ɛdr]
δαρός δαρόν
فدر ← ڡدر [pdr]
ἤπερ [ɛper]
ἤπιος [ɛpi‧⁠os]
ἦτε [ɛt‧⁠e]
ἤτοι [ɛt‧⁠oj]
ἦδος ἧδος [ɛd‧⁠os]
ἡδύς [ɛd‧⁠us]
mso tepër طڡر vërthethë ۋرعث. (SQ.)
augment true learning. (EN.)
learn more / poly {in verithy}. (EN.)
earning / learning {ڡدر [pə‧⁠də‧⁠rə]}
to dwell, to live {דר}. (HE.)
En. etpdar, etpdared, etpdaric.
RF. êtpdare, êtpdaré, êtpdarique.
Sq. etpdarë, etpdarim, etpdaroj.
←⊖RT
←⊖PT
→⊕PR
←⊖RD
←⊖PÊ
←⊖ÊR
←⊖⊕⊖ PARTË PÊRTË PÊRDË (ALS.)
PARTE PERTE PERDE (FR.)
ΠΑΡΤΩ ΠΗΡΤΩ ΠΗΡΔΩ (Attic.)
ΦΑΡΘΩ ΦΗΡΘΩ ΦΗΡΔΩ (Doric.)
[part pɛrt pɛrd]
(HE.) טארד פחרט פחרד
(SY.) ܦܐܪܛܐ ܦܚܪܛܐ ܦܚܪܕܐ
(AR.) ڡارط ڡحرط ڡحرد
(PR.) پارط پحرط پحرد
/ πηρός
πῆρος
πηρόω
رداءة
रद
πάθα [pat‧a]
ܦܪܛܐ
hupje هڡ, humbje همب (SQ.)
loss, lost, loose, go away, leave. (EN.)
to break, divide, split, separation {ܦܪܛܐ} (EN.)
En. part, pert, perd.
Fr. parte, pêrte, pêrde.
Sq. partë, pertë, perdë.
→⊕ÊT
→⊕PD
→⊕PR
→⊕DR
→⊕TD
→⊕TP
→⊕TR
→⊕⊕⊕ PARSË PARÞË (ALN.)
PARS PARTH (EN.)
PARS PARTHE (RF.)
PARS PARTIS (LA.)
ΠΑΡΣ ΠΑΡΘΙΣ (Attic.)
ΦΑΡΣ ΦΑΡΤΙΣ (Doric.)
ПАРСЪ ПАРѲЪ (BG.)
ПАРС ПАРѲ (UK.)
[pars parθ]
(HE.) פארס פארת
(SY.) ܦܐܪܣܐ ܦܐܪܬܐ
(AR.) ڡارس ڡارث
(PR.) پارس پارث
/ ܦܪܬ
ܦܪܣ
cop, pjesë (SQ.)
part, piece, share, fraction (EN.)
to split, to tear {ܦܪܬ} (EN.)
to divide {ܦܪܣ} (EN.)
En. pars, parth.
RF. pars, parthe.
Sq. parsë, parthë.
→⊕AT
→⊕PD
→⊕PR
→⊕ED
→⊕DR
→⊕TD
→⊕TP
→⊕TR
←⊖ER
→⊕⊖⊕ ATPEDARË (ALN.)
ATPEDARING (EN.)
ATPÉDARER (RF.)
ATPEDARO (LA.)
ΑΤΠΕΔΑΡΩ (QR.)
ΑΘΦΕΔΑΡΩ (Doric.)
АТПЕДАРИѲІЪ (BG.)
АТПЕДАРИѲІ (UK.)
[atpedar]
(HE.) אטפהדאר
(SY.) ܐܛܦܗܕܐܪܐ
(AR.) اتڡهدار
(PR.) اطپهدار
/ הדר ܗܕܪ
אדר
mso tepër prej babës. (SQ.)
Augment true learning from the Father. (EN.)
Padre پدر.
Vader
Vater ۋتر ۋطر {watan, vatan}.
Father فاطر  (creator, originator, maqer).
Pater.
{→⊕⊕⊖ ܗܕܪ [hdr/edr] : ʒlory جلل ← ژلل, shplendor,
majesty, magni‑ficence, ad‑orn, orna‑menth.}
{→⊕⊕⊖ הדר [hdr/edr] : honor, esteem, re‑shpeqth.}
En. atpedar, atpedared, atpedaric.
RF. atpédare, atpédaré, atpédarique.
Sq. atpedaroj, atpedarim.
←⊖PT
←⊖RD
←⊖DE
←⊖⊕⊖ PATARDEË (SQ.)
PATARDER (FR.)
ΠΑΤΑΡΔΕΩ (Attic.)
ΦΑΘΑΡΔΕΩ (Doric.)
[patarde]
(AR.) ڡاتارده
(PR.) پاطارده
/ رداءة
रद
πάθα [pat‧a]
pas tarder, retarder, attarder {mental}. (FR.)
do not wait, retard, attard. (EN.)
retarded / radied / eroded, father pain. (EN.)
→⊕PD
→⊕PR
→⊕ED
→⊕DR
→⊕DÊ
←⊖PÊ
←⊖ER
→⊕⊖⊕ PEDRÊË (ALN.)
PEDRE (EN.)
PÉDRÊE (RF.)
PEDREUS (LA.)
ΠΕΔΡΗΟΣ (QR.)
ΦΕΔΡΗϒΣ (Doric.)
ПЕДРИЪ (BG.)
ПЕДРИ (UK.)
[pedrɛ]
(HE.) פהדרח
(SY.) ܦܗܕܪܚܐ
(AR.) ڡهدرح
(PR.) پهدرح
/ הדר ܗܕܪ
πεδά
δρήστης
ڡرح
פרח
ܦܗܕܐ
ڡدر
juide happy Father. (EN.)
Padre پدر.
Father فاطر (creator, originator, maqer).
{→⊕⊕⊖ ܗܕܪ [hdr/edr] : ʒlory جلل ← ژلل, shplendor,
majesty, magni‑ficence, ad‑orn, orna‑menth.}
{→⊕⊕⊖ הדר [hdr/edr] : honor, esteem, re‑shpeqth.}
En. pedre, pedreed, pedreic.
RF. pédrêe, pédrêé, pédrêique.
Sq. pedreoj, pedreim.
←⊖PÊ
←⊖ÊD
→⊕PD
→⊕PR
→⊕DR
←⊖DE
←⊖ER
←⊖⊕⊖ PÊDERË (ALN.)
PEDER (EN.)
PÊDÉRE (RF.)
PEDERUS (LA.)
ΠΗΔΕΡΟΣ (QR.)
ΦΗΔΕΡϒΣ (Doric.)
ПИДЕРЪ (BG.)
ПИДЕР (UK.)
[pɛder]
(HE.) פחדהר
(SY.) ܦܚܕܗܪܐ
(AR.) ڡحدهر
(PR.) پحدهر
/ παιδεραστής
дерен
деран
дерн
DERRË دهرر
حدر
ΔΕΟΣ دهعس [de‧⁠os]
DEATH دهاث [de‧⁠aθ]
DEVIL دهۋاِل [devil]
pederast, paederast, pæderast. (EN.)
pédéraste, pédé. (FR.)
peder. (SQ.)
mischievous boy, naughty boy.
to harm, to hurt ; to hurt emotionally ; to damage (Du.).
lover of boys or youth.
En. peder.
Fr. pêdére, pèdére.
Sq. pederë (derrë دهرر).
Aln. pêderë.
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.