2018‑08‑30 – 04H45 (UTC+1) : Week‑end of three day in all the Têarrth ! Please, Te‧⁠um Aollehdg Odg Guth The‧⁠om, hear me ! You are the jood & boun, so maqe it and you ħuman talq about it !

I have a dream pro all man‑kind, in Êvrôfë, Amênikê, Asia, Avrica… A week‑end of three day : Friday pro Muslim (sad that actually we can’t pray that day !!!), Saturday pro Jehud, Sunday pro Christian and working week of 4 day (36 / 4 = 9H per day with same salary)… I hope it […]

2018‑08‑28 – 22H55 (UTC+1) : →⊕⊕⊕ ƩAODË – شاعد {En. shaod}

B I N ‑ A R Y ARROW ÊLVRÃNË ΗΛϜΡΑΝƏ ИЛВРАНЪ حلۋرأن ܚܠܘܪܐܢܐ חֶלורַןְ ह़ॅल्व्राँन् – ORBITIANS ΟΡΒͿΘͿϒΣ ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ عربيثي ܥܪܒܝܬܝܐ עֹרבִּיתִ׳יְ ओर्बीथ़्यान् / ROOTHS & TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHKYPË‑TÄRË GEGË →⊕⊕⊕ TE‑NAFA‑TION‑S ته‑نافى ←⊖⊖⊖ DE‑FINI‑TION‑S ده‑فاِني POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË ƩO ƩD OD →⊕⊕⊕ ƩAODË ϷΑΟΔƏ ШАОДЪ – شاعد شاهد حشاد ܫܐܥܕ שאעד ישאעד ישע שׁאַעֹדְ ישׁאַעֹדְ […]

2018‑08‑27 – 14H55 (UTC+1) : →⊕⊕⊕ ƷÊKOTLEMGË – ΄ΖΗΚΟΘΛΕΜΓϒΣ (Dor.) – ЖИКОТЛЕМГЪ – ז׳חֶכּעֹטלֵהמגְ – جحكعتلهمج – ژحكعتلهمگ [ʒħɛkotlehmgə] {ʒlam ژلم, koleh كعله & anti‑olt עלט} (R.F. jêkotlémgue, En. jekotlemg, Sq. zhekotlemgë)

⇐L {negative} НИЖА – نحژى – NÊƷA‑TJFË \ NÊƷA‑TJVË {spoitive} سڡعي – SPOJË‑TJVË {Gr. εναντι} هنانطاِ – ENANTIË {De. link} لاِنك – LINKË {En. left} لحفط – LÊFTË {Gr. σινάς ; La. sinisterus} ساِن – SINË {Gr. ͷαράς ; Gr. ͷαριστερός} وار – WARË {Ar.} يسار – ISARË {Se.} סמלא‎ – ܣܡܠܐ – SMALË {Se.} […]

2018‑08‑13 – 12H00 (UTC+1) : Thë Wal‑ôr of Gold (Злато) God (Бог).

←⊖⊕⊖ ÔLD – ΩΛΔ – ѺЛД – ऑल्द् – עָ׳לדְ – غلد [ɔld / ɣld] (N° 1000. 20. 4.) ←⊖⊕⊖ GOLD – ΓΟΛΔ – ГОЛД – गोल्द् – געֹלד – گعلد [gold] (N° 3. 70. 20. 4.) {גלד ܓܠܕܐ ܐܓܠܕ جلد} {←⊖GD ←⊖GO} ←⊖⊕⊖ GOD – ΓΟΔ – ГОД – गोद् – געֹד – گعد [god] (N° 3. 70. […]