2018‑09‑18 14H25 : →⊕⊕⊕ VRJΘSË – ۋريفثس {En. vryths, Sq. vrjfthsë}, →⊕⊕⊕ PRJΘSË – ڡريفثس {En. pryths, Sq. prjfthsë}, →⊕⊕⊕ TRJFΘSË – طريفثس {En. tryfths, Sq. trjfthsë}, ←⊖⊕⊖ FIRSTË – فيرسط {En. first, Sq. firstë}.

Tag’s :

#Vrang #ܘܪܢܓ
#Vrans
#Qrang #ܩܪܐܢܓ
#Qrans
#Shagi
#Shangth #ܫܢܓ
#Prjn‑kêps
#Prang #ܦܪܢܓ
#Prans
#French
#France #ܦܪܢܣ
#Farsi #فرس
#Paris
#Persia #ܦܪܣ
#Prjs‑tjna
#Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ
#Prishtina #Prishtinë
#Tehran
#Iran
#Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון
#Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech #أرخ #Arg #ارج #Ôrug #عرج #Oregʰ #ܥܪܓ #ὈΡΧΟΗ #ארך #ὈΡΕΧ #ὨΡΥΓΕΙ #ܥܝܪܐܩ #Oraq #عراق #Iraq #עיראק #Irak
#ΤΥΡΑΝΝΟΣ #Taruna #तरुण #תא‑ארון #box #qybe #קביה #ϘΥΒΑ #qybern #govern #cell #chest #ark #תאוס
#ΤϜΡΑΝΝΟΜ #طۋرع
#ΟϜΡΑΝΟΣ
#ΗΛΕϜϘΟΣ #حلهۋق
#ϘΡΗΝΗ #ϘΡΑΝΑ #ϘΡΑΝΝΑ #Qrônië
#ΛΥϘΗ #ألق #Luqs #Lux #Jl‑lumë
#ϘΑΝΩΝ #Qanunë #قانون #Rêg‑ula
#ϘΟΙΡΑΝΟΣ #Coeran #Coêvr #قعحۋر #Qear #Cor #Qarzja
#ϘΟΡΩΝΑ #Qyrônë #Qrôunë #Crown
#QARUNA #क़रुणा #Qrban #قربان
#ϘΑΡΑΝΟΣ #CARAN
#القرأن
#ϘΡΑΙΝΩ #Craen
#ϘΡΗΓΥΟΣ #قرحگو #Qrêgu #Cregu #ΡΗΓΥΣ #ΡΗΓΣ #ΡΗΞ #Regs #Rex
#Geg #ΓΕΓΕΙΟΣ
#Gegnisht
#Gegonist #ΓΕΓΩΝΙΣΤΗΣ
#Gegërisht
#Albania
#Alnabia
#Alvania
#Arbi #ארב
#Arban #ארבן
#Arvan #ܐܪܒܢ
#Avran #ܐܘܪ
#Arnaud #ارناود
#Arbanasi #اربن
#Arvanites
#Arber
#Arbër
#Burrë #بور
#Arbëresh
#Arben
#Bunë #בונה
#Bunnë
#Orbitian #ערבית
#Shkyptar
#ΩΚΥΠΤΕΡΟΜ
#ϷΚΟΠΟΜ
#ΚΟΠΘΙϘΟΜ
#ⲔⲨⲠⲦⲀⲒⲞⲘ #𐁁𐀓𐀠𐀴𐀍
#Shkypi #شكينة
#Shkypni #שכינה
#Shkypnija
#Shkypri #كڡر
#ΚΥΠΡΙΣ #כפר
#Shkyprija
#Shqypni
#Shqyp
#Tosk
#Tosknisht
#Toskërisht
#Toscan
#Tushkan
#Tuscanus
#Etruscus
#Shqipni
#Shqipnija
#Shqipëni
#Shqipënija
#Shqipëri
#Shqipërija
#Shqipëtar
#Accipiter
#Shqip
#Scipio
#Scupi
#Пушка
#Shkupi
#Gypsy
#ΑͿΓΥΠΘΙΑΝΟΜ
#Gitan
#Ashkali #أشكل
#Rom
#Roma
#Rama #राम
#India
#Indra #इन्द्र
#Rodin #رعدين
#Adrian
#Darius
#Darðania
#Dardania
#Kosovo #Kosova #Kosovë #←⊖سۋء
#Kusawo #سوى #Kusawa #→⊕سواء #Kusawë
#Mandarin
#Orfe #ΟΡΦΕϒΣ
#Arifi #אריפי
#Ε὘ΡΩΠΑ #אירופה
#Evropa #Evrope #Evropë #Gegë
#Europa #Europe #Europë #Toskë
#ΗϜΡΩΦΑ #Ʃkyp
#Evrôpa #هۋرغڡة
#Evrôpë #هۋرغڡة
#Êvrôfa #حۋرغفة #Êvrôfë #حۋرغف
#America #Tosk
#Amenica #Geg
#USA
#World
#Tokë #طعق #Toka
#Botë #بعث #Bota
#Koajlësë‑θjë‑alë #Celestial #Clavis #Tʃêlsë
#Shumen #Geg #Sumer #Tosk
#Shemithic #Semitic
#Shemanthic #Semantic
#Arabia
#Dune
#Dunjã #دنيا
#Oalm #عالم
#Universe
#Nirvana
#Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #ओवर्ण
#Ovô #عۋ
#Evren #حۋرحن
#Avranus #اۋرانوس
#Vrãnus #ۋرأن
#Kvaruna #वरुण #ארון
#Kvr #كۋر
#Kvn #كۋن
#Kun #كون
#Teus
#Dêus
#Dêwa #देव
#ΔΊ #दी #द्यु #द्यो
#Dius
#Divus
#Divinus #दिव्य
#Vandaus #ۋند #वान #वद
#Vedë #वेद
#ΖΉΝ
#ΘΆΝ
#ΤΆΝ
#ΖΆΝ
#ΔΆΝ
#ΖΆΣ
#ΖΕΎΣ
#ΔΕΎΣ
#ΔΈΟΣ
#ΘΕΌΣ
#ΔΙΎΣ
#ΔΊΑΣ
#ΔΙΌΣ
#ΘΙΌΣ
#ΣΙΌΣ
#ΑΧΑΙΑΣ #ΑΧΑΙΑ #אכאיה #Akhaia #Achaia
#ϜΑΓΓΗΛ #ΑΓΓΕΛΟΣ #Vang‑êl #ۋنجائيل
#Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім
#Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім
#Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ
#Jewe #Jhwh #Jehweh
#ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ
#Бодгі #बोधिसत्त्व
#Бог
#Ʒodg #ژعدگ
#Odg #עֹדגְ #عدج
#Guth #𐌲𐌿𐌸
#Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ #ͲΟΤ
#ΘΩΘ #תחות #ΘΟϒΘ #تحوت
#Ħyjnië #حۈين
#i
#Shkrjmithë #شكريم

BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله,
ALRĦÊMNË الرحمن,
ALRĦÊJMË الرحيم…
B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIAN’S
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTH’S
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION’S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË’SË
→⊕⊕⊕ ĦÊKJTƩKVYPRJFΘSË (Jtalnic.)
ͰΗΚͿΘΣΚϜΥΦΡͿΠΤΞΟΜ (Dôric.)
ΗΚͿΤϷΚ὘ΥΠΡͿΦΘΣΟΜ (Coenic.)
ꚔИКЈТШКВҮПРЈФСЪ (Shalvunic.)
ꚔИКЈЧКВҮПРЈФС (Slavonic.)
[ħɛkjtʃkvypʀjfθs]
حكيطشۋۈڡريفثس
حكيتشۋۈڡريفثس
/ SHKYPË
KYPRË
כפר
كڡرف
طۋر
ۋڡر
شۋر
שור
ईश्वर
ישר
ۋرث
شرف
שרפים
walaë walleh – ولاء والله
s’ka tqhyshë
mu kãnë – كان
ma i lumë‑tënë / ΛϒϘΗ
e i beqë‑umë – باقي
prej Zôti‑thë
Ʃk. hhekjtshkvyprjfthsë
RF. hhekytchkvupryfthce.
An. hhekytshkvypryfths.
→⊕⊕⊕ (J)TVPRJFΘSË (Jtalnian.)
(Ϳ)ΘϜΦΡͿΠΤΞΟΜ (Dôrian.)
(Ϳ)Τ὘ΠΡͿΦΘΣΟΜ (Coenian.)
(Ј)ТВПРЈФСѲЪ (Shalvunic.)
(Ј)ТВПРЈФСѲ (Slavonic.)
[(j)tvpʀjfθs]
(ي)طۋڡريفثس
(ي)تۋڡريفثس
ܝܬܐ
/ PARTHIA
PERSIA
VARTHIA
TRUTH
s’ka ma jmjnë (G.) / mirë (T.),
tepër i pasë‑unë,
përfe‑ktë,
i vërthêthë,
i djafthë {rjghthë},
i drêjthë {djrêgthë درجة},
i larthë, i në‑althë נ‑אלת {nalt},
i zhwjllumë,
i përë‑parumë,
i êlêvumë
Ʃk. jta jtvprjfthsë.
RF. yta ytvpryfthce.
An. yta ytvpryfths’s.
→⊕⊕⊕ (J)TVPRJΘSË (Jta.)
(Ϳ)ΘϜΦΡͿΤΞΟΜ (Dôr.)
(Ϳ)Τ὘ΠΡͿΘΣΟΜ (Coe.)
(Ј)ТВПРЈѲСЪ (Shal.)
(Ј)ТВПРЈѲС (Sla.)
[(j)tvpʀjfθs]
(ي)طۋڡريثس
تۋڡريثس
ܝܬܐ
/ वर êx‑kêll‑ênth, ʒood, in‑kom‑para‑bi‑le. Ʃk. jta jtvprjthsë.
RF. yta ytvprythce.
An. yta ytvpryths’s.
→⊕⊕⊕ TRJFΘSË
ΘΡͿΠΤΞΟΜ (Dôr.)
ΤΡͿΦΘΣΟΜ (Coe.)
ТРЈФѲСЪ (Shal.)
ТРЈФѲС (Sla.)
[tʀjfθs]
طريفثس
تريفثس
/ in‑kom‑para‑bi‑le !
orig‑jn‑al, of pruë vetʰni‑kity / plôod (vjqʰôrë).
Ʃk. trjfthsë.
RF. trythce.
An. tryths’s.
→⊕⊕⊕ VRJΘSË (Jta.)
ϜΡͿΤΞΟΜ (Dôr.)
὘ΡͿΘΣΟΜ (Coe.)
ВРЈФѲСЪ (Shal.)
ВРЈФѲС (Sla.)
[vʀjfθs]
ۋريثس / êx‑kêll‑ênth !
vrythe ۋريث vorth ۋعرث عرفه of vêri‑thy,
vreë ۋره vordh‑ship ۋعرذ.
Ʃk. vrjfthsë.
RF. vrythce.
An. vryths’s.
→⊕⊕⊕ PRJΘSË (Jta.)
ΦΡͿΦΤΞΟΜ (Dôr.)
ΠΡͿΦΘΣΟΜ (Coe.)
ПРЈФѲСЪ (Shal.)
ПРЈФѲС (Sla.)
[pʀjfθs]
ڡريثس / Sô ʒood !
Precious & pretty !
Ʃk. prjfthsë.
RF. prythce.
An. pryths’s.
→⊕⊕⊕ TRJFSË (Jta.)
ΘΡͿΦΞΟΜ (Dôr.)
ΤΡͿΦΣΟΜ (Coe.)
ТРЈФѲСЪ (Shal.)
ТРЈФѲС (Sla.)
[tʀjfθs]
طريفس
تريفس
/ truë, qoragous, ê‑rêfath‑ed, pre‑ʃjd‑ênθ, ʃanë, rjghθ, ṣtraighθ. Ʃk. trjfthsë.
RF. trythce.
An. tryths’s.
←⊖⊕⊖ FIRSTË (Jta.)
ΠΙΡΞΘΟΝ (Dôr.)
ΦΙΡΣΤΟΝ (Coe.)
ФІРСТЪ (Shal.)
ФІРСТ (Sla.)
[fiʀst]
فيرسط
فيرست
/ the first is the last.
free = Inferior
Sq. firstë : i färi.
Fr. firste.
En. first.
⇐⊕⊖⊖ FISTË (Jta.)
ΠΙΞΘΟΝ (Dôr.)
ΦΙΣΤΟΝ (Coe.)
ФІСТЪ (Shal.)
ФІСТ (Sla.)
[fist]
فيسط
فيست
/ viol‑ênqe, a‑gredsi‑vi‑ty ! Sq. fistë : grusht.
Fr. fiste.
En. fist.
→⊕⊖⊖ FASTË (Jta.)
ΠΑΞΘΟΝ (Dôr.)
ΦΑΣΤΟΝ (Coe.)
ФАСТЪ (Shal.)
ФАСТ (Sla.)
[fast]
فاسط
فاست
/ speed‑ly ! Sq. fast : shpejthë.
Fr. faste.
En. fast.
←⊖⊕⊖ BÊASTË (Jta.)
ΒΗΑΞΘΟΝ (Dôr.)
ΒΗΑΣΤΟΝ (Coe.)
БИАСТЪ (Shal.)
БИАСТ (Sla.)
[bɛast]
[2.8.1.300.400]
بحاسط
بحاست
/ fêrus, thêrus, (st) = satan ! Sq. beastë.
Fr. bêaste.
En. beast.
←⊖⊕⊖ BÊSTË ? (Jta.)
ΒΗΞΘΟΝ (Dôr.)
ΒΗΣΤΟΝ (Coe.)
БЕСТЪ (Shal.)
БЕСТ (Sla.)
[bɛst]
[2.8.300.400]
بحسط
بحست
/ hater, not loving,
perverted, distorted,
stupid, bête (Fr.),
assaulter !
Sq. bestë.
Fr. bêste.
En. best.
→⊕⊕⊖ BESTË ? (Jta.)
ΒΕΞΘΟΝ (Dôr.)
ΒΕΣΤΟΝ (Coe.)
БЕАСТЪ (Shal.)
БЕАСТ (Sla.)
[best][2.5.300.400]
بهسط
بهست
/ best ?

wrong
com‑bina‑tion !
Ʃk. bestë.
RF. béste.
An. best.
→⊕⊕⊕ TBSEË (Jta.)
ΘΒΞΕΟΜ (Dôr.)
ΤΒΣΕΟΜ (Coe.)
ТБСЕЪ (Shal.)
ТБСЕ (Sla.)
[tbse]
طبسه
تبسه
/ be ʒood ژود,
be jn‑têl‑lig‑ênth (tô ling / to link),
be high,
be beauthi‑pul بهاء,
be vorg‑an‑jz‑ed ۋعرگ.
Ʃk. tbseë.
RF. tbcée.
An. tbse.
→⊕⊕⊕ ÊTABSEË (Jta.) {TABË‑ULA / ‑ULDË ܛܒܠܪܐ !}
ΗΘΑΒΞΕΟΜ (Dôr.)
ΗΤΑΒΣΕΟΜ (Coe.)
ИТАБСЕЪ (Shal.)
ИТАБСЕ (Sla.)
[ɛtabse]
حطابسه
حتابسه
/ طاب
טוב
طبب
רופא
רוח
روح
ܪܘܚܦܐ
روحفا
روحفى
Ruħêfë (Ʃk.) ⇒ Ruhhef (An.) ⇒ Ruhhêfe (RF.)
(Ʃakjamũnë शाक्यमुनि)
(amun אמון ימן ܐܝܡܐ ܝܡܐ ܐܡܢ ܝܡܢ ܝܡܝܢܝܐ قيامة أمون إيمان)
(ʃakjna שכינה ܫܟܝܢܬܐ سكينة !)
Ʃk. etabseë.
RF. êtabcée.
An. etabse.
→⊕⊕⊕ FAΘË‑UMË / FASË (Jta.)
ΠΑΤΟΜ (Dôr.)
ΦΑΘΟΜ (Coe.)
ФАѲЪ (Shal.)
ФАѲ (Sla.)
[faθɔ]
حطابسه / VANGË‑ÊLË – ۋانجائيل (Ʃk.)
VJNGË‑TÄRË – ۋينج (Ʃk.)
VJNGË‑RË – أنج
VJGË‑TÄRË
VICTOR (La.)
FITOR (SQ.)
FITÔN (SQ.)
FATÔN (SQ.) / φαέθων (QR.)
FIDÊS ⇒ FE (SQ.)
FETAR (SQ.) ⇒ FE‑TÄR (Ʃk.)
FATUM (La.)
ܦܬܐ (Sy.)
FATI (SQ.)
FAS (La.)
tetnasy, fathe. Ʃk. fathë.
RF. fathe.
An. fathe.
→⊕⊕⊕ TAFSË (Jta.)
ΘΑΠΞΟΜ (Dôr.)
ΤΑΦΣΟΜ (Coe.)
ТАФСЪ (Shal.)
ТАФС (Sla.)
[tafs]
طافس
سافس
/ ? difficult to define !
liɣθë, rjɣθë,
ʃkjnnië, ʃlêndërë,
hjghë,
atrãmsë اطرأمس,
ħônë‑ôrë‑rë…
Ʃk. tafsë.
RF. tafce.
An. tafs.
→⊕⊕⊕ ÊTRÊBΘË (Jta.)
ΗΘΡΗΒΤϒΞ (Dôr. ⇒ Dari‑an.)
ΗΤΡΗΒΘΟΜ (Coe.)
ИТРИБѲЪ (Shal.)
ИТРИБѲ (Sla.)
[ɛtrɛbθə]
حترحبث
ܚܛܪܚܒܬܐ
חטרחבת
ह़ॅत्र्ह़ॅब्थ़
/ Al‑më‑koalmsaxë‑ajëjlë אַלְ‑םְ‑כּעֹאַלמשַׂח׳‑אֶל المكعالمسخائيل,
dhë vang‑êl אוַנגְ‑אֶלְ أۋنجائيل,
Jshalvior שלו ישע يسع,
Ishvara ישר שור יור ישור,
Avarunga‑êl אַוַרוּנגאַ‑אֶלְ,
Al‑Ãlneugth‑êl אל‑אלנהוגת‑אֶלְ الألنهوجثائيل,
dhë tvrohë تۋرعه,
Tshavarior तार / Shavior
of Ħumani‑θy.
Amên, Ish‑Allvehim ישאללוהים.
Ʃk. êtrêbthë. (SQ.)
An. etrebth.
RF. êtrêbthe.
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.