2018‑11‑25 – 08H25 (UTC+1) : YouTuber’s un métier en voie de disparition ? (Voir l’article 13 de l’Union Européenne sur le copyright)…

↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} الرومنان {يل‑لم‑ان} Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrangë #Vrans #Vrãnsë #Qrang #Qrãngë #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Qrãnsë #Shrang #Shrãngë #شرأنج #Shrans #Shrãnsë #شرأنس #Shagi #Shagië #Shangth #Shangthë #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prãngë #Prans #French #France #ܦܪܢܣ […]

2018‑10‑05 07H50 : →⊕KALSEË – ΚΑΛΣΕΟΜ – КАЛСЕЪ – כאלסה – ܟܐܠܣܗܐ – كالسه – काल्सेह् {En. kalse. RF. kalsé, Sq. kalse. La. kalseum.}

Content : Introduction : ↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} الرومنان {يل‑لم‑ان} Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrangë #Vrans #Vrãnsë #Qrang #Qrãngë #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Qrãnsë #Shrang #Shrãngë #شرأنج #Shrans #Shrãnsë #شرأنس #Shagi #Shagië #Shangth #Shangthë #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prãngë […]

2018‑09‑23 – 10H55 (UTC+1) : Z. : MÊ KAN PÔ POLË – ڡعل ? G. : JAM‑TUMÊNUË – תֻּמחֶנוּ – تمحنو ! Z. ALLAH ALLAH ! {θυμός μένος μενοινάω μέδομαι / μήν μηνύω μήδομαι}

Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrans #Qrang #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Shagi #Shangth #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prans #French #France #ܦܪܢܣ #Farsi #فرس #Paris #Persia #ܦܪܣ #Prjs‑tjna #Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ #Prishtina #Prishtinë #Tehran #Iran #Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון #Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech […]

2018‑09‑07 – 12H40 (UTC+1) : →⊕⊕⊕ KTARBUË – ܟܬܒ ܟܪܘܒܐ – كتاربو ترو طرو طرب تربية →⊕⊕⊕ KTARBŨNGΘUË – كطاربؤنگثو →⊕⊕⊕ KTARBUGUË →⊕⊕⊕ ÊKTAVRBUË – חור חֶכּתּאַוררבּ – حَۋّر →⊕⊕⊕ ÊKTAVRÊBOΘUË – حكطاۋرحبعثو & →⊕⊕⊕ ĦÊKTƩAVRÊBOMΘHUË →⊕⊕⊕ DÊKTDARBUGUË – דחכתדארוג, →⊕⊕⊕ ALBA‑QRNEO‑ROFSO‑MAGË מג مگوس. #France #Farsi #Paris #Persia #Tehran #Iran #Tirana #Prishtina #Prishtinë #Kosova #Kosovë #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Mandarin #Evrôpa #Evrôpe #Êvrôfa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Universe #Bota #Toka #Dunjã

↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} {më‑jʃaoãlmehë‑anë الرومنان MY ƷOAL & MY TRUΘ, ĦÊAVÊNEHWA حاۋحنهوة ÔN TË‑ÊARRΘË تحاررث {TÊRRA / ÊARTH} VREË‑ÐOM, ĦAPPI‑NESS, OTRBOMΘË‑ALI‑ΘE & RJɕ‑NESS JN ÐˁẼMËNË ܕܡܢ ضمن PRO ڡرع ÄLL ! MY ƩPJRJΘË ܫܦܪ IS ƩEHDRÃFË‑JMNË شهدرأف‑يمن, BUΘË MY […]

2018‑07‑18 – 07H15 (UTC+1) : ↔⊜A (0001)

Mono‑theism vs Poly‑theism : I have a troubi‑le, that come vrom the Hindi poly‑theist pilo‑shophy שעף. Pro them, if a odg עדג ܥܕܓܐ عدج عدگ ओद्ग् is unique like Shemithic Alleh אללה ܐܠܠܗ الله or Hindu Ishvara ईश्वर ישור إيشڤارا إشۋر يشۋر {Exkellenth Righth‑pul Honnesth Lord ; Ruler ; Riser} is, and if his at‑tribu‑tes or […]