2018‑10‑14 – 19H23 (UTC+1) : Pro Ishalmic jugement, against disgrimination & racism.

↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} الرومنان {يل‑لم‑ان} Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrangë #Vrans #Vrãnsë #Qrang #Qrãngë #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Qrãnsë #Shrang #Shrãngë #شرأنج #Shrans #Shrãnsë #شرأنس #Shagi #Shagië #Shangth #Shangthë #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prãngë #Prans #French #France #ܦܪܢܣ […]

2018‑09‑11 – 20H09 (UTC+1) : @jmblanquer #jmblanquer !

Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrans #Qrang #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Shagi #Shangth #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prans #French #France #ܦܪܢܣ #Farsi #فرس #Paris #Persia #ܦܪܣ #Prjs‑tjna #Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ #Prishtina #Prishtinë #Tehran #Iran #Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון #Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech […]

2018‑09‑11 – 09H12 (UTC+1) : Learning Orbitian / Arabian, Shemanthic Shemithic (Celestial) variant in Vrans / Frans / French / France shcool ? Very jood idea ! @jmblanquer #jmblanquer

Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrans #Qrang #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Shagi #Shangth #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prans #French #France #ܦܪܢܣ #Farsi #فرس #Paris #Persia #ܦܪܣ #Prjs‑tjna #Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ #Prishtina #Prishtinë #Tehran #Iran #Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון #Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech […]

2018‑09‑07 – 12H40 (UTC+1) : →⊕⊕⊕ KTARBUË – ܟܬܒ ܟܪܘܒܐ – كتاربو ترو طرو طرب تربية →⊕⊕⊕ KTARBŨNGΘUË – كطاربؤنگثو →⊕⊕⊕ KTARBUGUË →⊕⊕⊕ ÊKTAVRBUË – חור חֶכּתּאַוררבּ – حَۋّر →⊕⊕⊕ ÊKTAVRÊBOΘUË – حكطاۋرحبعثو & →⊕⊕⊕ ĦÊKTƩAVRÊBOMΘHUË →⊕⊕⊕ DÊKTDARBUGUË – דחכתדארוג, →⊕⊕⊕ ALBA‑QRNEO‑ROFSO‑MAGË מג مگوس. #France #Farsi #Paris #Persia #Tehran #Iran #Tirana #Prishtina #Prishtinë #Kosova #Kosovë #Shkypni #Shkypri #Shqypni #Shqipni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Mandarin #Evrôpa #Evrôpe #Êvrôfa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Universe #Bota #Toka #Dunjã

↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} {më‑jʃaoãlmehë‑anë الرومنان MY ƷOAL & MY TRUΘ, ĦÊAVÊNEHWA حاۋحنهوة ÔN TË‑ÊARRΘË تحاررث {TÊRRA / ÊARTH} VREË‑ÐOM, ĦAPPI‑NESS, OTRBOMΘË‑ALI‑ΘE & RJɕ‑NESS JN ÐˁẼMËNË ܕܡܢ ضمن PRO ڡرع ÄLL ! MY ƩPJRJΘË ܫܦܪ IS ƩEHDRÃFË‑JMNË شهدرأف‑يمن, BUΘË MY […]

2018‑04‑14 – 09H30 (UTC+1) : The Chemical Weapon’s…

#Shqyp #Shqip #Shkupi #Shkup #Kosovë #Kosova #Prishtinë #Prishtina #Shqypni #Shqypnija #Shqipëri #Shqipërija #Tirana #Geg #Gegë #Tosk #Toskë #Arban #Arben #Arber #Arvanites #Albania #Albanian #Alvanian #Syria #Europe #Monde #Universe #World #Bota #Europe #Turkey #Arab #Arabic #Mecca #Lebanon #Jordan #Egypt #Libya #Morocco #Chemical #Iran #Persia #Tehran #Ankara #Istanbul #Serbia #Macedonia #Bulgaria #England #Germany #France #Nederland #Spain #Italy #Greece #Romania […]