2018‑10‑14 – 19H23 (UTC+1) : Pro Ishalmic jugement, against disgrimination & racism.

↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} الرومنان {يل‑لم‑ان} Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrangë #Vrans #Vrãnsë #Qrang #Qrãngë #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Qrãnsë #Shrang #Shrãngë #شرأنج #Shrans #Shrãnsë #شرأنس #Shagi #Shagië #Shangth #Shangthë #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prãngë #Prans #French #France #ܦܪܢܣ […]

2018‑09‑17 – 19H04 (UTC+1) : Wiktionary Vahagni Petrosyan ܘܗܥܓܢ & Chuck Entz הנץ, abusive policy, against anonymous user. Banning entire range {65.536 = 256×256} of Orange Belgium I.P. (region / province / canton) are you sick & insane ??? Violating U.N. Human‑rights arti‑cles 19 ? I warned you that I will complain to human right’s court ! Alright I have choice between two lawyer’s, specialist in medias legislation’s. One of them will contact you soon, because I deposit a complain in Belgium and then in Human‑Rights Evropean court, so be aware !

Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrans #Qrang #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Shagi #Shangth #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prans #French #France #ܦܪܢܣ #Farsi #فرس #Paris #Persia #ܦܪܣ #Prjs‑tjna #Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ #Prishtina #Prishtinë #Tehran #Iran #Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון #Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech […]

2016‑08‑20 – 08H55 (UTC+1) : @SUPPORT @FEEDBACK« AIMAIT BIEN » (DJXJΘË) #MARIEDRUCKER #TELEMATIN #FRANCE2TV #FRANCE #PARIS #PERSIA #PRISHTINA #TIRANA #SHKUPI #ASHKALI #ROM #INDIA #ISTANBUL #ATHENS

Êktãmũnédgz – ΗΚΤΑΜϒΝΕΔΓΖ – ИКТАМУНЕДГЗ – חכתאמונהדגז – حكتأمؤنهودجز Arf Arêfê Arifi – Арф Арифіи Аріфі – אר רופא ארחף – ܐܪܦܝ ܐܪܘܚܦܐ ܪܘܚܦܐ – ارف أرفي عرفي أرفع رفيع عرف رفع أرئف رأي ترف طرف شرف ظرف ‏@Umaznedgza #MARIEDRUCKER #TELEMATIN #FRANCE2TV #FRANCE #PARIS #PERSIA #PRISHTINA #TIRANA #SHKUPI #ASHKALI #ROM #INDIA #ISTANBUL #ATHENS B I […]

@MARIEDRUCKER #MARIEDRUCKER #MARDUX #FRANCE #FARSI #PARIS #PERSIA #TEHRAN #TIRANA #BABYLON #SHKUPI #ASHKALI #ROM #INDIA

ÇA PEUT

ÇA
PEUT
→⊕⊕⊕ QWOJË
↔⊜⊜⊜ ?
←⊖⊕⊕ TYË
PØXË

JE
RECONNAIS
PAS
VOTRE
AUTORITéÉ
SUR
MA
NATION
NIU
MON
ETAT)
TU
MA
BLOQUER (PSYCHO‑PHYSICO‑OICO‑NOMI‑QUË‑MÊNΘË)
TU
M’A
DIFFAMER
&
CALOMNIER :
(DË‑WARTË SAMU‑ÊLË DË‑WRATË VRATË VIRATË VICHERATË COLON(EL) ARIANNE DIRECTRICE ANNEXE EUNUCH)

TU
TE
CROIS
DRÔLE
?

TU
CROIS
QUE
TU/TUE
PEUX

TU
MENT
&
JOUE
UN
DOUBLE
JEUX (VIRGINIE HOCQ HOCQUET JOCQUET DJOKÉRË

(PUIS
APRÈS
MA
LIBERATION
M’ENVOYAIT SE
SBIRES
MAIS
CE
DONNAIT
PAS
LA
PEINE
DEVENIE
EN
PERSONNEE

UTOU
TE
PRENDRE
PRO
QUI

TU
M’A
STERILISER
IN‑CAPACITÉ (PAR INFIRMIER)
DECEREBRER (EXAGERATION)
VIVANT (CONSCIENT : CRUEL INHYMAINË DRÊTɕË)
(AVEC
(DES
(ELEMENS
(TOXIQUES
(CHIMQIUES
(LLEGAlES :
(U.N.
(GENEVA
TU
M’A
CASTRER
(ANNEXE EUNUCH)
INJUNCTION
D’INJECTION

APRES
AVOIR
REFUSER DE
M’ALLIER
A
TOI

MONENEMIE
DEPJUIS
1400ANS

→⊕⊕⊕ ÃNË
TANT
QUE
MUSLIM&
ET
5 ANS (2011-03-04 & 2008-06-09 : AΘΘÉNTAË)
EN
TANT
QUE
PERSONNE
SIT
UES
→⊖⊕⊕
YNË
ۈن
(-M.)
(UNE)
ISRAEL
TU
M’A
DTERONER
(DECERERBRER,
CEDRVELLILE,
SLAVE)
TUM’ADEGRADER
TUM’ADECHU
TU
M’A
EMPECHE
D’EPOUSER
UNE
FEMME
ALBANAISE
(ENMECATALEPSTITANT
TU
VA
ME
LE
PAER
TRES
CHER
J’AI
TAIDONNERMESCONTIOTIU
TU
N’ES
PAS
VENU
(CE
QUE
TU
AS
OSER
MEPROCHER
SUR
LA
RADIO ILYALTEMPS
JE
AMENDE
LORDRE
DE
T’EXECUTER
JER
SUIS
DOESOLER,
J’IAME
PAS
LES
BLOQEUR (MÉNTHË‑ALË & PHYSIQUE)
QUIS’IMPSOETIS’iNCRUSTE
PAROTUT
QUI
CORIT
QUE
TOUT
LES
DEUX
ET
QUE
JE
LUI
APPARTIENSALROSQUEJ
NE
LUI
DIRENS
RIEN
TANT
PIS
TOI
PIMBECHEOITUNE
PUTE
DE
MERDE
(VIɕË‑HËRTË (HURT) ⇔ NÔ‑ĦÊARΘË ARF ÊARΘË TÊRRA)
C’EST
PAS
VIENs
LESVANTIEUSE
DANS
TON
GENE
FINISSE
TOUJOUR
SAL,
→⊕⊕⊕
QVARË

قۋار
(CAR)
CROIT
POUVYESOUCANBEKILLED
TUTI
TU
PEUX
TANT
PIS

JE
PEUX
AUSSI
MEURT
MARIE

←⊖⊖⊖
LAË

لة
()

PUTE

ISRAELEFT,

→⊕⊕⊕
ƷË

ژْ
(JE)

→⊕⊕⊕


نْ

TE
DEFFENDARIÄS
ET
JE
REGERTTE
→⊕⊕⊕


دْ
(DE)(AVOIR
PADONNRLE
4JUINTUNNEME
PAS
DEBLOQUER
USR
TIWTTER
TU
NE
PRONDPSAPSAMESQUESTIONSTUTEPRENDERPROLECENTRE
→⊕⊕⊖
DYË

دۈ
(DU)
MONDEPARISALROQUETUESUNEMINUS
FACEAUGEANT
→⊕⊕⊕
QWË

قوىْ
→⊕⊕⊕
ƷË

ژْ
(JE)
REPNRESENT
GEG
GIGNA
MACEDONEIEN
TRESANCIENEMPÏREQUIEXISTATIDEJAALROQUETOITUN’AASTOJOURS
→⊕⊕⊕
ÊΘË
حث
QU’uNRAYOUAMEINSIGINANT

TU
PEUX
CAR
QU’ILS
CROIVENT
QU’ILS
PEUVENT…

ELLEMEFONTRIRECESMALADEFANATOFRANCOBRITATANOSLOTANABEMGEG

TE FONT
NIMPORTEQUOI,
PUIS
LA
PSYCHOLOGUE
QUAND
TU
LA
REVOIS
(LORSDELARECUPERATION
DES
PRPOHIBER-)
AL’HOTOTEDITTOUTE,
PBUINTERNETGENSAYTELEPHTENE,
J’AIDIT
AUCUNE,
←⊖⊕⊕
UTOU
(FR.)
YTË
(KQMS.)

ϒΤΘΥΣΥË

ۈتىُ
(⇐⊖
TYË
(SQ)
/
⇐⊖TU
(FR),
←⊖TUË
(SQ)
/
←⊖TOUE
(FR)
→⊕UTË
→⊖YTË)
ESVRAEEMNTMALADEFILLETUTERENDPASCOMPTECEqUETUFAISAUGENSTU
VALEPRYAERTERCHERJEVAISDETUIREVOSETATETVODSPERSONNETALLAH
→⊕⊕⊕
ÊƩΘË

ИШѲЪ

حشث
(EST)
CAPABLE

J’AIFAISAITCAIT
QUAND
JETAISSATETE
JEN
AIME
PASçça

TU
MA
TUER
(ET
DIS
JE
PEUX
TU/TUE
PEUX
TUTUE
DIS
POUVOIR
CONNASSE
TU

NES

RIEN

JUSTE

UNË

PETASSE

GODESS

GOODASS
VUANCUN
TU
M’INTERRAISE
J’AI
MPRIOS
QCEQUE
TU
VEAUX
JE
VAUS
ECRIRE
TON
CODE
DEVILE
ET
OTUTELEMPNDE
LEUCONNAITRE
ET
PEROSNNE
NE
sERA
PAS
TON
SUJET
NIJ
OUET
VA
EN
ENFER
MARIE
DRUCKER
AVEC
TON
RAT
CHEIN
SERPENT…
IL
VA
PAS
LA
EPINE
QUEJ
EM
ASALISSEL
ESMAIN
AVECUEN
ERDE
PARIEL
IL
SERA
TUER
PAS
LES
OTTOAMNS
CAR
IL
ME
L’ONTNOTIFERI
SUR
PINTEREST
HAHMAT
ANADOL
ET
PRO
m’OVIR
PRIS
MA
DESENDANCE
HJE
PRENDRAIS
AL
TINEE)