2018‑04‑09 – 16H10 (UTC+1) : Belgian propose to forbid the Islamic party.

#Shqyp #Shqip #Shkupi #Shkup #Kosovë #Kosova #Prishtinë #Prishtina #Shqypni #Shqypnija #Shqipëri #Shqipërija #Tirana #Geg #Gegë #Tosk #Toskë #Arban #Arben #Arber #Arvanites #Albanian #Alvanian

The democracy in Belgium, wanting to forbid what they don’t like…
Fascist and dictatorship state behind a mask of false فلس liberty and fake أفك democracy…

I don’t like Socialism (PS), Capitalism (MR), Humanism (CDH ex Christian Democrat), Nationalism, Neo‑Fascist and N‑VA extremist, please prohibit these political parties first…
It would be great…

Irrealist ?
Then forbidding the voice and political rights of Muslims is irrealist to…

Universal Declaration of Human Rights – Article 20.

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association.

If they are a‑theist or anti‑theist is not our problem, I don’t have to follow their views, I don’t want to be like them… I believe, if they don’t like that, just shut up.

I want to precise that I don’t vote for this party, I vote nothing, I don’t believe in politic…

Universal Declaration of Human Rights – Article 18.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, vroth‑ship ۋرعث and observance.

Belgian political parties :

CD&V – Christen-Democratisch & Vlaams
cdH – centre démocrate Humaniste
ECOLO – Écologistes confédérés pour l’Organisation de Luttes originales
Défi – Démocrate fédéraliste indépendant
Groen!
MR – Mouvement Réformateur
N-VA – Nieuw-Vlaamse Alliantie
Open Vld – Open Vlaamse liberalen en democraten
PP – Parti Populaire
PS – Parti socialiste
ptb – Parti du Travail de Belgique
SP.A – Socialistische Partij Anders
Vlaams Belang

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

http://www.lalibre.be/…/parti-islam-en-six-ans-ce-parti-de-…

http://www.lalibre.be/…/interdire-le-parti-islam-c-est-tout…

http://www.lalibre.be/…/edito-faut-il-interdire-le-parti-is…

http://www.sudinfo.be/…/interdire-les-rassemblements-du-par…

http://www.lalibre.be/…/ignorer-l-islamisme-ou-le-parti-isl…

http://www.lesoir.be/…/elio-di-rupo-veut-interdire-le-parti…

Advertisements

2018-04-02 – 11H00 (UTC+1) : ←⊖WR ↔ RW⊕→, ←⊖RV ↔ VR⊕→, ←⊖RT ↔ TR⊕→, ←⊖ÞR ↔ RÞ⊕→, ←⊖WT ↔ TW⊕→, ←⊖WÞ ↔ ÞW⊕→

POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË TE‑NAFA‑TION‑S TRANSDUCTION
ENGLISH
FRANÇAIS
SHQYPË‑TÄRË GEGË
/ ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ARROW ⇐L
B
I
N

A
R
Y
R⇒
B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ TRANSDUCTION
ENGLISH
FRANÇAIS
SHQYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
/ RT
ΡΤ (Att.)
ΡΘ (Dor.)
РТ
[ʀt]
←⊖⊖⊖ RT TR →⊕⊕⊕ TR
ΤΡ (Att.)
ΘΡ (Dor.)
ТР
[tʀ]
طر
تر
ܛܪ
טר
/
/ WR ←⊖⊖⊖ WR RW →⊕⊕⊕ RW
ΡͶ (Att.)
ΡͶ (Dor.)
РԜ
[ʀw]
رو
ܪܘ
רו
/
/ WT ←⊖⊖⊖ WT TW →⊕⊕⊕ TW
ΤͶ (Att.)
ΘͶ (Dor.)
ТԜ
[tw]
طو
تو
ܛܘ
טו
/
/ ÞR ←⊖⊖⊖ ÞR →⊕⊕⊕
ΡΘ (Att.)
ΡΤ (Dor.)
РѲ
[ʀθ]
رث
ܪܬ
רת
/
/ ÞT ←⊖⊖⊖ ÞT →⊕⊕⊕
ΤΘ (Att.)
ΘΤ (Dor.)
ТѲ
[tθ]
طث
تث
ܛܬ
טת
/
/ ←⊖⊖⊖ ÞW →⊕⊕⊕ ÞW
ΘͶ (Att.)
ΤͶ (Dor.)
ѲԜ
[θw]
ثو
ܬܘ
תו
/
/ ←⊖⊖⊖ RN
NO
??
→⊕⊕⊕ RNOË
ΡΝΟƏ (Att.)
ΡΝΟƏ (Dor.)
РНОЪ
РНО
[ʀnoə]
رنع رنعفث رنعفس
ܪܢܥܐ
רנעה
र्नो
/ RNOJ (ALN.)
RNOFSHA (ALN.)
RNOFSHMI (ALN.)
RNOFTË (ALN.)
KA RNU (ALN.)
live,
subsist,
exist,
hang out,
dwell,
outlast,
overlive.
En. rno.
Fr. rnoe.
Sq. rnoë.
Aln. rnoë.
ROT / ROTË ←⊖⊖⊖ RT TR →⊕⊕⊕ OTRË
ΟΤΡƏ (Att.)
ΟΘΡƏ (Dor.)
ОТРЪ
ОТР
[otʀə]
عطر
عتر
ܥܛܪܐ
עטרה
ओत्र
/ En. otr.
Fr. otre.
Sq. otrë.
Aln. otrë.
ROT / ROTË ←⊖⊖⊖ RT TR →⊕⊕⊕ TROË
ΤΡΟƏ (Att.)
ΘΡΟƏ (Dor.)
ТРОЪ
ТРО
[tʀoə]
طرع
ترع
ܛܪܥܐ ܬܪܥܝ
טרעה
त्रो
/ En. tro.
Fr. troe.
Sq. troë.
Aln. troë.
En. wrot.
Fr. wrote.
Sq. wrotë.
Aln. wrotë.
WROTE
ROT
WAR
/ ورعط
ورعت
ܘܪܥܛܐ
ורעטה
व़्रोत
WROTË
ͶΡΟΤƏ (Att.)
ͶΡΟΘƏ (Dor.)
ԜРОТЪ
ԜРОТ
[wʀotə]
←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
RW
TR
TW
→⊕⊕⊕ TROWË
ΤΡΟͶƏ (Att.)
ΘΡΟͶƏ (Dor.)
ТРОԜЪ
ТРОԜ
[tʀowə]
طرعو
ترعو
ܛܪܥܘܐ
טרעוה
त्रोव़
/ TRUE / TRWE En. trow.
Fr. trowe.
Sq. trowë.
Aln. trowë.
En. wrot.
Fr. wrote.
Sq. wrotë.
Aln. wrotë.
WROTE
ROT
WAR
/ ورعط
ورعت
ܘܪܥܛܐ
ורעטה
व़्रोत
WROTË
ͶΡΟΤƏ (Att.)
ͶΡΟΘƏ (Dor.)
ԜРОТЪ
ԜРОТ
[wʀotə]
←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
VR

→⊕⊕⊕ VROÞË
ϜΡΟΘƏ (Att.)
ϜΡΟΤƏ (Dor.)
ВРОѲЪ
ВРОѲ
[vʀoθə]
ۋرعث
ܘܪܥܬܐ
ורעתה
व्रोथ़
/ pious,
odg‑ly עדג عدج
vrithing.
En. vroth.
Fr. vrothe.
Sq. vrothë.
Aln. vrothë.
WRITE
WHITE
RIGHT
/ ورائط WRAJTË ←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
RW
TR
TW
→⊕⊕⊕ TRAJWË
ΤΡΑͿͶƏ (Att.)
ΘΡΑͿͶƏ (Dor.)
ТРАЈԜЪ
ТРАЈԜ
[tʀajwə]
طرائو
ترائو
ܛܪܐܝܘܐ
טראיוה
त्राय्व़
/ TRY (EN.)
TRUE (EN.)
TRAVAIL (FR.)
TRAWALI (RF.)
En. trayw.
Fr. traywe.
Sq. trajwë.
Aln. trajwë.
WRITE
WHITE
RIGHT
/ ورائط WRAJTË ←⊖⊖⊖ WR
RT
WT
VR

→⊕⊕⊕ VRAJÞË
ϜΡΑͿΘƏ (Att.)
ϜΡΑͿΤƏ (Dor.)
ВРАЈѲЪ
ВРАЈѲ
[vʀajθə]
ۋرائث
ۋرايث
ܘܪܐܝܬܐ
וראיתה
व्राय्थ़
/ VRATHE true
best
excellent
elevating
vrathing (yang) / writing (yin).
En. vrayth.
Fr. vraythe.
Sq. vrajthë.
Aln. vrajthë.
WHITE / WĦAJTË WT TW
ĦT
→⊕⊕⊕ ĦTAJWË
ͰΤΑͿͶƏ (Att.)
ͰΘΑͿͶƏ (Dor.)
ꚔТАЈԜЪ
ꚔТАЈԜ
[ħtajwə]
حطائو
حتائو
ܚܛܐܝܘܐ
חטאיוה
ह़्ताय्व़
/ ἬΤΟΙ [ɛtoj]
ἮΤΕ [ɛte]
ἨΘΕΙ͂ΟΣ
ĦTAWE / ÊTAWË
En. hhtayw.
Fr. hhtaywe.
Sq. hhtajwë.
Aln. hhtajwë.
WHITE / WĦAJTË WT
ĦÞ
→⊕⊕⊕ VĦAJÞË
ϜͰΑͿΘƏ (Att.)
ϜͰΑͿΤƏ (Dor.)
ВꚔАЈѲЪ
ВꚔАЈѲ
[vħajθə]
ۋحائث
ۋحايث
ܘܚܐܝܬܐ
וחאיתה
व्ह़ाय्थ़
/ En. vhhayth.
Fr. vhhaythe.
Sq. vhhajthë.
Aln. vhhajthë.
RIGHT / RAJTË RT TR →⊕⊕⊕ AJTRË
ΑͿΤΡƏ (Att.)
ΑͿΘΡƏ (Dor.)
АЈТРЪ
АЈТР
[ajtʀə]
ائطر
ايتر
ܐܝܛܪܐ
איטרה
आय्त्र
/ AETERNA
ΑΙΘΗΡ
En. aytr.
Fr. aytre.
Sq. ajtrë.
Aln. ajtrë.
RIGHT / RAJTË RT →⊕⊕⊕ RAJÞË
ΡΑͿΘƏ (Att.)
ΡΑͿΤƏ (Dor.)
РАЈѲЪ
РАЈѲ
[ʀajθə]
رائث
رايث
ܪܐܝܬܐ
ראיתה
राय्थ़
/ RIGHTH En. rayth, righth.
Fr. raythe.
Sq. rajthë.
Aln. rajthë.
ROOT / RUTË RT TR →⊕⊕⊕ TRUË
ΤΡϒƏ (Att.)
ΘΡϒƏ (Dor.)
ТРУЪ
ТРУ
[tʀuə]
طرو
ترو
ܛܪܘ
טרו
त्रूहे
/ TROO En. troo, true.
Fr. troue.
Sq. truë.
Aln. truë.
ROOT / RUTË RT →⊕⊕⊕ RUÞË
ΡϒΘƏ (Att.)
ΡϒΤƏ (Dor.)
РУѲЪ
РУѲЪ
[ʀuθə]
روث
ܪܘܬܐ
רותה
रूथ़
/ ROOTH En. rooth.
Fr. routhe.
Sq. ruthë.
Aln. ruthë.
/ VR
RG

→⊕⊕⊕ VORGÞË‑TÄRË
ϜΟΡΓΘƏ‑ΤΑΡƏ (Att.)
ϜΟΡΓΤƏ‑ΘΑΡƏ (Dor.)
ВОРГѲЪ‑ТАРЪ
ВОРГѲ‑ТАР
[voʀgθə‑tɒʀə]
ۋعرجث‑طار
ڤعرگث‑طار
ۋعرجث‑تار
ڤعرگث‑تار
ܘܥܪܓܬܐ‑ܛܥܪܐ
וערגתה‑טערה
वोर्ग्थ़‑तोर
/ ΟΡΘΩ
ϜΟΡΓΩ
वोरक
ۋرث
عرف
ۋرق
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorgthator.
Fr. vorgthateur, vorgthe‑teur.
Sq. vorgthtar, vorgthëtar.
Aln. vorgthë‑tärë.
/ VR
RG

→⊕⊕⊕ VORGÞË-RË
ϜΟΡΓΘƏ-ΡƏ (Att.)
ϜΟΡΓΤƏ-ΡƏ (Dor.)
ВОРГѲЪ-РЪ
ВОРГѲ-Р
[voʀgθə-ʀə]
ۋعرجث-ر
ڤعرگث-ر
ܘܥܪܓܬܐ-ܪܐ
וערגתה-רה
वोर्ग्थ़-र
/ ΟΡΘΩ
ϜΟΡΓΩ
वोरक
ۋرث
عرف
ۋرق
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorgthe-r.
Fr. vorgthe-re.
Sq. vorgthë-rë.
Aln. vorgthë-rë.
/ VR
RG

→⊕⊕⊕ VORGÞËRË
ϜΟΡΓΘƏΡƏ (Att.)
ϜΟΡΓΤƏΡƏ (Dor.)
ВОРГѲЪРЪ
ВОРГѲЪР
[voʀgθəʀə]
ۋعرجثار
ڤعرگثار
ܘܥܪܓܬܐܪܐ
וערגתהרה
वोर्ग्थ़र
/ ΟΡΘΩ
ϜΟΡΓΩ
वोरक
ۋرث
عرف
ۋرق
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorgther.
Fr. vorgtheur.
Sq. vorgthër.
Aln. vorgthërë.
/ VR

→⊕⊕⊕ VORÞË‑TÄRË
ϜΟΡΘƏ‑ΤΑΡƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏ‑ΘΑΡƏ (Dor.)
ВОРѲЪ‑ТАРЪ
ВОРѲ‑ТАР
[voʀθə‑tɒʀə]
ۋعرث‑تار
ڤعرث‑تار
ܘܥܪܬܐ‑ܛܥܪܐ
וערתה‑טערה
वोर्थ़‑तोर
/ ΟΡΘΩ
ۋرث
عرف
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorthator.
Fr. vorthateur, vorthe‑teur.
Sq. vorthtar.
Aln. vorthë‑tärë.
/ VR

→⊕⊕⊕ VORÞË‑RË
ϜΟΡΘƏ‑ΡƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏ‑ΡƏ (Dor.)
ВОРѲЪ‑РЪ
ВОРѲЪ‑Р
[voʀθə‑ʀə]
ۋعرث‑ر
ڤعرث‑ر
ܘܥܪܬܐ‑ܪܐ
וערתה‑רה
वोर्थ़‑र
/ ΟΡΘΩ
ۋرث
عرف
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorthe‑r.
Fr. vorthe‑re.
Sq. vorthë‑rë.
Aln. vorthë‑rë.
/ VR

→⊕⊕⊕ VORÞËRË
ϜΟΡΘƏΡƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏΡƏ (Dor.)
ВОРѲЪРЪ
ВОРѲЪРЪ
[voʀθəʀə]
ۋعرثار
ڤعرثار
ܘܥܪܬܐܪܐ
וערתהרה
वोर्थ़र
/ ΟΡΘΩ
ۋرث
عرف
Ὀρθωσία
ortho‑writer,
drêjthë‑shkrjmë‑tarë,
êshkri‑drôjthë (djafthë),
écrit‑droit,
ekri‑drwa.
En. vorther.
Fr. vortheur.
Sq. vorthër.
Aln. vorthërë.
/ VR
RG
VG
VARGÔ
ϜΑΡΓΩ (Att.)
ϜΑΡΓΩ (Dor.)
ВАРГѺ
ВАРГ
[vaʀgɔ]
ۋارج
ڤارگ
ܘܐܪܓܥ
וארג
वार्गॉ
/ WORK
VERGÔ
ϜΕΡΓΩ
perfect
work
in
rule (regula).
En. vargwing, varguing, varging, varg.
Fr. varguer
Sq. vargoj.
Aln. vargôjë.
/ VR

VJRÞWË
ϜͿΡΘͶƏ (Att.)
ϜͿΡΤͶƏ (Dor.)
ВЈРѲԜЪ
ВЈРѲԜ
[vjʀθwə]
ۋيرثو
ڤيرثو
ܘܝܪܬܘܐ
וירתוה
व्य्र्थ़्व़
/ VIRTUE
VERTU
En. vyrthw.
Fr. vyrthwe.
Sq. vjrthwë.
Aln. vjrthw.
/ RV VR
RG
VG
VJRGË‑JNA
ϜͿΡΓƏ‑ͿΝΑ (Att.)
ϜͿΡΓƏ‑ͿΝΑ (Dor.)
ВЈРГЪ‑ЈНА
ВЈРГ‑ЈНА
[vjʀgə‑jna]
ۋيرج‑ينة
ڤيرگ‑ينة
ܘܝܪܓܐ‑ܝܢܐ
וירגה‑ינה
व्य्र्ग‑य्ना
/ VIRGIN En. vyrg‑yna.
Fr. vyrg‑yna.
Sq. vjrgë‑jna.
Aln. vjrg‑jna.
/ →⊕⊖⊕ VERIË
ϜΕΡΙƏ (Att.)
ϜΕΡΙƏ (Dor.)
ВЕРІЪ
ВЕРІ
[veʀiə]
ۋهراِ
ڤهراِ
ܘܗܪܝܐ
והריה
व्हेरी
/ VERY
ϜΕΡΙ
En. very.
Fr. vérie.
Sq. verië.
Aln. veri.
/ / VERSE
/ / VERITY
/ / VERILY
/ / VERB
/ / VARY
/ / VARIOUS
/ VARJÊÞË
ϜΑΡͿΗΘƏ (Att.)
ϜΑΡͿΗΤƏ (Dor.)
ВАРЈИѲЪ
ВАРЈИѲЪ
[vaʀjɛθə]
ۋاَريحث
ڤاَريحث
ܘܐܪܝܚܬܐ
ואריחתה
वार्य्ह़ॅथ़
/ VARIETY En. varyethy.
Fr. varyêthé.
Sq. varjethië.
Aln. varjêthi.
VERMINE / WERMINË WR / VERGE
En. wenom.
Fr. wénôme.
Sq. wenomë.
Aln. wenômë.
VENOM
وهن
/ وهنغم
وهنغم
ܘܗܢܥܡܐ
והנעמה
व़्हेनॉम
WENÔMË
ͶΕΝΩΜƏ (Att.)
ͶΕΝΩΜƏ (Dor.)
ԜЕНѺМЪ
ԜЕНѺМЪ
[wenɔmə]
WN
WE
EN
NW
EW
NE
ÔN
MÔNEWË
ΜΩΝΕͶƏ (Att.)
ΜΩΝΕͶƏ (Dor.)
МѺНЕԜЪ
МѺНЕԜ
[mɔnewə]
مغنهو
مغنهو
ܡܥܢܗܘܐ
מענהוה
मॉन्हेव़
/ En. monew.
Fr. mônéwe.
Sq. monewë.
Aln. mônewë.
VIRAGO
ͶΕΡΙΣ
/ WIRAGO /
WORK / WORKË WR
RK
VR
RG
VORGË VROGË
ϜΟΡΓƏ ϜΡΟΓƏ (Att.)
ϜΟΡΓƏ ϜΡΟΓƏ (Dor.)
ВОРГЪ ВРОГЪ
ВОРГ ВРОГ
[voʀgə vʀogə]
{meta‑thesis}
{metha‑tesis}
ۋعرج ۋرعج
ڤعرگ ڤرعگ
ܘܥܪܓܐ ܘܪܥܓܐ
וערגה ורעגה
वोर्ग व्रोग
/ ۋرع pious activity, odg respecting. En. vorg, vrog.
Fr. vorgue, vrogue.
Sq. vorgë, vrogë.
Aln. vorg vrog.
WROTE / WROTË‑SË WR VR
VROÞË‑SË /
WORD / WORDË WR VR
VORÞË VORÐË
ϜΟΡΘƏ ϜΟΡΔ΄Ə (Att.)
ϜΟΡΤƏ ϜΟΡΔ΄Ə (Dor.)
ВОРѲЪ ВОРҘЪ
ВОРѲ ВОРҘ
[voʀθə voʀðə]
ۋعرث ۋعرذ
ڤعرث ڤعرذ
ܘܥܪܬܐ ܘܥܪܕܐ
וערתה וערד׳ה
वोर्थ़ वोर्ध़
/ DRAW
VORDH / WORD
VORTH / WORT
En. vorth vordh.
Fr. vorthe vordhe.
Sq. vorthë vordhë.
Aln. vorth vordh.
WORST / WÔRSTË WR
ST
WS
RT
RW
TS
SW
TR
RS
TRÔSWË
ΤΡΩΣͶƏ (Att.)
ΘΡΩΣͶƏ (Dor.)
ТРѺСԜЪ
ТРѺСԜ
[tʀɔswə]
ترغسو
ترغسو
ܛܪܥܣܘܐ
טרעסוה
त्रॉस्व़
/ En. trosw.
Fr. trôswe.
Sq. troswë.
Aln. trôswë.
WORSE / WÔRSË WR
WS
RW
SW
RS
RÔSWË
ΡΩΣͶƏ (Att.)
ΡΩΣͶƏ (Dor.)
РѺСԜЪ
РѺСԜ
[ʀɔswə]
رغسو
ܪܥܣܘܐ
רעסוה
रॉस्व़
/ BE (SWA)
ROSE
En. rosw.
Fr. rôswe.
Sq. roswë.
Aln. rôswë.
From Middle English weren, werien, from Old English werian (“to clothe, cover over; put on, wear, use; stock (land)”), from Proto-Germanic *wazjaną (“to clothe”), from Proto-Indo-European *wes- (“to dress, put on (clothes)”). Cognate to Sanskrit वस्ते (vaste), Ancient Greek ἕννυμι (hénnumi, “put on”), Latin vestis (“garment”) (English vest), Albanian vesh (“dress up, wear”), Tocharian B wäs-, Old Armenian զգենում (zgenum), Welsh gwisgo, Hittite waš-. / WEAR WR VR VÊARË
ϜΗΑΡƏ (Att.)
ϜΗΑΡƏ (Dor.)
ВИАРЪ
ВИАР
[vɛaʀə]
ۋحار
ڤحار
ܘܚܐܪܐ
וחארה
व्ह़ॅार
/ WEAR
VÊSHË (SQ.)
TÊSHA (SQ.)
En. vear.
Fr. vêare.
Sq. vearë.
Aln. vêarë.
WARRIOR
ͶΑΡΗΣ
URNA
/ WARRJORË WR VR VARRJÔNË
ϜΑΡΡͿΩΝƏ (Att.)
ϜΑΡΡͿΩΝƏ (Dor.)
ВАРРЈѺНЪ
ВАРРЈѺН
[vaʀʀjɔnə]
ۋارريغن
ڤارريغن
ܘܐܪܪܝܥܢܐ
וארריענה
वार्र्यॉन
/ En. varryon.
Fr. varryône.
Sq. varrjonë.
Aln. varrjônë ≠ vôrrë.
VERSUS
WAS
/ WERSË WR RW →⊕⊕⊕ RËSWË
ΡƏΣͶƏ (Att.)
ΡƏΣͶƏ (Dor.)
РЪСԜЪ
РЪСԜ
[ʀəswə]
راْسو
رسو
ܪܐܣܘܐ
ܪܣܘܐ
רסוה
रस्व़
/ BE (SWA) be peaceful. En. resw, reswus.
Fr. reswe.
Sq. rëswë.
Aln. rëswë.
no rules, and destruction. GUERRE
GUARRO
WERRA
WAR
VERSUS
/ GWÊRRË WR
GR
RW
RG
→⊕⊕⊕ RRÊGWË
ΡΡΗΓͶƏ (Att.)
ΡΡΗΓͶƏ (Dor.)
РРИГԜЪ
РРИГԜ
[ʀʀɛgwə]
ررحجو
ررحگو
ܪܪܚܓܘܐ
ררחגוה
र्र्ह़ॅग्व़
/ راحة reign of rules and retrugstion. En. rregw.
Fr. rrêgwe.
Sq. rregwë.
Aln. rrêgwë.
pig, pork, thi, derr, ofar, swin, khinzir, werres… GUARRO
WAR
ͶΑΡΗΣ
/ GWARRË WR /
VERRES
DERRË (SQ.)
هرر
GUCË (SQ.)
THIË (SQ.)
PORK
PIG
VERRAT
رتت
/ WERRË WR RW →⊕⊕⊕ RREWË
ΡΡΕͶƏ (Att.)
ΡΡΕͶƏ (Dor.)
РРЕԜЪ
РРЕԜЪ
[ʀʀewə]
ررهو
ررهو
ܪܪܗܘܐ
ררהוה
र्र्हेव़
/ RÊVE dream, reve, andrro.
vegetalian, vegeterian.
En. rrew.
Fr. rréwe.
Sq. rrewë.
Aln. rrew.
بعار / BOAR BR RB →⊕⊕⊕ ORABË / RBAOË
ΟΡΑΒƏ / ΡΒΑΟƏ (Att.)
ΟΡΑΒƏ / ΡΒΑΟƏ (Dor.)
ОРАБЪ / РБАОЪ
ОРАБ / РБАО
[oʀabə / ʀbaoə]
عراَب / رباَع
عراب / رباع
ܥܪܐܒܐ / ܪܒܐܥܐ
עראבה / רבאעה
ओराब / र्बाो
/ ARAB
ARBITIAN
ORBITIAN
odg‑pather (god‑father).
person who practices weight-lifting.
En. orab / rbao.
Fr. orabe / rbaoe.
Sq. orabë / rbaoë.
Aln. orab / rbao.
वारा [waaraa]
हार [haara]
ער
عر
عهر
هلع
/ WHORË HR
WR
RH
RW
→⊕⊕⊕ ROHWË / ROWHË
ΡΟϨͶƏ / ΡΟͶϨƏ (Att.)
ΡΟϨͶƏ / ΡΟͶϨƏ (Dor.)
РОҺԜЪ / РОԜҺЪ
РОҺԜ / РОԜҺ
[ʀohwə / ʀowhə]
رعهو / رعوه
رعهو / رعوه
ܪܥܗܘܐ / ܪܥܘܗܐ
רעהו / רעוה
रोह्व़ / रोव़्ह
/ VROUW (DU.)
عله
En. rohw / rowh.
Fr. rohwe / rowhe.
Sq. rohwë / rowhë.
Aln. rohw / rowh.
/ WORSHIP WR VR →⊕⊕⊕ VORÞË‑ƩIPË VROÞË‑ƩIPË
ϜΟΡΘƏ‑ϷΙΠƏ ϜΡΟΘƏ‑ϷΙΠƏ (Att.)
ϜΟΡΤƏ‑ϷΙΦƏ ϜΡΟΤƏ‑ϷΙΦƏ (Dor.)
ВОРѲЪ‑ШІПЪ ВРОѲЪ‑ШІПЪ
ВОРѲЪ‑ШІП ВРОѲЪ‑ШІП
[voʀθə‑ʃipə vʀoθə‑ʃipə]
ۋعرث‑شاِڡ ۋرعث‑شاِڡ
ڤعرث‑شاِپ ڤرعث‑شاِپ
ܘܥܪܬܐ‑ܫܝܦܐ ܘܪܥܬܐ‑ܫܝܦܐ
וערתה‑שיפה ורעתה‑שיפה
वोर्थ़‑शीप व्रोथ़‑शीप
/ VORTH‑SHIP
VROTH‑SHIP
UK. vorth‑shipe vroth‑ship.
US. vorthshipe vrothship.
Fr. vorthe‑chipe vrothe‑chipe.
Sq. vorthë‑shipë vrothë‑shipë.
Aln. vorthëship vrothëship.
/ VR VORÞË / WORTH
/ WRONG WR
ON
RW
NO
RG
RN
→⊕⊕⊕ RNOGWË
ΡΝΟΓͶƏ (Att.)
ΡΝΟΓͶƏ (Dor.)
РНОГԜЪ
РНОГԜ
[ʀnogwə]
رنعجو
رنعگو
ܪܢܥܓܘܐ
רנעגוה
र्नोग्व़
/ true, veridic, righth, in rule, now. En. rnogw.
Fr. rnogwe.
Sq. rnogwë.
Aln. rnogw.
WORRY / WÔRRIË RRÔWIË /
/ VĦÊRË / WHERE
/ VÊRË / WERE
WRETCH / /
From Middle English wreken, from Old English wrecan, from Proto-Germanic *wrekaną, from root *wrek-, from Proto-Indo-European *wreg- (“work, do”).[1] Cognate via Proto-Germanic with Dutch wreken, German rächen, Swedish vräka; cognate via PIE with Latin urgere (English urge), and distantly cognate with English wreck. WREAK / WRÊAKË WR
RK
RW
KR
KRÊAWË /
From Middle English wrake, wrache, wreche, from a merger of Old English wracu, wræc (“misery, suffering”) and Old English wrǣċ (“vengeance, revenge”). See also wrake. / WRACK WR
RC
RK
CK
RW
CR
KR
KQ
KQARWË كقارو /
From Middle English wranglen, from Low German wrangeln (“to wrangle”), frequentative form of Low German wrangen (“to struggle, make an uproar”), equivalent to wring +‎ -le. Related to Danish vringle (“to twist, entangle”). More at wrong, wring. WRANGLE / WRANGLË WR
GL
RL
NL
RW
LG
LR
LN
RN
NG
RG
LG
LRANGWË / LANGUA
ANGELUS
RANGUS
LARGUS
From Old English wrenċan, from Proto-Germanic *wrankijaną. Compare German renken. WRENCH / WRÊNTƩË TƩRÊNWË طشرحنو / ЧАР
WROTH / /
From Middle English wort, wurt, wirte, from Old English wyrt (“herb, vegetable, plant, crop, root”), from Proto-Germanic *wurtiz, from Proto-Indo-European *wréh₂ds. Cognate with German Wurz (“herb, root”), Danish urt (“herb”), Swedish ört (“herb”), Icelandic jurt (“herb”), Latin rādix (“root”). More at root. WORT / WYRTË TRYWË / VYRÞË / τρύγητος
grincer. WRYING / /
From Middle English wrien, from Old English wrīġian (“to go, turn, twist, bend, strive, struggle, press forward, endeavor, venture”), from Proto-Germanic *wrigōną (“to wriggle”), from Proto-Indo-European *wreyḱ- (“to turn, wrap, tie”), from Proto-Indo-European *wer- (“to turn, bend”). Compare awry, wriggle. WRY / WRAJË RWAJË / RWY
DRWA (droit)
WRIST / /
WRIT / /
WRIGGLED / /
WRITHLED / /
WRING / /
WRINKLE / /
WRUNG / /
WHIR / /
WHIRL / /
WREATHE / /
WREST / /
WORRIED / /
WARM / /
From Middle English ward, from Old English weard (“keeper, watchman, guard, guardian, protector; lord, king; possessor”), from Proto-Germanic *warduz (“guard, keeper”), from Proto-Indo-European *wer- (“to heed, defend”). Cognate with German Wart. WARD / VARÐË /
WARRANT / WARRÃNTË WR VR VARRÃNÞË /
WEIRD / /
WARE / WARË /
WRATH / WR
RW
ÞW
→⊕⊕⊕ ARÞWË
ΑΡΘͶƏ (Att.)
ΑΡΤͶƏ (Dor.)
АРѲԜЪ
АРѲԜ
[aʀθwə]
اَرثو
ارثو
ܐܪܬܘܐ
ארתוה
आर्थ़्व़
/ ARS
ARTIS
En. arthw.
Fr. arthwe.
Sq. arthwë.
Aln. arthw.
From Old English wearte, from Proto-Germanic *wartǭ. Cognate with Dutch wrat, German Warze, Swedish vårta. WART / RT
WR
WT
TR
RW
TW
TARWË /
/ أور /
/ ثور /
to be dark (eye).
alter, change, diminish.
hesitate.
/ حور حۋر / blanch ; bleach ; whiten
/ ĦÊVRJAË حۋرية / HOURI nymph, pretty girl. En. hhevry.
Fr. hhêvrie.
/ ĦÊVRJË حۋري / apostle, disciple of a prophet.
/ XVRJË خوري /
/ DVRË دۋر / circle, cycle.
to turn.
lie, false, untruth.
deviate, cheat.
/ زور ZWRË /
/ ZVRË زۋر / thorax.
enclosure, fence, rail(ing), edge. / سور SWRË /
/ ƩVRË شۋرة / hive, ruche.
/ ṢVRË صۋر / depict, describe, paint, picture, portray, represent.
extreme or violent hunger; starvation; bulimia. / ضور /
/ TVRË طۋر / phase, period;
evolve, develop, modify.
/ OVRË عۋرة / sex; vulnerable point, ovary; ovô.
the state of being having just one eye; borgn. / عور OWRË /
bubbling
– sound or appearance of bubbling; an agitated motion.
/ فور FWRË RFWË /
cave ; cavern out ; excavate ; gouge ; hollow out ; scoop out. / قور /
/ QVRMA قۋرمة / qawurmah; shawirma (food).
/ KR
VR
KVRË كۋر / agglomerat.
light (universe), clarity, lamp.
Fire.
/ نور
نار
NURË NR
UR
RN
RU
RNUË رنو /
maneuver, manipulate, handle. / نۋر NVRË NR
NV
RN
VN
VR
VRNË ۋرن /
endanger ; imperil ; jeopardize ; break, smash. / ههور EEURË
EEWRË
HHURË
HHWRË
HR
UR
RH
RU
REUEË
REWEË
RHUHË
RHWHË
رهوه
روهه
/
/ VRBË ۋرب / cache.
/ ورب WRBË /
/ VRÞË ۋرث /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

 

→⊕⊕⊕ KATROGË – ܬܪܥܝ – كاترعج →⊕⊕⊕ KOTARGË – كعطارج →⊕⊕⊕ KTOTALRÊMNEGË – كطعطالرحمنهج →⊕⊕⊕ ÊKTOTALRÊMNEGË – حكطعطالرحمنهج

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË TE‑NAFA‑TION POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
→⊕⊕⊕ ÊKTA
ΗΚΤΑ (Att.)
ΗΚΘΑ (Dor.)
ИКТА
[ɛkta]
حكتا حكت
حكطا حكط
حكله حكره حكمه حكنه
ܚܟܬܐ ܚܟܬ
חכת
חכט
/ KETË [ketə] (SQ.)
καθε [kate]
كثر [kətərə]
ἬΤΟΙ [ɛtoj]
ἮΤΕ [ɛte]
ἨΘΕΙ͂ΟΣ [ɛtejos]
ἭΚΩ [ɛkɔ]
total complete verity to have come, be present.
proper, authentic, true, genuine, real, factual.
to come, to arrive, slightly.
ħêklehë, ħêkrehë, ħêkmehë, ħêknehë.
En. ekta, ekt.
Fr. êkta, êkte.
Sq. ekta, ektë.
Aln. êkta, êktë.
Mk. икта, икт.
Bg. иктаъ, иктъ.
→⊕KL
→⊕KR
→⊕KG
→⊕LR
→⊕LG
→⊕RG
→⊕⊕⊕ KALREGË
ΚΑΛΡΕΓƏ
КАЛРЕГЪ
КАЛРЕГ
[kalʀegə]
KALVREGË
ΚΑΛϜΡΕΓƏ
КАЛВРЕГЪ
КАЛВРЕГ
[kalvʀegə]
كالرهج ← كالرهگ
כאלרהג
אלה
אַלוֵהְ
كالۋرهج ← كالۋرهگ
כאלורהג
/ כל ܟܠܐ كل
κλῆρος
ἐγώ
ΛΕΓΩ [legɔ]
ϜΡΕΩ [vreɔ]
ΡΕΓΩ [regɔ]
कल्य [kalja]
वर [vara]
ΚΑΛϜΩ [kalvɔ]
ΑΝΤΙ‑ΒΛΑΚΩ (M.G. & A.Q.)
[vlakɔ / blakɔ]
DIVLAK [divlak]
ΚΑΛΓΩ [kalgɔ]
ϜΡΕΓΩ [vregɔ]
LRG (LARGUS)
say / speak
total
clear / clever
(kreeg {ΚΡΗΓΥΟΣ} / kvre : agglomerate,
form in to a mass, conglobate, collect)
perfect,
excellent,
synthetic,
divine,
odg‑ly ܥܕܓ‑ܠܝܐ {contra‑gada/god ←⊖गद},
logic.
En. kalreg, kalvreg.
Fr. kalrégue, kalvrégue.
Sq. kalregë, kalvregë.
Aln. kalregë, kalvregë.
→⊕⊕⊕ KORAGË
ΚΟΡΑΓƏ (Att.)
ΚΟΡΑΓƏ (Dor.)
КОРАГЪ
КОРАГ
[koʀagə]
كعراَج ← كعراَگ
ܟܥܪܐܓܐ
כעראגה
कोराग
/ coraticum [koraθi‑kum]
CORAGIO
ΚΡΑΓΥΟΣ [kragu] (Doric.)
kovrag, prawery, walor.
courageous,
poldness,
confidence,
trajmë / trjmë / trimë (SQ.).
En. korag, courage.
Fr. korague, courage.
Sq. koragë, kurajë.
Aln. koragë
→⊕KT
→⊕KR
→⊕KG
→⊕TR
→⊕TG
→⊕RG
→⊕⊕⊕ KATROGË
ΚΑΤΡΟΓƏ (Attic.)
ΚΑΘΡΟΓƏ (Doric.)
КАТРОГЪ
КАТРОГ
[katʀogə]
كاترعج ← كاترعگ
ܬܪܥܝ
/ καθά
καθαρός [kataros]
κάθε [kate]
ketë [ketə] (Sq.)
ταγός [tagos]
ῥογίον
त्र [tra]
anti‑gro גרע,
think,
invent,
imagine,
design,
mind,
opinion,
according,
conscience,
intelligence,
authority,
command,
juide,
odg עדג عدج (ϸοδͷηγω دواء),
coordinate,
agence (اژحنگ),
organize,
conduct,
align,
arrange (اررأنگ),
win, succeed ;
all, everything ;
receive ;
purity,
ctarity (كطار) {ctear}, ctanity (كطان) {ctean},
clarity (كلار) {clear}, clanity (كلان) {clean}.
En. katrog.
Fr. katrogue.
Sq. katrogë.
Aln. katrogë.
→⊕⊕⊕ KOTARGË KOTDARGË
ΚΟΤΑΡΓƏ ΚΟΤΔΑΡΓƏ (Att.)
ΚΟΘΑΡΓƏ ΚΟΘΔΑΡΓƏ (Dor.)
КОТАРГЪ КОТДАРГЪ
КОТАРГ КОТДАРГ
[kotaʀgə kotdaʀgə]
كعطارج ← كعطارگ
ܥܬܪ ܟܛܪ
أثرى ثروة
עטר כתר
كعطدارج ← كعطدارگ
/ καθά
καθαρός [kataros]
κάθε [kate]
ketë [ketə] (Sq.)
طدر
عدج ← عدگ
درج ← درگ
ܥܕܪ
دار
درى
دري
TADR / TDAR
multi‑ply (كثر [ktr]),
rising (عرج [org]),
ascending,
mounting ;
ad‑orn,
decorathe,
ornament ;
rich‑ness.
En. kotarg, kotdarg.
Fr. kotargue, kotdargue.
Sq. kotargë, kotdargë.
Aln. kotargë, kotdargë.
→⊕⊕⊕ KOTALRÊMNEGË
ΚΟΤΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Att.)
ΚΟΘΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Dor.)
КОТАЛРИМНЕГЪ
КОТАЛРИМНЕГ
[kotalʀɛmnegə]
كعتالرحمنهج ← كعتالرحمنهگ / TOTAL
OMNI
MEGA [mega]
MENOJ मन
OLUMEN עלם
TOTALMEN عالم
LRG (LARGUS)
OLĪ‑UNË عليون‎ / OLĪ‑JNË عليين‎
highest & greatest {zhrêathë‑shthë} para‑dise. En. kotalremneg.
Fr. kotalrêmnégue.
Sq. kotalremnegë.
Aln. kotalrêmnegë.
→⊕⊕⊕ KTOALRÊMNEGË
ΚΤΟΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Att.)
ΚΘΟΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Dor.)
КТОАЛРИМНЕГЪ
КТОАЛРИМНЕГ
[ktoalʀɛmnegə]
كتعالرحمنهج ← كتعالرحمنهگ / RÊNGË
رحنگ
θαλερός [taleros] (Doric.)
ἱλαρός [jlaros]
Θαλεω [taleɔ]
طال
ÉTALER
para‑dise elevation / {total} extelsion (طال).
extend, extended, extending, extension, extenth, extent.
exteld, extelded, extelding, extelsion, extelth, extelt.
ΑΧΘΑΛΤΩ (Doric.)
ΗΧΤΗΛΘΩ (Attic.)
En. ktoalremneg.
Fr. ktoalrêmnégue.
Sq. ktoalremnegë.
Aln. ktoalrêmnegë.
→⊕TR
→⊕RÃ
→⊕ÃM
→⊕RM
→⊕TM
→⊕TS
→⊕RS
→⊕MS
→⊕⊕⊕ OTRÃMSË
ΟΤΡΑΜΣƏ (Att.)
ΟΘΡΑΜΣƏ (Dor.)
ОТРАМСЪ
ОТРАМС
[otʀɑ̃msə]
عطرأمس / RÃMA राम
CONTRA‑MORS मर
CONTRA‑SARTAN סרטן سرطان
عمم
CONTRA‑SUMÔ סם سم
אסיא ܐܣܝ أسا
parumf,
essence {êshshëngë חש‑שנג ܫܢܓ} (عطر),
regeneration (رمم),
vigor (عرم),
immortality (طم),
ën‑kancerë (طرس),
preservation.
En. otrams.
Fr. otramse.
Sq. otramsë.
Aln. otrãmsë.
→⊕⊕⊕ AJTOLRÃMŨNFUSË
ΑͿΤΟΛΡΑΜϒΝΦϒΣƏ (Att.)
ΑͿΘΟΛΡΑΜϒΝΠϒΣƏ (Dor.)
АЈТОЛРАМУНФУСЪ
АЈТОЛРАМУНФУС
[ajtolʀɑ̃mũnfusə]
ايتعلرأمؤنفوس / AETERNIA
علم
אמון
نفس
تعلى
رمم
عرف
eternal olumen (علم),
veridic spirit,
true soul,
knowledgeable,
elevation,
erefation (ἐρέφω ترف عرف رفع).
En. aytolramunfus.
Fr. aytolramunfouse.
Sq. ajtolramunfusë.
Aln. ajtolrãmũnfusë.
→⊕⊕⊕ ÃLBMŨNFUË
ΑΛΒΜϒΝΦϒƏ (Att.)
ΑΛΒΜϒΝΠϒƏ (Dor.)
АЛБМУНФУЪ
АЛБМУНФУ
[ɑ̃lbmũnfuə]
ألبمؤنفو / मुनि white,
light,
goodness,
intelligence,
lifth,
naf : life,
lofthy,
high,
appear,
remain.
En. albmunfu.
Fr. albmunfoue.
Sq. albmunfuë.
Aln. ãlbmũnfuë.
→⊕⊕⊕ ƩKAPULQFEHË
ϷΚΑΠϒΛϘΦΕϨƏ (Att.)
ϷΚΑΦϒΛϘΠΕϨƏ (Dor.)
ШКАПУЛҀФЕҺЪ
ШКАПУЛҀФЕҺ
[ʃkapulqfehə]
شكاڡولقفه / שכל [ʃkl]
כפל [kpl]
שפל [ʃpl]
شڡل [ʃpl]
شلف [ʃlf]
λευϙόμ لهق
ألق
lifth perfecth رفق, intelligent head
(kepalos, kapleus, kaputh).
En. shkapulqfeh.
Fr. chkapoulqféhe.
Sq. shkapulqfehë.
Aln. shkapulqfehë.
→⊕⊕⊕ ÊKOTALRÊMNEGË
ΗΚΟΤΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Att.)
ΗΚΟΘΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Dor.)
ИКОТАЛРИМНЕГЪ
ИКОТАЛРИМНЕГ
[ɛkotalʀɛmnegə]
حكعتالرحمنهج ← حكعتالرحمنهگ / CONTRA‑THANK تهانك
CONTRA‑RÂLE
CONTRA‑GENMA جهنم
CONTRA‑AGNI अग्नि
ORG عرج
OLA على
KLARA
eternal
holy
elevated
clear כלאר كلار [kləar],
ctear טהר כטאר طهر كطار [ktəar] {ΚΑΘΑΡΟΣ},
clean כלאן كلان [kləan](righteous)
&
ctean כטאן كطان [ktəan]
para‑dise.
{ktean : be ܟܢ totally extended truth‑pul / honest כן.}
En. ekotalremneg.
Fr. êkotalrêmnégue.
Sq. ekotalremnegë.
Aln. êkotalrêmnegë.
→⊕⊕⊕ ÊKTOALRÊMNEGË
ΗΚΤΟΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Att.)
ΗΚΘΟΑΛΡΗΜΝΕΓƏ (Dor.)
ИКТОАЛРИМНЕГЪ
ИКТОАЛРИМНЕГ
[ɛktoalʀɛmnegə]
حكتعالرحمنهج ← حكتعالرحمنهگ / be
elevated
to
eternal
ħoly
para‑dise.
En. ektoalremneg.
Fr. êktoalrêmnégue.
Sq. ektoalremnegë.
Aln. êktoalrêmnegë.
→⊕⊕⊕ ÊKTOALVRÊMNEGË
ΗΚΤΟΑΛϜΡΗΜΝΕΓƏ (Att.)
ΗΚΘΟΑΛϜΡΗΜΝΕΓƏ (Dor.)
ИКТОАЛВРИМНЕГЪ
ИКТОАЛВРИМНЕГ
[ɛktoalvʀɛmnegə]
حكتعالۋرحمنهج ← حكتعالۋرحمنهگ
حكطعالۋرحمنهج ← حكطعالۋرحمنهگ
/ ANTI‑NÊMË (SQ. : imprecation, curse)
VRÊGÔ ۋرحگ
OLVÔ علۋي
RÊMÔ رحم
KALVÔ كالۋ
ĦOLY חעלי
MNEGÔ منهج
OLRÔ علر
TALÔ طال
TAVÔ طاۋ
OVRÊNË عۋرحن
VARUNA वरुण
EVREN حۋرحن
be
extend‑ed (طال طان),
kvr‑ed (كۋر),
ag‑glome‑rath‑ed,
elevat‑ed (لۋ),
ewolved (طول طۋر)
ħoly (حعلي)
keles‑tial (علۋي)
remci‑pul (رحم)
true (طره ۋرح)
etern‑al (حطرن)
power‑pul (عرم)
omni‑uni‑verse (كۋن)
in
para‑dise
clear
orðer (منهج [mnhg / mneg]),
the
white‑side (حۋر [ħvr / ɛvr])
of
taô
cosmos
thesis
system.
En. ektoalvremneg, ektwoalvremnegw.
Fr. êktoalvrêmnégue, êktwoalvrêmnégwe.
Sq. ektoalvremnegë, ektwoalvremnegwë.
Aln. êktoalvrêmnegë, êktwoalvrêmnegwë.
→⊕⊕⊕ ÊKTÊTRÃNFSWAJEË
ΗΚΤΗΤΡΑΝΦΣͶΑͿΕƏ (Att.)
ΗΚΘΗΘΡΑΝΠΣͶΑͿΕƏ (Dor.)
ИКТИТРАНФСԜАЈЕЪ
ИКТИТРАНФСԜАЈЕ
[ɛktɛtʀɑ̃nfswajeə]
حكتحطرأنفسوايه / TÊTE
TÊƩΘË תחשת׳ تحشث
TRANS
SOIS
CRANE
ETERN
Be ΑΙΘΗΡ [ajtɛʀ] {être},
ctear (kataros, ktar, katr)
ctean (katanos, ktan, katn)
clear (kalaros, klar, kalr)
clean (kalanos, klan, kaln)
&
eternal
young shoul / shpirith
swa {be}
(omnofthë عمنعفث).
En. ektetranfswaye.
Fr. êktêtranfswayée.
Sq. ektetranfswajeë.
Aln. êktêtrãnfswajeë.
→⊕⊕⊕ ƩBOFSJË
ϷΒΟΦΣͿƏ (Att.)
ϷΒΟΠΣͿƏ (Dor.)
ШБОФСЈЪ
ШБОФСЈ
[ʃbofsjə]
شبعفسي / BE BOFS be
preththy ڡرحثثي,
nice [njg, najs],
beauthi‑pul بهاء شبع,
ħêal‑ed حالهد شفي,
forgiver عفي,
excuser عف,
highest (→⊕BS : boss),
best.
En. shbofsy.
Fr. chbofsye.
Sq. shbofsjë.
Aln. shbofsjë.
→⊕⊕⊕ ƷÊNEDAΘË
Ζ΄ΗΝΕΔΑΘƏ (Att.)
Ζ΄ΗΝΕΔΑΤƏ (Dor.)
ЖИНЕДАΘЪ
ЖИНЕДАΘ
[ʒɛnedaθə]
ژحنهداثي / GENIUS ژنى EDATH هداث
ANTI‑DENIM دهن (SQ. : damn)
CONTRA‑DENIM دهن
CONTRA‑DEATH دهاث
CONTRA‑DEAD دهاد
CONTRA‑ΔΕΟΣ دهعس
CONTRA‑АД
ƷÊNË ژحنه
ΓΕΝΕΑ غانهة
shërênë
nodw נעדוּ نعدو دواء
para‑ðeise ڡرذوس.
En. jenedath.
Fr. jênédathe.
Sq. zhenedathë.
Aln. zhênedathë.
→⊕⊕⊕ JLË‑LEHË
ͿΛƏ‑ΛΕϨƏ
ЈЛЪ‑ЛЕҺЪ
ЈЛЪ‑ЛЕҺ
ЈЛ‑ЛЕ
ЈЛЛЕ
[jlə‑lehə]
يلله
יל‑לה
/ JNË LEHË enter in leh لها لهو إلهاء.
(joy, amusement, happiness, love)
En. ylleh, yl‑leh (to, in, leh).
Fr. ylléhe, yl‑léhe.
Sq. jllehë, jl‑lehë, jn‑lehë.
Aln. jllehë, jlë‑lehë, jnë‑lehë.
→⊕⊕⊕ JLLVRJÃNË
ͿΛΛϜΡͿΑΝƏ
ЈЛЛВРЈАНЪ
ЈЛЛВРЈАН
[jllvʀjɑ̃nə]
يللۋريأن / ILLYRIAN
ἱλαρός [jlaros]
LARUS
LEVÔ لهۋ
ÊLVEË / ĦLVHË / ΗΛϜΕϒΣ حلۋه
Albanian origin.
Not Ill اِلل but Jll يلل.
En. yllvryan.
Fr. yllvryane.
Sq. jllvrjanë.
Aln. jllvrjãnë.
→⊕⊕⊕ OTVRÃNNË‑SË
ΟΤϜΡΑΝΝƏ‑ΣƏ (Att.)
ΟΘϜΡΑΝΝƏ‑ΣƏ (Dor.)
ОТВРАННЪ‑СЪ
ОТВРАНН‑С
[otvʀɑ̃nnə‑sə]
عطۋرأنن / OVRANOS عۋرأنعس
TVRANNOS طۋرأننعس
VARUNA
UNIVERSE
VRANUS ۋرأن
EVREN حۋرحن
NIRVANA
êxtênd,
êwolvë,
develop / dêwêlôfë دحوحلغف,
jnë‑vênthë ۋحي वान (invent),
përë‑varthë वर / përë‑parthë : for‑ward
përvarim ڤار / përparim ڡار (SQ.),
ên‑ħansë,
pro‑ʒrêssë, prog‑rêssë,
teprêssë {te‑pära / ΠΑΡΟΣ (SQ.) : advance},
otrêssë عطرحثس / troêssë ترعحثس,
otrënë / troënë.
En. otvranns.
Fr. otvrannes.
Sq. otvrannëthë.
Aln. otvrãnnë‑thë.
→⊕⊕⊕ QRÊGUË
ϘΡΗΓϒƏ
ҀРИГУЪ
ҀРИГУ
[qʀɛguə]
قرحگو / ΚΡΑΓϒϒΣ (Old Doric.)
ΚΡΑΓΥΟΣ (Doric.)
ΚΡΗΓΥΟΣ
{ANTI‑GREEK}
{CONTRA‑GREEK}
{CONTRA‑Γραικός}
{CONTRA‑GRAECUS}
KREEG
CREGUE
jood, useful ; honest ; true, real ;
ܩܪܐ [qra] : read, learn,
ܐܩܪܝ [aqri] : teach ;
قرح‎ [qrɛ / qrħ] : natural disposition, faculty, genius,
inclination, predisposition, talent, verve ;
قراح‎ [qraɛ / qraħ] : clear, limpid, pure.
En. qregu.
Fr. qrêgue, qrêgoue, qrêgwe, krêgue, krêgoue, krêgwe.
Sq. qreguë.
Aln. qrêguë.
→⊕⊕⊕ GEG‑ÔN‑JƩΘË
ΓΕΓ‑ΩΝ‑ͿϷΘƏ
ГЕГ‑ѺН‑ЈШΘЪ
ГЕГ‑ѺН‑ЈШΘ
[geg‑ɔn‑jʃθə]
گهگ‑غن‑يشث / ΓΕΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΓΕΓΕΙΟΣ
ΓΕΓΟΝΟΣ
ΓΕ‑ΓΟΝΟΣ
gegnisht,
gegënisht (Geg.),
gegërisht (Tosk.)
primitive, antique, old, ancient.
event, fact, occurrence.
earth born.
En. geg‑on‑yshth, gegonist.
Fr. gég‑ôn‑ychthe.
Sq. geg‑on‑jshthë.
Aln. geg‑ôn‑jshthë.
→⊕⊕⊕ ƩKYPË‑TARSË‑QJË
ϷΚΥΠƏ‑ΤΑΡΣƏ‑ϘͿƏ (Att.)
ϷΚΥΦƏ‑ΘΑΡΣƏ‑ϘͿƏ (Dor.)
ШКҮПЪ‑ТАРСЪ‑ҀЈЪ
ШКҮПЪ‑ТАРСЪ‑ҀЈ
[ʃkypə‑taʀsə‑qjə]
شكۈڡ‑طارس‑قي / ΩΚΥΠΤΕΡΟΣ
ΘΑΡΣΟΣ [tarsos] (Dor.)
Shqyptar, Shqyptarski.
Shqypë‑tarë
Shkypë شكۈڡ
Shkupi شكوڡي Ashkali שכל שכלל
Scupi
En. shkyp‑tars‑qy.
Fr. chkype‑tarse‑qye.
Sq. shkypë‑tarsë‑qjë.
Aln. shkypë‑tarsë‑qjë.
→⊕⊕⊕ ƩKYPË‑PJÄLË‑VËRBÔJË
ϷΚΥΠƏ‑ΠͿΑΛƏ‑ϜƏΡΒΩͿƏ (Att.)
ϷΚΥΦƏ‑ΦͿΑΛƏ‑ϜƏΡΒΩͿƏ (Dor.)
ШКҮПЪ‑ПЈАЛЪ‑ВЪРБѺЈЪ
ШКҮП‑ПЈАЛ‑ВЪРБѺЈ
[ʃkypə‑pjɒlə‑vəʀbɔjə]
شكۈڡ‑ڡيعل‑ۋءرب / SHKYPË
FJALË
VERBUM
ϜΕΡΩ [verɔ]
ϜΕΙΡΩ [vejrɔ]
Albanian term, vorth / word, to muth אמת. En. shkyp‑pyal‑verbing.
Fr. chkype‑pyäle‑verber.
Sq. shkypë‑pjalë‑vërboj.
Aln. shkypë‑pjälë‑vërbôjë.
→⊕⊕⊕ ÊKTRÊMUNANIË
ΗΚΤΡΗΜϒΝΑΝΙƏ (Att.)
ΗΚΘΡΗΜϒΝΑΝΙƏ (Dor.)
ИКТРИМУНАНІЪ
ИКТРИМУНАНІ
[ɛktʀɛmunaniə]
حكترحمؤنانى / KRENARIË (Toskë.)
KRÊNANIË (Gegë.)
TRŨNI (Gegë.)
ÊKRÊMË
RÄMË
حكم
حكن
رحم
منان
be
beneficent
eternal
compassionate
noble,
generous,
remcipul
mind,
proudh.
En. ektremunani.
Fr. êktrêmounanie.
Sq. ektremunanië.
Aln. êktrêmunanië.
→⊕⊕⊕ AJTƩRÊMZANUNË
ΑͿΤϷΡΗΜΖΑΝϒΝƏ (Att.)
ΑͿΘϷΡΗΜΖΑΝϒΝƏ (Dor.)
АЈЧРИМЗАНУНЪ
АЈЧРИМЗАНУН
[ajtʃʀɛmzanunə]
/ RÊMZIJEË
ZÊNUNË
AJSHRUNË ישר
mother
father
rightful.
En. aychremzanun.
Fr. aytchrêmzanoune.
Sq. ajçremzanunë.
Aln. ajtshrêmzanunë.
→⊕⊕⊕ KOLRAGË
ΚΟΛΡΑΓƏ
КОЛРАГЪ
КОЛРАГ
[kolʀagə]
كعلراج ← كعلراگ / ΟΛΟΣ
ΟΡΓΑ
καλόγηρος
कल्य
all,
olg (علج : cure, healing, drug, remedy),
core,
org,
kag.
Vene‑rabi‑le {venia וחן ۋحن} / Veteran ותרן.
En. kolrag.
Fr. kolrague.
Sq. kolragë.
Aln. kolragë.
→⊕⊕⊕ KOLVARGË
ΚΟΛϜΑΡΓƏ
КОЛВАРГЪ
КОЛВАРГ
[kolvaʀgə]
كعلۋارج ← كعلۋارگ / علۋى [olva]
LARGUS
LARUS
VARGÔ ۋارج
KOVRÔ كعۋر
KOLVÔ
OLGÔ علج
complete, total elevation, ascension, rise, regulation,
vargation, excellence, perfection.
{علج [olg] ħêal {ΗΑΛΘϒΣ}, kvrë.}
{علج [olʒ] : atheist, infidel, unbeliever.}
{←⊖Volaʒë ۋعلاژ : not fidel in love.}
{→⊕Oʒalvë عژالۋ}
{→⊕Olvagë علۋاگ}
En. kolvarg.
Fr. kolvargue.
Sq. kolvargë.
Aln. kolvargë.
→⊕⊕⊕ KOLVANGË
ΚΟΛϜΑΝΓƏ
КОЛВАНГЪ
КОЛВАНГ
[kolvangə]
كعلۋانج ← كعلۋانگ / JNË‑VÊNTHË वान
INVENT
LANGUAGE
KEVIN
KÃNGË (SQ.)
Be totally saved نجا [nga],
elevated
celestial دعلۋي
clean نهج [neg / nhg]
intelligent वान [vaːna]
angel أنج أنجائيل [ɑ̃ng]
with
the
uni‑vers‑al (كۋن)
orbitian ערבית
language.
En. kolvang, kolvaneg.
Fr. kolvangue, kolvanégue.
Sq. kolvangë, kolvanegë.
Aln. kolvangë, kolvanegë.
→⊕KL
→⊕KR
→⊕KG
→⊕LR
→⊕RG
→⊕LG
←⊖LO
→⊕⊖⊕ KALROGË
ΚΑΛΡΟΓƏ
КАЛРОГЪ
КАЛРОГ
[kalʀogə]
كالرعج ← كالرعگ / KLARA
KROG
KARG
कल्य
beauty,
totality,
clear,
perfecth,
vene‑rabi‑le,
logic.
En. kalrog.
Fr. kalrogue.
Sq. kalrogë.
Aln. kalrogë.
→⊕KL
→⊕KR
→⊕KG
→⊕LR
→⊕LV
→⊕VG
→⊕VR
→⊕RG
→⊕LG
←⊖LO
→⊕⊖⊕ KALVROGË
ΚΑΛϜΡΟΓƏ
КАЛВРОГЪ
КАЛВРОГ
[kalvʀogə]
كالۋرعج ← كالۋرعگ / ۋرع [vro]
कल्य
رعج [rog]
total,
complete,
regulation,
elevation,
large,
piety,
piousness,
devoutness,
religiousness,
beauty.
En. kalvrog.
Fr. kalvrogue.
Sq. kalvrogë.
Aln. kalvrogë.
←⊖LO →⊕⊖⊕ KALVNOGË
ΚΑΛϜΝΟΓƏ
КАЛВНОГЪ
КАЛВНОГ
[kalvnogə]
كالۋنعج ← كالۋنعگ / KEVIN كۋين
ΚΑΛΟΣ
ΚΑΙΝΟΣ
ΛΟΓΟΣ
ΝΟΟΣ
KALVÔ
कल्य
वान
know
everything
(make côn‑negs‑us ܦܟܪ ڡكر),
kãlnë كألن
{côn‑tra‑link (Du. De.) : côn‑tra‑left},
ljngë لينگ {link (En.)},
qrjnë قرينة),
logic,
colleving,
beauty,
vnowë (Aln.) / वान / ϜΝΟͶΟΜ.
En. kalvnog.
Fr. kalvnogue.
Sq. kalvnogë.
Aln. kalvnogë.
→⊕⊕⊕ TALQMUSEHË
ΤΑΛϘΜϒΣΕϨƏ (Att.)
ΘΑΛϘΜϒΣΕϨƏ (Dor.)
ТАЛҀМУСЕҺЪ
ТАЛҀМУСЕҺ
[talqmusehə]
طالقموسه / TALK
TALMË
LUQSE
ΛΕϜϘΟΜ [levqom]
ΛΕϒϘΟΜ [leuqom] (λευκον)
ألق لهق
MUSA موسى
Μοῦσα
cosmic
dictionary
talk
light.
{Voice : sound wave, vibration / frequency of light.
Who impact reality (the materiality)}
En. talqmuseh.
Fr. talqmouséhe.
Sq. talqmusehë.
Aln. talqmusehë.
→⊕⊕⊕ AVROGSAË
ΑϜΡΟΓΣΑƏ
АВРОГСАЪ
АВРОГСА
[avʀogsaə]
اۋرعجس / AVRUM
VROGË ורעג ۋرعگ
VROSË ורעס ۋرعس
ROSA
ΑΡΓΟΣ
ۋرع
anti‑grace ܓܪܣ, anti‑garce,
contra‑grace ܓܪܣ, contra‑garce.
Piety,
lighth,
shine,
arth ارث / ars ارس,
te‑version ت‑ۋرس,
pro‑version ڡرع‑ۋرس.
En. avrogsa.
Fr. avrogsae.
Sq. avrogsaë.
Aln. avrogsaë.
→⊕⊕⊕ KVARNË
ΚϜΑΡΝƏ
КВАРНЪ
КВАРН
[kvaʀnə]
كۋارن
כוארן
/ वर
वान
CARNA
κρέας
κρείων
be perfecth / besth / excellent वर [vara],
agglomerate كۋر intelligence वान,
be universe كۋن निर्वाण,
be kvr‑ed كۋر (cured كور from rak راك : crack, fracasse).
En. kvarn.
Fr. kvarne.
Sq. kvarnë.
Aln. kvarnë.
→⊕⊕⊕ KOTVARGË
ΚΟΤϜΑΡΓƏ (Att.)
ΚΟΘϜΑΡΓƏ (Dor.)
КОТВАРГЪ
КОТВАРГ
[kotvaʀgə]
كعطۋارج ← كعطۋارگ / عرج [org]
ΤΑΓΩ [tagɔ]
طۋر [tvr]
كثر [ktr]
ϜΟΡΓΩ [vorgɔ]
ΟϜΡΓΩ [ovrgɔ]
Kreeg
augmentative
evolutive
ordinated,
organised,
agenced,
pure,
klear {clear},
klean {clean},
ktear (ΚΑΘΑΡΟΣ),
ktean,
pasë (ΠΑΣΤΡΕΥΩ) :
proper,
tpruefy / tpruëfikoj,
proprify,
ascension,
ana‑lefsion.
En. kotvarg.
Fr. kotvargue.
Sq. kotvargë, klëarë, klëanë.
Aln. kotvargë, ktëarë, ktëanë.
→⊕⊕⊕ KATVROGË
ΚΑΤϜΡΟΓƏ (Att.)
ΚΑΘϜΡΟΓƏ (Dor.)
КАТВРОГЪ
КАТВРОГ
[katvʀogə]
كاطۋرعج ← كاطۋرعگ / ۋرع
طۋر
καθαγίζω
καθήγησις
total success,
complete winner,
the odg‑ly عدج ← عدگ,
ktear & pious one,
who develop,
ameliorate,
enhance,
improve,
progress,
advance,
jnë‑tevrë طۋر (SQ.),
jnë‑teprë طڡر (SQ.),
përë‑varônë (SQ.) {वर, ϜΑͿΡΩ [vajʀɔ] : to lifth, to raise},
përë‑parônë (SQ.),
përë‑mirsônë (SQ.)
&
evolve himself.
En. katvrog.
Fr. katvroge.
Sq. katvrogë.
Aln. katvrogë.
→⊕⊕⊕ KATNOSYË
ΚΑΤΝΟΣΥƏ (Att.)
ΚΑΘΝΟΣΥƏ (Dor.)
КАТНОСҮЪ
КАТНОСҮ
[katnosyə]
كاتنعسۈ / كان
ΤΑΝΑΟΣ
ΝΟΟΣ
{JNË‑NOWË}
{ΕΝ‑ΝΕͶΟΣ}
KETË (SQ.)
ΚΑΘΕ (Doric.)
Be
extensively
knowledgeable
{jnë‑nowa‑tärë, përë‑rjë‑tärë (Aln.)}
{novator, përritar (SQ.)}.
En. katnosy.
Fr. katnosye.
Sq. katnosyë.
Aln. katnosyë.
→⊕⊕⊕ TROMÊMÔNIJA
ΤΡΟΜΗΜΩΝΙͿΑ (Att.)
ΘΡΟΜΗΜΩΝΙͿΑ (Dor.)
ТРОМИМѺНІЈА
[tʀomɛmɔnija]
ترعمحمغنيا / MEMORY perpetual
memory
&
inventivity.
En. tromemony
Fr. tromêmôniya.
Sq. tromemonija.
Aln. tromêmônija.
→⊕⊕⊕ TƩÃMANAΘË
ΤϷΑΜΑΝΑΘƏ (Att.)
ΘϷΑΜΑΝΑΤƏ (Dor.)
ЧАМАНАΘЪ
ЧАМАНАΘ
[tʃɑ̃manaθə]
طشأماناث / SANUS
NATUS
MANA
NAFUS
NASIS
TANUS
TAMUS
rightful,
just,
mind,
life,
heal {shathë},
cure…
En. chamanath.
Fr. tchamanathe.
Sq. çamanathë.
Aln. tshãmanathë.
→⊕⊕⊕ KALARA (Basic. Brahmana.)
ΚΑΛΑΡΑ
КАЛАРА
[kalaʀa]
كلر / CLARA
LARUS
En. kalar.
Fr. kalara.
Sq. kalara.
Aln. kalara.
→⊕⊕⊕ KALAFA
ΚΑΛΑΦΑ (Att.)
ΚΑΛΑΠΑ (Dor.)
КАЛАФА
[kalafa]
كلف / CLEF
LAFË (SQ.)
total
lifthing
key / code.
En. kalaf.
Fr. kalafa.
Sq. kalafa.
Aln. kalafa.
→⊕⊕⊕ TARANA
ΤΑΡΑΝΑ (Att.)
ΘΑΡΑΝΑ (Dor.)
ТАРАНА
[taʀana]
طرن / TIRANA
तरण
तरुण
Heaven, re‑covery, young‑ness. En. taran.
Fr. tarana.
Sq. tarana.
Aln. tarana.
→⊕⊕⊕ RAMANA
ΡΑΜΑΝΑ
РАМАНА
[ʀamana]
رمن / ROMAN live, roms. En. raman.
Fr. ramana.
Sq. ramana.
Aln. ramana.
→⊕⊕⊕ ALVARA
ΑΛϜΑΡΑ
АЛВАРА
[alvaʀa]
الۋارة / AVRUM
LEVO
elevate
to
excellence,
perfection.
En. alvar.
Fr. alvara.
Sq. alvara.
Aln. alvara.
→⊕⊕⊕ TARASA
ΤΑΡΑΣΑ (Att.)
ΘΑΡΑΣΑ (Dor.)
ТАРАСА
[taʀasa]
طرس / ΘΑΡΣΟΣ courageous,
boldness,
confidence,
trajmë / trjmë / trimë (SQ.).
En. taras.
Fr. tarasa.
Sq. tarasa.
Aln. tarasa.
→⊕⊕⊕ KATARA
ΚΑΤΑΡΑ (Att.)
ΚΑΘΑΡΑ (Dor.)
КАТАРА
[kataʀa]
كثر / ΚΑΘΑΡΟΣ [kataʀos]
ΚΑΘΕ [kate]
كثر [ktr]
तार
abound, abundant, ample, augment, be much, copious,
exist in large numbers or amounts, grow, increase,
many, multiply, numerous, plentiful.
Purity, pasity {ΠΑΣ‑ΤΡΑ : contra‑sep (ΣΑΠ / ΣΗΠ)},
properity, netity,
clarity / klarity,
clanity / klanity,
ctarity / ktarity,
ctanity / ktanity.
En. katar.
Fr. katara.
Sq. katara.
Aln. katara.
←⊖ΘR
→⊕KΘ
→⊕KR
→⊕⊖⊕ KAΘARA
ΚΑΘΑΡΑ (Att.)
ΚΑΤΑΡΑ (Dor.)
КАѲАРА
[kaθaʀa]
كتر / ΚΑΤΑΡΑ [kaθara]
كتر [kθr]
كفر [kfr]
كسر [ksr]
curse,
malediction,
imprecation,
mallkim,
nemim,
odium.
in‑fer‑iori‑ty,
in‑ser‑iori‑ty
En. kathar.
Fr. kathara.
Sq. kathara.
Aln. kathara.
→⊕⊕⊕ KALASAS
ΚΑΛΑΣΑΣ
КАЛАСАС
[kalasas]
كالساس / all
beauty
&
clean
(→⊕alfë,
(→⊕althë,
(→⊕alsë
{←⊖contra‑sale (FR.)}).
En. kalas.
Fr. kalasas.
Sq. kalasas.
Aln. kalasas.
→⊕ƩN
→⊕ƩΘ
→⊕NΘ
→⊕⊕⊕ ƩANΘA
ϷΑΝΘΑ (Att.)
ϷΑΝΤΑ (Dor.)
ШАНΘА
[ʃanθa]
شانث / ←⊖sanita, ←⊖santa {→⊕shantha (SQ.)},
←⊖nata {→⊕natha (SQ.)},
anti‑thanatos, contra‑thanatos.
→⊕Ajtërnë,
→⊕Atnathus,
→⊕Atanthus,
→⊕Tanathus,
→⊕Tanthaus,
→⊕Ajtërnathus…
En. shanth.
Fr. chanthe.
Sq. shantha.
Aln. shantha.
→⊕DR
→⊕DG
→⊕RG
→⊕DΘ
→⊕RΘ
→⊕GΘ
→⊕⊕⊕ DJRÊGΘË
ΔͿΡΗΓΘƏ (Att.)
ΔͿΡΗΓΤƏ (Dor.)
ДЈРИГΘЪ
ДЈРИГΘ
[djʀɛgθə]
ديرحگث / right,
direct,
regula,
regs (rex) ;
→⊕kaln / →⊕kalnë : right
{sens, side, contra : ←⊖link (De.)}
&
clear / clean {state, mind} | clarity / clanity.

klali‑thë, klalithë, klalë, kallë (كلل).
klavi‑thë, klavithë, klavë, kalvë (كلۋ).
klaqi‑thë, klaqithë, klaqë, kalqë (كلق).
klari‑thë, klarithë, klarë, kalrë (كلر).
klabi‑thë, klabithë, klabë, kalbë (كلب).
klami‑thë, klamithë, klamë, kalmë (كلم).
klani‑thë, klanithë, klanë, kalnë (كلن).
kladi‑thë, kladithë, kladë, kaldë (كلد)
klagi‑thë, klagithë, klagë, kalgë (كلگ).
klafi‑thë, klafithë, klafë, kalfë (كلف).
klathi‑thë, klathithë, klathë, kalthë (كلث).
klasi‑thë, klasithë, klasë, kalsë (كلس).
klahi‑thë, klahithë, klahë, kalhë (كله).

ktapi‑thë, ktapithë, ktapë, katpë (كطڡ).
ktali‑thë, ktalithë, ktalë, katlë (كطل).
ktavi‑thë, ktavithë, ktavë, katvë (كطۋ).
ktaqi‑thë, ktaqithë, ktaqë, katqë (كطق).
ktari‑thë, ktarithë, ktarë, katrë (كطر).
ktabi‑thë, ktabithë, ktabë, katbë (كطب).
ktami‑thë, ktamithë, ktamë, katmë (كطم).
ktani‑thë, ktanithë, ktanë, katnë (كطن).
ktadi‑thë, ktadithë, ktadë, katdë (كطد)
ktagi‑thë, ktagithë, ktagë, katgë (كطگ).
ktafi‑thë, ktafithë, ktafë, katfë (كطف).
ktathi‑thë, ktathithë, ktathë, katthë (كطث).
ktasi‑thë, ktasithë, ktasë, katsë (كطس).
ktahi‑thë, ktahithë, ktahë, kathë (كطه).
En. dyregth.
Fr. dyrêgthe.
Sq. djregthë (drejt, djatht).
Aln. djrêgthë, drêjthë, djafthë.
→⊕TR
→⊕DR
→⊕TD
→⊕⊕⊕ TEDRË
ΤΕΔΡƏ (Att.)
ΘΕΔΡƏ (Dor.)
ТЕДРЪ
ТЕДР
[tedʀə]
תהדרה / KATEDRÔ
Kuçedër [kutʃedər]
kuçedra [kutʃedra]
kuçedrën
שדר ܫܕܪ [ʃdr]
הדר ܗܕܪ [edr / hdr]
שדרג [ʃdrg]
דרג ܕܪܓ درج [drg]
DRAGUA
glory,
splendor,
majesty,
magnificence,
ad‑orn,
orna‑menth ;
shydra (Hydra FoxO gene of immortality, Thomas Bosch, Kiel)
+
shalamandra (ERK gene of regeneration).
En. tedr.
Fr. tédre.
Sq. tedrë.
Aln. tedrë.
←⊖TÊ
→⊕TR
→⊕RÊ
←⊕⊕⊖ TARÊË
ΤΑΡΗƏ (Att.)
ΘΑΡΗƏ (Dor.)
ТАРИЪ
ТАРИ
[taʀɛə]
طارح
טארח
/ TARÉ
طرح
תרח
טרח
crazy, barking, mad {taré (FR.).
to spoil; to tarnish {tarer (FR.}.
to miscarry,
to drive back,
to substract,
to deduct,
to reject,
to throw back.
old man, silly old fool {תרח}.
slam! bang! crash ! {טרח}
to take pains, to take trouble, to bother {טרח}.
to inflict, to deform, to corrupt, to fall in decay {ܐܣܬܪܚ}.
En. tare, tareer.
Fr. tarêé, tarêer.
Sq. tareë, tareoj (ta rrehe).
Aln. tarêë, tarêôjë.
←⊖RT
→⊕TE
→⊕RE
←⊖⊖⊖ RATEË
ΡΑΤΕƏ (Att.)
ΡΑΘΕƏ (Dor.)
РАТЕЪ
РАТЕ
[ʀateə]
راط
ראטה
/ RATÉ loser, failer ;
dirty (داِرطي) ;
retarded (mind / mental).
En. rat, rater.
Fr. ratée.
Sq. rateë.
Aln. rateë.
→⊕TR
→⊕TE
→⊕RE
→⊕⊕⊕ ATREË
ΑΤΡΕƏ (Att.)
ΑΘΡΕƏ (Dor.)
АТРЕЪ
АТРЕ
[atʀeə]
اطر
אטרה
/ ATRÉ
तार
ܚܛܪ ܚܬܪ
חטר
être (FR.) {be} ;
all, everything, completely, entirely, wħolly (طرا) ;
true طرو ترو ;
winner, succeeder, olsërë עלס علس (Aln.),
êjlfërë حيلف (Aln.) ;
compliment, flattery, extol (إطراء أطرى) ;
tadry (طادري أدري) :
→⊕katry {ctear → ktear, ctarr → ktarr (UK.)} (ΚΑΘΑΡΟΣ),
→⊕katny {ctean → ktean, ctann → ktann (UK.)},
→⊕katsy {cteas → kteas, ctass → ktass (UK.)},
→⊕kalry {clear → klear, clarr → klarr (UK.)},
→⊕kalny {clear → klean, clann → klann (UK.)} {←⊖link (Du.)},
→⊕kalsy {cleas → kleas, class → klass (UK.)} {←⊖sale (Fr.)}.
{→⊕⊕⊕ shpëlthë שפלת شڡءلث (SQ.)}
{←⊖⊕⊖ spelt ספחלט سڡحلت}
TÊT‑DAR‑HEADË
TE‑TDAR‑ED (UK.)
TETDARED (US.)
En. atr, atrer.
Fr. atrée, atreur.
Sq. atreë.
Aln. atreë.
←⊖GT
←⊖GR
←⊖RT
←⊖⊖⊖ DIS‑GRACIA GRATIA
ΔΙΣ‑ΓΡΑϹΙΑ
ДІС‑ГРАЋІА
[dis‑gʀatsia]
جرات ← گرات
ܓܪܣ ܓܪܬܐ
/ grace ܓܪܣ [grasə],
disgreat,
grave,
gropë,
geros / ΓΕΡΟΣ…
En. disgrace.
La. disgratia.
Fr. dis‑gracia.
Sq. disgracia.
Aln. dis‑gracia.
→⊕TG
→⊕RG
→⊕TR
→⊕⊕⊕ TË‑TARGIJA
ΤƏ‑ΤΑΡΓΙͿΑ (Att.)
ΘƏ‑ΘΑΡΓΙͿΑ (Dor.)
ТЪ‑ТАРГІЈА
[tə‑taʀgija]
AT‑TARGIJA
PRO‑TARGIJA
PËR‑TARGIJA
RË‑TARGIJA
تتارج ← تتارگ / →⊕rgace [rgasə] {rgasë (Aln.)} ܪܓܣ رگاس,
→⊕jreath [ʒrɛaθə] {zhrêathë (Aln.)} ژرحاث,
→⊕targ {targë (Aln.)} طارگ,
→⊕varg {vargë (Aln.)} ۋارگ ڤارگ,
→⊕prog {progë (Aln.)} ڡرعگ ,
→⊕regus / ΡΕΓϒΣ רהג…
En (US). tetarg, attarg, protarg, pertarg, retarg.
En (UK). te‑targ, at‑targ, pro‑targ, per‑targ, re‑targ.
Sq. të‑targë, at‑targë, pro‑targë, për‑targë, rë‑targë.
→⊕ƷR
→⊕RG
→⊕⊕⊕ ƷARGIJA
Ζ΄ΑΡΓΙͿΑ
ЖАРГІЈА
[ʒaʀgija]
ژارجيا ← ژارج
ژارگيا ← ژارگ
/ GRACE
GRACIA
→⊕jarg ژارگ [ʒarg] ;
→⊕rgace رگاس [rgas],
→⊕rgathë رگاث [rgaθ] ;
→⊕jrass ژراسس [ʒrass] (grass),
→⊕zhërmôjë ژرم (germino),
→⊕zhrãnë ژرأن [ʒrɑ̃nə](grana),
→⊕zhrũë ژرؤ (grurë),
→⊕zhrãndu ژرأندو [ʒrɑ̃ndu] (grand)},
→⊕zhvëru ژۋر [ʒvəru] (←⊖guérir / guerre ; ЖИВЪ).
En. jarg.
Fr. jargue.
Sq. zhargë, zhargija, zhrathë, zhrathja.
Aln. zhargë, zhargija, zhrãthë, zhrãthja.
→⊕RM
→⊕RF
→⊕MF
→⊕⊕⊕ ARUMFÔJË ARUMΘÔJË ARUMSÔJË
ΑΡϒΜΦΩͿƏ ΑΡϒΜΘΩͿƏ ΑΡϒΜΣΩͿƏ (Att.)
ΑΡϒΜΠΩͿƏ ΑΡϒΜΤΩͿƏ ΑΡϒΜΣΩͿƏ (Dor.)
АРУМФѺЈЪ АРУМѲѺЈЪ АРУМСѺЈЪ
АРУМФ АРУМѲ АРУМС
[aʀumfɔjə aʀumθɔjə aʀumsɔjə]
ارومف / CONTRA‑SUMERO סם ܣܡܐ سم
CONTRA‑FUMERO
CONTRA‑TUMERO [θumeʀɔ]
TUMOR [θumɔʀ]
समर [samara]
मर [mara]
fix,
repair,
remaim,
mend (رمم),
ameliorate,
elevate,
erefate
êlêvrêfathë حلحۋرحفاث,
enhance حن‑حانس.
En. arumfing, arumf.
Fr. aroumfe
Sq. arumfë, arumfoj.
Aln. arumfë, arumfôjë.
→⊕JƩ
→⊕JN
→⊕TƩ
→⊕TN
→⊕ƩN
→⊕⊕⊕ JTƩANË
ͿΤϷΑΝƏ (Att.)
ͿΘϷΑΝƏ (Dor.)
ЈЧАНЪ
ЈЧАН
[jtʃanə]
يطشان / ΤΑΝΑΟΣ
SANUS
YAN (YANG)
yang
shainth {saint (En.)}.
En. ychan.
Fr. ytchane.
Sq. jçanë.
Aln. jtshanë.
→⊕TN
→⊕TS
→⊕NS
→⊕⊕⊕ TANASË
ΤΑΝΑΣƏ (Att.)
ΘΑΝΑΣƏ (Dor.)
ТАНАСЪ
ТАНАС
[tanasə]
طنس / EXTENSIÔ
ΤΑΝΑΟΣ
En. tanas.
Fr. tanase.
Sq. tanasë.
Aln. tanasë.
→⊕TΘ
→⊕TN
→⊕NΘ
→⊕⊕⊕ AJTƩANAΘË
ΑͿΤϷΑΝΑΘƏ (Att.)
ΑͿΘϷΑΝΑΤƏ (Dor.)
АЈЧАНАΘЪ
АЈЧАНАΘ
[ajtʃanaθə]
ايطشاناث / ←⊖sanus {→⊕shanë, →⊕shnathë شناث (Aln.), shnetë, shëndetë (SQ.)}
←⊖natus {→⊕nathë (Aln.) : →⊕jlndë}
→⊕janus
→⊕tanus
En. aychanath.
Fr. aytchanathe.
Sq. ajçanathë.
Aln. ajtshanathë.
→⊕ƩN
→⊕ƩS
→⊕NS
→⊕⊕⊕ ƩANASË
ϷΑΝΑΣƏ
ШАНАСЪ
ШАНАС
[ʃanasə]
شنس / ←⊖sanus {→⊕shãnus شأنوس (SQ.)} ;
nasis
En. shanaf, shanath, shanas.
Fr. chanafe, chanathe, chanase.
Sq. shanafë, shanathë, shanasë.
Aln. shanafë, shanathë, shanasë.
→⊕⊕⊕ AJTËRNIJA
ΑͿΤƏΡΝΙͿΑ (Att.)
ΑͿΘƏΡΝΙͿΑ (Dor.)
АЈТЪРНІЈА
[ajtəʀnija]
ايترنيا / AETERNIA be etern (ΑΙΘΗΡ [ajtɛr]). En. etern.
Fr. éterne.
Sq. ajtërnë.
Aln. ajtërnija.
→⊕⊕⊕ AJTÊƩARNAΘË
ΑͿΤΗϷΑΡΝΑΘƏ (Att.)
ΑͿΘΗϷΑΡΝΑΤƏ (Dor.)
АЈТИШАРНАΘЪ
АЈТИШАРНАΘ
[ajtɛʃaʀnaθə]
ايتحشارناث / حسن
ישר
שנן
→⊕eternally
→⊕shanë שאן شأن (SQ.) {←⊖sane}
→⊕tnathë טנאת طناث {→⊕tnath (US.)}
→⊕jsharë ישר يشار
→⊕sharthë שארת شارث (Aln.) {←⊖sart סרט, →⊕sharth (US.)}
En. aytesharnath.
Fr. aytêcharnathe.
Sq. ajtesharnathë.
Aln. ajtêsharnathë.
→⊕⊕⊕ JƩUOË
ͿϷϒΟƏ
ЈШУОЪ
ЈШУО
[jʃuoə]
يسوع
ܝܫܘܥ
ישוע
/ righthpul savior ;
deliverator,
shalvator.
En. yshuo.
Fr. ychouo.
Sq. jshuoë.
Aln. jshuo.
←⊖⊕⊖ BRENATO BRENA
ΒΡΕΝΑΤΟ ΒΡΕΝΑ (Att.)
ΒΡΕΝΑΘΟ ΒΡΕΝΑ (Dor.)
БРЕНАТО БРЕНА
[bʀenato bʀena]
برهناطع
برهنا
/ En. brenat, bren.
Fr. brénate bréne.
Sq. brenaton brena.
Aln. brenati brenë.
→⊕⊕⊕ ATRBNEO RBNEA RBNEAΘO
ΑΤΡΒΝΕΟ ΡΒΝΕΑ ΡΒΝΕΑΘΟ (Att.)
ΑΘΡΒΝΕΟ ΡΒΝΕΑ ΡΒΝΕΑΤΟ (Dor.)
АТРБНЕО РБНЕА РБНЕАΘО
[atʀbneo ʀbnea ʀbneaθo]
اطربنهع
ربنها
ربنهاثع
/ En. atrbne, rbne, rbneath.
Fr. atrbnée rbnée rbnéathe.
Sq. atrbneon rbnea rbneathon.
Aln. atrbneë rbneë rbneathë.
←⊖FR
←⊖SR
←⊖ΘR
→⊕RM
←⊖FM
←⊖SM
←⊖ΘM
←⊖RK
←⊖FK
←⊖SK
←⊖ΘK
←⊖⊕⊖ FARMAKOS SARMAKOS ΘARMAKOS
ΦΑΡΜΑΚΟΣ ΣΑΡΜΑΚΟΣ ΘΑΡΜΑΚΟΣ (Att.)
ΠΑΡΜΑΚΟΣ ΣΑΡΜΑΚΟΣ ΤΑΡΜΑΚΟΣ (Dor.)
ΦАРМАКОС САРМАКОС ѲАРМАКОС
[faʀmakos saʀmakos θaʀmakos]
فارماك سارماك ثارماك / ΦΑΡΜΑΚΟΣ
סם
سم
سرم
فرم
رم
رك
poison ;
venom [wenɔm] وهن ;
sorcery סער سعير ;
wrong medicine ;
false remedy ;
gurd جَرّد {degrade into dead}.
En. pharmac sarmac tharmac.
Fr. pharmace sarmace tharmace.
Sq. farmakë sarmakë tharmakë.
Aln. fãrmakë sãrmakë thãrmakë.
→⊕KR
→⊕KM
→⊕KΘ
→⊕KF
→⊕KS
→⊕RM
→⊕RΘ
→⊕RF
→⊕RS
→⊕MΘ
→⊕MF
→⊕MS
→⊕⊕⊕ AKRMAΘË
ΑΚΡΜΑΘƏ (Att.)
ΑΚΡΜΑΤƏ (Dor.)
АКРМАѲЪ
АКРМАѲ
[akʀmaθə]
اكرماث
אכרמאת
/ KRMË
KMΘË
RMΘË
KRΘË
MΘË
ܐܟܪ
ΑΚΡΟΣ
drug دَرِجَ ;
kvre {cure} ;
remedy رحمهدي ;
ħêal {heal} ;
regeneration ;
erethation ;
akration ;
make nobile نبه.
En. acrmath.
Fr. acrmathe.
Sq. akrmathë.
Aln. akrãmthë.
→⊕TL
→⊕TG
→⊕LG
→⊕TE
←⊖EL
→⊕OG
→⊕EG
→⊕⊕⊕ TEOLOGIQË
ΤΕΟΛΟΓΙϘƏ (Att.)
ΘΕΟΛΟΓΙϘƏ (Dor.)
ТЕОЛОГІҀЪ
ТЕОЛОГІҀ
[teologiqə]
طهعلعگي
تهعلعگي
/ Odg עדג ܥܕܓܐ عدگ (juide)
{ΟΔΑΓϒΣ / ΟΔΗΓΕΩ} ;
jood ;
teus (ΘΕϒΣ) : organisator, arranger, institutor) logic.
En. teologic.
Fr. téologique.
Sq. teologiqë.
Aln. teo‑logiqë.
→⊕⊕⊕ TEOLBIQË‑SË
ΤΕΟΛΒΙϘƏ‑ΣƏ (Att.)
ΘΕΟΛΒΙϘƏ‑ΣƏ (Dor.)
ТЕОЛБІҀЪ‑СЪ
ТЕОЛБІҀ‑С
[teolbiqə‑sə]
/ bene‑dict‑ed
&
êlbss‑ed حلبثس‑هد
by
Teus Alleh Odg עד עג Theos.
En. teolbic‑s (Crase).
Fr. téolbique‑se.
Sq. teolbiqë‑thë.
Aln. teo‑olbiqë‑thë.
→⊕TL
→⊕TG
→⊕LG
→⊕TE
←⊖EL
→⊕EG
→⊕⊖⊕ TELGË
ΤΕΛΓƏ (Att.)
ΘΕΛΓƏ (Dor.)
ТЕЛГЪ
ТЕЛГ
[telgə]
/ charm,
magic power.
En. telg.
Fr. télgue.
Sq. telgë.
Aln. telgë.
→⊕⊕⊕ TEOLBOGIQË
ΤΕΟΛΒΟΓΙϘƏ (Att.)
ΘΕΟΛΒΟΓΙϘƏ (Dor.)
ТЕОЛБОГІҀЪ
ТЕОЛБОГІҀ
[teolbogiqə]
/ All above in one. En. teolbogic (Crase).
Fr. téolbogique.
Sq. teolbogiqë.
Aln. teo‑olbogiqë.
→⊕⊖⊕ QOƩMO‑VRENIQË
ϘΟϷΜΟ‑ϜΡΕΝΙϘƏ (Att.)
ϘΟϷΜΟ‑ϜΡΕΝΙϘƏ (Dor.)
ҀОШМО‑ВРЕНІҀЪ
ҀОШМО‑ВРЕНІҀ
[qoʃmo‑vʀeniqə]
قعشمع‑ۋرنه
قعشمع‑ڤرنه
קשר שמים שמע
/ वरण
वरुण
ΟϜΡΑΝϒΣ
EVREN
VERO‑NICA
Ϝερο‑νίκη
ordoned (special, spatial),
cosmic,
uni‑versal,
wolumen علم
&
totalmen (طول طَوْل),
true (verus)
thinking ;
listen / ear the sky / heaven.
US. cosmovrenic, cosmovrenia, cosmovren.
UK. cosmo‑vrenic, cosmo‑vrenia, cosmo‑vren.
Fr. cosmo‑vrénique, cosmo‑vréne..
Sq. qoshmovreniqë, qoshmovrenija, qoshmovrenë.
Aln. qoshmo‑vreniqë, qoshmo‑vrenija, qoshmo‑vrenë.
→⊕⊖⊕ QOƩMO‑PRENIQË
ϘΟϷΜΟ‑ΠΡΕΝΙϘƏ (Att.)
ϘΟϷΜΟ‑ΦΡΕΝΙϘƏ (Dor.)
ҀОШМО‑ПРЕНІҀЪ
ҀОШМО‑ПРЕНІҀ
[qoʃmo‑pʀeniqə]
قعشمع‑ڡرنه / प्राण
ΠΑΡΟΣ
ordoned,
complete,
prepared,
tepared {te‑par‑ed}
(augmentive, high, advanced) thinking.
US. cosmoprenic, cosmoprenia, cosmopren.
UK. cosmo‑prenic, cosmo‑prenia, cosmo‑pren.
Fr. cosmo‑prénique, cosmo‑préne.
Sq. qoshmopreniqë, qoshmoprenija, qoshmoprenë.
Aln. qoshmo‑preniqë, qoshmo‑prenija, qoshmo‑prenë.
→⊕⊕⊕ QOƩMO‑RNFEIQË
ϘΟϷΜΟ‑ΡΝΦΕΙϘƏ (Att.)
ϘΟϷΜΟ‑ΡΝΠΕΙϘƏ (Dor.)
ҀОШМО‑РНФЕІҀЪ
ҀОШМО‑РНФЕІҀ
[qoʃmo‑ʀnfeiqə]
قعشمع‑رنفه / ordoned,
high
&
elevated
thinking.
US. cosmornpheic, cosmornpheia, cosmornphe.
UK. cosmo‑rnpheic, cosmo‑rnpheia, cosmo‑rnphe.
Fr. cosmo‑rnphéique, cosmo‑rnphée.
Sq. qoshmo‑rnfeiqë, qoshmo‑rnfeija, qoshmo‑rnfeë.
Aln. qoshmo‑rnfeiqë, qoshmo‑rnfeija, qoshmo‑rnfeë.
→⊕PR
←⊖FN
←⊖FR
→⊕RN
→⊕⊖⊕ PARA‑FRENË
ΠΑΡΑ‑ΦΡΕΝƏ (Att.)
ΦΑΡΑ‑ΠΡΕΝƏ (Dor.)
ПАРА‑ФРЕНЪ
ПАРА‑ФРЕН
[paʀa‑fʀenə]
ڡارا‑فرهن / παραφρενής (from Ancient Greek: παρά – beside, near + φρήν – intellect, mind)
is a mental disorder characterized by an organized system
of paranoid delusions with or without hallucinations
(the positive symptoms of schizophrenia) and without deterioration
of intellect or personality (its negative symptom).
This psychosis doesn’t affect ability to live in society and
to interact in it.
US. paraphrenic.
UK. para‑phrenic.
Fr. para‑frénique.
Sq. parafreniqë.
Aln. para‑freniqë.
←⊖SC
←⊖FN
←⊖FR
→⊕RN
←⊖⊖⊕ SCHIZO‑FRENË
ΣΧΙΖΟ‑ΦΡΕΝƏ (Att.)
ΣΧΙΖΟ‑ΠΡΕΝƏ (Dor.)
СХІЗО‑ФРЕНЪ
СХІЗО‑ФРЕН
[schizo‑fʀenə]
شقيزع‑فرهن / شق
σχιζοφρενής
φρενία
φένω
φρονώ
φόνος
FORNAX
φούρνος
FURNUS
فرن
FRANCIA
splited, breaked thinking.
Crazy murderer / slayer mind (in reality or videogames).
US. schizophren.
UK. schizo‑phren.
Fr. schizo‑fréne.
Sq. skizofrenë.
Aln. skhizo‑frenë.
→⊕⊕⊕ TAMUS
ΤΑΜΟΣ (Att.)
ΘΑΜϒΣ (Dor.)
ТАМУС
[tamus]
تاموس / θαϝμα [tavma]
θαῦμα [tauma]
تمم
תאם
תם
live.
accomplished.
correlation, coordination, harmony.
En. tamus.
Fr. tamous.
Sq. tamus.
Aln. tamus.
→⊕⊕⊕ TUMOS
ΤϒΜΟΣ (Att.)
ΘϒΜϒΣ (Dor.)
ТУМОС
[tumos]
تومعس / ΘΥΜΟΣ soul. En. tum.
Fr. toume.
Sq. tumë.
Aln. tumë.
→⊕⊕⊕ QMANANAFË
ϘΜΑΝΑΝΑΦƏ (Att.)
ϘΜΑΝΑΝΑΠƏ (Dor.)
ҀМАНАНАФЪ
ҀМАНАНАФ
[qmananafə]
قمناناف / acme,
apex,
prime,
summit,
top,
zenith,
beneficent,
high,
lofthy.
En. qmananaf.
Fr. qmananafe.
Sq. qmananafë.
Aln. qmananafë.
←⊖⊖⊖ INË‑FINË
ΙΝƏ‑ΦΙΝƏ (Att.)
ΙΝƏ‑ΠΙΝƏ (Dor.)
ІНЪ‑ФІНЪ
ІН‑ФІН
[inə‑finə]
اِن‑فاِن / FANUM
FUNESTO
FUNERO
FINIS
فان
ΦΕΝΩ
ΦΟΝΟΣ
In‑finity, not finishing. UK. in‑fin.
US. infin.
Fr. ine‑fine.
Sq. inë‑finë.
Aln. inë‑finë.
→⊕JN
→⊕NF
→⊕⊕⊕ JNË‑NAFË
ͿΝƏ‑ΝΑΦƏ (Att.)
ͿΝƏ‑ΝΑΠƏ (Dor.)
ЈНЪ‑НАФЪ
ЈН‑НАФ
[jnə‑nafə]
ين‑ناف / ناف to appear,
to remain,
to be high,
lofthy ناف.
top,
exceed,
dominate,
surpass,
excellency نيافة.
NNF ننف [R‑5599]
UK. yn‑naf.
US. ynnaf.
Fr. yn‑nafe, ynnafe.
Sq. jn‑nafë, jnnafë.
Aln. jnë‑nafë, jnnaf.
→⊕⊕⊕ AJLMEHË AJLVMEHË
ΑͿΛΜΕϨƏ ΑͿΛϜΜΕϨƏ (Att.)
ΑͿΛΜΕϨƏ ΑͿΛϜΜΕϨƏ (Dor.)
АЈЛМЕҺЪ АЈЛВМЕҺЪ
АЈЛМЕҺ АЈЛВМЕҺ
[ajlmehə ajlvmehə]
ايلمهه ايلۋمهه
אילמהה אילומהה
/ teodg‑ly תהעדג‑לי تهعدگ‑لي
{teus juide like}
me.

→⊕OTLEDGË [otledg] عتلهدگ ;
→⊕TOLEDGË [toledg] تعلهدگ : pray عَتَلَة the best & highest عله
companion هودج, the Odg of the ancient alliance عهد ;
may the celestial highest teus juide & ħêal you.
→⊕Oalledgë [oalledg] عاللهدج ← عاللهدگ : Teus Alleh Odg Theos,
highest jood juide.
En. aylmehe aylvmeh ; Otledg, Toledg.
Fr. aylméhe aylvméhe.
Sq. ajlmehë ajlvmehë.
Aln. ajlmehë ajlvmehë ; Teodgë.
→⊕⊕⊕ AJLEHMË AJLVEHMË
ΑͿΛΕϨΜƏ ΑͿΛϜΕϨΜƏ (Att.)
ΑͿΛΕϨΜƏ ΑͿΛϜΕϨΜƏ (Dor.)
АЈЛЕҺМЪ АЈЛВЕҺМЪ
АЈЛЕҺМ АЈЛВЕҺМ
[ajlehmə ajlvehmə]
ايلههم ايلۋههم
אילההם אילוההם
/ teodg‑ly תהעדג‑לי تهعدگ‑لي them.
{ΘΕΟ‑ΟΔΓϒΣ → ΘΕΟΔΓϒΣ (M.)}
{ΘΕΟ‑ΟΔΓΥΣ → ΘΕΟΔΓΥΣ (M.)}
{ΘΕΟ‑ΟΔΓΟΣ → ΘΕΟΔΓΟΣ (M.)}
{ΘΕΑ‑ΟΔΓΑΣ → ΘΕΟΔΓΑΣ (F.)}
{ΘΕΗ‑ΟΔΓΗΣ → ΘΕΟΔΓΗΣ (F.)}
{ΘΕΟ‑ΟΔΓΟΜ → ΘΕΟΔΓΟΜ (N.)}
{ΘΕΟ‑ΟΔΓΟΝ → ΘΕΟ‑ΟΔΓΟΝ (N.)}
{ΘΕƏ‑ΟΔΓƏ → ΘΕΟΔΓƏ (N.)}
En. aylehme aylvehm.
Fr. ayléhme aylvéhme.
Sq. ajlehmë ajlvehmë.Aln. ajlehmë ajlvehmë ; Teodgë.
←⊖MR
←⊖MP
←⊖RP
←⊖MT
←⊖⊖⊖ MRÄPA‑MÊTËN (Gegë.)
ΜΡΑΠΑ‑ΜΗΤƏΝ (Att.)
ΜΡΑΦΑ‑ΜΗΘƏΝ (Dor.)
МРАПА‑МИТЪНЪ
МРАПА‑МИТЪН
[mʀɒpa‑mɛtən]
مرعڡا‑محتن / arreared,
retarded mental,
moron,
handicapped,
disabled person.
En. mrapa‑met.
Fr. mräpa‑mête.
Sq. mrapametën.
Aln. mräpa‑mêtën.
←⊖MB
←⊖BR
←⊖MR
←⊖MP
←⊖RP
←⊖MT
←⊖⊖⊖ MBRÄPA‑MBÊTËN (Tosk.)
ΜΒΡΑΠΑ‑ΜΒΗΤƏΝ (Att.)
ΜΒΡΑΦΑ‑ΜΒΗΘƏΝ (Dor.)
МБРАПА‑МБИТЪН
МБРАПА‑МБИТЪНЪ
[mbʀɒpa‑mbɛtən]
مبراڡا‑مبحتن / arreared,
retarded mental,
moron,
handicapped,
disabled person.
En. mbrapa‑mbet.
Fr. mbräpa‑mbête.
Sq. mbrapambetën.
Aln. mbräpa‑mbêtën.
→⊕PR
→⊕RM
→⊕MΘ
→⊕RΘ
→⊕⊖⊕ PÄRA‑MÊΘËN MÊSË (Gegë Aln.)
ΠΑΡΑ‑ΜΗΘƏΝ ΜΗΣƏ (Att.)
ΦΑΡΑ‑ΜΗΤƏΝ ΜΗΣƏ (Dor.)
ПАРА‑МИѲЪНЪ МИСЪ
ПАРА‑МИѲЪН МИС
[pɒʀa‑mɛθən mɛsə]
ڡارا‑محثن محس / ΠΑΡΟΣ advanced person,
premium परम mental मनस्.
En. para‑meth mes.
Fr. pära‑mêthe mêse.
Sq. paramethën mesë.
Aln. pära‑mêthën mêsë.
→⊕⊖⊕ PÄRBMA‑BMÊΘËN (Toskë. Als.)
ΠΑΡΒΜΑ‑ΒΜΗΘƏΝ (Att.)
ΦΑΡΒΜΑ‑ΒΜΗΤƏΝ (Dor.)
ПАРБМА‑БМИѲЪН
[pɒʀbma‑bmɛθən]
ڡاربما‑بمحثن / ΠΑΡΟΣ advanced person,
premium परम mental मनस्.
En. parbma‑bmeth.
Fr. pärbma‑bmêthe.
Sq. parbmabmethën.
Aln. pärbma‑bmêthën.
→⊕TP
→⊕TR
→⊕TB
→⊕TM
→⊕PR
→⊕PB
→⊕PM
→⊕RB
→⊕RM
→⊕BM
←⊖EP
←⊖ER
←⊖EB
→⊕⊖⊕ TEPRBAMË
ΤΕΠΡΒΑΜƏ (Att.)
ΘΕΦΡΒΑΜƏ (Dor.)
ТЕПРБАМЪ
ТЕПРБАМ
[tepʀbamə]
طهڡربام تهپربام / ΠΑΡΟΣ
परम
طڡر
تربية ترب
طرب
excessive regeneration,
high refinement,
culture,
education,
term,
hability.
En. teprbam.
Fr. téprbame.
Sq. teprbamë.
Aln. teprbamë.
→⊕⊕⊕ PËRË‑PÄRA PËRË‑VÄRA PËRË‑VPÄRA
ΠƏΡƏ‑ΠΑΡΑ ΠƏΡƏ‑ϜΑΡΑ ΠƏΡƏ‑ϜΠΑΡΑ (Att.)
ΦƏΡƏ‑ΦΑΡΑ ΦƏΡƏ‑ϜΑΡΑ ΦƏΡƏ‑ϜΦΑΡΑ (Dor.)
ПЪРЪ‑ПАРА ПЪРЪ‑ВАРА ПЪРЪ‑ВПАРА
[pəʀə‑pɒʀa pəʀə‑vɒʀa pəʀə‑vpɒʀa]
ڡر‑ڡارا ڡر‑ۋارا ڡر‑ۋڡارا / ϜΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ
वर ڤر
पर ڡر
वप्र ڤڡر
ϜΑΦΝϒΣ [vapn] (Doric.)
ϜΑΠΝΟΣ [vapn] (Coene.)
ϜΑΠΡΟΣ [vapr] (Coene.)
ϜΠΑΡΟΣ [vpar] (Coene.)
ۋڡر [vpr]
وفر [wfr]
פרה [para]
to forward,
to progress,
to improve,
to ameliorate,
to perfect,
to lead,
to enrich.
En. pere‑para pere‑vara pere‑vpara.
Fr. pere‑pära pere‑vära pere‑vpära.
Sq. përpara përvara përvpara.
Aln. përë‑pära përë‑vära përë‑vpära.
→⊕⊕⊕ TË‑PÄRA TË‑VÄRA TË‑VPÄRA
ΤƏ‑ΠΑΡΑ ΤƏ‑ϜΑΡΑ ΤƏ‑ϜΠΑΡΑ (Att.)
ΘƏ‑ΦΑΡΑ ΘƏ‑ϜΑΡΑ ΘƏ‑ϜΦΑΡΑ (Dor.)
ТЪ‑ПАРА ТЪ‑ВАРА ТЪ‑ВПАРА
[tə‑pɒʀa tə‑vɒʀa tə‑vpɒʀa]
تڡارى تڤارى تڤڡارى
ت‑ڡارى ت‑ڤارى ت‑ڤڡارى
/ ϜΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ
त्वरा
I forward you,
I progress you,
I improve you,
I ameliorate you,
I perfect you,
I lead you,
I enrich you.
En. te‑para te‑vara te‑vpara.
Fr. te‑pära te‑vära te‑vpära.
Sq. tëpara tëvara tëvpara.
Aln. të‑pära të‑vära të‑vpära.
→⊕⊕⊕ TE‑PÄRA TE‑VÄRA TE‑VPÄRA
ΤΕ‑ΠΑΡΑ ΤΕ‑ϜΑΡΑ ΤΕ‑ϜΠΑΡΑ (Att.)
ΘΕ‑ΦΑΡΑ ΘΕ‑ϜΑΡΑ ΘΕ‑ϜΦΑΡΑ (Dor.)
ТЕ‑ПАРА ТЕ‑ВАРА ТЕ‑ВПАРА
[te‑pɒʀa te‑vɒʀa te‑vpɒʀa]
تهڡارى تهڤارى تهڤڡارى
ته‑ڡارى ته‑ڤارى ته‑ڤڡارى
/ ϜΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ
त्वरा
طۋر
ۋڡر
at forward,
at progress,
at improve,
at ameliorate,
at perfect,
at lead,
at enrich.
En. te‑para te‑vara te‑vpara.
Fr. té‑pära té‑vära té‑vpära.
Sq. tepara tevara tevpara.
Aln. te‑pära te‑vära te‑vpära.
→⊕⊕⊕ TEPRÔJË TEVRÔJË TEVPRÔJË TEDRÔJË TEVPDRÔJË
ΤΕΠΡΩ ΤΕϜΡΩ ΤΕϜΠΡΩ ΤΕΔΡΩ ΤΕϜΠΔΡΩ (Att.)
ΘΕΦΡΩ ΘΕϜΡΩ ΘΕϜΦΡΩ ΘΕΔΡΩ ΘΕϜΦΔΡΩ (Dor.)
ТЕПРѺЈЪ ТЕВРѺЈЪ ТЕВПРѺЈЪ ТЕДРѺЈЪ ТЕВПДРѺЈЪ
ТЕПРИѲІЪ ТЕВРИѲІЪ ТЕВПРИѲІЪ ТЕДРИѲІЪ ТЕВПДРИѲІЪ
ТЕПРЪ ТЕВРЪ ТЕВПРЪ ТЕДРЪ ТЕВПДРЪ
ТЕПР ТЕВР ТЕВПР ТЕДР ТЕВПДР
[tepʀɔjə tevʀɔjə tevpʀɔjə tedʀɔjə tevpdʀɔjə]
طهڡر طهۋر طهۋڡر طهدر طهۋڡدر
تهڡر تهۋر تهۋڡر تهدر تهۋڡدر
/ תהדרה
תהפרה
תהורה
ܗܕܪ
exceeding,
ewolving,
enriching,
shplendoring,
ʒlorying,
changing,
mutating,
fertilizing.
En. tepring tevring tevpring tedring tevpdring.
En. tepring tvering tvepring tedring tvepdring.
Fr. téprer tévrer tévprer tédrer tévpdrer.
Fr. téprer tvérer tvéprer tédrer tvépdrer.
Sq. teproj tevroj tevproj tedroj tevpdroj.
Sq. teproj tveroj tveproj tedroj tvepdroj.
Aln. teprôjë tevrôjë tevprôjë tedrôjë tevpdrôjë.
Aln. teprôjë tverôjë tveprôjë tedrôjë tvepdrôjë.
→⊕⊕⊕ T’AP‑PRÊ‑ĦÊNDÔJË
Τ’ΑΠ‑ΠΡΗ‑ͰΗΝΔΩ (Att.)
Θ’ΑΦ‑ΦΡΗ‑ͰΗΝΔΩ (Dor.)
Т’АП‑ПРИ‑ꚔИНДѺ
[t’ap‑pʀɛ‑ħɛndɔjə]
ت’اڡ‑ڡرح‑ححند / حن
חן
t’apprend (Fr.),
you’re learning.
US. t’apprehhend you.
UK. t’ap‑pre‑hhend you.
Fr. t’ap‑prê‑hhênd.
Sq. t’apprehhendoj.
Aln. t’ap‑prê‑hhêndôjë.
→⊕⊕⊕ KOTALVREGË
ΚΟΤΑΛϜΡΕΓƏ (Att.)
ΚΟΘΑΛϜΡΕΓƏ (Dor.)
КОТАЛВРЕГЪ
КОТАЛВРЕГ
[kotalvʀegə]
كعتالۋرهج ← كعتالۋرهگ
كعطالۋرهج ← كعطالۋرهگ
/ COEL كعال
CAEL كاال
the
beauthi‑pul,
ctear,
clear
&
use‑pul
evolutive
kelestial
language.
En. kotalvreg.
Fr. kotalvrégue.
Sq. kotalvregë.
Aln. kotalvregë.
→⊕⊕⊕ KTALVROEGË
ΚΤΑΛϜΡΟΕΓƏ (Att.)
ΚΘΑΛϜΡΟΕΓƏ (Dor.)
КТАЛВРОЕГЪ
КТАЛВРОЕГ
[ktalvʀoegə]
كتالۋرعهج ← كتالڤرعهگ
كطالۋرعهج ← كطالڤرعهگ
/ En. ktalvroeg.
Fr. ktalvroégue.
Sq. ktalvroegë.
Aln. ktalvroegë.
→⊕⊕⊕ KTOALVREGË
ΚΤΟΑΛϜΡΕΓƏ (Att.)
ΚΘΟΑΛϜΡΕΓƏ (Dor.)
КТОАЛВРЕГЪ
КТОАЛВРЕГ
[ktoalvʀegə]
كتعالۋرهج ← كتعالڤرهگ
كطعالۋرهج ← كطعالڤرهگ
/ En. ktoalvreg.
Fr. ktoalvrégue.
Sq. ktoalvregë.
Aln. ktoalvregë.
→⊕⊕⊕ KOTALVARNEGË KOTALVARNEGSË
ΚΟΤΑΛϜΑΡΝΕΓƏ ΚΟΤΑΛϜΑΡΝΕΓΣƏ (Att.)
ΚΟΘΑΛϜΑΡΝΕΓƏ ΚΟΘΑΛϜΑΡΝΕΓΣƏ (Dor.)
КОТАЛВАРНЕГЪ КОТАЛВАРНЕГСЪ
КОТАЛВАРНЕГ КОТАЛВАРНЕГС
[kotalvaʀnegə kotalvaʀnegsə]
كعتالۋارنهج ← كعتالڤارنهگ
كعطالۋارنهج ← كعطالڤارنهگ
/ be
elevated,
elarged,
ctear / ctarity (كطر) {ΚΑΘΑΡΩ},
ctean / ctanity (كطن),
cteas / ctasity (كطس),
clear / clarity (كلر),
clean / clanity (كلن) {righth‑side},
cleas / clasity (كلس),
intelligenth,
besth,
perfecth,
ewolver…
En. kotalvarneg, kotalvarnegs.
Fr. kotalvarnégue, kotalvarnégse.
Sq. kotalvarnegë, kotalvarnegsë.
Aln. kotalvarnegë, kotalvarnegsë.
SQ. ktarithu, ktarithë, ktarithoj, ktaroj, ktarë.
SQ. katrithu, katrithë, katrithoj, katroj, katrë.
SQ. katarithu, katarithë, katarithoj, kataroj, katarë.
SQ. ktanithu, ktanithë, ktanithoj, ktanoj, ktanë.
SQ. katnithu, katnithë, katnithoj, katnoj, katnë.
SQ. katanithu, katanithë, katanithoj, katanoj, katanë.
SQ. klarithu, klarithë, klarithoj, klaroj, klarë.
SQ. kalrithu, kalrithë, kalrithoj, kalroj, kalrë.
SQ. kalarithu, kalarithë, kalarithoj, kalaroj, kalarë.
SQ. klanithu, klanithë, klanithoj, klanoj, klanë.
SQ. kalnithu, kalnithë, kalnithoj, kalnoj, kalnë.
SQ. kalanithu, kalanithë, kalanithoj, kalanoj, kalanë.
→⊕⊕⊕ KTALVARNOEGË
ΚΤΑΛϜΑΡΝΟΕΓƏ (Att.)
ΚΘΑΛϜΑΡΝΟΕΓƏ (Dor.)
КТАЛВАРНОЕГЪ
КТАЛВАРНОЕГ
[ktalvaʀnoegə]
كتالۋارنعهج ← كتالڤارنعهگ
كطالۋارنعهج ← كطالڤارنعهگ
/ En. ktalvarnoeg.
Fr. ktalvarnoégue.
Sq. ktalvarnoegë.
Aln. ktalvarnoegë.
→⊕⊕⊕ KTOALVARNEGË
ΚΤΟΑΛϜΑΡΝΕΓƏ (Att.)
ΚΘΟΑΛϜΑΡΝΕΓƏ (Dor.)
КТОАЛВАРНЕГЪ
КТОАЛВАРНЕГ
[ktoalvaʀnegə]
كتعالۋارنهج ← كتعالڤارنهگ
كطعالۋارنهج ← كطعالڤارنهگ
/ OVRANOS عۋرأنعس
LARGUS لارگ
OLVA علۋى
ΘΑΛΕΩ طال
En. ktoalvarneg.
Fr. ktoalvarnége.
Sq. ktoalvarnegë.
Aln. ktoalvarnegë.
→⊕⊕⊕ KAJVÔNË
ΚΑͿϜΩΝƏ (Att.)
ΚΑͿϜΩΝƏ (Dor.)
КАЈВѺНЪ
КАЈВѺН
[kajvɔnə]
كايۋغن / AEVUM
ΑΙϜΩΝ
ΑΙΩΝ
ΚΑΙΝΟΣ
be
eternaly
young.
En. kayvon.
Fr. kayvône.
Sq. kajvonë.
Aln. kajvônë.
→⊕⊕⊕ KAJNEWÔ
ΚΑͿΝΕͶΩ
КАЈНЕԜѺ
КАЈНЕԜЪ
КАЈНЕԜ
[kajnewɔ]
كاينهو / ΚΑΙΝΟΣ
ΝΕͶΟΣ
ΝΕΟΣ
be
renewed
new.
En. kaynewing, kaynew.
Fr. kaynéwer, kaynéwe.
Sq. kajnewoj, kajnewë.
Aln. kajnewôjë, kajnewë, kajnewoqrêguë.
→⊕⊕⊕ ÊTPALRUMΘË
ΗΤΠΑΛΡϒΜΘƏ (Att.)
ΗΘΦΑΛΡϒΜΤƏ (Dor.)
ИТПАЛРУМѲЪ
ИТПАЛРУМѲ
[ɛtpalʀumθə]
حتڡالرومث
حطڡالرومث
ܚܛܦܐܠܪܘܡܬܐ
חטפאלרומתה
ह़ॅत्पाल्रूम्थ़
/ triumph,
lum,
arth,
ħêlm حلم.
En. etpalrumth.
Fr. êtpalroumthe.
Sq. etpalrumthë.
Aln. êtpalrumthë.
→⊕⊕⊕ KAJATARNË
ΚΑͿΑΤΑΡΝƏ (Att.)
ΚΑͿΑΘΑΡΝƏ (Dor.)
КАЈАТАРНЪ
КАЈАТАРН
[kajataʀnə]
كاياتارن
كاياطارن
/ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΟΣ
ΚΑΙΝΟΣ
En. kayatarn.
Fr. kayatarne.
Sq. kajatarnë.
Aln. kajatarnë.
→⊕⊕⊕ KAJATAVRÔNË
ΚΑͿΑΤΑϜΡΩΝƏ (Att.)
ΚΑͿΑΘΑϜΡΩΝƏ (Dor.)
КАЈАТАВРѺНЪ
КАЈАТАВРѺН
[kajatavʀɔnə]
كاياتاۋرغن
كاياطاڤرغن
/ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΟΣ
ΘΡΩΝΟΣ
ΚΑΙΝΟΣ
ΑΙϜΩΝ
طۋر
En. kayatavron.
Fr. kayatavrône.
Sq. kajatavronë.
Aln. kajatavrônë.
→⊕KS
→⊕KF
→⊕KΘ
→⊕KR
→⊕KM
←⊖SM
←⊖FM
←⊖ΘM
←⊖MR
←⊖FR
←⊖SR
←⊖ΘR
→⊕⊖⊖⊕ KASUMARË KAΘUMARË KAFUMARË
ΚΑΣϒΜΑΡƏ ΚΑΘϒΜΑΡƏ ΚΑΦϒΜΑΡƏ (Att.)
ΚΑΣϒΜΑΡƏ ΚΑΤϒΜΑΡƏ ΚΑΠϒΜΑΡƏ (Dor.)
КАСУМАРЪ КАѲУМАРЪ КАФУМАРЪ
КАСУМАР КАѲУМАР КАФУМАР
[kasumaʀə kaθumaʀə kafumaʀə]
كاسومار كاثومار كافومار / ΚΑΤΑΡΑ [kaθara]
كتر [kθr]
كفر [kfr]
كسر [ksr]
SUMERO סם ܣܡܐ سم سمر
FUMERO فمر
TUMERO ثمر [θumeʀɔ]
TUMOR [θumɔʀ]
SAMARA समर
MARA मर
ΦΑΡΜΑΚΟΣ
سرم [srm]
فرم [frm]
رم [rm]
رك [rk]
heretic,
unbeliever,
inferior,
infidel,
smoker,
burned,
breaked,
moriant {mourant (Fr.)}…
En. kasumare kathumare kafumar.
Fr. kasoumare kathoumare kafoumare.
Sq. kasumarë kathumarë kafumarë.
Aln. kasumarë kathumarë kafumarë.
→⊕⊕⊕⊕ AKRUMAFË AKRUMAΘË AKRUMASË
ΑΚΡϒΜΑΦƏ ΑΚΡϒΜΑΘƏ ΑΚΡϒΜΑΣƏ (Att.)
ΑΚΡϒΜΑΠƏ ΑΚΡϒΜΑΤƏ ΑΚΡϒΜΑΣƏ (Dor.)
АКРУМАФЪ АКРУМАѲЪ АКРУМАСЪ
АКРУМАФ АКРУМАѲ АКРУМАС
[akʀumafə akʀumaθə akʀumasə]
اَكروماف اَكروماَث اَكروماس
ܐܟܪܘܡܐܦܐ ܐܟܪܘܡܐܬܐ ܐܟܪܘܡܐܣܐ
אכרומאף׳ אכרומאת אכרומאס
/ KRMË
KMΘË
RMΘË
KRΘË
MΘË
ܐܟܪ
noble,
generous,
elevated,
omnweed عمنوه (contra‑wenom وهن),
remaim رمائم,
akration.
En. akrumaf akrumath akrumas.
Fr. akroumafe akroumathe akroumase.
Sq. akrumafë akrumathë akrumasë.
Aln. akrumafë akrumathë akrumasë.
→⊕⊕⊕ KTANODGË KTANODGÞË
ΚΤΑΝΟΔΓƏ ΚΤΑΝΟΔΓΘƏ (Att.)
ΚΘΑΝΟΔΓƏ ΚΘΑΝΟΔΓΤƏ (Dor.)
КТАНОДГЪ КТАНОДГѲЪ
КТАНОДГ КТАНОДГѲ
[ktanodgə ktanodgθə]
كتانعدج ← كتانعدگ
كطانعدج ← كطانعدگ
ܟܛܐܢܥܕܓܐ
כטאנעדג
/ ΚΑΘΕ [kate]
ÃNG أنج
OD עד
KAN כן كان
ΙΚΑΝΟΣ [jkanos]
ΤΑΝΑΥΣ
ΤΑΓΟΣ [tagos]
ΝΟΟΣ
ΑΝΟΔΗΓΕΩ [anodɛgeɔ]
نند [nnd]
thank god. En. ktanodg, ktanodgth.
Fr. ktanodgue.
Sq. ktanodgë.
Aln. ktanodgë, ktanodgthë.

→⊕⊕⊕ KALNËHË – ΚΑΛΝƏϨϒΣ – КАЛНЪҺЪ – כאלנה – ܟܐܠܢܗܐ – كالنه – काल्नह

POLY‑MULTI‑VARIATIONS TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË
/ ORBITJANË‑SË ÊLVRÃNË‑SË ARRÔWË ⇐L R⇒ ARRÔWË ÊLVRÃNË‑SË ORBITJANË‑SË / TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË
POLY‑MULTI‑VARIATIONS
?? ?? / ?? ?? ?? ?? KL
KN
KH
LN
LH
NH
→⊕⊕⊕ KALNAHË
ΚΑΛΝΑϨƏ
КАЛНАҺЪ
[kalnahə]
[kalnəhə]

ΚΑΛΝΑϨϒΣ
ΚΑΛΝΑϨΟΣ
ΚΑΛΝΑϨΑΣ
ΚΑΛΝΑϨΗΣ
ΚΑΛΝΑϨΟΜ
ΚΑΛΝΑϨΟΝ
ΚΑΛΝΕϒΣ
ΚΑΛΝΕΟΣ
ΚΑΛΝΕΑΣ
ΚΑΛΝΕΗΣ
ΚΑΛΝΕΟΜ
ΚΑΛΝΕΟΝ
كالناه
ܟܐܠܢܐܗܐ
כאלנאה
काल्नाह
/ Essential being {→⊕ΚΝΕϒΣ كنه [knh / kne]}
total {→⊕ΚΛϒΣ כל كل [kl]}
be {→⊕ΚΑΝΙΖΩ כאן ܟܢ كان [kan]}
true, just, honnest {→⊕ΚΑΝϒΣ כן ܟܐܢܐ [kan]
},
beauthipul {→⊕ΚΑΛϒΣ שכלל كلل [kll]},
clean {→⊕KLANITY ↔ →⊕KALN כלן كلن [kln]},
leh {→⊕ΛΕϨϒΣ לה له لها لهو لهى ألهى إِلهاء [leh]}
&
Kle‑mênþ {→⊕ΚΛΕϒΣ كله [klh / kle]}
=
don’t ←⊖kill {←⊖Hane हन / ←⊖Hate हत}
don’t ←⊖annihil
don’t ←⊖helk هلك / helm هلم : poison
{←⊖HELL ههل هال هائل هول : fear, panic, fright, terror}.
don’t ←⊖neco نكى {←⊖ΝΕΚϒΣ : harm, hurt, injure. ⇒ ←⊖ΝΕϘϒΣ : dead, cadaver.}
don’t ←⊖link (De.) : ←⊖left / ←⊖lept / ←⊖lost side.
En. kalnah, kalneh.
Fr. kalnahe, kalnéhe.
Sq. kalnahë, kalnehë.
Aln. kalnahë, kalnehë.
La. kalnahus, kalnehus.
Ħanafi. kalnahë.
Malêki. kalnahë.
Ħanbali. kalnahë.
Ʃia. kalnahë.
Turk. kalnah, kalneh.
En. qaln.
Fr. qalne.
Sq. qalnë.
Aln. qalna.
Ħanafi. qalnë.
Malêki. qalnë.
Ħanbali. qalnë.
Ʃia. qalnë.
Turk. kalnı.
(KALNA, not equal to QALNA, QÄL, QALT, QALE, QÄLMI (SQ.) : to turn on, light up, burn.)
{Compare with Latin CALEO, CALOR, CALCINATE, Greek ϙελαινός (kelainós) and Arabic قلي‏ قلى‏, Syriac ܩܠܝ‏ ܩܠܐ‏ and Hebrew קלה‏ : to toast, to fry, to burn, to roast, parch.}
/ قالنا
ܩܐܠܢܐ
קאלנא
क़ाल्ना
QALNA
ϘΑΛΝΑ
ҀАЛНА
[qalna]
←⊖⊕⊕ QL LQ
QN
LN
→⊕⊕⊕ LAQNA
ΛΑϘΝΑ
ЛАҀНА
[laqna]
لاقنا
ܠܐܩܢܐ
לאקנא
लाक़्ना
/ AL‑BA‑LQANË בלקן ב‑לקן البلقان ال‑ب‑لقان
БА‑ЛҀАНЪ БА‑ЛҀАН БАЛҀАНЪ БАЛҀАН
ΒΑ‑ΛϘΑΝΙΑ ΒΑΛϘΑΝΙΑ
dictation, instruction, teaching.
understand – perceive, apprehend, realize, learn.
dictate
– to say words for someone else to write it down; to tell someone exactly what he must do or how he must behave
– to give lessons in a school, college or university.
Cued, Indoctrinated, prompter, inspirer.
En. laqn.
Fr. laqne.
Sq. laqnë.
Aln. laqna.
Ħanafi. laqnë.
Malêki. laqnë.
Ħanbali. laqnë.
Ʃia. laqnë.
Turk. laknı.

 

→⊕RM (ROOT ; SOURCE)

ORBI‑TJANË – ערביתי – عربيثي (ARBITIAN ORBITIAN)
ƩEMANÞI‑QWË – שמנתי – شمنثي (ANTIC SEMANTIC)
KOÊLESË‑TJALË – כעחלהס – كعحلهس (CELESTIAL)
ƩKAMÊLUXË – שכל שאמל מלך – شكامحلخ (EVANGEL LUX)

R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË
←⊖⊕⊕  ÃRM أرم
ܐܪܡܐ
ארם
/ [0001]
Arabic : wear
– injure the surface of; partly obliterate by use or rubbing; undergo such injury; rub or be rubbed off; exhaust, tire or be tired
– to go bad,to be destroyed,to become worse
– to decay:become bad or rotten
– wear through or become worn
– wear out
– become worn out
– decay naturally through the action of bacteria, fungi, etc, or cause something to decay or become useless;,damage
– to rip, tear, rend; be or get torn
– use or be used until no longer usable
– be or become old and damaged to the point of being no longer usable
Syriac : aramean.
Hebrew : exalted
→⊕⊕⊕ RÃM رأم
ܪܐܡ
ראם
/ [0001]
Arabic : repair; mend.
Syriac : 0.
Hebrew : wild bull ; something high in value, coral.
→⊕⊕⊖ RMÃ رمأ
ܪܡܐ
רמא
/ [0001]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : 0.
←⊖⊕⊕ BRM برم
ܒܪܡ
ברם
/ [0002]
Arabic : braid (a rope), twisting two ropes together, twist, curl, entwine, kink, twine. [R-0406] ; To be dissatisfied / bored [R-0407]; washing machine, cooking pot [R-0408].
Syriac : corroding.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RBM ربم
ܪܒܡ
רבם
/ [0002]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
→⊕⊖⊕ RMB رمب
ܪܡܒ
רמב
/ [0002]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
←⊖⊕⊖ GRM گرم – جرم
ܓܪܡ
גרם
/ [0003]
Arabic : condemn, convict, criminate, find guilty, incriminate, inculpate, pronounce guilty [R-0966].
Syriac : to be decided ; bone, stone, fish-bone, ivory.
Hebrew : to bone, denude, the bones.
→⊕⊖⊕ RGM رگم – رجم
ܪܓܡ
רגם
/ [0003]
Arabic : pelt with stones, stone, throw stones at [R-2026].
Syriac : to stone, stoning.
Hebrew : to cast together, to lapidate.
→⊕⊕⊕ RMG رمگ – رمج
ܪܡܓ
רמג
/ [0003]
Arabic : raft.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
→⊕⊕⊕ ƷRM ژرم – جرم
ܙܪܡ
ז׳רם
/ [0003]
Arabic : body, mass / volume [R-0967].
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊕ RƷM رژم – رجم
ܪܙܡ
רז׳ם
/ [0003]
Arabic : lure [R-2180].
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊖ RMƷ رمژ – رمج
ܪܡܙ
רמז׳
/ [0003]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊖ DRM درم
ܕܪܡ
דרם
/ [0004]
Hebrew :
Arabic : clip, trim.
Syriac : race, light boat.
Hebrew : the south, poet, the south wind.
←⊖⊖⊕ RDM ردم
ܪܕܡ
רדם
/ [0004]
Arabic : debris, rubble ; interred, embedded [R-2057].
Syriac : 0.
Hebrew : to stun, stupefy.
→⊕⊕⊖ RMD رمد
ܪܡܕ
רמד
/ [0004]
Arabic : burn to ashes, cremate, incinerate [R-2182].
Syriac : month of ramadan.
Hebrew : 0.
←⊖⊕⊖ HRM
ERM
هرم
ܗܪܡ
הרם
/ [0005]
Arabic : advanced in years, aged, decrepit, old, old man, senescent.
Syriac : 0.
Hebrew : exalted.
→⊕⊖⊕ RHM
REM
رهم
ܪܗܡ
רהם
/ [0005]
Arabic : fine and durable rain; poultice, beauty cream, plaster, liniment, ointment.
Syriac : 0 (Abrhm).
Hebrew : 0 (אברהם).
→⊕⊕⊕ RMH
RME
رمه
ܪܡܗ
רמה
/ [0005]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊖ WRM ورم
ܘܪܡ
וּרם
/ [0006]
Arabic : swollen, tumescent, tumid, turgescent, turgid – intumescence, neoplasm, swelling, tumefaction, tumor..
Syriac : 0.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊕ RWM روم
ܪܘܡ
רוּם
/ [0006]
Arabic : 0.
Syriac : height, elevation ; heaven ; hill ; exaltation, glory.
Hebrew : level, height, altitude ; riser (of a stair).
→⊕⊕⊕ RMW رمو
ܪܡܘ
רמוּ
/ [0006]
Arabic : 0.
Syriac : pride.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ VRM ڤرم – ۋرم
ܘܪܡ
ורם
वरम्
/ [0006]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊕ RVM رڤم – رۋم
ܪܘܡ
רום
/ [0006]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊖ RMV رمڤ – رمۋ
ܪܡܘ
רמו
/ [0006]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊖ ZRM زرم
ܙܪܡ
זרם
/ [0007]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊕ RZM رزم
ܪܙܡ
רזם
/ [0007]
Arabic : baling, bundling, packaging, packing, parceling, wrapping up.
Syriac : 0.
Hebrew : to twinkle the eye.
→⊕⊕⊕ RMZ رمز
ܪܡܙ
רמז
/ [0007]
Arabic : indicate, make a sign (to), motion (to), point to ; embodiment, epitome, image, incarnation, picture, quintessence, symbol, typical example.
Syriac : to make a sign, to indicate, signify, to symbolize, enigma..
Hebrew : to hint, to imply ; to indicate.
←⊖⊕⊕ ĦRM حرم
ܚܪܡ
חרם
/ [0008]
Arabic : declare sacred, holy, inviolable, sacrosanct ; be taboo to.
Syriac : to be forbidden, illicit.
Hebrew : sacred ; excommunication ; boycott, embargo, ban ; sending to Coventry.
→⊕⊕⊕ RĦM
RÊM
رحم
ܪܚܡ
רחם
/ [0008]
Arabic : ?.
Syriac : to have pity upon, to love, to desire, mercy.
Hebrew : womb, uterus ; to pity, to have mercy on ; to pardon.
→⊕⊖⊕ RMĦ
RMÊ
رمح
ܪܡܚ
רמח
/ [0008]
Arabic : javelin, lance, pike, spear .
Syriac : 0.
Hebrew : throwing spear, lance, pike (weapon) ; (fencing) foil.
→⊕⊕⊕ ṬRM طرم
ܛܪܡ
טרם
/ [0009]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : before, not yet, ere.
←⊖⊕⊕ RṬM رطم
ܪܛܡ
רטם
/ [0009]
Arabic : collide with or crash into something or somebody.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
→⊕⊖⊖ RMṬ رمط
ܪܡܛ
רמט
/ [0009]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
←⊖⊕⊕ JRM يرم
ܝܪܡ
ירם
/ [0010]
Arabic : ?.
Syriac : to raise, to exalt.
Hebrew : height, elevated, rise.
→⊕⊕⊕ RJM ريم
ܪܝܡ
רים
रायाम
/ [0010]
Arabic : scum, gazelle, rems, white antilope.
Syriac : elevation, honour, high, supreme.
Hebrew : 0.
→⊕⊖⊕ RMJ رمي
ܪܡܝ
רמי
/ [0010]
Arabic : cast(ing), fling(ing), hurl(ing), pelting, throw(ing), toss(ing) .
Syriac : throw ; calomniator, rogue.
Hebrew : exalted, raised.
→⊕⊕⊕ KRM كرم
ܟܪܡ
כרם
/ [0020]
Arabic : garden ; bounty ; generosity, liberality, munificence, openhandedness.
Syriac : to prune, colour, vine, vine-plant.
Hebrew : garden ; vineyard ; olive grove.
←⊖⊕⊕ RKM ركم
ܪܟܡ
רכם
/ [0020]
Arabic : be piled up, be stacked up, be tiered – accumulate, amass, cumulate, heap (up), heap up, pile up, stack (up), stack, tier.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
→⊕⊖⊖ RMK رمك
ܪܡܟ
רמך
/ [0020]
Arabic : 0.
Syriac : herd, troop, band, flight..
Hebrew : a brood mare.
→⊕⊕⊕ LRM لرم
ܠܪܡ
לרם
/ [0030]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
←⊖⊕⊕ RLM رلم
ܪܠܡ
רלם
/ [0030]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
→⊕⊖⊖ RML رمل
ܪܡܠ
רמל
/ [0030]
Arabic : stare, sand, widow, dust, earth..
Syriac : to become a widower, to become desert, empty.
Hebrew : protected.
←⊖⊕⊕ MRM مرم
ܡܪܡ
מרם
/ [0040]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : fraud, deceit, treachery.
→⊕⊕⊕ RMM رمم
ܪܡܡ
רמם
/ [0040]
Arabic : fix, make whole, mend, overhaul, rebuild, recondition, repair, restore (to good condition).
Syriac : 0.
Hebrew : to rise, to be exalted, be lifted up.
→⊕⊕⊕ RMM رمم
ܪܡܡ
רמם
/ [0040]
Arabic : =.
Syriac : 0.
Hebrew : =.
←⊖⊕⊖ NRM نرم
ܢܪܡ
נרם
/ [0050]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
→⊕⊖⊕ RNM رنم
ܪܢܡ
רנם
/ [0050]
Arabic : tang, ring, clang ; chant, croon, hum, intone.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
→⊕⊕⊕ RMN رمن
ܪܡܢ
רמן
/ [0050]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
←⊖⊕⊖ SRM سرم
ܣܪܡ ܫܪܡ
סרם שׂרם
/ [0060]
Arabic : rectum – lower end of the large intestine.
Syriac : flat-nosed.
Hebrew : 0.
→⊕⊖⊕ RSM رسم
ܪܣܡ ܪܫܡ
רסם רשׂם
/ [0060]
Arabic : charge, dues, duties, duty, excise, fee, impost, rate, tax, toll ; design, drawing, figure, illustration, painting, pattern, picture, portrait, sketch .
Syriac : ܪܣܡ – to drip, to flow, to pour, to distil, dew ; ܪܫܡ – to trace, mark, engrave, delineate, to write, to prescribe.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RMS رمس
ܪܡܣ ܪܡܫ
רמס רמשׂ
/ [0060]
Arabic : bury, entomb, inhume, inter ; burial, burying, entombment, inhumation, interment ; grave, sepulcher, tomb.
Syriac : ܪܡܫ – evening hour.
Hebrew : רמס – oppressor, stamp upon, trample (under feet), tread (down, upon) ; רמשׂ – to glide swiftly, to crawl, move with short step, to swarm.
←⊖⊕⊕ ORM عرم
ܥܪܡ
ערם
/ [0070]
Arabic : cast-iron
– hard ; untiring ; unyielding
– fond of fighting;ready to fight
– (of such qualities as stupidity, etc) complete
– vigorous; powerful
– strong, powerful
– of considerable magnitude; wide in range or capacity, comprehensive
– unreasonably impatient
– having a powerful effect of body or mind
– aggressive ; pugnacious .
– having, using, or requiring the use of two hands ; hardy ; strong .
– showing or caused by strong feeling; forceful, ardent
– strong and active, forceful; acting or done with physical or mental vigour; full of vigour, (of plant) growing strongly
– involving or using great physical force, especially aggressively, involving an unlawful exercise of force, (of death) resulting from external force
– violent; fierce; intense
– (of a feelings, etc) intense; strong; deep.
Syriac : to excite, to gather, to make wily.
Hebrew : to be, bare, to be cunning ; to pile up ; a stratagem, a heap, a sheaf.
→⊕⊕⊕ ROM رعم
ܪܥܡ
רעם
/ [0070]
Arabic : 0.
Syriac : to thunder, to sound, resound, to be frequented, to be angry, to be indignant, to lament..
Hebrew : to tumble, be violently agitated, to crash, to irritate ; a peal of thunder..
→⊕⊖⊕ RMO رمع
ܪܡܥ
רמע
/ [0070]
Arabic : 0.
Syriac : 0.
Hebrew : 0.
←⊖⊕⊖ FRM فرم
ܦܪܡ
פרם
/ [0080]
Arabic : chop
– to cut into small pieces
– to cut (especially meat and vegetables) into small pieces
– make meet into hash
– cut or chop into small pieces.
Syriac : to hack, to tear.
Hebrew : to tear.
→⊕⊖⊕ RFM رفم
ܪܦܡ
/ [0080]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RMF رمف
ܪܡܦ
/ [0080]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ PRM ڡرم / [0080]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊕ RPM رڡم / [0080]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊖ RMP رمڡ / [0080]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→?⊕? ṢRM صرم / [0090]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→??⊕ RṢM رصم / [0090]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕?? RMṢ رمص / [0090]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ QRM قرم / [0100]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊕ RQM رقم / [0100]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊖ RMQ رمق / [0100]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RRM ررم / [0200]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RRM ررم / [0200]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊕ RMR رمر / [0200]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ ƩRM شرم / [0300]
Arabic : cleave, crack, rend, rip, slash, slit, split.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊕ RƩM رشم / [0300]
Arabic : stamp, seal.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊖ RMƩ رمش / [0300]
Arabic :conjunctivitis – inflammation of the conjunctive
eyelash – hair in the edge of the eyelied
take with the fingertips
cilium (pl. cilia) ; eyelash(es) ; lash(es).
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ TRM ترم / [0400]
Arabic : ?.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊕ RTM رتم / [0400]
Arabic : broom
– shrub with yellow or white flowers growing on sandy banks, etc
– a gorse
– a spiny yellow-flowered leguminous shrub of the genus Ulex
– a kind of plants
– furze; gorse.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊖ RMT رمت / [0400]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊖ ÞRM ثرم / [0500]
Arabic : have a broken or fallen tooth.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊕ RÞM رثم / [0500]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RMÞ رمث / [0500]
Arabic : (log) raft ; catamaran, float, lighter, pontoon, raft .
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊖ XRM خرم / [0600]
Arabic : aperture
– narrow opening
– noun gerund of verb to bore
– the act of making holes
– making of a hole
– a hole or making of a hole
– noun gerund of verb to punch .
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊕ RXM رخم / [0600]
Arabic : apocopate ; brooding, hatching, incubation ; brood, hatch, incubate, sit or set (on eggs)..
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RMX رمخ / [0600]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→?⊕? ÐRM ذرم / [0700]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→??⊕ RÐM رذم / [0700]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕?? RMÐ رمذ / [0700]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→?⊕? ḌRM ضرم / [0800]
Arabic : be inflamed; flare up.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→??⊕ RḌM رضم / [0800]
Arabic : ashlar (thin slabs of stone).
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕?? RMḌ رمض / [0800]
Arabic : be blazing, glowing ; become burning, intensely hot, scorching..
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→?⊕? ẒRM ظرم / [0900]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→??⊕ RẒM رظم / [0900]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕?? RMẒ رمظ / [0900]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
←⊖⊕⊖ ƔRM غرم / [1000]
Arabic : amerce, fine, mulct ; forfeit, lose, suffer loss ; damage, loss ; pay a fine..
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊖⊕ RƔM رغم / [1000]
Arabic : against, despite, in spite of.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.
→⊕⊕⊕ RMƔ رمغ / [1000]
Arabic : 0.
Syriac : ?.
Hebrew : ?.

→⊕⊕⊖ MÊNAGZË – محناجز →⊕⊖⊕ MÊNAGZDË – محناجزد {AVNA‑QRÃMË اۋنا‑قرأم}

MY FIRST NAME :

←⊖⊖⊕ Gazmen (Gheg.) Gazmend (Tosk.) [gaz‑mendi] (Ħênafi. حنفي Ħêrup. حرڡ)
→⊕⊖⊕ Zhazmênnë (Gheg.) Zhazmênndë (Tosk.) [ʒaz‑mɛnːdjə] (Mêliki. مالكي  Ħêruf. حرف)

  • GAZMÊN(D) – ΓΑΖΜΗΝ – ГАЗМИН – גאזמחן – گازمحن [gaz‑mɛn] (3.1.7.40.8.50 = 109) {ΜΗΝ, ΜΗΝΥΩ, ΜΗΔΟΣ}
  • GAZMEN(D) – ΓΑΖΜΕΝ – ГАЗМЕН – גאזמחן – گازمهن [gaz‑men] (3.1.7.40.5.50 = 106) {ΜΕΝΟΣ مهن, ΜΕΔΩ مهد, ΜΕΝΟΙΝΑΩ}
  • AMEN אמן أمن

Meaning : joyful / happy mind / meditation.
In Orbitian : ڡرحنفس [prħnfs / prɛnfs].

ANA‑GRAM OF MY NAME MEAN IN SHÊMANTHIQWË :

←⊖⊖⊖ HÉLL – هَلَل (←⊖⊖⊖ GENMË – ܓܗܢܐ – جهنم [genm / ghnm] ←⊖⊕⊖ GÊMË – גחם – جحيم [għim / gɛim])
↔⊜⊜⊜ OR
→⊕⊕⊕ ĦÊAVÊN – חאוחן – حاۋحن (→⊕⊕⊕ ƷÊNIË – ژنى →⊕⊕⊕ ƷANNAH – ژنة) :

  • GAZMEND (Tosk.) – GAZMEN (Geg.) – ΓΑΖΜΕΝΔΙ दी – گازمهنداِ
    (SEMI‑NÊGA‑TI‑FË CÔM‑BINA‑TI‑ÔNË)

RATHER THAN GUIDE TO HELL, GENMA, GUN, OGNA ܥܓܢܐ, NAGMA نجم, MAGMA, PLASMA, ASTRA, SOLARIS, ARIFI אר ALBUDDHË البودد, I PREFER :

  • ZHAZMÊNNDJË – Ζ΄ΑΖΜΗΝΝΔͿ द्यू – ЖАЗМИННДЈЪ Ѫ – ז׳אזמחננדי – ژحزمحنند (POLY POSI‑TI‑FË CÔM‑BINA‑TI‑ÔNË)
    (Time זמן زمن of genius ژنى côm‑passi‑ônë/ pity حنن mind and amnda‑thi‑ônë {truth تروث , andô أند, amdô أمد, amnô أمن…})

BECAUSE OLEH عله ĦÊAVËN حاۋحننث IS BEDDËR THAN HELO هلع NAVËĦÊ ناۋح, NÔ ?

I try to conjvre my destiny ܕܗܣܛܐܢܐ {den‑im دهن (SQ.), damnô دامن (La.)},
to be tetansy ܬܚܛܐܢܣܐ ته‑طانس {ned‑im نهد  (SQ.), mandô ماند (La.)}
(Qadara قدر Fäthi ܦܐܬܐ)…
{⇐⊖⊕⊖ DE‑STINY ܕܣܛܝܢܐ [de‑stin‧⁠ɔ] (←⊖⊕⊖ STANY ܣܛܢܐ)}
{→⊕⊕⊕ TE‑TANSY ܬܛܐܢܣܐ : me [te‑tans‧⁠ɔ] {ΘΕ‑ΘΑΝΣΩ → ΘΕΘΑΝΣΩ (Doric.) ΤΕ‑ΤΑΝΣΩ → ΤΕΤΑΝΣΩ (Koine.)}
{→⊕⊕⊕ TE‑TNASY ܬܛܢܐܣܐ : us [te‑tnas‧⁠ɔ] {ΘΕ‑ΘΝΑΣΩ → ΘΕΘΝΑΣΩ (Doric.) ΤΕ‑ΤΝΑΣΩ → ΤΕΤΝΑΣΩ (Koine.)}

TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ARROW ⇐L R⇒ ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRANÇAIS SHQYPË‑TÄRË
גחם נגה جحم نجم زان
En. zangem.
Fr. zangême.
Sq. zangemë.
Aln. zangêmë.
Ħanafi. zangħêmë.
Malêki. zanʒħêmë.
Ħanbali. zandʒħêmë.
Ʃia. zangħêmë.
Turk. zangem.
/ زانجحم
زانگحم
ܙܐܢܓܚܡܐ
זאנגחמה
ज़ान्ग्ह़ॅम
ZANGÊMË
ΖΑΝΓΗΜƏ
ЗАНГИМЪ
[zangɛmə]
(Geg.)
←⊖⊕⊖⊕⊖⊖
NM
ZM
GM

ZN?
ÊN
MN
MZ
MG
NZ?
→⊕⊖⊖⊕⊖⊕ GAZMÊNË
ΓΑΖΜΗΝƏ
ГАЗМИНЪ
[gazmɛnə]
(Geg.)
جازمحن
گازمحن
ܓܐܙܡܚܢܐ
גאזמחנה
गाज़्म्ह़ॅन
/ ܓܙܐ أمن زمن زحن حن منان
En. gazmen.
Fr. gazmêne.
Sq. gazmenë.
Aln. gazmênë.
Ħanafi. gazmħênë.
Malêki. ʒazmħênë.
Ħanbali. dʒazmħênë.
Ʃia. gazmħênë.
Turk. gazmen.
ܓܗܢܐ
En. zagenm.
Fr. zagénme.
Sq. zagenmë.
Aln. zagenmë.
Ħanafi. zagenmë.
Malêki. zaʒenmë.
Ħanbali. zadʒenmë.
Ʃia. zagenmë.
Turk. zagenm.
/ زاجهنم
زاگهنم
ܙܐܓܗܢܡܐ
זאגהנמה
ज़ाग्हेन्म
ZAGENMË
ΖΑΓΕΝΜƏ
ЗАГЕНМЪ
[zagenmə]
(Geg.)
←⊖⊖⊖⊖⊕⊖ ZG
??
NM
EN
GE
GZ
ZN
MN
??
??
→⊕⊖⊕⊖⊕⊖ GAZMENË
ΓΑΖΜΕΝƏ
ГАЗМЕНЪ
[gazmenə]
(Geg.)
جازمهن
گازمهن
ܓܐܙܡܗܢܐ
גאזמהנה
गाज़्म्हेन
/ En. gazmen.
Fr. gazméne.
Sq. gazmenë.
Aln. gazmenë.
Ħanafi. gazmenë.
Malêki. ʒazmenë.
Ħanbali. dʒazmenë.
Ʃia. gazmenë.
Turk. gazmen.
?? / ?? ?? ?? ?? ÊN
NG
MN
MZ
MG
→⊖⊕⊕⊖⊕⊖ MÊNAGZË
ΜΗΝΑΓΖƏ
МИНАГЗЪ
[mɛnagzə]
(Geg.)
محناجز
محناگز
ܡܚܢܐܓܙܐ
מחנאגזה
म्ह़ॅनाग्ज़
/ Achieved, accomplished, saved, convinced, compassionate, felicity…
En. menagz.
Fr. mênagze.
Sq. menagzë.
Aln. mênagzë.
Ħanafi. mħênagzë.
Malêki. mħênaʒzë.
Ħanbali. mħênadʒzë.
Ʃia. mħênagzë.
Turk. menagz.
?? / ?? ?? ?? ?? ÊN
NG
MN
MZ
MG
MD
ND
→⊖⊕⊕⊖⊖⊕⊕ MÊNAGZDË
ΜΗΝΑΓΖΔƏ
МИНАГЗДЪ
[mɛnagzdə]
(Tosk.)
محناجزد
محناگزد
ܡܚܢܐܓܙܕܐ
מחנאגזדה
म्ह़ॅनाग्ज़्द
/ Excellent Perfect Goodful ججد Magnificent مجد Renewing جدد Expansion. زدد
En. menagzd.
Fr. mênagzde.
Sq. menagzdë.
Aln. mênagzdë.
Ħanafi. mħênagzdë.
Malêki. mħênaʒzdë.
Ħanbali. mħênadʒzdë.
Ʃia. mħênagzdë.
Turk. menagzd.
?? / ?? ?? ?? ?? ÊM
ÊN
NG
MN
MZ
MG
MD
ND
→⊕⊕⊕⊕⊖⊖ ÊMNAGZË
ΗΜΝΑΓΖƏ
ИМНАГЗЪ
[ɛmnagzə]
حمناجز
حمناگز
ܚܡܢܐܓܙܐ
חמנאגזה
ह़ॅम्नाग्ज़
/ En. emnagz.
Fr. êmnagze.
Sq. emnagzë.
Aln. êmnagzë.
Ħanafi. ħêmnagzë.
Malêki. ħêmnaʒzë.
Ħanbali. ħêmnadʒzë.
Ʃia. ħêmnagzë.
Turk. emnagz.
?? / ?? ?? ?? ?? ?? →⊕⊕⊕⊖⊖⊕⊕ ÊMNAGZDË
ΗΜΝΑΓΖΔƏ
ИМНАГЗДЪ
[ɛmnagzdə]
حمناجزد
حمناگزد
ܚܡܢܐܓܙܕܐ
חמנאגזדה
ह़ॅम्नाग्ज़्द
/ En. emnagzd.
Fr. êmnagzde.
Sq. emnagzdë.
Aln. êmnagzdë.
Ħanafi. ħêmnagzdë.
Malêki. ħêmnaʒzdë.
Ħanbali. ħêmnadʒzdë.
Ʃia. ħêmnagzdë.
Turk. emnagzd.