Titles

→⊕⊕⊕ (Ħ)Ê‑KTÂNΘHË ह़ॅकतानतं – ח‑כטאנת׳ה – ح‑كتانثه
→⊕⊕⊕ TJTLË‑SË
→⊕⊕⊕ TJRANË‑SË (T.)
→⊕⊕⊕ TJTANË‑SË (G.)
→⊕⊕⊕ TVAJRÃNË‑SË

2016-08-14 – 01H00

NÊƷA‑TJFË
نحژى
B
I
N

A
R
Y
B
I
N

A
R
Y
ƷÊNA‑TJFË
ژحنى
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TAÔ‑ĦÊĦÊJDË
ΘΑΩ‑ΗΗͿΕΕΙͶΙΔƏ – ΆΡΩ
ТАѺ‑ИИЈУДЪ
ताॉ‑हॅ़हॅ़य्द्
טאַעָ׳‑חֶחֶידְ
ܬܐܗ‑ܚܚܝܕܐ
تاغ‑ححيد
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
YMZÃNÉDGJË
ϒΜΖΑΝΕΔΓͿƏ
ҮМЗАНЕДГЈЪ
ऊ़म्ज़ान्हेद्ग्य्
וּ׳מזאנהדגי
ܝܿܡܙܐܢܗܕܓܝ
ۈمزانهدگي
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TVRŨNNÞË‑SUË
ΤϜΡΑΝΝΘ‑ΕΣ
ТВРУННОѲЪ
?
טוראננת
ܛܘܿܪܐܢܢܬܐ
أُم‑ۋرا‑طۋراننث
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
TJRANË
ΤͿΡΑΝƏ
ТЈРАНЪ
?
?
?
طيران
(Tirana)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TJTANË‑SË
ΤͿΤΑΝƏ
?
?
טיטן (טיראן)
?
تيتان (تيرانا)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
JTRË‑SË
ͿΤΡƏ‑ΣƏ
ЈТРЪ
य्त्र्
יתר
(abondance, iatros)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TRJANÉHË
ΤΡͿΑΝΕϨƏ
ТРЈАНЕҺЪ
त्र्यानेह्
?
?
طريانه
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
VËKË‑ARÊFÊË
ΑΡΗΦΗƏ
АРИФИЪ
?
?
ܪܒܟܗܢܐ ܒܟܪ‑ܐܪܘܚܦܚܝ
ارحفح
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
AUƩARUÊΘÉË‑SUË – AVRË – ARIË – ARË
आव्र् आरी आर्
אר אושר אשר
ܫܪܚ ܟܫܪܐ ܟܫܝܠ
ار سرور سراء
(clever ; offended, angry ; to rejoyce ; cheer(fulness) ; cheerfulness ; delectation ; delight ; enjoyment ;
exhilaration ; exultation ; gaie ; to praise, light…)
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
OƩJLË
ОШЈЛЪ
ܟܫܝܠ
عشيل
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
(Ħ)ÊƩMLË
ИШМЛЪ‑СЪ
ܚܐܫ
حشم
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
(Ħ)ÊƩMNË
ИШМНЪ
חשמן
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
ÊQËRÊBBË‑UMË ÊTƩVARÉWË‑ÊJLLË‑ÊVRÊË‑SË
??? ?? ?? →⊕⊕⊖
KARBUË
ΚΑΡΒΟΥƏ (At.)
כרוב
ܟܪܘܒܐ
كاروبيم
कर्बु
{kéhrubnaë كهرباء}
??? ?? ?? →⊕⊕⊖
KARBURAË – Ë‑VJDË
ΚΈΡΒΕΡΟΣ
कर्बुर
{kêrubnaë ܟܪܘܒܐ כרוב كاروبيم}
??? ?? ?? →⊕⊖⊕⊖
KÉRBAË
ΚΕΡΑϒΝƏ‑ΣƏ
ܟܗܪܒܐ
كهرباء
??? ?? ?? →⊕⊕⊖
BAKËRË
ביכר
بكر
←⊖⊖⊖
KB
كب
?? ?? →⊕⊕⊕
(AR)BK(GFS)
بك
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
BÉ‑KARIË
कारि करि करी
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
ARJFJË
اريفي
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
AARIJË
ארי
ܐܪܝ
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
AORJË
ܐܥܪܝ
اعري
[aorjə]
{jnë‑ljgθë, tôë ʃawë (êqwalisë), ɕalvë ݭالۋ ≡ alvqë لۋق… Ʒumijdêjθë ܓܡܝܪܐܝܬ}
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
OJRË
ܥܝܪܐ
عير
[ojʀə]
(awake ; vigilant, watchful ; angel)
??? ?? ?? →⊕⊕⊕
TAPLΘË
ܛܦܠܐ ܛܠܝܐ ܦܠܛ
←⊖⊖⊖
SÄRË – SORË
שׁעֹר
ܣܥܪ
سعير شعر
?? ?? →⊕⊕⊕
ÄRSË – ORSË
עֹרשׁ ערס
ܥܪܣ
عرس
(marriage, wedding ; a couch ; bed)
{←⊖⊖⊖
DËWARTË
وارط
?? ?? →⊕⊕⊕}
TË‑TARWË
طارو
{←⊖⊖⊖
ÉSË‑TRADÔË
طراد
?? ?? →⊕⊕⊕}
TDARË‑SÉÔË
طدار
{←⊖⊖⊖
SAMUEL
ܣܡܠܐ ܚܣܡܐ
سمال حسم
(envious, jealous, suspicion ; left side)
?? ?? →⊕⊕⊕}
ÊLMASU
ܚܡܣܐ ܠܡܣܐ
حمس لماس
()
{←⊖⊖⊖
DÉADƷALË
ܕܓܐܠܐ
دجال
(lier, antichrist)
?? ?? →⊕⊕⊕}
LÉAGADË
ܠܓܐܕܐ
لجاد
{proytrskh}
En. lgad : legat.
{←⊖⊖⊖
FALSO‑FALIƩO‑FALITAË
فلس
?? ?? →⊕⊕⊕}
{←⊖⊖⊖
ZÊLOTË
ζηλότυπος ζηλιάρης
?? ?? {→⊕⊕⊕
ÊLZË‑OΘË
ηλζιάρης ηλζότυπος
{←⊖⊖⊖
(SQ.) S‑HÄRLOTË
هعرلعت
हार्य
?? ?? →⊕⊕⊕}
ÄLRHOΘË (MKSQ.)
علرهعث
रायहस्
(streng, power, king, prince)
{←⊖⊖⊖
A‑WÔRTË
اوغرط
{Fr. avorter}
?? ?? →⊕⊕⊕}
A‑TRÔWË
اطرغو
{←⊖⊖⊖
{FIRSTË LASTË} WÔRSTË
?? ?? →⊕⊕⊕}
TRÔΘSWË {TALSË TARFSË}
{←⊖⊖⊖
WÃRISTÊRË
ͶΑΡΙΣΤΟΝΙ
(LÊFTË)
?? ?? →⊕⊕⊕}
RÃSWIË‑TÊRË
ΑΡΣͶΙΤΝΟΙ
(TÊLFË)
{←⊖⊖⊕
TɕOJSË
(choice)
?? ?? !
{←⊖⊕⊖
MÉRƩITDURQË
?? ?? !
{←⊖⊖⊖
MATʰJASË – MATʰIASË
Ματθαῖος
מתתיהו
?? ?? →⊕⊕⊕}
AJTʰMASË
ͿΤΑΜΘΑΟΣ
יתמתהו
{←⊖⊖⊖
ΘOMAƩË
תאומא
?? ?? →⊕⊕⊕}
ƩOMAΘË
שעמאת
{←⊖⊖⊖
VICË‑HÉRÉTIQWË
?? ?? !
{←⊖⊖⊖
DË‑WAƩË‑CROTTË‑ƩILLDË
?? ?? !
{←⊖⊕⊖
ROTTËRDAMË
?? ?? !
{←⊖⊕⊖
ÖSTERREICH –
?? ?? !
{←⊕⊖⊖
OÉRË
ܥܗܪ
عهر
?? ?? →⊕⊕⊕}
ROÉË
ܪܥܗ
رعه
{←⊖⊕⊖
FORÉVËR
?? ?? !
ÉVËRROF
{En. everrof}
{←⊖⊖⊖
VICHERATE
?? ?? →⊕⊕⊕
{TAVCREHE
תורה תאוקרה
تاۋقرأهة
{←⊖⊖⊖
WÔRSTË
وغرست
?? ?? →⊕⊕⊕}
TRÔSWË
ترغسو
{←⊖⊖⊖
WÃRISTÉRË
(gauche)
?? ?? →⊕⊕⊕
{←⊖⊕⊖
DIƩ‑VORTIAË
?? ?? →⊕⊕⊕
{⇐⊖⊖⊖
WIƩË‑RYTË
ואִש‑רוִט
⇐⊖Ǐ (−F.)
⇐⊖Y (−M.)
?? ?? →⊕⊕⊕
TRUË‑ƩWAË
טרו‑שוא
(F+) A⇒⊕
(M+) U⇒⊕
{⇐⊖⊖⊖
VICË‑PYTË
?? ?? →⊕⊕⊕
UTPË‑AVSË
{←⊖⊖⊖
VIɕHERATË
विष्वि विष
ואִק׳הֵראַטְ
?? ?? !
{←⊖⊖⊖
WÉAK‑RUTË‑PUTË‑BUTË
?? ?? →⊕⊕⊕
TÊBJẼNË
{←⊖⊖⊖
PICONNECONICE
?? ?? →⊕⊕⊕
{←⊖⊖⊖
VIƩĦÊRÄTË
ואִשחֶרעַטְ
ܦܫܚܐ
فشح ڤشح
(pire qwë Pãlba Paħǐʃêê F/P/V)
(capra chêvre cifrë)
?? ?? !
{→⊕⊕⊖
AUTRICHIAË
?? ?? !
{←⊖⊖⊖
DIWÔRTIA
?? ?? →⊕⊕⊕}
ITDRÔWIA
{←⊖⊕⊕
NÊ‑DÊWAË
نحدوى نح‑دوى
?? ?? →⊕⊕⊕}
ÊN‑DÊWAË
حن‑دواء حندواء
(cure ; drug ; medicament ; medication ; medicine ; remedy)
{←⊖⊕⊖
DIVORCIAË
?? ?? →⊕⊕⊕}
IVQDROJAË
{←⊖⊖⊖
FRUSUKDKFRANCIAË
?? ?? !
{←⊖⊖⊖
M’ANNEXAË
?? ?? →⊕⊕⊕}
M’AXÊNNAË
{←⊖⊕⊖
MARIEDRUCKER
?? ?? →⊕⊕⊕}
IDAKCRRRÊUMË
{←⊖⊖⊖MARDUX ?? ?? →⊕⊕⊕}
{→⊕⊖⊕
DARUKË
?? ?? →⊕⊕⊕}
DKARUË
(S. D⇒Z, K⇒X) ?? ?? (Ʃ. Z⇒D, X⇒K)
{←⊖⊕⊖
ZARUXË
?? ?? →⊕⊕⊕}
ARZUXË
{←⊖⊖⊖
ΘÉRAPIƩTË
?? ?? →⊕⊕⊕}
{ITƩPARΘÉË
{←⊖⊖⊖
SÉRPÉNTË
?? ?? →⊕⊕⊕}
TPRNSÉÉË
{→⊕⊖⊖
RUSPIË
?? ?? →⊕⊕⊕
IPRUSË
!! ?? ?? →⊕⊖⊕}
PARISË
!! ?? ?? →⊕⊖⊖}
KUNTRAË
!! ?? ?? →⊕⊕⊕}
TÊË
{←⊖⊕⊕
PÊRË
?? ?? →⊕⊕⊕}
{PRÊË
!! ?? ?? →⊕⊕⊕}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕}
JNË‑QWÊSΘJË‑TÊVRE
(INQUESTITEUR)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕TRÉHÉI‑QWË
ΘΡΕϨΕͿ‑ΚΑΣ (Darjãnë.)
ΤΡΕϨΕͿ‑ΚΑΣ (Attjqjãnë.)
त्रेहेय्‑क़्व़ा
טרהי‑כס
طرهي قو
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TĦÊƩAVRIË
ΘΗΣΑϜΡͿΥΜ
ТИШАВРЈЪ
सुवर्
טחשאורי
{←⊖⊖⊖
GONË‑ΘRA‑QTANÔ
?? ?? !
{←⊖⊖⊖
VIɕhË
विषह
?? ?? !
{←⊖⊖⊖
HÉRÄTË
हारयते
(lose, rob)
?? ?? →⊕⊕⊕}
TRÄHÉË
{←⊖⊖⊖
VIƩĦÊRATË
?? ?? →⊕⊕⊕}
TĦÊƩAVRIË
ΘΗΣΑϜΡͿΥΜ
ТИШАВРЈЪ
सुवर्
(⇐⊖⊖⊖
VIRĀNË
?? ?? →⊕⊕⊕)
VAARËNË
वारण
(⇐⊖⊕⊕
VIRĀMĀË
विराम
?
(cessation, termination, end)
?? ?? →⊕⊕⊕)
VARAMË
वरम्
בהסט׳
(BËDDËR, BÉSΘË, preferably, rather, better)
(⇐⊖⊖⊖
VIDĀMË
عدم
?? ?? →⊕⊕⊕
VAMĀDË
(←⊖⊖⊖
VǏË
?? ?? !
(←⊖⊕⊖
VICHERATË
וִק׳הראט ואִק׳הֵראַטְ סרטן
ۋاِشهراط سرطان دْ‑وارطْ
?? ?? !
←⊖Vɕ
←⊖HR
←⊖RT
?? ?? !
(⇐⊖⊕⊖
VIIRËTË‑RA
वीरत‑र
(QORPSË)
?? ?? →⊕⊕⊕)
VËRË‑TËRË
वर‑तर
(VÉRRATTË
رتت
(PÔRQË)
?? ?? !
(⇐⊖⊕⊖
RŌTTËNË
?? ?? →⊕⊕⊕)
OTTRËNË
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
VËRË‑TËRË
वर‑तर
(⇐⊖⊕⊖
VIRAATRË
विरात्र
(THE END ŌF NIƔT)
?? ?? !
(⇐⊖⊖⊖
VǏRËTË
विरत
(STOPPED, CEASED, ÉNDË‑ÊDË)
?? ?? !
!! ?? ?? →⊕⊖⊖)
VAARITRË
वारित्र
(OBSERVANCE OF THAT WHICH IS FORBIDDEN)
(←⊖⊕⊕
VIRAANË
ۋیران
वीरहन् वीरण
?? ?? !
(←⊖⊕⊕
VIRAAMAAË
विरम
(ê‑ndë, θérminatiōn, cessatǐon)
?? ?? →⊕⊕⊕)
VARAMË
वरम्
(BËDDËR, BÉSΘË בהסט׳)
(←⊖⊕⊕
VIDARË
विदार
(war, battle)
?? ?? !
(⇐⊖⊕⊕
VIMAADË
विमद
(JŌY‑LÉSS)
?? ?? !
(⇐⊖⊖⊖
VǏDAAMË
?? ?? !
(⇐⊖⊖⊖
VIḌËMBË
विडम्ब
(degradation, desecration)
?? ?? !
(⇐⊖⊖⊖
VIḌËMBËNË
विडम्बन
(disgrace, degradation profanation)
?? ?? !
(←⊖⊖⊖
VIḌAMBITA
विडम्बित
(low, poor, abject)
?? ?? !
(⇐⊖⊖⊖
VIË
?? ?? !
(←⊖⊖⊖
RIVALË
?? ?? !
(⇐⊖⊖⊖
SALIVË
?? ?? →⊕⊕⊕
LAVASË
(⇐⊖⊕⊖
VALISË
?? ?? →⊕⊖⊖
{VASILË
(⇐⊖⊖⊖
VIRALA
(far apart, sparsé ; lōōse ; raré, unfréquént)
?? ?? !
(⇐⊖⊕⊕
VIRASA
(tastéléss, ǐnsǐpǐdë, havǐng a badë flavōur)
?? ?? !
(←⊖⊖⊖
RŌTTERDAMË
?? ?? !
(←⊖⊕⊖
SARTANË
?
سرطان
?? ?? →⊕⊕⊕
TARNASË
तरुण
طارنس
(←⊖⊕⊕
MATʰǏAS
?? ?? !
(←⊖⊕⊕
ΘŌMASË
?? ?? →⊕⊕⊕
OMAΘSË
←⊖
WIƩË‑HÉRÉTǏQUE
?? ?? →⊕⊕⊕
←⊖WAƩCROTTË ?? ?? !
←⊖⊕⊖
GRŌTË
?? ?? →⊕⊕⊕
TRGOË
←⊖⊖⊖
VLAAMƩË‑HOLË‑LǏNDAǏSË
?? ?? →⊕⊕⊕
VICË‑ÉROTǏQUE ?? ?? !
←⊖⊖⊕
RŌTTËN
?? ?? →⊕⊕⊕
OTRË‑NË
عطر‑ن
←⊖⊕⊖
SLŌTANË
?? ?? →⊕⊕⊕
OTALNSË
तलुन
عطالنس
←⊖⊖⊖
MÊURTË
?? ?? →⊕⊕⊕
TRÊUMË
ترحوم
←⊖⊖⊖
SÊË
?? ?? →⊕⊕⊕
ÊSË
←⊖⊕⊖
QALÊKUNMŌTÊ
?? ?? !
!! ?? ?? →⊕)
VR
(←⊖
RA
?? ?? !
(←⊖
ǏR
?? ?? !
(←⊖
?? ?? !
(←⊖
HR
?? ?? !
(←⊖
RT
?? ?? !
(←⊖
VT
?? ?? !
(←⊖
HT
?? ?? !
(←⊖
Ǐ
?? ?? !
(←⊖
CT
?? ?? !
(←⊖
C
[s ts c ɕ k q tɕ tʃ dʒ g]
?? ?? !
←⊖⊕⊖
VǏɕHÉRÄTË
וִק׳הראט ואִק׳הֵראַטְ סרטן
ۋاِشهراط سرطان دْ‑وارطْ
←⊖Vɕ
?? ?? !
←⊖⊖⊖ VǏɕË
विष
(poison, venom)
(kǐsǐrǐë, taë pérdyë têë ũnë narqkë نارقك dãrqkë duqë)
?? ?? !
←⊖⊖⊖
VǏƩĦÊROTË
ואִשחרעט
ۋعِشحرعَت
ועִשחֶרעתְ
→⊕VR
→⊕ƩR
←⊖Ǐ
←⊖ƩÊ
←⊖RT
←⊖ƩT
?? ?? !
(
DI‑VÔRTË
दी
?? ?? →⊕⊕⊕
TVDARÔË
(
DI‑VORCE
ۋعرس
?? ?? !
(
WÔRSTË
وغرست
?? ?? →⊕⊕⊕
TRÔSWË
(
IMPLANT
?? ?? !
(
PIG
?? ?? !
(
(FR.) FÉRRATË
?? ?? !
(
(WERE WHERE WERRES) VÉRRATË
رتت
?? ?? !
(WÃRISTÊRË
وأراِستحر
?? ?? !
(HÔRRIBLË
هغرري
?? ?? !
→⊖⊕⊕
VǏƩË
विश्
(Ǐ KǏSǏRǏË CASSÉR)
?? ?? !
VǏRAMA
विरम
?? ?? !
VǏMADA
विमद
?? ?? !
↔⊜⊜⊜
=
?? ?? ⊜⊜⊜↔
=
←⊖⊕⊕ NÔ‑VAƩË‑MÊNDË
ۋرث ارحفح
?? ?? →⊕⊕⊕
VARAMA FAΘA
ۋرث
ارحفح”
वरम्
(frōm gaz ōr frōm a vulgar latǐn rōōt *gaudǐméntum, frōm latǐn gaudǐum ōr frōm a γάϊος (gáïōs) / cāius &
ἄσμενος (ásménōs).
←⊖⊕⊖
RË‑TÃRDÉË
ΤƏ‑ΤΑΡΔƏ
أور طرد
?? ?? →⊕⊕⊕
TË‑TADRÉË
ΤƏ‑ΤΑΡΔƏ
طدر
←⊖⊖⊖
RË‑ΘARDÉË
?? ?? →⊕⊕⊕
TË‑DARΘÉË
←⊖⊖⊖
ÃRRIÊRË
أرراِحر
?? ?? !
(
ΘINA‑NARCO‑DRUCKER
?? ?? !
(
DƷOKÉRË
?? ?? →⊕⊕⊕
ƷODKRÉË
(
VICËRATÉË
?? ?? !
(
DARK HAIRÉTIQWË
?? ?? )
DAKRË
(
ΘÉRAPË
دثر
?? ?? )
PARΘÉË
درث
NË SËRA PAS ?? ?? !
ΘRÉPANATIONË ?? ?? !
ΘRÉPAƩƩË ?? ?? !
DECERVELE ?? ?? ÊLVDRÊSÉË
حلۋدرحسه
SERVIL ?? ?? ALVRÊSË
אלורחס
SLAVE ?? ?? LVASË
الۋاسع لۋاس
TÄRTË
تعرت
?? ?? TTRÄË – ÄTTRË
اخترع تترع
ΘÄRTË
عهرة عفرة ثعرت
?? ?? TRÄΘË
VÉRRATË
رتت [R‑1996] / رثث
?? ?? !
VICE RATE ?? ?? !
←⊖
SARTANA
סרטן
ܣܪܛܢܐ
سرطان
?? ?? →⊕⊕⊕
TARNASA
←⊖
RUTE
?? ?? →⊕⊕⊕
TRUE
←⊖
PUTE
?? ?? →⊕⊕⊕
TPUË
{Fr. tpoue, ytpe}
←⊖
(FR.) RITUELLE
?? ?? →⊕⊕⊕
TRJUÊLLË
HÉRITË
هريط
?? ?? !
HÉRÉTIQWË
هرطق
?? ?? !
←⊖⊕⊖
ΘURANIË
?? ?? →⊕⊕⊕
RUNAΘIË
←⊖⊕⊖
FRANCE
(←⊖NC)
?? ?? →⊕⊕⊕
QRÃNFË – KRÃNFË
(CF⊕→)
(FR.) FYRÊNË
{fut reine}
?? ?? YRÊNFË (MKSQ.)
{y reine fe}
←⊖⊖⊖
MARIE
मारि
?? ?? →⊕⊖⊕ – →⊖⊕⊕ – →⊕⊕⊕
ARIMË – IRAMË – RAMA – ARAMË
आरईम् – इराम – रामा – आराम
DUCHESSE ?? ?? ƩUD‑ÊSSË
←⊖⊖⊖
(FR.) DÉCHUE
?? ?? →⊕⊖⊕
YƩÉDË (MKSQ.)
!! ?? ?? DUKATË
DUQROTTËNË
ذرق
דרק
?? ?? !
←⊖⊖⊖
GROTË
?? ?? →⊕⊕⊕
OTRGË
& ?? ?? !
GREAT ?? ?? TARÊGË – TRÊAGË
←⊖⊖⊖
(FR.) PAƩË
{pas}
?? ?? →⊕⊕⊕
ƩAPË
{Fr. chape}
?? ?? !
BOLLË ?? ?? !
←⊖⊖⊖
TRISTA
?? ?? →⊕⊕⊕
TATRSA
& ?? ?? !
←⊖⊖⊖
SINISTRA
?? ?? →⊕⊕⊕
TARNASA
HISTORIJAË, ?? ?? !
?? ?? KALLAH
LUI ?? ?? !
?? ?? PARZÔNNË
ڡارزغنن
?? ?? QUOMMË
?? ?? !
?? ?? ÂË
ا
?? ?? MWAË,
?? ?? QWJË
قوى
?? ?? (ÉTAIΘË) – ÉTAJΘË
هطايث
?? ?? VRAI‑MÊNΘË
SOTË ?? ?? !
& ?? ?? !
STUPË‑IDË ?? ?? !
?? ??
?? ?? LVIË
?? ?? DJRÊ
NĦÕNTË
نحعٴط
?? ?? !
?? ?? ÊLLÉË
?? ?? ÊƩÞË
!! ?? ?? TRÊSË
!! ?? ?? Ẽ‑TIMIDÃΘË
!! ?? ??
GORILLA ?? ?? !
←⊖⊖⊖
(FR.) GÔRÊTË
{goret}
?? ?? →⊕⊕⊕
ÊTRÔGË
VÉRRATË ?? ?? !
←⊖⊖⊖
WÉRRË‑SË
وهرر
?? ?? →⊕⊕⊕
RRWÉË‑SË
←⊖⊖⊕
(SQ.) DÉRRË
دهرر
?? ?? →⊕⊕⊕
DRRÉË
درره
←⊖⊕⊖
DURQË
?? ?? →⊕⊕⊕
QDRUË
قدر
PORQË
פערק
?? ?? PQORË
פקער
QÔƔRPË
غار
?? ?? !
DƷÉAZÊLOTË ?? ?? !
#GOÉΘSLÉRFΘË #SIË #ÊSË ?? ?? !
?? ?? !
YUWARDÉVÔWARDATË ?? ?? !
WIɕHÉRATË‑TɕILDË ?? ?? !
HÉRÉTIC
ܗܪܛܝܩܝܐ
هرطوقي
?? ?? !
VIƩĦÊROTË
שחט שחת
?? ?? !
WÉRRATÉË ?? ?? !
PÔRQË
פע׳רק
ڡغرق
?? ?? PQRÔË
פקרע׳
ڡقرغ
DURQË ?? ?? DQRUË
SLÃVË ?? ?? ÃLVSË
DUQË
דק
?? ?? QUDË
קד
URQË ?? ?? QRUË
VIɕË‑WÉRATË ?? ?? !
←⊖⊖⊖
MARDË
مرد
मर्द
?? ?? →⊕⊕⊕
DARMË
مدرمم درم
?? ?? !
←⊖⊖⊖
DÉFÉRÉË
?? ?? →⊕⊕⊕
RFÉ‑ÉDÉË
? ?? ?? ?
?? ?? QYRBANË
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
KTAË
DÉFÉRÉÛRË ?? ?? →⊕⊖⊕
ÉDRRÉÛFÉË
DÉGRADATÉÛRË ?? ?? !
←⊖⊖⊖
WË ARË
(war)
?? ?? →⊕⊕⊕
ARË WË
WÉÉRRATË ?? ?? !
←⊖⊕⊖
DÉÉRATË
?? ?? →⊕⊕⊕
TADRÉÉË
←⊖⊕⊖
DURQATË
?? ?? →⊕⊕⊕
TQADRUË
←⊖⊕⊕
PÔRQË
?? ?? →⊕⊕⊕
PQRÔË
←⊖⊕⊕
QOPRË
?? ?? →⊕⊕⊖
OPQRË
QORPË ?? ?? !
→⊕⊖⊖
DURQË
?? ?? !
?? ?? →⊕⊖⊕
DARRKANË
←⊖⊕⊕
{DZHÉJLË}
?? ?? →⊕⊕⊕
JƷHLÉDË
←⊖⊖⊖
GURDË
(degrad dead)
?? ?? →⊕⊕⊕
DRŪGË
→⊕⊖⊖
DRÜCK
?? ??
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
DRÊɕË !
?? ??
←⊖⊖⊖
Ë‑RHATË
ارهاث
आर्हत
?? ?? →⊕⊕⊕
A‑TARHË
ا‑تاره
तार्ह
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
RĦAΘË
ارهاث ⇐ ارحاث
अर्हतं
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
ARIFIË
ΑΡΙ‑ΦΙƏ
АРІФІЪ
आरितंंा
אַראִפאִ
اراِفعِ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ARÊFÊË
ΑΡΗΦΗƏ
АРИФИЪ
(ИЈУКТЈМЪ. ܚܬܝܡܐ)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ARWFWË {RWÃË+FWÃË}
ΑΡͶΦͶƏ
АРԜФԜЪ
आर्व़फ़व़्
ארוּפ׳וּ
ܐܪܘܦܼܘܐ
اروفو
! ?? ?? →⊕⊕⊕
TA‑ORÔFÉË‑ÊVRË‑ËSUË
ערע׳פ׳ה חור
ܚܘܿܪܐ
عرغفه حۋر
←⊖⊖⊖
NÊË‑WÃRAË
НИЪ‑WАРАЪ
نح‑وأرا
?? ?? →⊕⊕⊕
ARWÃË‑ẼNË
АWРАЪ‑ИНЪ
اروأ‑حن
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦJNDJUË‑ĦÊNDUË‑TNSĀË
ͰͿΝΔͿƏ‑ͰΗΝΔΥƏ‑ΤΝΣΑƏ
ꚔЈНДЈУЪ‑ꚔИНДУЪ‑ТНСАЪ
ह्ंय्न्द्यु‑हॅन्दु‑त्न्सा्
חינדיחֶנדֻטנאסיא
حيندي‑حند‑تنأساء
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĀRJĀ‑VR̥ΘAË {VRUΘË‑DÕKFË}, ĀJĀRË ? –
ΑΡͿΑƏ‑ϜΡΘƏ
АРЈАЪ‑ВРѲАЪ
आर्या आर्यावृतं
אריאורת׳
ارياۋرث ۋارث
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MÉ‑ĦÊNDIIË
ΜΕ‑ΗΝΔΙΙƏ (S.) – ΜΕϨƏ‑ͰΗΝΔΙΙΑƏ (K.)
МЕҺЪ‑ꚔИНДІІЪ
मेहॅंन्दी
מ‑חנדי
ܡܚܢܕܝ
محندي
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÃƷZÊMNDJË – АЖЗИМНДЈЪ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
(V)ATÊNË‑NGÃZË‑MÊNNDË
حنجز‑م‑حننههدي
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AJVARNAVRÃNOFÔË
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ARJAË‑SAË
अर्य राय रय
!! ?? ?? →⊖⊕⊕
TUURṆIË – TVAR
تطۋر
तूर्णि त्वरा
{←⊖⊖⊖
LÃË
לא
ܠܐܐ
لأ
?? ?? →⊕⊕⊕}
ÃLË
אל
ܐܠܗܐ
أله
आँलहे आँलेह्
{←⊖⊖⊖
LÉNTË
להנט
ܠܗܢܬ
لهنت
लहनत
?? ?? →⊕⊕⊕}
TLNÉË
טלנה
ܬܠܢܗ
تلنه
त्ल्नेह् तुलना तोलन तलुन
{←⊖⊖⊖
LAJË
לאי
ܠܐܝ
لاي
?? ?? →⊕}
AJLË
איל
ܐܝܠ
ائيل
{→⊕⊖⊖
T‑(H)ÉNMTË / MÉNTË
مهنت نطح هنمت
महनत
?? ?? →⊕⊕⊕}
TMNÉË / ÊTMNΘÉË – ἮΤΕ
حتمنثه – تمنه
तनमह
{←⊖⊖⊖
MÃË
مأ
?? ?? →⊕⊕⊕}
ÃMË
أم
{←⊖⊖⊕
RẼNË
رځن
(ALN. lajë)
?? ?? →⊕⊕⊕}
ẼRNË
ځرن
(ALN. ajlë)
←⊕⊖⊕
RJẼNË
ريځن
र्यॅँन्
(←⊖FR. nô‑tʰjngë)}
?? ?? →⊕⊕⊕}
ẼRJNË
ځرين ريان رایان‎
रायौन
(→⊕RF.)}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
ĦT/ÊT
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
ĦÊTNË
حطن
!! ?? ?? →⊕⊖⊕)
ATĦÊNANË
ܐܬܚܢܢ
(ob‑tain rħêmgy & rêmsi)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
MÊΘ‑ĦÊNÔNAË
ܡܬܚܢܢܐ
(vorθyë ofë pjθja‑bjë‑lë ڡيثي)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
MA‑ĦÊTÔNAË
ܡܚܬܢܐ
(dê‑sqênθë أقحوان شخصي دح‑سقحنث)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
ĦÊTNUΘË
ܚܰܬܢܘܬܐ
(é‑ʃpôunsa‑jllië‑së nusjaë נוּשיה)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
ĦÊUTNË (+M.)
חתן
ܚܘܬܢܐ
(alliânsë mani‑agë)
(←⊖⊕⊖
ΘĦÊNË
טחן
ܛܚܢ
طحن
(pylwérisérë ڡۈلوهراِصهر)
?? ?? →⊕⊕⊕)
ĦÊNΘË
!! ?? ?? ←⊖⊕⊖)
MË‑SÊĦΘ‑NË‑UPSY
סט שחית
ܡܫܚܛܢܐ
(⇐⊖⊖⊖
VIRATË
विरत
(ended, stopped)
?? ?? →⊕⊕⊕ TAVRIË) – ܐܘܿܪܝܬܐ – تۋراة إمبراط‑ۋر تطۋرۇث
⇐⊖⊖⊖
VITIATË
?? ?? !
⇐⊖⊖⊖
V/W ? WICE
?? ?? →⊕⊖⊕
ISWË
⇐⊖⊖⊖
VIOLATË
ܫܘܚܛܐ
?? ?? →⊕⊕⊕
OTAJLVË
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
OTALVË
عطالۋي
!! ?? ?? →⊕⊕⊕)
ARÊFÊË
АРИФИ
ܐܪܘܚܦܚܐ
!! ?? ?? →⊕⊕⊖)
ARIË
АРІЪ
אר ארי
ܐܥܪܝ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ARÃË
ΑΡΑƏ
आरा्ँ
ارأ
{lumẽnë‑ânti‑flagë‑më ; ʒrãâë جراءة ⇐ ژراءة}
(audacity ; boldness ; bravery ; courage ; daring ; enterprise ; fearlessness ; guts ; intrepidity)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AARJAË
आर्य
{arjãnë.}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ARɟUNAË
अर्जुन
آریہ‏
« wħjtë, klêarë klêanë êkë‑klêrênnë
(ðë kolärë ofë ðë dêjë, ofë ðë dawnë, ofë ðë lejθë‑të‑jngë, ofë ðë mjlqë ميلق, ofë ðë ʃprêmë ; ofë ʃjlvërë,
etc.)
!! ?? ?? →⊕⊖⊖
AAROKAË
ΑΑΡΟΚΑƏ
आरोक
{ʃmallë pojnθësë ofë léjθë}
{small points of light}
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
ARKINË – अर्किन्
←⊖RK ←⊖IN →⊕AR →⊕RN →⊕KN
{rãzjânθë رأزيانث wjðë léjθë ألهيث}
{radiant with light}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
KARÃNË‑ÃLSAWJË
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
ARKAË
अर्क
(a arãêjë ارأحي, ʃplasë ofë léjθë‑në‑jngë.)
(a ray, flash of lightning)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
Ã‑ƷÊÂNË
أژحان
{Ange Jean}
!! ?? ?? →⊕⊖⊖
DË‑ARRKË
आर्क्क्
د‑اررك [R‑2166]
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
DKARË‑RAKKË‑ÔNOË
ДАРЪ‑РАККЪ‑ѺНЪ
דאַרראַך‑עָ׳ן
درراك‑غنع [R‑2166]
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
QÉSËRË
क़ेसर
(gold, filament)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
KAARAAË
कारा
(a female worker in gold)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AARAMAṆA
आरमण
(pleasure, delight, enjoyment)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AARAMË
ارم
आरम्
(to delight in ; to enjoy one’s self, take pleasure)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AVARUHË
अवरुह्
(cause to descend)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AVAROHAṆAË
अवरोहण
(alighting, descending)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AVARŪḌʰAË
अवरूढ
(descended, dismounted, alighted.)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TƩAARUË
चारु
(pleasing, lovely, beautiful, pretty, agreeable, approved, esteemed, beloved, endeared)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TƩARIIFIIË
طشاريفي
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
TAVARIƩË
ТАВАРІШЪ
طاۋارش
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
TƩAARUË‑SAARAË
चारुसार
(« êʃʃêngë ofë wħatë isë lovë‑ly”, ʒoldë »)
(« essence of what is lovely, gold »)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
VARË‑TƩASË
वर्चस्
vital power, vigour, energy, activity, (especially) the illuminating power of fire or the sun id est
brilliance, lustre, light ; colour ; splendour, glory.
←⊖⊕⊕
SURAARHAË
सुरार्ह
(“vorthy of the gods”, yellow sandal ; gold)
?? ?? !
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
SU‑VARË
सुवर्
{סֻוַרַתְ׳ – سُۋَرأث : êqʃkêllẽnθë léjθë, excellent light}
(the sun, light, heaven)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
SË‑VARË
स्वर्
(voice, vowel, note, noise, accent, sound)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
SË‑VARË‑ṆAË
स्वर्ण
(gold)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
KAARΘA‑SË‑VARAË
ΚΑΡΦƏ‑ΣƏ
कार्तस्वर
(gold)
←⊖⊕⊕
ĦARɕA
हर्ष
حرچا
(joy, pleasure, happiness ; ardent desire)
{My name “Gazmen” in Albanian}
?? ?? →⊕⊕⊕
RHËɕË
र्हष
رهچ
(joy, pleasure, happiness ; ardent desire)
{My name “Gazmen” in Albanian}
?? ??
←⊖⊖⊕
ĦAQIRAË
حقر
(to degrade, humiliate – underestimate ; undervalue – lower someone in dignity ; degrade someone – to scorn
; despise)
?? ?? →⊕⊕⊕
QARAĦA
قرح
(natural disposition, faculty, genius, inclination, predisposition, talent, verve ; قراح‏ clear, limpid,
pure)
{←⊖⊖⊖
BRÉLAKOË
برهلاكع
?? ?? →⊕⊕⊕
KOLARBÉË
{←⊖⊖⊖
HUMILIATION
?? ?? →⊕⊕⊕}
UMHË‑LJAË‑TJÔNË
{lumhiation}
{←⊖⊖⊖
GRACE
جراس ← گراس
ܓܪܣ
(ôldë غلد)
(pêini‑tjônë ڡحين)
(compromise, discredit, disgrace, dishonor, expose ; destroy, perish)
?? ?? →⊕⊕⊕
ARÃGSË
ارأگس
ܪܓܣ
(LDÔË لدغ)
(ê‑pana‑tjônë)
(appromise, accredit, arrgace, adhonor ; retrsoy, preish)
{⇐⊖←⊖⊖⊖ C [s / ts / c / ɕ / k / q / tɕ / tʃ / dʒ / g] ?? ?? !
{←⊖⊖⊖
DƷRAXË
دژراخ – جراس ← دژهىِ
Ϫ Х / xh kh ch
?? ?? →⊕⊕⊕}
ƷDARĦAË
ژدۈرح
←⊖⊖⊕
ĦARITA
हरित
?? ??
?? ?? →⊖⊖⊕
VISARGAË
विसर्ग
(liberation ; final emancipation ; light, splendour)
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
AR‑TƩISË
אר
अर्चिस्
(ray of light, flame, light, lustre)
←⊖⊖⊖
DIINAARIË
דינר
دينار
दीनार
(a gold coin or a certain weight of gold, gold ornament)
?? ?? !
←⊖⊕⊕
BARHISË
बर्हिस्
←⊖IS
←⊖HS
←⊖BR
→⊕RH
→⊕AR
(fire, light, splendour)
?? ?? !
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
PAARAAJAṆIIË
पारायणी
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
PAARAɟË
पारज्
{alë‑tanë avrãgusaë ça}
(gold)
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
ƩṚNGGA‑ARI‑N
शृङ्गारिन्
(feeling love or amorous passion, enamoured, impassioned ; adorned, beautifully dressed ; an impassioned
love)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
VARA‑VARṆAË
वरवर्ण
{→⊕ôrôë عرغ, →⊕arãë ارأ, Ʒoldôë}
(Fr. or, Sq. ar, En. gold)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊFFË (Kumë‑plêqsë.) – ÊFFË (Simë‑plégë.)
हंफ़फ़्
חפ׳ף׳
ܚܦܦܐ
حفف
{ħappy 道 慆, të‑trégë‑ênθë. טפלרהג طرهگ}
←⊖⊖⊖
ĦÊĦÊFË (Kumë‑plêqsë.) ÊÊFË (Simë‑plégë.)
ححف
(aggrieve, be unjust or unfair to, do wrong to, oppress, to injustice to, treat unjustly, wrong)
?? ??
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊFË (K.) – ÊFË (S.)
حف
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊFJË (S.) – ÊFJË (S.)
ܚܦܝ
(to omit, to spare, to surpass)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊΘΘË (K.) – ÊΘΘË (S.)
حثث
(fast حثيث, best, exhort, incite)
{tafsë, têbsë, ex‑ħorθë, jngjθë}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊFĦÊFAË (K.) – ÊFÊFAË (S.)
حفحفة
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
RĦÊFË (K.) – RÊFË (S.)
רחף׳
ܪܚܦ
(Fr. vole, En. fly)
(wolflyë)
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
PRĦÊË (K.) – PRÊË (S.)
ΠΡͰΗƏ
प्रहृष् –
ܐܦܪܚ ܦܪܘܚܐ ܦܪܚ – ܪܘܚܐ ܦܨܚ ܡܦܨܚܢܐ
ڡارح ڡرح
(cheerful ; exult, delighted ; gay ; glad ; gleeful ; happy ; jolly ; joyful ; joyous ; jubilant ; fly)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
RWZAË
ܪܘܙܐ
(exultation, joy)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TɕaPARGAË
ܦܪܓܝ
षपारग
(to delight, cheer)
(one who has gone through or accomplished or mastered, knowing thoroughly, fully conversant or familiar
with)
!! ?? ?? →⊖⊕⊕
NË‑ĦÊFË (K.) NË‑ÊFË (S.)
ܙܚܦ
(Fr. lave, En. wash, stimulate)
(waʃlavë.)
!! ?? ?? →⊖⊕⊕
NË‑ĦÊUFË (K.) NË‑ÊUFË (S.)
ܢܚܘܦ
(oindre ; to wash, to touch, to anoint)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
OƩLË
غسل ⇐ عشل
(lavation ; rinse ; rinsing ; wash ; washing)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
LËMËSË
למשׂ
ܠܡܣܩ
لمس
(to touch, to go up)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MËSËĦË
МЪСЪꚔЪ
ΜƏΣƏͰƏ (N.)
משח
ܡܫܚ ܣܚܐ ܣܚܬܐ ܐܣܬܚܝ
مسح
(to anoint, to baptize, to caress, washing, bath, to wipe, clean ; oindre, baptiser ; se baigner, nager.)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
LARÔUFΘË – ARÔSËULSUË
ЛАРѺУССЪ – АРѺСЪЛУСЪ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÊLQË
חלק
ألق
(lighten ; to illuminate, shed light on, or flash ; of a light, etc) twinkle; shine or flash intermittently)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
PRFOË
ܦܪܦܥ
(to wash)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÊTPRFOË
ܐܬܦܪܦܥ
(to rejoice, to delight)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
PUJOAË
(ܦܥ) ܦܝܥ ܦܘܝܥܐ
(wash)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AƩJGË
(Ϸ)ἍΓͿ‑Α (Ϸ)ὙΓͿ‑ΉΣ (Ϸ)ὙΓͿ‑ΕͿΝ‑ΌΣ
היגיינה
ܫܓ ܫܝܓܬܐ ܐܫܝܓ
(ablution, washing, shygiene, shagios)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ƩÃNGË‑ΘAË
ܫܢܓܬܐ ܫܢܓ
(sane love)
{shangtha}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TƩÃNGΘAË – ƩANUS – NAΘUS
ΤϷΑΝΓΘΙƏ – ΤΑΝΑΟΣ ΤΑΓΟΣ ϷΑΓΙΟΣ ΑΝΘΟΙ
ЧАНГѲІЪ
טשאנגתי‏
ܛܫܐܢܓܬܝܐ
طشأنجثي‏
(saint savior love)
{sanctus, sanus, natus}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊFAE (K.) – ÊFAE (S.)
ܚܦܐ
{to hide, veil ; cacher, voiler}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊAFFË (K.) – ÊAFFË (S.)
ܢܚܦ
حافف
{pieds-nus, bare‑foot}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊFΘË (K.) – ÊFΘË (S.)
ܚܦܛ
{excite, exhort, to act}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
RĦÊFË (K.) – RÊFË (S.)
רחף
ܪܚܦ
(fly, relaxed)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
RĦÊMFAË (K.) – ÊMFAË (S.)
رحمفة
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
RĦÊMË‑AΘË (K.) RÊMAΘË (S.)
ТЪ‑РИМАѲЪ
ترحماث
{Fr. te‑rêmathe, terêmathe, En. te‑remath, teremath}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ATRĦÊFË (K.) ATRÊFË (S.)
ܐܬܪܚܦ
(to hang (over), threaten)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MË‑RĦÊFË‑NAË (K.) MË‑RĦÊFË‑NAË (S.)
ܡܪܚܦܢܐ
(merciful)
{remcipul}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
RUĦÊFË (K.) RUÊFË (S.)
רוּחֶף׳ הֵ‑קֻדַשֻׂ שׁוּנְכרוּנַה שכינה
ܪܘܚܦܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܣܐ ܫܟܝܢܬܐ
سكينة الروحف القدس
(Holy Ghost, descent of holy spirit ; saint, holy, pure)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TRŨ‑NI‑NJÃFSË
ΤΡΥ‑ΝΙ‑ΝͿΟΦΣƏ
טרוּנפשׂאסיא
ܛܪܘܢܦܼܫܼܐܣܐ
طرؤنفساس
त्वर + तरण – तरुण करुणा कनुणा
(truni njã nafs)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TË‑ĦÊƩYVRŨSJË‑WULË
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÊƩUVRNË‑VRUSJË‑YLË‑SË
ΗϷϒϜΡΝƏ‑ϜΡΥΣͿƏ‑ΥΛƏ‑ΣƏ
त्‑ह़ॅषवि़रूस्य्‑व़ुल्
ת‑חֶשִׁוראֻשׂיוֻּלְסְ
ت‑حشٰۋرأُسي‑ۇلىِ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊWULVUQΘË
أحواُلۋاُقث
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
VRŨNFË‑KRŨNΘË‑PRŨNSË‑QRŨNGË
ڤرأُنف‑كرؤنث‑ڡرأُنس‑قرؤنگ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
VRŨNGË‑KRŨNFË‑PRŨNΘË‑QRŨNSË
ڤرأُنگ‑كرؤنف‑ڡرأُنث‑قرؤنس
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TƩATɕARË
ЧАЋАРЪ/ТШАЌАРЕҺЪ
طشاچاره
शक्र चर्
عشدكرگفسي
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ƩOVRANË
ϷΟϜΡΑΝ‑⁠ΕΣ
שעורן
شعڤران
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TVORÊΘEË
ΤϜΟΡΗΘΕϒΣ
ТВОР‑ИѲЕЪ
טוערחתה
ܬܼܘܿܥܪܚܬܿܗܐ
طۋعرحثه
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
KATÊVƩAPOQAKRUANIO
ۋڡر ۋقر שפר ܫܦܪ شڡر ڡرن ۋرن ڡقر ڡكرفع ڡهم
वप्र वक़ार प्राण वरण वर्ण व्रण् पक़ार पहम
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
KATÊVƩAPKOQARUANIO
ΚΆΘΕ
ۋڡر ۋقر שפר ܫܦܪ شڡر ܦܪܢܘܐ ڡرن ۋرن ڡقر ܦܟܪ ڡكرفع ڡهم वप्र वक़ार प्राण वरण वर्ण व्रण् पक़ार पहम क़रुणा
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊOLEHMEHDË
ͰΗΟΛϨΕΜΕϨΔƏ
חעלהמהד
ܚܥܠܗܡܗܕܐ
حعلهمهد
!! ?? ?? →⊕⊕⊕}
ĦÊOLMDË
ͰΗΟΛΜΔƏ
חעלמד
ܚܥܠܡܕܐ
حعلمد
!! ?? ?? →⊕⊕⊕}
TË‑Ã‑Ê‑WOLVRÊMMΘË
أول حول رحم رمم ۋاف ۋرث
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÃƷZÊMNDJË
АЖЗИМНДЈЪ
←⊖⊕⊕ƔAZMÊNNDJË
Γ΄ΑΖ‑ΜΗΝΝΔ
غاز‑محنند
?? ?? !!
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊMDË (K.) – ÊMDË (S.)
ͰΗΜΔ – ΗΜΔ
ИМДЪ
חמד
ܚܡܕ
حمد
(commendation, encomium, eulogy, extollment, extolment, laudation, panegyric, praise)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MÉ‑ÊMÉÉDJË
ΜΕ‑ΗΜΕΔͿ
م‑حمهدهيا
मेध्या धी
{Meemeedy}
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
MÂNGZÉDJË
ΜΑΝΓΖΕΔͿ
МАНГЗЕДЈЪИ
מאנגזהדי – ܚܡܐܢܓܙܗܕܝܐ
مأنجزهدي
दया द्यु द्यु
漭 哤 杗 氓
{Mangzedi}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
A‑ÊƩ‑WAVÉÉDÊA‑ZÔJË
Α‑ΗϷ‑ͶΙϜΕΕΔΗΙΖΩ
ا‑حش‑واِۋههدحي ۋحي
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ΜΕΓ‑ΑΣ
مهج ⇐ مهگ أسا
महाग
←⊖⊕⊖
NÉMZAGË‑DǏË
ΝΕΜΖΑΓ‑ΔΙ
نهمزاگ‑داِ
दी
نما مزج مزى نماد
ܐܙܓܕܐ
कवर
كۋر
(augment ; build up ; develop ; flourish ; grow ; increase ; multiply ; prosper ; thrive ; mix, fusion ;
distinguished, stylish, clever, witty ; extend)
?? ?? →⊕⊕⊕
MZANEGË – MZANEDGË
ΜΖΑΝΕΓ – ΜΖΑΝΕΔΓ
مزانهگ
?
زان مزج مزى
ܐܙܓܕܐ
कवर
كۋر
(augment ; build up ; decorate something; beautify and embellish ; develop ; flourish ; grow ; increase ;
multiply ; prosper ; thrive ; mix, fusion ; distinguished, stylish, clever, witty ; extend)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÊMZÂNÉǏDGJË
ΗΜΖΑΝΕΙΔΓͿ ΗΜΖΑΝΔΓ
ܙܢܓܐ ܚܢܓ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MÂGË‑ZÊNDJË
ΜΑΓ‑ΖΗΝΔͿ
ماگ‑زحندي
מאג‑זחנדי
मग दया द्यु ध्या
[Mag-zen on Wiktionary]
[10:08, 7 December 2010 (UTC)]
←⊖⊕⊖
GMAZDÊNË
ΓΜΑΖΔΗΝƏ
ܓܘܡܕܐ ܓܡܝܪܐܝܬ
گمازدحن
{gûmdaë, kûmdë‑vrë ܟܘܡܰܕܘܪ حاكم}
(governo audacia, baldanza; impudenza
{boldness} hardiesse (conduite); audace, courage ; ευτολμία, τόλμη, θρασύτητα {boldness} храброст
безсрамнот; 3. самоувереност)
[Gmazdên on Wiktionary]
[17:36, 17 January 2011 (UTC)]
?? ?? →⊕⊕⊕
AMZÊNDGË
ΑΜΖΗΝΔΓƏ
?
امزحندگ
[2018-01-10]
←⊖⊖⊕
AGMË‑ZDÊNË
ΑΓΜƏ‑ΖΔΗΝƏ
اگم‑زدحن
[Agm-Zdên on Wiktionary]
[21:00, 9 December 2010 (UTC)]
?? ??
→⊕⊖⊖
GAZMINË‑QAMINË
ΓΑΖΜΙΝƏ
گازمِن
?? ?? !
←⊖⊖⊖
GZIË
ΓΖΙƏ
ܓܙܝ
?? ?? !
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
MANGÊZDË
ΜΑΝΓΗΖΔƏ
مأنجحزد
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MAZNÉDGË
ΜΑΖΝΕΔΓƏ
[2016-07-22]
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
JMZÊNDGAË
ͿΜΖΗΝΔΓΑƏ
ЈМЗИНДГАЪ
याम
مزحنندجا ⇐ مزحنندگا
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÃLÊVRÃNÉGË
ΑΛΗϜΡΑΝΕΓƏ
ألحۋارنهگ أله نهج
{En. alevraneg, Fr. alêvranége}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ÃNGAË
АНГАЪ
أله أنجى
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MÂNGA‑NÉWA
ΜΑΝΓΕΓΙΓΑ‑ΝΕͶ‑ΜΑ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
Ã‑MAGË‑NÎË
МУГЪ‑НІЪ
מג
ܡܓܫ
مجوسى
!! ?? ?? →⊕⊖⊖
ÂNGÉMË (Ħênunifi. حننفي‎)
ΑΝΓΕΜƏ
УНЕГМАЪ
انجهم ⇐ انگهم
!! ?? ?? ←⊖⊕⊖
ÂNƷÉMË (Mêlõkjaθë. مالكية.)
ΑΝΖ΄ΕΜƏ
УНЕЖМАЪ
انجهم ⇐ انژهم
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
ÂNDƷÉMË (Ħânbalë. حنبلي‎)
ΑΝΔΖ΄ΕΜƏ
УНЕДЖМАЪ
אנגמה
ܢܓܡ ܢܓܗ
نجم نژم نگم نهج
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
ƷMNÂÉÉDGË (Ʒêʒë‑ũnë‑iʃθë. ژحژ‑ؤن‑اِشث)
Ζ΄ΜΝΑΕΕΔΓƏ
ЖМНУЕЕДГАЪ
ژمناههدگ
(En. zhmnaeedg)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊKTÃMŨZNÉHDGË (K.) – ÊKTÃMŨZNÉDGË (S.)
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
ĦÊKTÃMŨNDZÉHGË (K.) – ÊKTÃMŨNDZÉGË (S.)
حكم حكن كن حتم مزج نجز أمن زهج
(En. hhektamundzehg, ektamundzeg)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊKTÃMŨZNÉHDGË (K.)
ܚܟܬܡ
!! ?? ?? →⊕⊕⊖
ĦÊKTÃMŨNDGZÉHË (K.) – ÆKTAMUNDGZEË (S.)
ΗΚΤΑΜΥΝΔΓΖΕƏ
ИКТУМАНДГЗЕҺЪ
חכתאמוּנדגזה
ܚܟܬܐܡܘܢܕܓܙܗ
حكتأمؤندگزه
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊLFSË
ͰΗΛΦΣƏ
ИЛФСЪ
חֶלשְׂ – עהד חלפס
ܥܗܕ ܫܚܠܦ ܚܫܘܠܝܐ ܚܫܠܣܐ
عهد حلفس
ओहेन्
{En. hhelfs}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
TƩÊLSË (MKSQ. : klavë)
ТШИЛСЪ‑УНЪ
טשחלס
ܬܫܚܠܣܐ
طشحلس
(key)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MË‑FAÞÊĦË (Þ [θ] / Φ [f]) – מְפוּת׳חֶ – ܡܦܬܚܐ – مفاتح
(key holder)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
KUTƩLË
КУТШЛЪ
כוּטשׁל
كثشل
(key)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊƩLË חשל – ܚܣܠ
(to free ; to strengthen, to invigorate, to toughen ; to forge (metal))
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ƩRAË‑ĦÊRRË ←⊖ÊR →⊕ÊRR
עשחריר
ܫܪܐ ܚܪܪ
حرر
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ĦÊƩNË‑SË
ͰΗϷΝƏ‑ΣƏ
ꚔИШНЪ‑СЪ
חשש שנן
ܚܫܐ ܟܫܪ ܚܣܢ
حسن حساس
{N (Geg.) R (Tosk.)}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ƩULΘË‑ŨNË
מושלט שטן סולט‑ן סרט‑ן
ܫܘܠܛܢܐ
سلط‑ان ششلقامۇث
(En. shultan of my self not need for them)
(VÊTË‑VÊTËNË SË‑KÄ NÊWË‑ÔJË KTAË)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕ĦÊKUTƩÊALMÂNDRÔFSË‑ÃSUAË – ϷϒΔΡ‑ΥΣΑ
כוּתשהדראסיא – كۇطشۈدرأسوى
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
MÂN‑ES आत्मानस
! ?? ?? →⊕⊕⊕
ΜΑΝ‑ͿΑ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ΜΑΝ‑ΌΣ
मान
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ΜΗΝ‑Η
ماه
माह
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ΜΗΝΙ‑ΙΣ
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ΟϷΡΑΜΑ
عشرأمى
!! MR RM →⊕⊕⊕
RĀMA
राम

=
→⊕⊖⊕
ĀBLA
أبلة
(En. black)
?? ??
=
→⊕⊕⊕
ĀLBA
ألبة
(En. white)
←⊖⊖⊖
NÊ‑BLĀ‑NCË (S.)
نح‑بلأ‑نق
?? ?? →⊕⊕⊕
LABË‑ĦÊNË‑ÃNGË (K.)
حن‑أنج ⇐ انگ
←⊖⊖⊖
ΒΛΑΚƏ‑ΣƏ
ܒܠܟ
هبلهك
(stupid)
?? ?? →⊕⊕⊕
KUL‑LBBÉË
כל‑לבּבּה
كل‑لببهي
(totaly intelligent & magnificent)
{En. kul‑lbbe}
{←⊖⊖⊖
DÉBLOQKË HÉ‑HÉADÃË
ههادأ
?? ?? !
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
PORAQË
ПОРАҀА
(message)
{En. poraq}
!! ?? ?? →⊕⊖⊕
ПОРУҀА
ܐܪܦ ܪܣܘܠܐ ܫܠܝܚܝܐ ܦܪܘܩܐ
الڡرقان‎ ارف رسول
שליח
(bail, surety, guarantee, responsibility ; message)
{En. arf, rasul, shljkh, pruqh}
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
PËRËQË
פרוּק
ܦܪܩ
(to abdicate, to leave, to dismantle)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
PARAQLEIÞË
ΠΑΡΑ‑ΚΛΗΤϒΣ (ΗΛƏ‑ΩΝƏ)
פרקליט
ܦܪܩܠܝܛܐ
!! ?? ?? ARNIË
ΑΡΝΙƏ
(lamb)
!! ?? ?? ARNA
ΑΡΝΆ
!! ?? ?? KIË
ΚΙƏ
(goat)
!! ?? ?? ERIFIO
ΕΡΊΦΙΟ
(goat)
!! ?? ?? KRJË
ΚΡΙΌΣ
(ram)
!! ?? ?? XRJË‑ƩΘË‑ËSUË
ϦΡͿƏ‑ϷΘΕƏ‑ƏΣΥƏ
(ointed)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
ƩRÔMAË ÔQĦAË – MÉGA‑ZMÊNNDË
ϦΡΏΜ‑Α ΏϦΡΑƏ – Α‑Ω
(chrome, ochre)
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
AMNOSË
ἈΜΝ‑ΌΣ אמן
(verity, faith, love)
{ÃMÔUNË (Gegonist.) ; AMOUR (Toscanist.) : mara, death}
!! ?? ?? &
!! ?? ?? →⊕⊕⊕
GÄJOSË + VAƩMÊNË –
ϜΑϷΜΗΝƏ‑ΣƏ
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !
!! ?? ?? !

 

 

 

 

 

→⊕⊕⊕ƩÉRMÉJASË – ϷΕΡΜΕͿΑΣ – שׁהרמס – شهيرمهيأس

→⊕⊕⊕RÊMSJË – ΡΗΜΣͿ – РИМСЈЪ रहॅमसि – רחֶמסִי – ܪܚܡܣܝ – رحمسي

→⊕⊕⊕RÊMGYË – ΡΗΜΓΥ – РИМГҮЪ रहॅमगिं – רחֶמגִי – ܪܚܡܓܝ – رحمجي

→⊕⊕⊕RŨMMZÃSUWAË – راُممزأسوى

→⊕⊕⊕OLRMΘÉSË‑ISË – תעֹלרמתֵ׳‑אִסְ

→⊕⊕⊕Κ‑ΤʰΑΝΓƏ‑ΣƏ 帑 क्‑तान्ग्‑स् ܟܬܐܢܓܐ كتأنجى ͿΟΥ ΜΗΝΥ‑ΜΑ

←⊖⊖⊖ΓΑΖΜΗΝΙ 慆 陶 ܓܙܐ ΓΩΖƏΜΗΝΔ

→⊕⊕⊕OLZË – ОЛЗЪ – עֹלזְ – علز

←⊖⊕⊖ΓΑΖΑ‑ΜΕΝ‑ΔΙ – گازى‑مهن‑دىِ – मन हेन दी

←⊖⊕⊕GAZA‑MÊNÉDJË – ΓΑΖΑ‑ΜΗΝΕΔͿ – گازى‑محنهي – महंन नहे द्यो द्यु धी
مناه ججازى ججائزة جازم عزم عزام زمن زحنون منن حنن دين أمن ܓܙܡ ܙܡܢ ܙܡܡܐ ܐܙܡ ܐܡܢ אמן

→⊕⊕⊕ƷAMZÊNÉÉDJË – ΖʹΑΜΖΗΝΕΕΔͿΑ‑ΙΖΩ – ژامزحنههديا

→⊕⊕⊕ЖМЗИАННДЈЪ – جمز ⇐ ژمزحانندي (Mêlkjaθë. مالكي)

→⊕⊕⊖MANÉDGZJË – ΜΑΝΕΔΓΖͿ – مآنهدگزي

→⊕⊕⊖ÃMNÉDGZJË – ΑΜΝΕΔΓΖͿ – А̃МНЕДГЗЈЪ
आँम्नहेद्ग्ज़्य् – אמנהדגזי – ܐܡܢܗܕܓܙܝ – (س.) أمنهدجزي ⇐ (ش.) أمنہدگزي
{jnë Arbjë‑tjanë‑mênndë nô jnfë‑ânθë‑së (GZ : sufjô סופי) êsë polyë‑tanë‑pêrfêqθë :

→⊕⊖⊖NGZË – نجزنگز – न्.ग्.ज़्.

→⊕⊕⊕MZËGË – ZVËGË – ZÊNÉGYNË (P.)
זחֶנהֵגאִ׳נהְ – زنانگي‌

←⊖⊕⊖AD‑NÊX – ΑΔ‑ΝΗΞ – АДНИѮЪ
आद्न्ह़ॅग्ज़् – אדנחגז – ܐܕܢܚܓܙܐ – ادنحجز ⇐ ادنحگز
{ευνούχο : illegal chemical gʰêmiqwë kimique castration}
{ΘRKD. Philipe Olivier, ΘRKD. Marc Servais, ΘRKD. Marc Moreau, ΘRKD. Dë Soete Martine, ΘRKD. Noel, ΘRKD. ΘRKD. Drycker,
ΘRKD. Daruk, ΘRKD. Zaarour, ΘRKD. Johnson, ΘRKD. Janssen, ΘRKD. Jean, ΘRKD. Jessaë (kêt kto ãmnaë mië fʃië foʃéë përʃë}

←⊖⊖⊖ADNÉGZÉ (PAS ZVGË)

→⊕⊖⊖ANNEXE (NÊ KHAN / XAN : cômmândër)

←⊖⊖⊖ADNÉKSÉ (MŌSË MŪË KÃNË, TÔË NÔTË BḖË, NË PĀƩË ÊTRË QVARË Ʒ’ETAIS UN MË‑ÉHUDJË)

←⊖⊕⊕NÔ‑TÊPLË
קטןטפל טיפול ריפוי – ܐܬܛܠܡ ܛܦܠܐ – طڡل

←⊖⊖⊖NÉUROLÉPTË – ΝΕΥΡΟΛΕΠΤƏ‑ΣƏ
נהֵוּרעֹלהֵפטי – نهۇرعلهڡط

↔⊚⊕⊕ZĦÊVRNÉHGË ज़हॅ़व्र्नहेग्
זחֶורנהֵגְ – ܙܚܘܿܪܢܗܓܐ – زحۋرنهگ

→⊕⊕⊕ZVNGË – ΑΛΖΑΒ΄ΟΥΝΓƏ
ज़्.न्.ग्. – זונג זבנג – زۋنج الزأبانجياْ

→⊕⊕⊕JNË‑VÊNΘË – ۋحي وعيع ننفس

→⊕⊕⊕VAVÊNNWOJOFSË

→⊕⊕⊕VÔNFË – ВѺНФЪ ۋغنف

→⊕⊕⊕ĦÊOVRÔJFË – ΗΟϜΡΩͿΘ – ИОВРѺЈѲЪ

→⊕⊕⊖ÃMNGZÉDJË – ΑΜΝΓΖΕΔͿ – А̃МНЕДГЗЈЪ
アマネゴザヘヅユ [amanegozaheduju]
आँम्न्ग्ज़्हेद्य् – أمنجزهدي أمن أنج أنجز نزه زنه زاه ܙܗܐ زهد 昂

→⊕⊕⊖ΗΜΝ‑ΑΙΖΓΔΑ حمى أن ايزد يزدان‌ ܐܝܙܓܕܐ

↔⊠⊕⊖ΑΖΔΓΖΓΑƏ ܐܙܕܓܙܓ
{réë‑jênuwatë wajtë wjtaë}

↔⊠⊕⊕DZKUΘAË ܕܙܳܟܘܬܐ

ΑΙϜ‑ΣΥ ΑΜΗΝ ΜΝΑΕ
JAIVYTÊVƩOPÊRÊMNUNÉFAOΘAOSË मानस

→⊕⊕⊕ΑϜΡ‑ΙϷΘƏ / АВР‑ІШѲЪ वर [avr‑ifjə] ור ואר ורא ארי – ܘܿܪ ܐܪܝܐ – ۋر ۋار ۋرى ارى

→⊕⊕⊕ΑϜΡͶΙ‑ϷΘΕƏ / АВРԜІ‑ШѲЕЪ [avrwi‑fjə] אַורִי‑שׁת׳הֵ – ܐܰܘܿܪܘܼܐܺ‑ܫܬܗܷ – اۋروى‑شثه

←⊖⊕⊖ͶΑΡΙ‑ΣΘΕΡƏ / ԜАРІ‑ΣѲЕΡЪ [wari‑sθerə] וּאַרִי‑סת׳הֵר – ܘܼܐܰܪܐܺ‑ܣܬܗܷܪ – وأرى‑شثه

→⊕⊕⊕ĦAVRË – ͰΑϜΡƏ – ꚔАВРЪ‑НЕҺЪ חאור – ܚܐܘܿܪܐ – حاۋر

→⊕⊕⊕ĦAVÊNË – ͰΑϜΗΝƏ – ꚔАВИНЪ חאוננה – ܚܐܘܿܢܢܗܐ – حاۋننه

→⊕⊕⊕TÊOVARẼNNFSÉË – طحعۋارحننفسه

←⊖⊕⊕ϜΟΡΦΕ‧⁠ΣΥ आर्य् वारिज [vorfe‑su] عرى ۋعرفه سوى
ओरि चोरिकाविवाह घोरिका
( सहोर [sahora] : ƷOODË ژععد ÊK‑KÊLL‑ÊNΘË )
( रहोगत [rahogaθa] : GAΘË‑WAYS )
( तोरणैः [toranjaiḥ] : BABË‑YLË‑ÔNË باب إله غن)
( उजोर [ujora] ÊLLUQMA‑NAΘË‑ÉHADË حللمناث‑هادي )

धर्म [dʰəṛmə] कर्म [kəṛmə]
KARMÊNË کارمان GAZMÊNË گازمان

←⊖⊕⊕ VÄRΘÄË VORΘOË – ۋعرثع
→⊕⊕⊕ ÄFAFË OFAFË – عفاف
→⊕⊕⊕ ÄFAË OFAË – عفا
→⊕⊕⊕ AFJFË OFJFË – عفيف
→⊕⊕⊕ ARFJË ܐܪܦܝ

ϜΟΡΘΟ‑ΔΡΑΜΑ‑ΔΟΚΣΟ‑ΔΑΩ – ΓΙΓΑ‑ΓΕΓ‑ΩΝ‑ΙϷΘ‑ΕΣ
ذكاء دكر ܐܕܟܪ ܕܟܪܐ درم رمم درى درس يمند هندي نهدي ندهي أمن

ϜΡΕΩ ϜΕΡΩ VÊRO ۋرع AMÊNË אמן ܐܡܢܐ أمن

ГАЗД‧⁠А МАЗЬ‑Д⁠А

慆 陶 ƷAZMÊNDJË JMNDË ARJAË आर्य

→⊕⊕⊕⁠⁠रय RĀMA राय माया

→⊕⊕⊕ĀÊVRĀMAZDĀ 𐏈𐏉𐏊 आहेवरामज़्दा – אהורא מזדא – 𐬀𐬵𐬎𐬭𐬀 𐬨𐬀𐬰𐬛𐬁 – داحۋرامزدا

→⊕⊕⊕AVRÈBMANÉHË – ΑϜΡΗΒΜΑΝΕϨƏ आव्राब्मनेह् – אַורֶבּמֵהֵ‑ן – ܐܘܿܪܶܒܿܡܗ ܢܐ – اۋرحبمه ان
→⊕⊕⊕AVR‧⁠UM – वरण वर्णि वर्ण – אור – ܐܘܿܪܐ – اۋر

→⊕⊕⊕AR – ΆΡΩ ΑΡΓ‑ΣΥ ΑΡΤΣΥ ϘΡΗΓͶƏ‑ΣƏ – र आ‑री אר ار

→⊕⊖⊖RIIË री ≣ AARË {←⊖⊖⊖JINQË ☯ →⊕⊕⊕YANGË} ⇒ AARIIË

→⊕⊕⊕AARIIË – आरी
{ʃkarfjë, ʃmallë së‑värzë स्वर् Σ‑ϜΑͿΡΩ ΖΑ‑ΣΥƏ ΤƏϜΑƏ)
ƷÉÉDJË ژههدي ÊNË‑VRGË‑JLASËRË
ÃLVÂNGË DÉ‑VINƷA UTÊVRUNIJOË

→⊕⊕⊕AARAË – आर
(→⊕jrônë يرغن, ←⊖ékërë, ←⊖férr‑ëm فهرر →⊕vêrr‑ëm ۋحرر)

→⊕⊕⊕ARJFJË – ΑΡͿΦͿƏ – АРЈФЈЪ आ‑रै आर्य
أ‑ترفي ظريف شريفي عرى عريفي أ‑رِفِعي حرفي أ‑رئفي جارف

→⊕⊕⊕Ã‑TË‑ÄRFË – ܐܬ‑ܥܪܦ (Oodarjãnë.)
→⊕⊕⊕Ũ‑TË‑ORFË – اُست‑عرف (Dorjanë.)

←⊖⊕⊕MË‑ÄRFË‑ANË – ܡ‑ܥܪܦ‑ܢܐ (Darjãnë.)
←⊖⊕⊕MË‑ORFË‑ŨNË – م‑عرف‑ؤن (Dorjanë.)

→⊕⊕⊕ÄRFË – ܥܪܦ (Där.) ORFË – عرف (Dor.)
{tʃ ãngë, alë‑têrë‑naθë, ê‑lêvaθë, ê‑wolvë)

→⊕⊕⊕ JANGË يانگ →⊕⊕⊕ PRÊJZË ڡرحيز →⊕⊕⊕ RÃJZË رأيز →⊕⊕⊕ RUZË ܪܘܙ ررضوان [R‑2109] →⊕⊕⊕ ARUZË ܐܪܘܙ AORJË ܐܥܪܝ اعري →⊕⊕⊕
PARÃZÉJSË ڡرذۉس پرذيس ڡارأزهيس →⊕⊕⊕ ʕOMHÉDSAË أعمهدسا
昂 揚 颺 養 暘 陽 阳 坱 洋 仰 樣 慆 陶
TAOABUDDʰAOA AL‑ALÉHË الإله
ALDJVÊDADRJË हारी ألدهۋدادري ДЕВО ۋهديغ ВРО ۋرع वेद देव दिव दिव्यता – बौद्ध बुद्ध बोधि ערירי בּוּדד בדה עֹבּד אַלאַלֵה
ܒܰܕ ܥܒܕ ܒܕܐ – أطاع أبدد بدا بدأ بدع ت‑بدلا بذا بوذا عبد الإله – БУДД‑ИѲИ

→⊕⊕⊕DȲKË‑TÊVRË‑TRŨNIË‑DRUGË‑VRUΘË →⊕⊕⊕Δ΄ΥΚΤΗϜΥΝΔΡΥΓΘͿƏ
→⊕⊕⊕ΔϒΚƏ‑ΤΗϜΡƏ‑ΤΡΥΝΙƏ‑ΔΡΥΓƏ‑ϜΡΥΘƏ‑ΣƏ
דוּך‑תחור – ܐܬܚܘܪ ܚܘܿܪ – دوك‑طحۋر ۋرُثْ

→⊕⊕⊕UN 𐤅𐤍 𐡆𐡍 וּן ܘܢ ون ΥΝ υν
ME 𐤌𐤄 𐡌𐡄 מה ܡܗ مه ΜΕ मह / SU 𐤎𐤅 𐡎𐡆 סוּ ܣܘܐ سوى ΣΥ सु सू
素 愬 穌 塑 宿 愫 溯 謖 遫

AL‑BÉ‑NI به ني ÃLBA‑NI‑ANI‑ÃFSË {39‑04}
אל בניא לבן בניה נביא אבן – ܐܰܠܳܗܐ ܒܢܐ ܠܶܒܳܢܳܝܐ ܒܰܢܳܝܐ ܢܒܺܝܐ ܐܰܒܢܐ – أله بني ابن لبن نبى نانب البناء بانی بنى ببان بانن

→⊕⊕⊕NBÉHË נבה – ܢܒܗ – نبه

→⊕⊕⊕QODOŠKARSWÊ‑JÉ قعدوشكارسوح يه

→⊕⊖⊕AJVÊNGIGAWUOODIDAÔ ججوععددي وعيع

→⊕⊕⊕MÂNGYBΦI‑KOPULΘÉI‑ARΘI‑OS نجب

→⊕⊕⊕ALÉYRANASISË ألهۈرأناسيس →⊕⊖⊕ϜΕΡ‑ΗΝ‑ΝΕ‑ΙΣ ۋهرحننهيس

←⊖⊕⊕ VÊRÃNI‑SË ΕΙϜΡΗΝΙΑ هيۋرحانيا ΕϜΡΗΝ‑ΙΣ

→⊕⊕⊕ (Ħ)ÊVRÃNI‑SË

→⊕⊖⊕ϷΕϒΡΗΚΑ شہۋركي ברק ברך ܒܪܩܐ ܒܪܟܐ براق برك
ËVARANA अवरण ☯ ТШАОВАРАНАѲИЈІ طشاعۋرناثحيي
NIR‑VANË निर्‑वाण
→⊕⊕⊕ËVARAÔNΘË – ϜΑΡΑΩΝ – ВАРАѪНЪ वर – ואר – ۋرع ۋارغنعف ۋاڡرى

→⊕⊕⊕PRÔË‑UNFË – ڡرغ‑ونف

→⊕⊕⊕KOPRUΦÊΘJAË – כעֹפרוּפֶ׳ת׳חֶיאַ

→⊕⊕⊕ALË‑RËRUZWË‑ŨNË ررضو‑ون‎ →⊕⊕⊕RWZAË – ܪܘܙܐ
(êkzulθë êxulθë, be ħappy}

→⊕⊖⊕UNI‑OVÊRƩË‑ALË‑ISË

ATTA / ϜΑΤΤΑ तात VATERI VADERA

ËVA‑TAARË अव‑तार

←⊖⊕⊕VATAR ۋطر ۋثر ۋتر ←⊖⊕⊕VATANË / ϜΕΘΝ ۋطن वेतन वितनु

←⊖⊕⊕ВЕТЕР [veter] वातर WEATHER WATER

FATHER ال‑فاطر FAEDER فادر PEDER پدر PADRÉ

ΠΡΑΙΤΕΡ ڡاطهر पितृ ΠΕΘΕΡ פוּתר پرهطهر ΠΑΝΘΕΙ פנתאי البانتي

(FUTHË‑ÔRË ΦΥΤΕ‑ΙΑ FUS‑IÔ ΦΥΣ‑ΙΣ פז / فوز)

⛥⛥⛥⛥⛥⛥ FEË‑TÄRË FITË‑ÔRË ⛥⛥⛥⛥⛥⛥

ΑϜΤΟ‑ΚΑΠΑΛΑΘΙ‑ϘΡΑΘΕΣ

→⊕⊕⊖Ã‑PLOË – ܐܦܠܥ – إقلاع

→⊕⊕⊕PËLËΘË – פלט – ܦܠܛ – ڡلت ΑΛΒΑΝ אלבני ΑΛΑΡΗΒΕΝΑΑ ألرحببهنأ

→⊕⊕⊕ϘΡΗΝΑ क़ारण ϘΡΑΝΙ‑ΣΥ सू ϦΡΟΝ‑ΣΥ قرن

→⊕⊕⊕ϘΑΡΝΕ‑ΣΥ सु ΑΛ‑ϘΑΡΑΝ ϘΑΡΥΝΑ क़रुणा

→⊕⊕⊕ϘΟͿΡ‑ΑΝ קעישראנוּ {ĀJRĀNË} ϘΟϜΡ‑ΗΝ [qōvë‑ɛnə]

→⊕⊕⊕ϜΑϘΡ‑ΥΝ ۋاقر‑ون ϜΑΡϘʰΙ‑ΦΙ‑ΥΝΙ ۋارقي‑في‑وني

→⊕⊕⊕ϘΟΡΥΝ‑Ε ΚΑϜΘΡΥΝΙ כַתרוּני كۋثر तरुण

←⊖⊖⊖ΒΑΣͿ‑ΛΕ‑ΣΥ ΑΛΗϜΡΗͿΕΙ

→⊕⊕⊕ÂLÊVJË ĀLFË‑ËSUË / ΑΛΗϜΙ ΑΛΦΑ

→⊕⊕⊕ĀRFĀË RFĀĀË / ΑΡΦΑ ΡΦΑΑ

→⊕⊖⊕ΤͿΟΤϷΟϘΑΛΒϘΥΜΝΕ طيعطشعقلبقومهن नह
ΕͿϜΡΗΝ هيۋرحنني ΗϜΡΕΜ أحۋرهم ͰΗϷΑΡΜΩΝΟƏ‑ΣƏ

→⊕⊕⊕ΑΛ‑ΑΛΕΑ ال‑ألهة ΑΛΛΕ الله

WIDÉAS : NÉWË KUNI‑KÉPΘË, VRUΘË‑SË (WORTS / WORDS) & TÊRMSË ; ÉN‑NOVA‑ΘI‑ÔNS,
ÊN‑VÊN‑ΘI‑ÔNË‑SË, A‑MÊLIÔ‑NAΘI‑ÔNË‑SË, ÊM‑PROVË‑MÊNNΘË‑SË, ÊN‑ĦALΘINΘË‑MÊNNΘË‑SË, TÊPR‑IM + TAG‑IM + PÊRË‑PÊRË‑IMË +
PÊRË‑MIRS‑IMË + PÊR‑RÈGS‑IMË = PÊRË‑TÊPÊRAĦÊMIRÊGS‑IM, PARA‑MÊNNË‑ÔJË… MY PRO‑JECT IS TO USE ÐÉZË VORΘË‑SË /
VROΘË‑SË TO DO VATʰRÃMÊΘIC VARITʰMÊΘIC TʰEÔRÊMIC ƩRYΘMIC‑S TANTRIC तन्त्र MANTRIC मन्त्र METRIC MYSTIC TALLÊVIA
تلاۋة لۋاء ALMUSA MUZKÉVSIG‑SË MUZIG‑SË MUSIK‑SË موسى, ÐÉZË NÉWO‑TÉRMOΘÉSISË ARE MY MANTRASË TʰAT I CALL : TRÃMANAΘË
طرمنثى TRUMÊN‑IM TÊRMÉ ܬܚܪܡܗ طحرمه تحرمه TRÊMÉ ܬܪܚܡܗ OTRWAOOMNI‑JÉ أܥܘܬܪܐ أثراء واعع عمنني TÉQAKRÊMAIKʰÉNGUOS
TÉ‑AL‑RÊMZIJÊ الصۋرة ال‑رحمزية AMAMUΘ‑AAJILI אמת ܐܰܡܬܶܐܶܝܠ أمثائيل ZÊĦNUNI زان زحرف الأصالة ĦÊNUNĪFĪ חננפי ܚܢܳܢܐ
ܟܢܶܦ حننفي حنوني ننفي نفس ϘΑΖΑΚΑΕϜΑΣУ قازكاهۋاس… BY AMAZ‑ING ÔL‑MAZDA MAKIKÉNZI מכה כהן ܡܟܐ ܟܗܢ مكة كهن GAZ‑MEN‑DI
ΑϷΜΕΝ‑ΟΣ ϜΟΡΓΑ‑ϷΜΙΣ गमन मानद ΓΥΜΝΑΖΩ ТЕАВОРГАЗМЕНІКИ ואוֹרג‑זמה هزة الجماع TAPRAĦ‑IMAMË طاڡرح إمام प्रहृष् ĦAPPY
АРІ‑ФІ ΚΑΛ‑ͿΑΝЪ कल्याण كليان SIDDʰË سيد सिद्ध INË‑TÊRË‑SID‑ER‑AL‑IS ORBI‑ΘI‑ANI PRAE‑SIDI‑UMË SOÏDË سعيد TAO‑ŠAŠJIDË
סוד АЛЪ‑СУДДІЈА शुद्ध סוד ܣܘܕܐ شود СІДДА СОІД АБУДДҺЪ MÉ‑ĦÊMÉDI मेध्य ΑΙϜΝΗ ZÉV‑AIVNI‑GMA ƷÊNI ƩÊNI ƩÊVIƩÊΘË
ƩÊVIƩÊNUΘSË ZÉVSË ZÊNITʰ ぜん زان TƩÊNI ƩÊVAPOFÊQAƩÊΘË ÉVIƩAVÊNUNÉWOA ṢHIVNU VAṢHNU ƩAWI‑UNË (SAVIÄR) {स שאוי ܫܘܐ ساوي
विषु = षवु ANGA‑ALÉ أَنْجَى أله ÊQWALÉH ال‑حق وله} ƩALVA‑TÄRË ËVË‑TAARË ALË‑PRUQAN ܦܳܪܘܩܐ الفرقان ☯ TAO‑ĦÊĦÊJIDË
تو‑ححيد ALLÉH الله ƩOLI‑TARI‑UMË ܫܰܥܠܝ ۋتر בודד ƩOLË‑ARI‑UMË شعل ƩOLV‑ΘI‑UNË : Ê‑WOLV‑ΘI‑ÔNË ΘΩΘ TÊÔTƩALOVUNIQA
ZÄTALÊNNÉWO‑SISWA ظ ض ز ? ΖΩΤΙ…

À propos de vous

→⊕⊕⊕ ÉƷÔ
→⊕⊖⊕ ƩWIƩANIMUNI
→⊕⊕⊕ QODÊƩAKKAMÊLIKUNSII‑UMË
→⊕⊕⊕ ÃMÛNË
→⊕⊕⊕ AMÔNË
→⊕⊕⊕ ÃMIJNË
→⊕⊕⊕ WOIJË وعي

→⊕⊕⊕ TAMDAΘË ⇔ →⊕⊖⊖ TIMIDE),
→⊕⊕⊕ RÄMË [ɾɒM‧⁠Ə] (PA‑MÄRÈ),
→⊕⊖⊕ ƩYYRË (SÛR) / ←⊖⊖⊕ SIƷYRΘË (SIGURTË),
→⊕⊕⊕ ƷÊNÉDIJË ژحنهدي,
→⊕⊕⊕ RFIÉ / KRÊNÂNË (FIÊRË),
→⊕⊕⊕ KUNË‑FJË‑ÃNΘË,
→⊕⊕⊕ ÃDË‑ƩYYRÉË
→⊕⊕⊕ IƩË‑VARÃË

→⊕⊕⊕ KUMË‑PLÉGSË,
→⊕⊕⊕ KUMË‑PÔSIË‑ΘË,
→⊕⊕⊕ ÊM‑MÊLÉË (A‑MÊLI‑UNÉË),
→⊕⊕⊕ ƷLOBË‑ALO‑OMNI‑ƷLOΘO‑KUMË‑PRÊ‑ĦÊN‑SI‑UNË,
→⊕⊕⊕ MAZG מאזג ܡܐܙܓ مازج,
→⊕⊕⊕ KUMË‑PLÊΘË
→⊕⊕⊕ KUMLIË (+M.),

←⊖⊖⊖ AVARÃNOSWAË اۋران
→⊕⊖⊕ KOQALVRBANOS كعقالۋربان
→⊕⊕⊕ TVRANNOSË طۋرانن
→⊕⊕⊕ QARÃNOSË
→⊕⊕⊕ QOÏRANOS قعير
→⊕⊕⊕ QOJRA‑TÔRË تعر (dorjãnë.)
→⊕⊕⊕ QAJRA‑TÄRË तार (darjãnë.)
→⊕⊖⊕ QUÏNA‑TŨNË (QUNN‑SU)
→⊕⊕⊖ QOJRÃΦOΘÔSÔNË
→⊕⊖⊕ QULDÊRI (M.)
→⊕⊖⊕ QALDÊRI (F.)
→⊕⊖⊖ QRULË (M.)
→⊕⊖⊖ QRALË (F.) / ϘΡΥΛƏ‑ΣƏ قرل
→⊕⊕⊕ LȲQRË (-M.) / ΛϒϘΡƏ‑ΣƏ لقر
→⊕⊕⊕ LAQRË (+F.) / ΛΑϘΡƏ‑ΣƏ لقر
→⊕⊕⊕ QOADÊRË‑SUË قدر دحرر قعادة
→⊕⊕⊕ ƩKODËRË
KVRIË كۋري (COVRIA / ΚΟϜΡΙΑ / ΚΟΒΑ كعبة : VIIRGINIIΘY OVARI‑UM VARA),
→⊕⊕⊕ AOLVÃMAZÉÔ أعلۋامازهو
→⊕⊕⊕ ÔQƩÃMUSAË
IƩOË
AL‑MÉSIÊĦË (MAN ALË‑I‑ƩALMË VA MË‑ƩLIIMË‑ANΘË)
ÔQʰRYSË (AR אר ار)
→⊕⊖⊕ QʰRIƩΘÉË קרי PSYCH‑OS / ϘΡΎΟ ΨΎΧΟΣ (ANTI‑IGNIO‑GÉNÊMË)
ZJÉWÉVSË زيهوهۋس (WAVE)
→⊕⊕⊕ VÊRÊNË
→⊕⊕⊕ ANÉGAË أنجى ناجى,
→⊕⊖⊕ SAO‑TAÊVRÔË तार,
LU‑TÊRJË / ΛΥ‑ΤΗΡ
ƩRUJ‑TÔR / ΡΥ‑ΤΩΡ
ƩRUSJË / ϷΡΥΣͿ‑ΥΣ / أرفع عرف رعفا.
ƩOLI‑TARJË
ƩOL‑ARI‑UMË شعل (ARI‑ΦI אר)
ƩAL‑Ë (ϷΕΛΑΣ)
ƩOLI‑UM شعل (ƩÉDÈS KUT‑ƩÉDRA / TRUNI)
ƩQIPIO‑ƩALVI‑TÔ (SCIPIO‑SALVITTO)
ƩULVU‑TRŨË (M.) ƩALVA‑TARË (F.)
ƩOLLÊRS (HABI‑LIS, A‑DRAWÊGΘ)
ƩULLÊVUNË (M.) ƩALLÊVANË (F.)
ƩOLLË (ÉN‑TIER, SOLLUS / Ϸ‑ΟΛΟΣ)
ƩOLË (TOUT : Ϸ‑ΟΛΟΣ)
IƩLAË (ΙΛΑΟΣ : PRO‑PITË, BÉNÉ‑WÊLLI‑ÂNΘË)
KUN‑ƩOLA‑TÔRË
ƩOL‑ÔRË / ƩAL‑ARË / ƩUL‑UNË (RÉ‑KUN‑FORΘË‑ÊRË, SOULAGË‑ÊRË) ΠΟΠΑΠΑ‑ΠΑΡΑϘΛΗΤΟΥקָלִיד ܦܰܪܰ‑ܩܠܝܛܐ ܩܠܝܕܐ البارقليط
فارقليط مقلد حمالة مفاتيح
PARUQO ܦܳܪܘܩܐ
ΦIRUQ‑AN الفرقان
ƩOLV‑ΘI‑ÔN
Ê‑WOLV‑ΘI‑ÔN
AL‑WÄLVDÉR وعلۋدهر
(←⊖⊖WORLD
(→⊕⊕ÔLDRW / ΩΛΔΡͶ ילד
(→⊕⊕DRULË
(→⊕⊕ÔDLRW / ΩΔΛΡͶ)
ƩALOVÊUNIC (SLAVONIC VÊNIA ۋحنن).

PRO‑FÊΘSI‑UNË
PRO‑ΦÊΘSË‑UNË
PRÔ‑ΦÊΘË نبأ نبل نبي نبه
MÉ‑ΦΘÊĦË م‑فتح م‑فتي
KLÊRI‑KALIKAUNË כליל ܟܠܝܠܐ أكليل
KLARO‑KRALË (CLĀRĪFĪQË‑SU सू & CARALË‑SU सु),
MUNA‑SΘIGWË
EQSË‑STATIQWË
MUNO‑ARKH‑OS
APO‑STOL‑OS
ƩUMË‑VANGWË‑ALË‑OSË
UNI‑MUNO‑TOLSË,
ƩOLI‑TARI
ƩOL‑ARI‑ÊS,
ƩOLV‑ΘI‑ÔNË
ƩALVA‑ΘI‑ÔNË
A‑Ê‑WOLVDÉR‑MUNDUNIA
Ê‑WOLV‑ΘI‑ÔN, KA
PLÂNAΘË
PLÂNΘË
ƩULÊ / ϷΥΛΗ / ƩIILVA שילו
(→⊕⊕TÊRÊBUWOIÔMΘO‑ANG 昂 تطربوعيعمثع‑أنج
(→⊕⊕NAΘ‑US ناث {natus}
(→⊕⊕ΑΝΘ‑ΟΣ نفس ≠ ⊖⊖ΘΑΝΑΤ‑ΟΣ
(←⊖⊖FANË فان
(←⊖⊖ΦΟΝ‑ΟΣ
(→⊕⊕ΝΟΦ‑ΟΣ نفس عفا
(←⊖⊖FAN‑UM
(→⊕⊕TVOUMNOFA‑ËM طۋم عۋم عفا
(→⊕⊕TANAΘASIS
(→⊕⊕TÊNÊΘÉSIS
(→⊕⊕TUNUΘUSIS
(→⊕⊕TAÊNUÊNAUΘASIS

QRÊGU (ante‑grêquë)
PRO‑QRAGΘÉOS
QARÊGWIØX (courageux),
BASIË بأسي باسل
ƩUGO شوجع (ŨN : me)
TARSË‑SUË / ΘΑΡΣ‑ΣΥ تارس

ME-TƩAFAΘÊ מ‑פתחַ ܡ‑ܦܬܐܚ م-صطفاتح…

TAUPOLRUNJÉË
PÊLGIJÉË
BÉG‑JÉË
OPULBÉGË
TÊAVRUNIJË تحۋرؤني (TRŨNI PRŨNË PRUJ)
TAOPRUNIJË تاعڡرؤني
ÊÊZAUTÊNNË
JAZATANË यज़त
JATAZANË
ÊÊZÊNUNĪFI‑Â⁠NAΘIË ححزحنونيفيأناث

ĦÊNŪNĪFĪ حننف انونيفي
ƩVRUÔMUΘÉO‑MÉDOKSISË

KATÉOVÊPAQARUONGBAΘÉOSË كطهعۋحڡقروعنجبثهوس
KATÊVARUÔNΘÉOSË / ΚΆΘΕ
TÊVROΘÉOSË
BASISË

TOLÊRR‑ÂNΘË تعلحرر أنث {OI (QRÊGU.) = OÊ (LAΘINË.) & HÊTA (QRÊGU) IS HITA (IN GRÊQUË)
TRUMNÉË (ΘΥΜΟ‑ΡΥΜΟ‑ΜΕΝΟΣ),
ƷWULGË‑ARO‑LOGIQ‑ALË,
Ê‑LÉG‑ÂNΘË,
ƷÊNΘË‑ILË
ƷÊNI‑DI ژني حنن,
AL‑GIGAWUOJODIDAÔ,
ƷARNI‑ƩÔRË,
ƷOLIË,
ƷLÔRI‑ÔSË,
ƷRAG‑JØ,
ƷÊRMANË,
ALÊMANNË ألحمانن,
TÊRUMÊN‑OSË,
ƷLAM‑ÔNË,
ƩAK‑KAMOLAMAMÊLIÔNA‑TÔRË שאכך,
ULÉJMË (ULË‑TRA‑NÊ‑UTRË‑ALË اُل طرى نحاُطرال),
ƷRÊAΘË,
ƷLÂNDË,
ƷRÃNDË ژرأند,
ƷRANË ژرانة,
OƷAR‑IINË
OƷÊNAΘÉË – ОЖИНАѲЕЪ
ÕÊNSË ÕNË‑SÊË – ѪИНСЪ
OVARIUM
ORIƷ‑IINË
ƷÊRMË,
ƷVÊRISSÔRË,
ƷVAR‑ÂNΘI‑ƩÔRË,
ƷRAΘWIΘË‑SWA,
ƷARM‑ÊNΘË DË ƷARNË‑MÊNΘË,
RIƷOLIË
ƷAVDË‑ÔRË,
ƩWAƷNI‑ÔRË (ANTI‑ƩAVA ATNI‑ƩIVANU),
VIƷ‑ÔRO‑USË,

ÃMJINË أمين
TƩJÃMË تشيأم (⇔ ƩMAJT סמית שמית شمائت),
TÊLFË طلاف (⇔ LEFT),
I‑ƩALMË,
ƩAMLË شامل
LMASA ܠܡܳܣܶܐ,
DRÊGΘË (DRÊGS),
DRWA درى دواء,
RÊJΘË أرحيث (RIGHT),
JUMJINË ימין / ܝܡܝܢܐ / يمين,
DRÊJΘÉ درائث (DREJT),
DJAFΘË,
LIKNË لِكنْ (ΛΙΚΝ ⇔ LINK),
ƩAKASO / KSO كسع (⇔ OKS)
ƷÊNË‑AAΘII‑FË زحنى‑ثي‑فائق
OTAV‑PRO‑ORΦO‑OS VORΘ‑OS ܥܬܪܐ, (O OIIN ORΦO ONII YONÊ)
ÄTAV‑PRË‑ARΦA‑US VARΘË‑SU ۋارث सू (A ALΦA ARFA ARS YANG ANG 昂)
IARSË {ΙΕΡΕ‑ΥΣ} + IƩARË + IAMUNË = ÏAƩARÊMUNSË ישר ܝܫܪ إشرحمون,
LÉJΘË ألهيث (LIGHT), LÉJFË ألهيف (LIFE) OTQALÊRÊGBIBË عطقالرجب…

KRÊJΘË ; KÊTË / ΚΆΘΕ TË KALMÊNË NÃNË…

ЖАЗМИННДЈЪ АРИФИЪ ГАЗМЕНДІЪ АРЈФЈЪ

→⊕⊕⊕ AR – АР – ܐܪ ܐܐܪ אייר / OR – ОРЪ – عر عري – ARIË ܐܪܝܐ

ÊVRÔFË حۋرغثى – VOPRBÉUË – ÉUROPE – אירופה – ܐܘܪܘܦܐ – أوروبا اروپا

ƷODË ZHODË ΖΟΔ – ЖОДЪ – ז׳עֹדְ ژعد

ГОЗЪМИНДЪ

ЖАЗМУНѲЪ

ΓΥΜΝΑΖΩ ΓΥΖΜΑΝΩ ϜΟΡΓΑΖΜΙΣ ΖΥΓΑΜΩ

गमन मानद

עירום עריה ערוה ערטל-ערירי

ܥܪܐ ܥܪܝܬ ܥܪܛܠ ܐܥܪܝ

عار عري عرى عريف-عفيف

זזוֹניה זזמה זן זין

ܙܢ ܙܢܝܐ ܙܢܝܢ-ܙܢܢܝܐ ܙܙܢܝ

مزز-ززناء-ززنى زانن زنانه زهن

ज़नाना ज़ेन ज़ोन ज़हन

ÊKTAMUNDGZÉ ܚܟܬܐܡܘܢܕܓܙܗ – ججاز عزز

ALɸA ARɸA ARI-ɸI ARΘI-VARNGABUFAΘSI

ΑΛΦΑ ΑΡΦΑ ΑΡΙ-ΑΡΣΙΣ ΑΡΤΙΟΣ – אלפא אלת כליף רופא – ܐܠܦ ܠܐܦܝ – خلف-ألف لاف أرف أرث

JOVIAL IOVIS DIVPITER DI-SHKUPITAR

ΓΑΙΩ-ΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΛΟ-ΕϜ-ΔΑ-ΙΜΥΝΙ

सिद्ध आरी साधु बौद्धदेवद्युद्योतार

ڡرح-سيد-سعيد السماء القاۋراني الإيمان

ZÉO-DÊWÊLÉVI JÉNI ƷÈNI AMJINI

ΖΕΟ-ΔΗͷΗΛ – زهع-دول ژنى

M-HÉDIĦÊNDIHINDIA MAHA-ATMAN TRAMANANË ALLBUDDHIANË – مهديهندي عثمان طرمننأللبودا
أبد

WALVMANGZWÉBODI AL-UTSHITAPÉRUMÉNGBUDDHI UTÉOTITSHPOPALRUFOJÉO – ولۋمنجزوهبعدي
وطشِطڡهرمهنجبوذا وطهعطيطشڡعڡلرفعيهع

ͶΑΛϜΜΑΝΓΖΕΔΙ

AL-MÉDIQA MAQÉDEKODÔN ISHKUPPO-OLQÉRÈBIOATHWO UOMNI – ΑΛ-ΜΕΔΙϙΑ ΜΑϙΕΔΩΝ ΙΣΚΠΟΠΟ-ϘΡΆΤΗΣ
ΆΝΔΡΟ-ΜΈΔΗ – مهدي مقدوني شيڡڡ-قراث

ذكاء دكتون

ϜΡΥΘΥ-ΔΡΑΜΑ-ΔΥΚΣΑ ΔΑΩ ΔΥΚ-ΤΥΝΗ

धर्म कर्म

کارمان گازمان

MANGÈZDI – ΜΑΝΓΗΖΔΙ – МАНГИЗДІ – مانجحزدي

GAZMENDI GAZMUNTH GOZEMEND

MAGZÊN MAG-ZÊNNSU DIVUS KAMI-KNZÉIJÉ

ΜΑΓ-ΖΩΤΑΗΟ-ΤΑΝΑΒΑΟΘΕΙ-ΔΙΔΑ ΣΚΟΛΙΖΩ

AOLÏÉUSHVSOLSIVS APOLIÉUSHPOLOVTHIÔN

ΑΟΛΙΕΥΣΣϜΣΟΛΣΙϜΣ ΙΣΣΟ – أعليهۋسعلۋس

ГАЗМЕНДІ – جازم هندي

АРИФИ АРІФІ – أرفيع عرف أرئف رأي

ΓΑΖΑ-ΜΕΝ-ΔΙ ϜΑΡΙ – جازى زمن منن دين

GAZMÈN ZÊNUN ZÉVS (ZÊVGË) DÉVS – غاز تزيين زان زحنونفي

GOZËMÉND – عزم جهد ججد جدد

NÊMZAG – نما مزج

GMAZDÊN

AL-MANGZÉDI – ΜΑΝΓΖΕΔΙ – مأنجزهدي

GAZIMÊNOS – عظيم منن حنن

Advertisements