2018‑09‑26 – 09H33 (UTC+1) : →⊕Arja‑varθa – אר – اريا‑ۋارثى – आर्यावर्त (Aryavarta) →⊕Jndju – يندي – य्न्द्यु (India), →⊕Ʃãmsë‑karθë – شأمس‑كارث (Sanskrit) & Dêwa‑naga‑rië – दॅव़ आङ्ग / अङ्ग – ناج (Devanagari) ; Të‑ħêaojrruħêħêfjoë – ܐܥܪܝ ܥܝܪ ܪܘܚܦܐ – اري + روح + حي + ترف + حرف + رحف + عرف + رفيع = تحاعيرروححفيع (Shk. të‑hheaojrruhhehhejfio. Ang. te‑hheaoyrruhhehheyfio. RF. te‑hhêaroyrrouhhêhhêyfio.) #Prang #ܦܪܢܓ #France #Farsi #Paris #Persia #Tehran #Iran #Tirana #Prishtina #Prishtinë #Kosova #Kosovë #Shkyp #Shkypni #Shkypri #Shqyp #Shqypni #Shqip #Shqipni #Shqipëni #Shqipëri #Shkupi #Ashkali #Rom #Roma #Rama #India #Indra #Rodin #Mandarin #Evrôpa #Evrôpe #Êvrôfa #Êvrôfë #حۋرغف #America (Tosk.) #Amenica (Geg.) #USA #World #Universe #Bota #Toka #Dunjã

↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} الرومنان {يل‑لم‑ان} Êktãmũnédgz – ΗΚΤΑΜϒΝΕΔΓΖ – ИКТАМУНЕДГЗ – חכתאמונהדגז – ܚܟܬܐܡܘܢܗܕܓܙ – حكتأمؤنهودجز – ह़ॅक्तामूनेह्द्ग्ज़् Arf Arêfê Arifi – Арф Арифіи Аріфі – אר רופא ארחף – ܐܪܦܝ ܐܪܘܚܦܐ ܪܘܚܦܐ – ارف أرفي […]

2018‑09‑23 – 10H55 (UTC+1) : Z. : MÊ KAN PÔ POLË – ڡعل ? G. : JAM‑TUMÊNUË – תֻּמחֶנוּ – تمحنو ! Z. ALLAH ALLAH ! {θυμός μένος μενοινάω μέδομαι / μήν μηνύω μήδομαι}

Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrans #Qrang #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Shagi #Shangth #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prans #French #France #ܦܪܢܣ #Farsi #فرس #Paris #Persia #ܦܪܣ #Prjs‑tjna #Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ #Prishtina #Prishtinë #Tehran #Iran #Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון #Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech […]

2018‑09‑22 – 20H41 (UTC+1) : Tao‑Codex Cube – Taô‑Qodêgsë Qubë – ΤΑΩ‑ϘΟΔΗΓΣ ϘΥΒΑ – طاغ‑قعدحگس قۈبة.

Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrangë #Vrans #Vrãnsë #Qrang #Qrãngë #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Qrãnsë #Shrang #Shrãngë #شرأنج #Shrans #Shrãnsë #شرأنس #Shagi #Shagië #Shangth #Shangthë #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prãngë #Prans #French #France #ܦܪܢܣ #Farsi #فرس #Paris #Persia #ܦܪܣ #Prjs‑tjna #Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ #Prishtina #Prishtinë #Tehran #Iran #Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון #Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية […]